Y Coleg

Croeso

Coleg Sir Benfro yw darparwr addysg a hyfforddiant ôl-16 mwyaf yn y sir.  Wedi ei leoli ar gampws modern, pwrpasol yn Hwlffordd, rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi rhagorol i bobl ifanc ac oedolion.

O gyrsiau Lefel A a phrentisiaethau i raddau a dosbarthiadau nos rhan-amser, bydd ein cyrsiau yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Gyda thua 2,000 o fyfyrwyr llawn-amser a 12,500 o fyfyrwyr rhan-amser, mae tiwtoriaid y Coleg yn darparu fframwaith ddisgybledig a chefnogol sy’n canolbwyntio ar lwyddiant myfyrwyr.  Ar gyfer rhai sy’n gadael yr ysgol, mae’r Coleg yn darparu amgylchedd bywiog ac ysgogol sy’n gweithredu fel cam tuag at y brifysgol a byd gwaith.

Mae’r Coleg yn falch o’i amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau ac offer, yn enwedig y Ganolfan Astudio, ystafelloedd cyfrifiadureg a TG, Canolfan Adeiladu, Yr Adain Beirianneg, gweithdai dylunio ac, yn fwyaf diweddar, ein Canolfan Lefel A, CAMPWS 6 gwerth £6.6m.

Beth bynnag y byddwch yn dewis astudio, byddwch yn sicr o gael croeso cynnes yng Ngholeg Sir Benfro.

Barry Walters
Pennaeth Dros Dro

Peirianwyr Brenhinol yn rhoi blas ar fywyd milwrol i fyfyrwyr yng Ngholeg Sir Benfro

Croesawodd Coleg Sir Benfro Dîm Ymgysylltu Corfflu’r Peirianwyr Brenhinol, a weithiodd gyda dros 100 o ddysgwyr ar draws ystod o gyrsiau gan gynnwys Y Gwasanaethau Cyhoeddus, Paratoi Milwrol, Hyfforddeiaethau Adeiladu a’r cwrs Peirianneg Dwys. Rhoddodd y tîm recriwtio hwn o Fyddin Prydain friff gyrfaoedd i ddysgwyr, gan dynnu sylw at y prentisiaethau a’r crefftau sydd […]

Coleg Sir Benfro yn croesawu Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg a’r Swyddog Polisi a Chyfathrebu

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Sir Benfro Weinidog yr Wrthblaid dros Addysg, Suzy Davies a’r Swyddog Polisi a Chyfathrebu, Craig Lawton am daith fewnol o amgylch y cyfleusterau sydd ar gael yn y Coleg i’r myfyrwyr. Gwnaed cyflwyniad i’r gwesteion gan y Pennaeth, Dr Barry Walters ac roedd y pynciau i’w trafod yn cynnwys addysg ôl-16 […]

Myfyrwyr Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn ymweld â BBC Music Live

Ymwelodd myfyrwyr Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro â Llundain yn ddiweddar, ar gyfer gŵyl BBC Music Introducing LIVE yn Tobacco Dock. Roedd y digwyddiad yn gymysgedd o weithdai, dosbarthiadau meistr, clinigau, a pherfformiadau a gynlluniwyd i gefnogi artistiaid a cherddorion ifanc addawol y dyfodol. Mynychodd y myfyrwyr anerchiadau fel Cael eich Cerddoriaeth ar […]

Creadigrwydd yn arwain at gyfle

Profwyd sgiliau creadigol myfyrwyr Dylunio Graffig Coleg Sir Benfro pan wnaethon nhw gymryd rhan mewn cystadleuaeth Dylunio Graffeg Cymru gyfan yn ddiweddar. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Finlay Elliott a Tom George, sydd ill dau yn fyfyrwyr ail flwyddyn ar y cwrs Diploma Estynedig mewn Dylunio Graffeg, roi eu sgiliau ar brawf yn erbyn 16 […]

Myfyrwyr yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf

Mae myfyrwyr Lletygarwch Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r hyn sydd ei angen i fod yn weithwyr blaen tŷ proffesiynol ar ôl sicrhau eu lle yn rowndiau terfynol Cymru yn y gystadleuaeth Sgiliau Uwch Y Bwyty. Ddiwedd mis diwethaf, bu dau fyfyriwr Lletygarwch yn cystadlu yn rownd gynderfynol ranbarthol cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng […]

Dysgwyr yn rhwydweithio â chyflogwyr lleol

Cafodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau busnes a TG yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol yr wythnos ddiwethaf, diolch i Biwro Cyflogaeth y Coleg a Dragon LNG. Wedi’i noddi gan Dragon LNG, fe wnaeth dysgwyr gwrdd â chynrychiolwyr o gyflogwyr lleol dros ginio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr. […]

Myfyrwyr safon uwch yn cymryd rhan yn Question Time y BBC

Cafodd Thomas Mallitte a Harrison Cole-Picton,  myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon Uwch Coleg Sir Benfro eu dewis i gymryd rhan yn y sioe deledu boblogaidd, BBC Question Time a gynhaliwyd yn Theatr y Torch yn ystod mis Tachwedd. Yn cadeirio’r ddadl oedd David Dimbleby ynghyd ag aelodau’r Panel; y Gweinidog busnes ac ynni Claire Perry; […]

Myfyrwyr Lefel A yn archwilio ein DNA

Yr wythnos ddiwethaf, aeth myfyrwyr Lefel A Bioleg Coleg Sir Benfro i wythfed Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Wedi’i anelu at fyfyrwyr ôl-16 sy’n astudio mewn colegau a dosbarthiadau chwech ledled Cymru, y thema eleni oedd ‘Y Sbotolau ar Geneteg a Genomeg’, yn archwilio sut […]

Llwyddiant i Goleg Sir Benfro yng Ngŵyl Gerdd Valero

Yn ddiweddar, dangosodd myfyrwyr Lefel A Cerddoriaeth yng Ngholeg Sir Benfro eu talentau yng ngŵyl gerdd flynyddol Valero a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd VC Hwlffordd ym mis Tachwedd. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y llynedd lle gwnaeth Rhys Meredith-Barrett nid yn unig ennill y gystadleuaeth pres agored ond enillodd y brif wobr am y Cerddor […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cael eu hannog i bleidleisio yn Senedd Ieuenctid Cymru

Yn ddiweddar, bu Kate Gravell, Swyddog Addysg Senedd Ieuenctid Cymru, yn ymweld â’r Coleg i siarad â’r myfyrwyr Lefel A Cymraeg Ail Iaith a’r myfyrwyr Lefel A Y Gyfraith ynghylch y Senedd Ieuenctid Cymru newydd sy’n cael ei ffurfio ar hyn o bryd. Dechreuodd Kate y sesiwn drwy roi hanes datganoli i’r myfyrwyr yng Nghymru; […]

Dim rhwystrau i ddysgu

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr sy’n hollol fyddar Wobr Myfyriwr y Flwyddyn Coleg Sir Benfro ar gyfer Ceffylau. Mae Hannah Norman yn astudio ar y cwrs gofal ceffylau yng Ngholeg Sir Benfro a chyflwynwyd y wobr iddi oherwydd ei hymrwymiad i gwblhau ei gwaith cwrs a chyflawni dyletswyddau gofal ceffylau i safon uchel iawn. Dywedodd tiwtor […]

Darlithydd yn disgleirio goleuni ar wyddoniaeth

Yn ddiweddar, bu darlithydd o Goleg Sir Benfro yn ymwneud â phrosiect a ddaeth â gwyddoniaeth yn fyw i dros 300 o ddisgyblion Lefel A a galwedigaethol o bob rhan o Sir Benfro a thu hwnt. Defnyddiodd Dr Valerie Morse, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Iechyd yng Ngholeg Sir Benfro yr organeddau morol sydd yn Nyfrffordd […]

Llwyddiant WorldSkills UK i fyfyrwyr Coleg Sir Benfro

Profodd dysgwyr talentog Coleg Sir Benfro unwaith eto eu bod ymhlith rhai o’r hyfforddeion ifanc gorau yn y DU, gan ddod â phedair medal adref gyda nhw a gwobr canmoliaeth uchel yn rowndiau terfynol WorldSkills UK a gynhaliwyd yn yr NEC, Birmingham yr wythnos diwethaf. Sicrhaodd cyfanswm o ddeg o ddysgwyr Coleg Sir Benfro eu […]

Myfyrwyr y coleg yn gweithio ar ymgyrch hysbysebu bwerus

Cafodd myfyrwyr y cyfryngau creadigol o Goleg Sir Benfro flas ar y byd hysbysebu a brandio pan wnaethant fynychu diwrnod rhagflas yng Ngholeg Celf Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yr wythnos diwethaf. Gyda thîm hysbysebu a dylunio brand BA Abertawe a gynhaliwyd, cymerodd y grŵp ran mewn gweithdy i greu ymgyrch hysbysebu i fynd […]

Rowndiau Terfynol WorldSkills UK yn disgwyl myfyrwyr Coleg Sir Benfro

Mae deg o fyfyrwyr anhygoel Coleg Sir Benfro wedi sicrhau llefydd i gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills UK ym mis Tachwedd. Mae Bryn Jones, Samuel Lewis, Imogen Reynolds, Jay Blair, Joshua Nash, Shannon Van De Cappelle, Charlotte Phillips-Poupard, Zara Morgan, Ephiny Matchwick ac Adam Noke i gyd wedi brwydro’n galed i sicrhau lle yn rowndiau […]

Ffair Swyddi Nadolig

Cynhaliodd y Tîm Biwro Cyflogaeth yng Ngholeg Sir Benfro Ffair Swyddi Nadolig ar ddydd Iau 11 Hydref. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ddysgwyr siarad â chyflogwyr am swyddi rhan-amser, cyfleoedd tymhorol ac opsiynau gyrfa yn y dyfodol. Roedd y cyflogwyr a fynychodd yn cynnwys Fferm Folly, Gwesty St Brides Spa, Diverse Cymru, The Grove yn […]

Ffyrc yn barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf!

