News & Events

Coleg Sir Benfro oedd un o ddau goleg yn unig i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Cydnabod Rhagoriaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Estyn a gynhaliwyd yn y Radisson Blu yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.

Cafodd tri deg o ysgolion cynradd, uwchradd, arbennig ac annibynnol eu cydnabod yn y gwobrau ochr yn ochr â dau goleg addysg bellach.

Dywedodd Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru: “Mae gwobrau heno yn adlewyrchu ymdrech wirioneddol ar y cyd ar ran pob darparwr a’u cymunedau. Maent yn dystiolaeth o frwdfrydedd yr holl staff, cyflawniadau dysgwyr a’r gefnogaeth a roddir gan rieni, gofalwyr a phartneriaid eraill yn eich cymuned.”

Wedi’i arolygu ym mis Ionawr 2017, graddiodd Estyn berfformiad presennol y Coleg fel ‘Da’ a’i ragolygon ar gyfer gwella fel ‘Rhagorol’. Yn gyffredinol, rhoddwyd chwech dyfarniad ‘Rhagorol’ a naw dyfarniad ‘Da’. Barnodd yr arolygwyr amgylchedd dysgu’r Coleg i fod yn ‘Rhagorol’ gan ganmol staff am “greu amgylchedd hynod gynhwysol lle mae dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu parchu a’u bod yn ddiogel”. Dyfarnodd Estyn y gofal, cymorth ac arweiniad hefyd i fod yn ‘Rhagorol’ a ddisgrifiwyd ganddynt i fod yn “hynod effeithiol”.

Yn dilyn y noson wobrwyo, dywedodd y Pennaeth, Sharron Lusher: “Rydym wrth ein bodd bod gwaith caled ein staff a’n myfyrwyr yn cael ei gydnabod yn swyddogol yn y noson wobrwyo nodedig hon. Rydym yn falch o fod yn Goleg Sir Benfro ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’n hysgolion partner, ein cyflogwyr a’r gymuned ehangach i ddarparu unigolion â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i sicrhau bod Cymru’n ffynnu.”