News & Events

Mae darparwr addysg ôl-16 mwyaf y sir wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig i’w ystod eang o gyrsiau ym mis Medi.

Pris y cwrs rhan-amser dwy flynedd yw £2,850 y flwyddyn (yn cynnwys ffioedd ardystio, cofrestru a llety preswyl), a byddan nhw’n cael eu darparu ar ddydd Llun o 1yp – 8yh yng nghampws Hwlffordd.

Mae’r cwrs Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig yn gyfle cyffrous i’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno parhau â’u hyfforddiant cynghori a dod yn therapyddion cymwys.

Esbonia cynghorydd y Coleg, Heidi Lester, bod y cwrs wedi’i gynllunio i adeiladu ar y sgiliau cwnsela ac ymyriadau presennol a ddatblygwyd yn y cwrs Tystysgrif mewn Cwnsela:

“Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o unedau gan gynnwys gweithio’n foesegol, yn ddiogel ac yn broffesiynol fel cwnselydd, amrywiaeth cleientiaid, sefydlu a datblygu perthynas gwnsela, theori a sgiliau cwnsela a hunan-ymwybyddiaeth yn y broses gwnsela. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys elfen ymarfer 100 awr dan oruchwyliaeth”.

Gellir gwneud ceisiadau ar wefan Coleg Sir Benfro, neu drwy gysylltu â community@pembrokeshire.ac.uk. Oherwydd y galw mawr, argymhellir anfon ceisiadau erbyn 18 Mehefin 2018.