Oeddech chi’n gwybod bod y Diwydiant Bwyd a Diod yn un o’r diwydiannau mwyaf yng Nghymru, ac yn cyflogi dros 170,000 o bobl yn uniongyrchol? Gyda gwerth amcangyfrifedig o £17.3 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn, ac yn chwarae un o’r rolau mwyaf wrth roi Cymru ‘ar y map’, mae’n ddiwydiant sydd â stori fawr […]

MEDALIWN RHAGORIAETH I SAER SIR BENFRO

Yn ddiweddar, dychwelodd cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Coleg Sir Benfro, Christopher Caine, o’r EuroSkills yn Budapest gyda Medaliwn Rhagoriaeth. Roedd Chris, sy’n gweithio i DH Carpentry & Joinery, yn rhan o Dîm y DU – prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r wlad. Cafodd y 22 yn y tîm eu dewis o’r goreuon sydd gan y DU i’w gynnig i […]

Myfyrwyr AS yn cael cipolwg ar fyd busnes rhithwir.

Ar Ddydd Mercher 26ain Medi fe wnaeth Disglair+ wahodd yr entrepreneur lleol, Amanda Short o VA4 Biz (Virtual Assistant for Business) i drafod ei phrofiad o fod yn berchennog busnes newydd gyda’r myfyrwyr AS mewn Busnes yng Ngholeg Sir Benfro. Mae’r prosiect Disglair+ yn fenter o ddigwyddiadau a siaradwyr gwadd sy’n cysylltu dysgwyr â modelau […]

CYN-FYFYRIWR Y COLEG YN MYND I ROWNDIAU TERFYNOL EUROSKILLS

Ymunodd Christopher Caine, cyn-fyfyriwr gwaith saer Coleg Sir Benfro, â phrentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r DU mewn derbyniad Seneddol cyffrous gyda’r Gweinidog Gwladol dros Brentisiaethau a Sgiliau, Anne Milton AS, cyn iddyn nhw fynd i rowndiau terfynol EuroSkills yn Budapest. Mae Tîm y DU – 22 o brentisiaid a myfyrwyr elît y wlad sy’n gweithio […]

Seremoni Raddio Coleg Sir Benfro 2018

Ar un o’r dyddiau pwysicaf yng nghalendr academaidd y Coleg, casglodd dros 400 o bobl ynghyd mewn lleoliad ysblennydd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi i weld myfyrwyr yn derbyn eu graddau, Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch a chymwysterau ôl-raddedig gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau proffesiynol drwy Central Training. Croesawodd Pennaeth […]

Welding success for MITEC students

Welding apprentices from Pembrokeshire College’s MITEC centre secured second and third place in the South Wales Semi-Finals. Currently undertaking the Level 3 Welding Apprenticeship with Rhyal Engineering, Jay Blair and Joshua Nash were placed second and third respectively in the SkillWeld South Wales Semi-Final held at Neath Port Talbot College during June. Battling for a […]

Llwyddiant weldio i fyfyrwyr MITEC

Fe wnaeth prentisiaid o Ganolfan MITEC Coleg Sir Benfro sicrhau ail a thrydydd safle yn rowndiau cynderfynol SkillWeld De Cymru.   Cafodd Jay Blair a Joshua Nash, sydd ar hyn o bryd ar Brentisiaeth Weldio Lefel 3 gyda Rhyal Engineering, eu gosod yn ail a thrydydd, yn y drefn honno, yn rownd gynderfynol SkillWeld De […]

Mae’r Dyfodol Nawr!

Yn ystod mis Mehefin, fe wnaeth myfyrwyr cerddoriaeth boblogaidd o Goleg Sir Benfro gymryd Neuadd y Frenhines yn Arberth drosodd ar gyfer noson lawn o berfformiadau egnïol i ddod â’r flwyddyn academaidd 2017-2018 i ben. Bu myfyrwyr Diploma Estynedig Technoleg Cerddoriaeth yn gweithio mewn partneriaeth â SPAN Arts i drefnu gig ‘The Future is Now’ […]

Perfformiad Stena o Ysgol Bro Gwaun

Yn ddiweddar, arweiniodd Coleg Sir Benfro fenter twristiaeth forol leol i godi proffil gyrfaoedd o fewn y sector i bobl ifanc. Cynlluniodd y Coleg, mewn partneriaeth â ‘Friendly Faces’ Stena Line Abergwaun fenter tri diwrnod i ddatblygu grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 o Ysgol Bro Gwaun i fod yn gadetiaid twristiaeth morol. Yn gyntaf, cynhaliodd […]

Coleg Sir Benfro yn cynnal cyfradd lwyddo Lefel A o 100% am dair blynedd yn olynol

Eleni, mae Coleg Sir Benfro wedi parhau â’i gyfradd lwyddo o 100% ar gyfer Lefel A am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r canlyniadau ar gyfer 2017/18 hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n ennill graddau A*-C, gyda 84% o fyfyrwyr yn cyflawni’r graddau uchaf hyn o gymharu â 77% y llynedd (a […]

Hollyoaks yn dod i Goleg Sir Benfro!

Ar ddydd Iau 30awst, cafodd myfyrwyr cyswllt yr haf yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg ar fyd teledu yn actio, pan ymwelodd Hollyoaks, seren Nathan Sussex, sy’n chwarae Buster Smith yn y sebon poblogaidd Channel 4, i rannu ei brofiad o fod yn deledu Actor. Mae rhaglen ymgysylltu’r haf a gynhelir yn y coleg yn ystod […]

Capiau Pêl-droed D18 Ysgolion Cymru

Llongyfarchiadau i Jack Wilson, Ben Fawcett a Jake Merry a gafodd eu cyflwyno gyda’u capiau rhyngwladol gan y chwaraewr Pêl-droed Rhyngwladol Cymru ac Abertawe Connor Roberts. Mae’r triawd sydd i gyd yn chwarae i Hakin United yn yr adran 1af wedi creu hanes i’r Coleg a Sir Benfro.  Fel Sir, ni fu erioed 3 unigolyn […]

Coleg Sir Benfro yn cyflwyno cwrs Cwnsela Therapiwtig newydd o fis Medi 2018

Mae darparwr addysg ôl-16 mwyaf y sir wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig i’w ystod eang o gyrsiau ym mis Medi. Pris y cwrs rhan-amser dwy flynedd yw £2,850 y flwyddyn (yn cynnwys ffioedd ardystio, cofrestru a llety preswyl), a byddan nhw’n cael eu darparu ar ddydd Llun o […]

Myfyriwr y Coleg yn Dathlu Buddugoliaeth yn Rygbi Byddar Saith Bob Ochr y Byd yn Sydney

Cafodd tîm Byddar Cymru eu coroni yn dwbl-bencampwyr y byd ar ôl ennill teitl ‘Rygbi Byddar y Byd’ am yr eildro. Yn eu twrnamaint mawr cyntaf ers 2002, enillodd tîm Byddar Cymru yn erbyn tîm Byddar Lloegr 21-15 yn y rownd derfynol yn Sydney, Awstralia.   Mae Ryan Foot sy’n 18 oed o Abergwaun, yn astudio […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer lleoliad Sgiliau Adeiladu Cyfle yn Bosnia

Bydd Steven Brenchley, prentis ail flwyddyn mewn gosod brics yng Ngholeg Sir Benfro, yn teithio i Bosnia ym mis Mehefin am 10 diwrnod i helpu i adeiladu gorsaf dân yn Tometino Polje, Gorllewin Serbia. Trefnwyd y prosiect gan Sgiliau Adeiladu Cyfle, rhaglen brentisiaeth arobryn sy’n darparu hyfforddiant a gweithwyr crefftus ar gyfer y diwydiant adeiladu […]

Gweithdai Dirty Protest yn archwilio gyrfaoedd creadigol

Cafodd myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu theatr pan ddaeth Dirty Protest i’r Coleg am brynhawn llawn o weithdai. Wedi’i lansio yn 2007, mae Dirty Protest yn gwmni theatr arobryn Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu gwaith ysgrifennu newydd i’w berfformio. Ymunodd […]

Cadetiaid Dec, Swyddogion Peirianneg, Capteniaid: MEDDYLIWCH AM Y MÔR!

Mae’r cyfleoedd yn y sector morol yn enfawr gyda’r Llywodraeth yn cyhoeddi ym mis Mawrth y byddai’n dyblu ei chefnogaeth o £30,000,000 y flwyddyn ar gyfer cadetiaeth SMarT. Mae cwmnïau llongau amlwladol gan gynnwys Carnifal UK, BP, Shell, Maersk a Stena Line hefyd wedi addo creu swyddi hyfforddi ychwanegol. Nid yw pob cyfle oddi cartref. […]

O’r ystafell ddosbarth i gefn gwlad: Mae myfyrwyr yn rhoi sgiliau at ddefnydd da

Mae myfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad Coleg Sir Benfro wedi bod yn rhoi theori ar waith gan adeiladu llwybr estyll i gysylltu dwy ardal werdd o Hwlffordd. Cafodd un ar ddeg o fyfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad wobr ddinesig arbennig yn ddiweddar am eu gwaith caled wrth adeiladu llwybr bordiau ar hyd ymyl […]

Myfyrwyr yn mynd i’r afael â gyrfa achub bywyd

Yn ddiweddar, cymerodd myfyrwyr Lefel A o Goleg Sir Benfro ran mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol, diolch i brosiect Ymestyn yn Ehangach. Ymunodd darpar barafeddygon o Goleg Sir Benfro â myfyrwyr o ysgolion a cholegau ar draws de-orllewin Cymru mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol a gynhelwyd yn ystafell gwyddoniaeth barafeddygol Prifysgol Abertawe. Dan arweiniad tîm […]

Myfyrwyr yn trochi’u traed mewn cadwraeth

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr ar y cwrs Pontio 2 yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i ymuno â Chanolfan Darwin am brynhawn o drochi yn y pyllau. Treuliodd myfyrwyr Pontio 2 brynhawn yng ngerddi Hilton Court yn archwilio peth o’r bywyd gwyllt sy’n byw yn ein pyllau. O dan lygad barcud Marten Lewis o Ganolfan Darwin, […]

Myfyrwyr â dawn tydu pethau yn rhoi’u sgiliau ar brawf

Fe wnaeth dau fyfyriwr ar y cwrs Pontio yng Ngholeg Sir Benfro gymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Garddwriaeth yn ddiweddar. Ar y 26ain Mehefin yng Ngholeg Sir Benfro, fe wnaeth Ephiny Matchwick ac Adam Noke roi eu sgiliau ar brawf yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol mewn Garddwriaeth. Fel rhan o’r gystadleuaeth […]

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Melissa Fletcher, myfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Sir Benfro, am noson lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir Benfro. Cafodd Melissa’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth unawd allan o sioe gerdd ac am yr unawd alaw werin, ond yn goron ar y cyfan, enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth monolog (Blwyddyn 10 a dan […]

Myfyrwyr y Coleg yn sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK

Mae dau fyfyriwr Coleg Sir Benfro wedi llwyddo i fynd drwodd i Gam 4 Hyfforddiant Carfan y DU a fydd yn eu gweld yn cychwyn ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK gyda’r gobaith o gystadlu yn EuroSkills yn Budapest ym mis Medi. Derbyniodd y cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Chris Caine a chyn-fyfyriwr Lletygarwch Sam Everton […]

Cadét yn derbyn gwahoddiad i’r briodas Frenhinol

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro a Cadét Môr, Huw Jenkins yn un o’r bobl sy’n ddigon ffodus i gael gwahoddiad swyddogol i fynychu Priodas Frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle. Yn cael ei chynnal ar 19eg Mai yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor, mae Huw yn un o 600 o westeion i ymuno […]

SafeGuard Clothing yn rhoi festiau diogelu i’r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Coleg Sir Benfro yn gallu cynnig profiad go iawn i’w fyfyrwyr ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus, diolch i gyfraniad a wnaed gan y gwneuthurwr a dosbarthwr arfwisgoedd rhyngwladol SafeGuard Clothing yn ddiweddar. Mae fest gwrthfwled y brand yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ddysgu am dechnoleg amddiffynnol sydd ar gael heddiw a ddefnyddir gan […]

Myfyriwr Coleg Sir Benfro yn cipio’r safle cyntaf yn Salon Cymru 2018

Sicrhaodd y fyfyrwraig Therapïau Cyflenwol Jodie Warlow y wobr 1af ar gyfer Lefel 3 Tylino Iau yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn. Teithiodd dros 500 o selogion trin gwallt a harddwch o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru i Gaerdydd i arddangos eu talent. Dyma’r tro cyntaf i […]

Myfyrwyr y Coleg yn ennill her EESW

Mae Prentisiaid Peirianneg Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eu gyrfa ddewisol ar ôl ennill y categori Potensial Busnes yn Ffair Y Bang Mawr ddiweddar. Yr wythnos ddiwethaf, daeth Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) â Ffair Y Bang Mawr – un o’r digwyddiadau mwyaf yn STEM – […]

Canmoliaeth i fyfyrwyr Coleg Sir Benfro yn Arddangosfa Pop-Yp Melin Tregwynt

Mewn menter gydweithredol gyda’r busnes dylunio llwyddiannus rhyngwladol Melin Tregwynt, cafodd wyth myfyrwyr Lefel 3 Ffasiwn a Thecstilau o Goleg Sir Benfro eu gwahodd i greu ac arddangos dillad yn y felin. Ymwelodd y myfyrwyr â’r felin gan dreulio’r diwrnod yn tynnu lluniau sawl agwedd o’r adeilad hanesyddol a’r ardal gyfagos. Cawson nhw brîff a […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn barod i arddangos eu gwaith terfynol

Gyda myfyrwyr y Coleg yn wythnosau olaf eu cwrs, mae Leah Prewitt a Vicky Taylor wrthi’n rhoi’r cyffyrddiadau olaf ar eu gwaith BA Dylunio terfynol, a fydd yn cael ei arddangos yn Atrium Coleg Sir Benfro o Fai 16eg. Gofynnwyd i’r myfyrwyr Dylunio ddefnyddio’r sgiliau wnaethon nhw eu datblygu yn ystod eu chwe blynedd o […]

Y Coleg yn cyhoeddi cwrs Lefel 3 newydd mewn Iaith Arwyddion Prydain

Wedi cyflwyno cyrsiau iaith arwyddion ers dros ddegawd, mae Coleg Sir Benfro wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn cynnig Tystysgrif Lefel 3 mewn Iaith Arwyddion Prydain o fis Medi 2018. Mae’r cwrs rhan-amser dwy flynedd wedi’i achredu gan Signature a bydd yn cael ei gyflwyno gan diwtor y Coleg sy’n brofiadol iawn, sef Shirley David, […]

Cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael ei chynnal yn y Coleg

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro gynhadledd ar Newid Hinsawdd i ddysgwyr yr wythnos diwethaf, gan groesawu’r siaradwr gwadd arbennig Phil Williams o Plan-It Eco ac Andrew Price o ITV. Yn cyflwyno i ddysgwyr y Coleg sy’n astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, siaradodd Phil am ei anturiaethau yn fforest law’r Amazon, gan ysbrydoli pobl ifanc i ystyried eu […]

Merched sy’n ciniawa!

Croesawodd Coleg Sir Benfro Glwb ‘Inner Wheel’ Aberdaugleddau yn ddiweddar ar gyfer diwrnod o bampro haeddiannol iawn. Gan gymryd seibiant teilwng o’u gweithgareddau codi arian elusennol arferol, cysylltodd y menywod â Salon a Bwyty Eat@6 Sir Benfro i drefnu prynhawn o fwynhad, a thretio eu hunain i driniaethau therapiwtig a chinio dau gwrs blasus. Bwciodd […]

Cyn-fyfyriwr y Coleg yn cychwyn ar daith i’r Antarctig

Nid oes angen cyflwyno’r artist Theo Crutchley-Mack sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro – ar ôl iddo gael ei ddisgrifio fel artist sy’n dod i’r amlwg yn 2014, mae nawr yn paratoi ar gyfer taith anhygoel i Dde Georgia, ynys sy’n gorwedd i’r de-ddwyrain o’r Falklands. Ar ôl cwblhau cwrs Y Cyfryngau Rhyngweithiol Lefel 3 […]

Myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin’

Bydd myfyrwyr ail flwyddyn talentog ar gwrs Technoleg Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin Theatre’ Nos Wener, 24 Tachwedd yn eu perfformiad byw cyntaf y flwyddyn. Bydd Tied & Wasted, GLUE, De-fuser a Kingskin yn perfformio cymysgedd eclectig ac egnïol o gerddoriaeth sy’n addo i fod yn noson anhygoel. Gydag uchelgeisiau […]

O harddwch i fwystfil – Dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr diwydiant

Ddoe, cafodd myfyrwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Sir Benfro brofiad o ddosbarthiadau meistr trin gwallt a harddwch gyda’r addysgwr barbro rhyngwladol Darryn Pitman a’r artist colur proffesiynol Jennifer Lenard. Ar ôl sefydlu gyrfaoedd hynod lwyddiannus yn eu diwydiannau, gwahoddwyd Darryn a Jennifer i’r Coleg i ysbrydoli myfyrwyr i feddwl y tu allan i’r […]

Myfyriwr y Coleg yn rasio i’r trydydd safle yn rownd derfynol Autograss

Mae myfyriwr Coleg Sir Benfro, Aiden Llewellyn wedi dod yn drydydd ym mhencampwriaeth Autograss Prydain ar ôl cystadlu mewn pedair rhagras cymhwyso a gynhelwyd ledled y DU. Llwyddodd y myfyriwr Lefel 3 mewn Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig yn erbyn 42 o gystadleuwyr yn y tabl Arbennig Iau i sicrhau trydydd lle a dywedodd, “Dw i […]

SA Brains yn cydweithio â Choleg Sir Benfro

Mae SA Brain & Co, y brand bregu a lletygarwch o Gaerdydd sydd wedi’i hen sefydlu, wedi dewis brand arall, Coleg Sir Benfro, sydd wedi’i hen sefydlu, fel lleoliad canolog ar gyfer profi bwydlenni. Bob chwe mis mae Alan Cornfield, Cogydd Cymorth Ardal, yn creu ac yn profi bwydlenni tymhorol ar gyfer eu tafarndai a’u […]

Mwy o gapiau Cymru i fyfyrwyr y Coleg

Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon gyda nifer cynyddol yn cynrychioli Cymru a’r DU. Wedi ei noddi gan Valero, mae Academi Chwaraeon y Coleg yn annog myfyrwyr i ddilyn statws elitaidd waeth beth yw eu disgyblaeth chwaraeon, sy’n golygu bod pob myfyrwyr yn gallu cael mynediad at arbenigedd darlithwyr chwaraeon […]

Myfyriwr y Coleg yn Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro, Ellie Wilson wedi cyrraedd Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn 2017  Athrofa Technoleg Peirianneg (Institute of Engineering Technology – IET). Cafodd Ellie, prentis Peirianneg gyda SemLogistics, sy’n 21 oed, ac yn un o’r rhai ifancaf yn y rownd derfynol, ei dewis fel un o ddeg yn unig o beirianwyr benywaidd ifanc i […]

Cydnabyddiaeth Cymdeithas Ceffylau Prydain i Ddarlithydd y Coleg

Roedd darlithydd gofal ceffylau Coleg Sir Benfro, Mike Butcher, ymhlith y rheini a gydnabuwyd yn seremoni wobrau blynyddol Cymdeithas Ceffylau Prydain a gynhaliwyd yn Saddlers’ Hall, Llundain ddydd Gwener, 24 Tachwedd. Wedi dysgu am dros 21 mlynedd, dyfarnwyd Gwobr Gwarthol Arian Helen Barton-Smith i Mike am waith rhagorol yn cefnogi marchogwyr ifanc. Yn Hyfforddwr Proffesiynol […]

O jodhpurs i ddillad cynllunydd ar gyfer myfyriwr Coleg Sir Benfro

Fe wnaeth Geraint Lewis, myfyriwr Marchogaeth yng Ngholeg Sir Benfro, gyfnewid ei jodhpurs a’i esgidiau marchogaeth am ddillad cynllunydd yn ddiweddar i ddallu’r dilynwyr ffasiwn fu’n mynychu ‘Wythnos Ffasiwn Caerdydd’. Cynigwyd cyfle i Geraint, sy’n 17 oed ac yn byw yn Saundersfoot, fynychu ‘castio agored’ gan ‘Follow Your Dreams’, elusen sy’n gweithio yn ne Cymru […]

Llwyddiant yn WorldSkills UK i Fyfyrwyr Coleg Sir Benfro

Unwaith eto, profodd myfyrwyr dawnus Coleg Sir Benfro eu bod ymysg rhai o’r hyfforddeion ifanc gorau yn y DU. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethon nhw ymuno â 48 o fyfyrwyr o bob cwr o Gymru i ddod â medalau nôl o’r gystadleuaeth WorldSkills UK eleni a gynhaliwyd yn yr NEC, Birmingham. Sicrhaodd cyfanswm o chwech […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer ysgol haf Prifysgol Llundain

Treuliodd myfyriwr Dylunio Graffeg Coleg Sir Benfro, Scarlett Humphreys ei gwyliau haf ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain ar ôl cael ei dewis ar gyfer y symposiwm Braslunio Trefol. Fe’i cynhelir unwaith y flwyddyn, mae’r ysgol haf Braslunio Trefol yn croesawu grwpiau o bobl sy’n frwd iawn o dynnu llun i ddinas wahanol i fraslunio ar leoliad, […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Myfyrwyr Gofal Plant yn mynd â phlant bach ar helfa eirth!

Mae myfyrwyr Gofal Plant Lefel 3 Coleg Sir Benfro wedi cynllunio a chyflwyno sesiwn synhwyraidd i blant Meithrinfa Ddydd Bright Start yn ystod arolygiad Estyn yr wythnos hon. Fel rhan o’r cwrs Gofal Plant, mae myfyrwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn cyflwyno gweithgaredd i’r plant o Feithrinfa Ddydd Bright Start. Wedi’i seilio ar y […]

Myfyrwyr y Coleg yn arddangos eu sgiliau i gyflogwyr lleol

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro ffair swyddi yn ddiweddar i helpu myfyrwyr i ddarganfod gwaith rhan-amser a thymhorol. Wedi’i drefnu gan Fiwro Cyflogaeth y Coleg, daeth cyflogwyr lleol i hysbysebu eu swyddi gwag. Mae’r Biwro Cyflogaeth yn wasanaeth recriwtio myfyrwyr sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc i ddod o hyd […]

Parhau â’r frwydr yn erbyn norofirws a ffliw

Yr wythnos ddiwethaf daeth rheolwyr o gartrefi gofal ar draws Sir Benfro ynghyd i roi tactegau ar waith i fynd i’r afael ag achosion o norofirws a’r ffliw yn eu cartrefi gofal. Gyda’r gaeaf yn prysur agosáu, mae’r henoed ymhlith y rhai mwyaf tueddol i gael norovirws a’r ffliw. Ar draws Cymru, mae dros 20,000 […]

Gwobr Aur Dug Caeredin i Sam ac Jordan

Llongyfarchiadau i Sam Knight a Jordan Legg ar gyflawni eu Gwobr Aur Dug Caeredin tra’n astudio yn Ysgol Portfield. Nawr yn astudio ar gwrs Gorwelion yng Ngholeg Sir Benfro, ymunodd Sam a Jordan â phedwar o ddisgyblion eraill o Portfield i fod y disgyblion cyntaf o’r ysgol i ennill y Wobr Aur mewn dros 20 […]

Myfyrwyr celf yn teithio yn ôl mewn amser

Yr wythnos diwethaf aeth myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 ar ymweliad diwylliannol i Aberystwyth i archwilio rhai o chwedlau Cymru. Y lle cyntaf oedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Arddangosfa Arthur a Mytholeg Cymru gyda gwaith gan Margaret D Jones, Syr Kyffin Williams, Ray Howard Jones, JMW Turner a llawer o bobl eraill. Yma, fe […]

Coleg Sir Benfro yn cael ei gydnabod yn Noson Gwobrau Estyn

Coleg Sir Benfro oedd un o ddau goleg yn unig i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Cydnabod Rhagoriaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Estyn a gynhaliwyd yn y Radisson Blu yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Cafodd tri deg o ysgolion cynradd, uwchradd, arbennig ac annibynnol eu cydnabod yn y gwobrau ochr yn ochr â dau goleg […]

Gŵyl Ysgolion Shakespeare yn dychwelyd i Goleg Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro yn cyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd gyda pherfformiadau rhagorol gan dair ysgol leol. Mae Theatr Myrddin yn falch i ddod â dathliad Shakespeare y DU fwyaf y flwyddyn i Hwlffordd. Yng ngŵyl ddrama fwyaf ieuenctid y byd daw myfyrwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd ac ysgolion arbennig ynghyd ar […]

Ysgrifennydd y Cabinet yn torri’r rhuban ar CAMPWS6

Agorwyd CAMPWS6 yn swyddogol heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams. Cafodd yr adeilad gwerth £6.6 miliwn, sy’n gartref i amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf, yn cynnwys labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd dosbarth newydd ynghyd â chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel, ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg […]

Pennau’n troi yng nghystadleuaeth Trin Gwallt a Harddwch y Coleg

Dangosodd myfyrwyr Trin Gwallt, Harddwch a Therapi Cyflenwol Coleg Sir Benfro eu sgiliau yn eu cystadleuaeth fewnol, gan brofi eu galluoedd ar briffiau a therfynnau amser go iawn. Fe wnaeth arbenigwyr o’r diwydiant Trin Gwallt a Harddwch feirniadu’r gystadleuaeth wnaeth bara drwy’r dydd, ar draws saith categori gwahanol y bu gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’u galluoedd […]

Arbenigwyr adeiladu yn ymweld â Choleg Sir Benfro

Fel rhan o’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ymwelodd perchnogion dau o gwmnïau adeiladu uchel eu parch Sir Benfro â Choleg Sir Benfro i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o grefftwyr. Gyda hunangyflogaeth yn gyfle realistig i lawer o ddysgwyr, ymunodd Carl Griffiths o Hook Construction ac Andrew Phillips o Carreg Construction gydag Angus Findlay o Web Adept i […]

Llwyddiant myfyrwyr y Coleg yn Olympiad Prydain

Mae grŵp o fyfyrwyr Lefel A Ffiseg Coleg Sir Benfro wedi cael tystysgrifau ar ôl cyrraedd y brig yn yr Olympiad Ffiseg. Mae Her Olympiad A2 yn galluogi myfyrwyr dawnus i arddangos eu gwybodaeth am ffiseg trwy sefyll papur arholiad anodd, gan gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o bob rhan o’r DU. Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr […]

Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gwneud gwahaniaeth yn De Clare Court

Mae grŵp o bobl ifanc o Raglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog Coleg Sir Benfro wedi clirio llwybr oedd wedi gordyfu yn De Clare Court yn Hwlffordd, gan alluogi tenantiaid i fwynhau eu hamgylchedd. Fel rhan o brosiect grŵp cymunedol, bu’r tîm yn gweithio’n ddiflino am dri diwrnod yn torri coed a llwyni yn ôl i […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Mwy nag ewyn i’r bragwyr lleol

Yn ddiweddar, mynychodd bragwyr o bob rhan o Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fforwm bragu’r ardal leol a drefnwyd gan Goleg Sir Benfro. Mae’r sector wedi gweld cryn dwf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae’n cael ei gydnabod fel maes twf pwysig i Gymru. Gan gydnabod hyn, fe wnaeth Coleg Sir Benfro wahodd nifer o […]

Bethany yn annerch Tŷ’r Cyffredin

Yn ddiweddar, cafodd myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro ac aelod o Senedd Ieuenctid (MYP), Bethany Roberts, wahoddiad i roi anerchiad yn Nhŷ’r Cyffredin, yn cynrychioli barn pobl ifanc Sir Benfro. Mynychodd Cadeirydd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, Bethany, Senedd Ieuenctid y DU yn San Steffan lle cyflwynodd araith o blaid rhoi pleidlais i bobl ifanc 16 oed […]

Llwyddiant yn Sioe Sgiliau’r DU yn arwain at de prynhawn gyda’r Gweinidog

Dangosodd myfyriwr Coleg Sir Benfro a gymerodd ran yn ddiweddar yn Sioe Sgiliau’r Deyrnas Unedig ei ddoniau coginio trwy baratoi te prynhawn i’r Gweinidog dros Y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw. Enillodd Sam Everton fedal efydd yn Sioe Sgiliau’r DU ym mis Tachwedd 2016 pan oedd yn fyfyriwr lefel dau yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr lefel […]

Georgia yn hyrwyddo gwirfoddoli ieuenctid

Mae myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro, Georgia Quinn, ar genhadaeth i godi ymwybyddiaeth o wirfoddoli ar raddfa ryngwladol. Dechreuodd Georgia, sydd yn 20 oed, fynychu Prosiect Ieuenctid Tanyard pan oedd yn 16 oed ac ers hynny mae hi wedi cymryd rhan yn y gwaith o redeg y siop fwyd a gweithio gyda’r bobl […]

Myfyrwyr creadigol yn datgelu pŵer brandiau

Daeth myfyrwyr Dylunio Graffig a Chyfryngau Creadigol Coleg Sir Benfro i ymgolli eu hunain ym myd hysbysebu a brandio pan wnaethon nhw fynychu Diwrnod Blasu yng Ngholeg Gelf Abertawe Prifysgol y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yr wythnos diwethaf. Wedi’i gynnal gan dîm BA Hysbysebu a Brandio Abertawe, fe wnaeth y grŵp fwynhau blas o yrfa greadigol gyffrous trwy […]

Cinio yn dwyn ynghyd dysgwyr y Coleg a chyflogwyr

Cynhaliodd Biwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro Ginio Cyflogwyr ar ddydd Gwener 4ydd Mai yn y bwyty a weithredir gan fyfyrwyr y Coleg. Rhoddodd y digwyddiad, a noddwyd gan Dragon LNG, gyfle i lawer o ddysgwyr y Coleg gwrdd â chyflogwyr lleol wyneb yn wyneb, yn cynnwys Dragon LNG, Awdurdod Y Parc Cenedlaethol, Retreats Group a […]

Edrych arlein drwy Issuu

Lawrlwytho PDF

Cliciwch ar yr atodiadau isod i lawrlwytho’r cyhoeddiadau rydych am weld. Yn dibynnu ar eich cysylltiad gall y rhain gymryd peth amser i’w llwytho i lawr. (DS Bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch er mwyn gallu gweld y dogfennau hyn).

Canllaw i Lefel A

Cyrsiau Llawn-amser

Cyrsiau Rhan-amser

Llwybrau Gradd

Canllaw i Rhieni

Adolygiad Blynyddol

Hyfforddiant Canolog

Y Coleg yn Dathlu Penblwydd Arian

Drwy’r Post

Os hoffech gael copi o unrhyw un o’r cyhoeddiadau uchod wedi’u postio allan atoch, ffoniwch yr Uned Derbyniadau ar 0800 9 776 788 neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu.

Adeiladau a Safleoedd

CAMPWS 6 – yw’r ychwanegiad diweddaraf i’r Coleg. Yn agor ym mis Medi 2017, bydd CAMPWS 6 yn cynnwys labordai gwyddoniaeth, ystafelloedd dosbarth modern, ardal hunan-astudio fawr, neuadd chwaraeon 590m2, ystafell ffitrwydd cardio a salonau modern iawn yn ogystal â siop goffi. Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf a dulliau addysgu arloesol gan roi profiad dysgu o’r radd flaenaf i fyfyrwyr.

Y Ganolfan Arloesi – mae’r ganolfan arloesi yn gyfleuster modern o’r radd flaenaf ar gyfer dylunio, peirianneg, y cyfryngau, ffotograffiaeth, adeiladu a cherddoriaeth.  Mae adnoddau arbenigol ynghyd â staff tra medrus yn darparu ystod eang o addysg bellach ac addysg uwch mewn pynciau a fydd yn hanfodol ar gyfer datblygiad economi sgiliau uwch cystadleuol.

Y Ganolfan Ynni – mae’r Ganolfan Ynni wedi’i hadeiladu i bwrpas yn darparu hyfforddiant nwy, olew a dŵr, asesu achrededig a gosod ynni adnewyddadwy a chyfleusterau gwasanaethu. Mae cyrsiau’n cael eu rhedeg ar-alw drwy gydol y flwyddyn. Ewch at ein Tudalen Ynni am fwy o wybodaeth.

Y Ganolfan Adeiladu – mae’r Ganolfan Technoleg Adeiladu wedi creu amgylchedd hyfforddiant ardderchog ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol, pobl masnach a gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu sgiliau a’u cymwysterau. Gydag offer modern, gweithdai mawr a darlithwyr profiadol, mae’r Coleg yn le da ar gyfer y rhai sy’n edrych ar ddysgu crefft.

MITEC – wedi’i leoli yn Aberdaugleddau, mae MITEC yn arbenigo mewn adeiladu cychod a pheirianneg forol. Cafodd ei adeiladu i bwrpas yn 2000, ac mae’r ganolfan yn cynnwys amrywiaeth eang o offer adeiladu cychod ac offer peirianneg forol wedi’u hategu gan y cyfleusterau cyfrifiadurol a chyfleusterau ystafell ddosbarth modern.

Y Ganolfan Geffylau – wedi’i lleoli yn Stablau Marchogaeth Bowlings yn Rudbaxton, bum milltir o’r Coleg, mae’r ganolfan yn cynnig marchogaeth ymarferol a hyfforddiant rheoli stablau. Mae gan y cyfleuster enw rhagorol iddo’i hun ac mae’r cyfleusterau yn cynnwys ysgol dan do 20x40m a chwrs y tu allan gyda dros 30 o ffensys.

Gwasanaethau

Canolfan Astudio – mae’r Ganolfan Astudio yn gymysgedd o wasanaethau llyfrgell traddodiadol, adnoddau electronig ac ardaloedd astudio. Mae’r Catalog Llyfrgell ar-lein yn rhoi manylion am lyfrau, cylchgronau a phapurau newydd sydd ar gael yn y Ganolfan. Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ddefnyddio’r Ganolfan Astudio fel llyfrgell gyfeirio a defnyddio’r cyfrifiaduron am ffi fechan. Gellir cysylltu â’r Ganolfan Astudio ar: 01437 753 267 neu drwy e-bost.
Amserau agor adeg tymor:  Dydd Llun: 8yb – 6yh, Dydd Mawrth i Ddydd Iau: 8yb – 7yh; Dydd Gwener: 8yb -5yh.

Academi Salonau Trin Gwallt a Harddwch – mae ein salonau safon diwydiant yn cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd i’w cadw’n edrych a theimlo’n dda am brisiau gostyngol sylweddol. Mae triniaethau’n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr sydd naill ai’n dysgu neu’n diweddaru eu sgiliau trin gwallt, harddwch neu therapïau cyflenwol, o dan oruchwyliaeth agos darlithwyr cymwysedig a phroffesiynol. Mae apwyntiadau ar gael yn ystod y tymor yn unig ac mae oriau agor yn amrywio drwy gydol y flwyddyn, felly ffoniwch 01437 753 164 am fanylion. Cliciwch yma am yr oriau agor ac i weld pa driniaethau sydd ar gael ar hyn o bryd ynghyd â rhestr brisiau.  Cewch wybod am y newyddion a’r cynigion diweddaraf ar ein tudalen Facebook.

Bwyty’r Academi – mae Bwyty’r Academi, y Bistro a’r Siop Goffi yn cael eu rhedeg gan fyfyrwyr arlwyo a lletygarwch ac maent ar agor yn ystod y tymor i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd.  Gweinir bwydlen amrywiol o fwyd o safon am bris rhesymol a chynhelir digwyddiadau thema drwy gydol y flwyddyn – ffoniwch 01437 753 165 i gael eich ychwanegu at y rhestr bostio. Cewch wybod am y newyddion a’r cynigion diweddaraf ar ein tudalen Facebook. Darllenwch ein hadolygiadau ar TripAdvisor.

Ystafell Ffitrwydd – mae’r cyfleusterau chwaraeon newydd yng Ngholeg Sir Benfro bellach ar agor, ewch i pembrokeshire.ac.uk/fitness am ragor o wybodaeth.

Starbucks – ar agor i’r cyhoedd, mae’r Coleg yn gartref i’r Starbucks cyntaf yn Sir Benfro sy’n gweini amrywiaeth blasus o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â byrbrydau ysgafn.

Meithrinfa Ddydd Bright Start – mae’n cynnig amgylchedd bywiog, diogel a gofalgar i blant cyn oed ysgol rhwng 0 a 7 oed. I gysylltu â’r feithrinfa ffoniwch: 01437 753 153.

Mae ein Cyfleusterau Masnachol yn cynnwys:

 • Theatr Myrddin (yn dal 220)
 • Ystafelloedd dosbarth
 • Ystafelloedd Fideo Gynadledda
 • Meithrinfa Ddydd Bright Start
 • Bwyty’r Academi
 • Gwasanaethau Recriwtio
 • Neuadd Chwaraeon

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolenni uchod, neu os ydych am logi ystafelloedd, cysylltwch â’r Adran Farchnata ar 01437 753 163 neu e-bostiwch marketing@pembrokeshire.ac.uk

Prosiectau’r Coleg

Biwro Cyflogaeth / Gwasanaeth Recriwtio

Mae Biwro Cyflogaeth newydd Coleg Sir Benfro yn gweithio gyda chyflogwyr, yn cynorthwyo gyda’u hanghenion recriwtio. Mae’r Biwro hefyd yn cynnig cymorth i ddysgwyr yn y Coleg mewn cyflogadwyedd sy’n cynnwys ysgrifennu CV, ceisiadau am swyddi a sgiliau cyfweld, gan gynorthwyo pobl ifanc i ddod o hyd i waith llawn amser neu ran amser naill ai ochr yn ochr â’u hastudiaethau, neu wrth gyflawni eich cymhwyster.

Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog

Ymunwch â Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog a chymryd rhan mewn 12 wythnos o weithgareddau llawn hwyl. Mae’n rhaglen sydd yn cael ei hariannu yn llawn a fydd yn datgelu eich talentau cudd ac yn rhoi sgiliau a hyder newydd i chi ar gyfer eich cam nesaf mewn bywyd. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymweliad preswyl, profiad gwaith a’r cyfle i weithio ar ystod o brosiectau cymunedol.

Caffi Paul Sartori

Datblygwch eich hyder gyda’r cwrs ymarferol 13 wythnos sydd yn cael ei gyflwyno mewn grwpiau bach iawn, yn darparu sgiliau a hunan-sicrwydd ar gyfer cyflogaeth. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gwasanaeth cwsmer, TG, rhifedd, llythrennedd a sgiliau cyfweliad. Mae pob un ohonyn nhw’n digwydd mewn caffi cymunedol gweithredol.

Sgiliau ar gyfer Diwydiant

Trwy Goleg Sir Benfro, gall mentrau a busnesau lleol bellach wella sgiliau eu gweithlu trwy gael mynediad at hyfforddiant cymhorthdaledig sylweddol

Ymestyn/STEP

Cyrsiau rhan-amser wedi’u lleoli yn y gymuned. Ariennir rhai cyrsiau gan ein prosiect Ymestyn.

Mae gan y Coleg dîm Cymorth i Ddysgwyr cyfeillgar a phrofiadol ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.  Drwy Ganolfan Gyswllt y Dysgwyr, gall myfyrwyr gael gwybodaeth am gyllid, gwasanaethau cymorth, cwnsela, cyngor ac arweiniad gyrfa, amserlenni bysiau, Llais y Dysgwr, ac UCAS (Gwasanaeth Derbyniadau Prifysgolion a Cholegau).

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Edrychwch ar ein fideo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar YouTube.

Gwybodaeth am gyllid
Ewch i’n tudalen Cyllid i gael gwybod am gyllid a benthyciadau sydd ar gael.

Gwybodaeth i rieni
Fel rhiant rydym yn gwybod bod gennych lawer o gwestiynau.  Cewch wybod mwy ar ein tudalen Gwybodaeth i Rieni neu edrychwch ar ein canllaw diweddaraf i rieni.

Ad-daliadau a Chanslo’r Cwrs

Ar gyfer cyrsiau Llwybr Gradd, cysylltwch â’n hadran gyllid ar 01437 753 343, ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach:

 • Y coleg yn canslo cwrs – ad-daliad llawn
 • Myfyriwr yn canslo lle gan roi 5 diwrnod neu fwy o rybudd – ad-daliad llawn (cyn dechrau’r cwrs)
 • Myfyriwr yn canslo lle gan roi llai na 5 diwrnod o rybudd – ad-daliad llawn heblaw £25 ffi cofrestru (cyn dechrau’r cwrs)
 • Myfyriwr yn tynnu’n ôl ar ôl mynychu hyd at 4 sesiwn – nodyn credyd heblaw £25 ffi cofrestru
 • Myfyriwr yn tynnu’n ôl ar ôl y 4 sesiwn gyntaf ac mae hyd y cwrs yn fwy na 4 sesiwn – dim ad-daliad.

Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr NVQ, fodd bynnag, byddant hefyd yn atebol am ffioedd cofrestru os yw’r Coleg eisoes wedi talu ffioedd cofrestru.

 

Cymorth Dysgu
Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch mae gennym ystod o wasanaethau i’ch helpu.  Ewch i’n tudalen Cymorth Dysgu i gael gwybod mwy.

Cyngor ar Yrfaoedd
Mae’r gwasanaeth cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru.  Fel myfyriwr y Coleg gallwch gael mynediad i arweiniad gyrfaoedd drwy gydol eich rhaglen astudio.  Mae darpar fyfyrwyr hefyd yn gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn drwy alw i mewn i’r swyddfa Dderbyniadau.

Mae gan y Coleg gysylltiadau helaeth hefyd ag UCAS a holl brifysgolion Prydain. Mae ystod lawn o ddigwyddiadau a gweithdai sy’n rhoi canllawiau ar y broses UCAS ar gael drwy gydol y flwyddyn academaidd yn ogystal ag ymweliadau a drefnir i ffeiriau prifysgolion ac addysg uwch.  Mae myfyrwyr sy’n awyddus i symud ymlaen i addysg uwch hefyd yn gallu cael arweiniad UCAS unigol.

Galwch i mewn i’r swyddfa Dderbyniadau i wneud apwyntiad. Ffoniwch 01437 753 108 neu e-bostiwch guidance@pembrokeshire.ac.uk

Cwnsela
Mae’r Coleg yn darparu gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim i fyfyrwyr a staff. Bydd y tîm cwnsela yn eich helpu i archwilio eich meddyliau, teimladau a phryderon ac i ystyried eich opsiynau fel y gallwch wneud y penderfyniadau sydd orau i chi.
Gallwch wneud apwyntiad i weld aelod o’r tîm cwnsela drwy ffonio neu drwy e-bostio counselling@pembrokeshire.ac.uk
Cymorth teithio
Darperir cludiant am ddim i fyfyrwyr addysg bellach llawn-amser o dan 19 oed ar 1 Medi ar y flwyddyn mynediad.

Bydd rhaid i fyfyrwyr rhwng 19 oed a hŷn wneud cyfraniad at gost cludiant.

Gall myfyrwyr rhan-amser gael y cyfraddau dyddiol o Ganolfan Gyswllt i Ddysgwyr. Mae cymorth i ariannu cludiant ar gael trwy Gronfa Arian Wrth Gefn y Coleg.

Edrychwch ar ein hamserlen bysiau presennol

Llais y dysgwr
Mae gan y Coleg grŵp Llais y Dysgwr gweithgar sy’n cyfarfod unwaith y tymor ac mae’n gyfle i fyfyrwyr roi adborth i lywodraethwyr a rheolwyr y Coleg am unrhyw faterion yn ymwneud â’r coleg.  Mae hefyd yn gyfle i fyfyrwyr drafod syniadau a gwelliannau i gyrsiau.

Llety
Myfyrwyr y DU
Bydd myfyrwyr sydd angen llety yn cael help i ddod o hyd i lety rhent preifat naill ai yn neu ger Hwlffordd.

I gael rhestr o lety preifat a chael gwybod am y dewisiadau sydd ar gael i chi, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Ddysgwyr.

Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae’r Coleg yn darparu’r opsiynau llety canlynol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol:

Llety gyda Theulu

Llety Rhent Preifat

Mae’r opsiynau llety wedi’u cynllunio i roi’r cyfle gorau posibl i chi ryngweithio gyda siaradwyr brodorol a dysgu mwy am ddiwylliant lleol.

I gael gwybod mwy am yr opsiynau llety sydd ar gael, cysylltwch â’r Swyddfa Ryngwladol ar 01437 753 183 neu e-bostiwch international.info@pembrokeshire.ac.uk

Astudio’n ddwyieithog
Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i ddatblygu darpariaeth ac ethos dwyieithog.  Rydym yn hybu dwyieithrwydd ac yn annog ein holl fyfyrwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Cyfleoedd dwyieithog
Mae croeso i fyfyrwyr gael tiwtorialau trwy gyfrwng y Gymraeg, cwblhau aseiniadau ac asesiadau yn Gymraeg ac mae nifer o unedau ar gael y gallwch eu hastudio’n Gymraeg neu’n ddwyieithog hefyd.

Bydd astudio eich cwrs galwedigaethol yn ddwyieithog yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle ac yn rhoi mwy o ddewisiadau i chi wedi gadael y Coleg.

Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau

Yma yn y Coleg, mae dewis eang o gyrsiau ar gael i’ch helpu i wneud popeth o ddatblygu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg, rhoi hyder i chi gyfarch yn Gymraeg, datblygu eich gallu i gynnig gwasanaeth cwsmer trwy gyfrwng y Gymraeg ac adeiladu ar eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig.

Beth bynnag yw lefel eich sgiliau a’ch hyder, gallwn ni helpu datblygu’r sgiliau hynny yn barod ar gyfer symud i mewn i’r gweithle neu symud ymlaen i gwrs arall.

Cyfleoedd cymdeithasol
Mae’r Coleg yn falch o gyhoeddi bodolaeth ‘Aelwyd Coleg Sir Benfro’ er mwyn rhoi cyfle i’n myfyrwyr gystadlu a gwirfoddoli yn Eisteddfod yr Urdd. Mae croeso mawr i fyfyrwyr ymuno â’r ‘Bore Clonc’ hefyd a gynhelir bob trydydd dydd Mawrth yn y mis.

Cyfoethogi
Nid yw bywyd myfyriwr yn ymwneud ag astudio yn unig! Mae llawer o weithgareddau eraill y gallwch gymryd rhan ynddynt tra byddwch yn fyfyriwr.

Ein nod yw eich darparu gyda’r cyfle i ddatblygu diddordebau newydd, dod yn fwy gwybodus a medrus mewn maes, rhoi hwb i’ch hunan-hyder ac elwa o wneud rhywbeth i ffwrdd o’r pwysau o basio arholiadau. Bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath yn gwella eich CV neu eich cais i Brifysgol.

Yn unol â Deddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) 2014, mae’n ofynnol i bob Coleg Addysg Bellach gael Corff Llywodraethu. Caiff Corff Llywodraethu y Coleg ei adnabod fel y Bwrdd Corfforaethol. Mae’r Bwrdd Corfforaethol yn atebol am osod cymeriad, cenhadaeth a chyfeiriad strategol addysgol y Coleg ac yn goruchwylio ei weithgareddau a pherfformiad. Mae’r Bwrdd hefyd yn atebol am y defnydd cywir o arian cyhoeddus a ymddiriedir iddo.

Mae strwythur llywodraethu’r Bwrdd Corfforaethol yn cynnwys sefydlu “Aelodaeth y Corff” i ddatblygu perthynas gyda busnesau, ysgolion, mudiadau gwirfoddol a’r cyhoedd ac annog mwy o gyfranogiad ac integreiddio cymunedol gyda’r Coleg.  Caiff y Corff hwn ei adnabod fel Fforwm Ymgynghorol Coleg Sir Benfro.  Bydd Fforwm Ymgynghorol Coleg Sir Benfro yn cyfarfod bob tymor a bydd yn gweithredu fel Corff ymgynghorol a lle y bo’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion i’r Bwrdd Corfforaethol.

Cafodd y strwythur canlynol ei gyflwyno ym Medi 2014

Mae’r Coleg yn gweithredu o fewn Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth.

Mae calendr o gyfarfodydd ar gael isod.

Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth

Calendr Cyfarfodydd

Catherine Freeman

Governance Officer
Phone: 01437 753 315

I gael gwybodaeth am ddogfennau allweddol canlynol y Coleg mewn perthynas â’n polisïau a’n cynlluniau, cliciwch ar yr atodiadau isod.

Polisi Derbyniadau – Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob cais cwrs ac ymholiadau.

Polisi Gwrth Fwlio – Mae’n amlinellu beth fydd y Coleg yn ei wneud i atal a mynd i’r afael â bwlio.

Polsi Camymddwyn mewn Asesiad – Mae’n nodi’r hawliau a’r cyfrifoldebau, o ran camymddygiad y dysgwr, y ganolfan a’r cyrff dyfarnu.

Polisi Cyngor ac Arweiniad am Yrfaoedd – Diben y polisi hwn yw darparu gwasanaeth arweiniol diduedd.

Polisi Cyfathrebu – Mae’r ddogfen hon yn nodi gweithdrefnau’r Coleg ar gyfer cyfathrebu gan a rhwng staff.

Polisi Cwynion – Mae’r polisi hwn yn ymdrin â chwynion gan fyfyrwyr, rhieni, cyflogwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Polisi Defnyddio Systemau Cyfrifiadurol – Mae’r polisi hwn yn diffinio sefyllfa’r Coleg ynghylch y defnydd o’r amrywiaeth o systemau technoleg gwybodaeth.

Polisi Gofal Cwsmer – Wrth ymdrin â chwsmeriaid (naill ai’n fewnol neu’n allanol) disgwylir i’r holl staff fabwysiadu agwedd gadarnhaol a chyfeillgar bob amser. Amlinellir ynddo ddisgwyliadau’r Coleg o ran y staff sy’n delio â chwsmeriaid.

Polisi Mynediad at Ddata a Diogelu Data – Mae’r polisi hwn wedi’i gynllunio i roi arweiniad ar faterion penodol ynglŷn â mynediad at ddata a diogelu data.

Canllaw i Arholiadau – Mae’r polisi hwn yn cwmpasu pob math o arholiadau a asesir yn fewnol ac allanol a phrofion a weinyddir gan y Coleg.

Polisi Arholiadau – Mae’r polisi hwn yn sicrhau bod cynllunio a rheoli arholiadau yn cael eu cynnal yn effeithlon ac er budd gorau ymgeiswyr a gweithrediad y system arholiadau.

Polisi Ffioedd – Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r dull ar gyfer codi tâl hyfforddiant a ffioedd cysylltiedig i fyfyrwyr a defnyddwyr gwasanaethau y Coleg.

Polisi Addasrwydd i Astudio – Mae’r polisi hwn yn ymwneud â gallu’r unigolyn i ymgysylltu’n foddhaol fel myfyriwr, gan gynnwys mewn perthynas â materion academaidd a bywyd yn gyffredinol yn y Coleg.

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth – Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am y cynllun cyhoeddi a fabwysiadwyd yng Ngholeg Sir Benfro er mwyn cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Polisi Iechyd a Diogelwch – Datganiad o Fwriad.

Polisi Apeliadau Mewnol – Mae’r weithdrefn hon at ddefnydd y dysgwr os yw am apelio yn erbyn deilliannau asesu neu ddyfarniadau dilyniant a wnaed gan diwtoriaid.

Polisi Asesu, Safoni a Dilysu Mewnol – Mae’r ddogfen hon wedi cael ei chynhyrchu nid yn unig fel datganiad polisi, ond hefyd fel canllaw i systemau a gweithdrefnau sicrhau ansawdd mewnol.

Polisi Asesu Heb Arholiad – Gweithdrefnau ar gyfer cynllunio a rheoli asesiadau heb fod yn arholiadau, sy’n nodi rolau a chyfrifoldebau staff.

Sicrhau Ansawdd – Mae’r polisi hwn yn ceisio adeiladu model sicrhau ansawdd a fydd yn cyflawni gwelliant sylweddol, parhaus ac eang mewn profiadau dysgwyr, perfformiad y cwrs ac yn rhoi uchelgais wrth galon y broses.

Cydnabod Dysgu Blaenorol – Dull asesu yw hwn (yn arwain at ddyfarnu cymhwyster) sy’n ystyried a all y dysgwr ddangos ei fod yn gallu bodloni’r gofynion asesu.

Polisi Rheoli Cofnodion ac Archif – Mae’r polisi hwn yn galluogi mynediad hawdd i holl gofnodion y Coleg a archifwyd a sicrhau ei fod yn gallu cyflawni ei gyfrifoldeb o dan ddeddfwriaeth berthnasol.

Polisi Diogelu – Mae’r polisi hwn yn cydnabod dyletswydd gofal y Coleg i ddiogelu ein cymuned ddysgu a sicrhau o fewn lleoliadau’r Coleg bod diogelu’n cael ei gydnabod fel busnes a chyfrifoldeb craidd pawb.

Polisi Sgiliau – Mae’r polisi hwn yn disgrifio’r strategaethau tracio, monitro a chymorth sy’n gynhenid ​​yn y gwaith o reoli dysgwyr trwy eu rhaglen ddysgu.

Polisi Presenoldeb y Myfyriwr a Thynnu’n Ôl – Nod y polisi hwn yw galluogi ymdrin â phob absenoldeb yn deg ac yn gyson yng Ngholeg Sir Benfro, ynghyd â monitro a gwella presenoldeb pob myfyriwr.

Polisi Disgyblu Myfyrwyr – Diben y polisi hwn yw darparu Polisi Disgyblu ymddygiadol ac academaidd priodol, yn cydnabod yr angen i ddarparu canllawiau teg a phriodol mewn perthynas â disgyblu myfyrwyr.

Polisi Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr – Gweithdrefn cyffredinol ynghylch cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Polisi Camddefnyddio Sylweddau – Diben y polisi hwn yw cyfrannu tuag at nod y Coleg i ddarparu amgylchedd diogel i’w ddysgwyr a’i staff.

Polisi Datblygu Cynaliadwy – Ddogfen lywodraethol yw hon ar gyfer rheolaeth a pherfformiad amgylcheddol.

Polisi Cludiant i Fyfyrwyr – Mae’r polisi hwn yn nodi hawl myfyrwyr i gael cludiant wedi’i ariannu i ac o’r Coleg.

Ymwadiad ac Hygyrchedd y Wefan

Gweithio yng Ngholeg Sir Benfro – Byddwch yn rhan o sefydliad llwyddiannus

Sgroliwch i lawr ar gyfer y Swyddi Gwag Diweddaraf

Mae Coleg Sir Benfro yn ddarparwr addysg a hyfforddiant deinamig ac o ansawdd uchel, yn darparu cyfleoedd i 2,000 o ddysgwyr llawn-amser a thua 12,000 o ddysgwyr rhan-amser ar ystod eang o gyrsiau addysg bellach, addysg uwch, dysgu seiliedig ar waith, rhyngwladol, a chyrsiau dysgu ar-lein.

Gellir olrhain gwreiddiau’r Coleg yn ôl i 1956, ac mae’r prif gampws wedi’i leoli yn nhref sirol Sir Benfro, sef Hwlffordd. Mae’r seilwaith economaidd yn y sir yn un sy’n cael ei ddominyddu gan gyflogwyr bach a rhai sydd yn hunangyflogedig.  Fodd bynnag, mae’r busnesau aml-genedlaethol sydd wedi’u lleoli yn neu o gwmpas dyfrffyrdd Yr Hafan yn ffurfio rhan bwysig iawn o wneuthuriad economi’r Sir, lle mae bron 30% o olew a nwy y DU yn cael ei fewnforio.

Ers penodiad y Pennaeth presennol, Sharron Lusher yn 2012, mae’r Coleg wedi gweld camau sylweddol ymlaen o ran cydweithio a gweithio mewn partneriaeth. Mae addysg uwch wedi cael ei ehangu drwy gynghrair strategol gyda Phrifysgol Abertawe, tra bod y Consortiwm Dysgu yn y Gwaith newydd yn cael ei arwain gan y Coleg, sy’n cynnwys chwe choleg a thri darparwr preifat, yn darparu contract gwerth £12m ac yn hyfforddi 5,000 o brentisiaid a hyfforddeion yn flynyddol.

Yn arolygiad 2015 Estyn ar ddarpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith, derbyniodd y Coleg bump dyfarniad ‘rhagorol’ a deg dyfarniad ‘da’, gan osod y Coleg ymhlith y colegau gorau ar gyfer darparu Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru.  Yn 2014 dathlodd y Coleg ei ganlyniadau Lefel A cryfaf hyd yn hyn gyda 33.3% o’r dysgwyr yn cyflawni graddau A-A*.

Rydym yn falch o’n diwylliant addysgol ac yn uchelgeisiol am ein dyfodol. Rydym yn credu bod gennym gyfrifoldeb i ddarparu addysg a hyfforddiant o’r radd flaenaf er mwyn sicrhau bod gan Gymru weithlu sydd yn barod ac yn gallu cwrdd â gofynion economaidd y dyfodol, a hyrwyddo ymgysylltiad cymunedol mewn sgiliau.

Mae gennym dîm cymwys, cefnogol ac ymroddedig iawn o staff sy’n gofalu am eu myfyrwyr.  Mae gennym gyfleusterau ac adnoddau gwych.  Rydym yn gryf yn ariannol ac yn parhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau.

Fel Coleg rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ‘diwylliant o ddyhead’ ar gyfer ein myfyrwyr, cyflogwyr a chymunedau.

________________________________________

Gwobrwyon a buddiannau

Rhaglen datblygu staff gynhwysfawr                                Cyfleuster Meithrinfa Ddydd Gofal Plant
Ystafell Ffitrwydd                                                          Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol Mewnol
Cwnselydd Mewnol                                                        Gostyngiadau ffioedd ar gyrsiau mewnol
Triniaethau Harddwch am Gost Is                                     Uwchsgilio Llythrennedd a Rhifedd
Mentoriaid Dysgu ac Addysgu                                         Cymdeithas y Staff
Gweithio’n Hyblyg                                                         Sefydliad y Merched (W.I.)
Côr y Coleg                                                                   Cynllun Beicio i’r Gwaith

Byw yn Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro wedi ei leoli yng ngorllewin Cymru gyda rhannau helaeth o’r sir yn unig barc cenedlaethol arfordirol y DU.

I gael gwybod mwy am fyw a gweithio yn Sir Benfro, ewch i’r gwefannau canlynol sy’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am yr ardal:

www.visitpembrokeshire.com

www.pembrokeshire-online.co.uk

www.haverfordwestcivicsociety.org.uk

Gwobrau

 • ‘Times Education Supplement’ (TES) Enillydd Tîm Adnoddau Dynol Rhagorol  –  2012
 • Gwobr Platinwm Safonau Iechyd Corfforaethol – 2013
 • Gwobr Aur RoSPA Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol – 2013
 • Gwobr TES am Arloesedd mewn Dysgu ac Addysgu (Enillydd) – 2014
 • Gwobr ColegauCymru ar gyfer Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol (Enillydd) – 2015
 • Gwobr TES am Gyfraniad Eithriadol i Faes Galwedigaethol (rownd derfynol) – 2015
 • Gwobr TES am Gyfraniad i’r Gymuned Leol (rownd derfynol) – 2015

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli yng Ngholeg Sir Benfro

A oes gennych sgil neu ddawn i rannu gyda’n myfyrwyr?

Mae’r coleg yn chwilio am wirfoddolwyr a fyddai â diddordeb mewn rhannu eu sgiliau/doniau/gwybodaeth gyda’n myfyrwyr e.e. hanes lleol, sgiliau iaith ac ati.

Byddai angen DBS arnoch cyn gweithio gyda dysgwyr.

Oes gennych ddiddordeb? – Cysylltwch â’n Canolfan Gyswllt i Ddysgwyr ar 01437 753 137 neu LCC@pembrokeshire.ac.uk

Cyfrifon – 2015/162016/17 – Mae Cyfrifon Ariannol y Coleg yn rhoi trosolwg o berfformiad y Coleg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Adroddiad Arolygiad Estyn – Dyma’r adroddiad swyddogol a gynhyrchwyd gan Estyn yn dilyn eu harchwiliad o’r Coleg yn ystod mis Chwefror 2011.

Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Mae’r adroddiad hwn yn nodi ymrwymiad y Coleg i gydraddoldeb ac amrywiaeth a’r camau positif sy’n cael eu cymryd i hyrwyddo cyfle i bawb.

Cynllun Strategol Cydraddoldeb 2015-18 – Nod cyffredinol y ddyletswydd cydraddoldeb newydd yw sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei brif-ffrydio yn ein gwaith, ac y dylai hyn yn ei dro arwain at ddarparu gwasanaethau a chanlyniadau fwy priodol gan ystyried cefndiroedd unigolion.

Strategaeth Iechyd a Lles – Rydym yn darparu siop un-stop o wasanaethau i staff a myfyrwyr.

Calendr Iechyd a Lles

Strategaeth Cynnwys y Dysgwr – Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio, fel sy’n ofynnol gan Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig, ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n nodi hawl plant a phobl ifanc i fynegi barn ac i ystyried y farn honno ar unrhyw fater sy’n effeithio arnynt.

Strategaeth Dysgu ac Addysgu – wedi ymrwymo i ddarparu profiad dysgu ac addysgu o’r radd flaenaf i’w myfyrwyr.

Datganiad Gwasanaethau Cymorth Dysgu – Mae’n nodi’r ffordd y bydd y Coleg yn cefnogi myfyrwyr ag anawsterau dysgu a/neu anableddau.

Plant sy’n Derbyn Gofal – Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gryfhau ei ffordd o gefnogi’r addysg yn unol â deddfwriaeth a fframweithiau polisi.

Strategaeth Mwy Abl a Thalentog – Mae gan y Coleg ymrwymiad cryf i sicrhau bod dysgwyr MAT yn cyflawni eu potensial, gyda’r Bwrdd Corfforaethol a’r Uwch Dîm Rheoli yn darparu arweiniad a disgwyliad clir ynglŷn â chyfeiriad y Strategaeth hon.

Amserlen Mwy Abl a Thalentog

Strategaeth Tlodi – Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i’n dysgwyr i leihau effaith tlodi ar gyflawniad addysgol.

Cynllun Strategol – Mae’r Cynllun Strategol yn nodi’r cyd-destun y mae’r Coleg yn gweithredu ynddo ac yn amlygu ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2017-2020.

Adroddiad Cynaliadwyedd – Mae’r adroddiad hwn yn nodi adolygu cynnydd y Coleg wrth reoli ei agweddau a’i heffeithiau amgylcheddol ers cyrraedd Lefel 5 y Ddraig Werdd.

Polisi Datblygu Cynaliadwyedd – yw’r ddogfen lywodraethol ar gyfer rheolaeth a pherfformiad amgylcheddol.

Cynllun Iaith Gymraeg – Mae’r Coleg wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin yr iaith Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Mae gan y Coleg ystod gynyddol o wasanaethau sydd ar gael i unigolion a busnesau.

Darpariaeth y Coleg

Dysgu Ar-lein – Gyda Lefel A ar-lein, mae dysgwyr yn darganfod hyblygrwydd a hwylustod astudio ar gyfer Lefel A mewn Cemeg, Ffiseg, Bioleg neu Fathemateg trwy ddysgu o bell.

MITEC – Mae’r Ysgol Peirianneg Morol yn Aberdaugleddau yn darparu cyfleusterau ac arbenigedd anhygoel i’r rhai sy’n chwilio am yrfa yn y diwydiant morol.

Hyfforddiant Canolog – Byddwn yn eich helpu fel cyflogwr neu gyflogai i benderfynu pa hyfforddiant sydd fwyaf addas i’ch anghenion a’ch helpu i nodi ac archwilio unrhyw gyfleoedd ariannu a all fod o fudd i chi.

Academi Chwaraeon – Os oes gennych chi ddawn chwarae pêl-rwyd, pêl-droed, rygbi neu golff, gallwch ymuno â’n Academi Chwaraeon. Mae ein rhaglen gynhwysfawr yn datblygu eich gwybodaeth o hyfforddiant a sgiliau tuag at berfformiad elitaidd.

Safle Rhyngwladol – Mae’r wefan ryngwladol wedi’i chynllunio i roi gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol am y Coleg, y cyrsiau sydd ar gael, llety, ffioedd ac ysgoloriaethau ynghyd â chyngor ar sut i wneud cais.

Camu Ymlaen ½STEP – Mae dros 1,500 o bobl wedi mynychu cyrsiau STEP gyda mwy na 2,600 o gymwysterau yn cael eu hennill. Mae llwyddiant mawr y prosiect hwn wedi sicrhau bod y gwaith a ddechreuwyd trwy gyllid wedi parhau.

Meithrinfa Ddydd Bright Start – Mae’n cynnig amgylchedd bywiog, diogel a gofalgar i blant cyn oed ysgol rhwng 0 a 7 oed. Mae tîm proffesiynol y feithrinfa o staff yn creu awyrgylch hapus ac ysgogol i’ch plentyn.

Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith – B-wbl – Consortiwm o ddarparwyr hyfforddiant cyhoeddus a phreifat sy’n darparu prentisiaethau mewn nifer o lwybrau, y rhaglen hyfforddeion, rhaglen barod am waith a sgiliau hanfodol yn y gymuned.

Prosiectau a Ariennir

Gwasanaethau Recriwtio – Gwasanaeth recriwtio o ansawdd, DIM COST i fusnesau o bob maint ledled Sir Benfro. Gallwn gymryd eich swydd wag a gweithio gyda chi i gynhyrchu rhestr fer o ymgeiswyr sy’n cydweddu’n union â’ch meini prawf.

Twf Swyddi Cymru – Mae’r fenter gyflogaeth hon yn gobeithio creu 4,000 o swyddi newydd y flwyddyn ar draws Cymru ar gyfer pobl ifanc ddi-waith rhwng 16 a 24 oed.

 

Contractau Trydydd Parti

Mae Mencap Ltd Sir Benfro yn cynnig cwrs ‘Skills for Working Life’ City & Guilds ar y cyd â Choleg Sir Benfro yng Ngardd Furiog Ystangbwll (Stackpole). Mae’r cwrs hwn yn datblygu sgiliau hanfodol sy’n gysylltiedig â gwaith mewn meysydd fel iechyd a diogelwch a datblygiad personol a chymdeithasol ynghyd â sgiliau garddwriaethol sylfaenol.  Mae gan bob myfyriwr gyfle i ddatblygu eu llain llysiau eu hunain. Maen nhw’n dewis yr hyn maen nhw’n dymuno tyfu, yn trin eu cnydau a chynaeafu’r cynnyrch i’w ddefnyddio gartref.  Mae’r holl gynnyrch a phlanhigion a dyfir gan y myfyrwyr yn y prif gerddi ar werth yn ein siop gardd sydd ar agor bob dydd.

This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.