News & Events

Mae dau fyfyriwr Coleg Sir Benfro wedi llwyddo i fynd drwodd i Gam 4 Hyfforddiant Carfan y DU a fydd yn eu gweld yn cychwyn ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK gyda’r gobaith o gystadlu yn EuroSkills yn Budapest ym mis Medi.

Derbyniodd y cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Chris Caine a chyn-fyfyriwr Lletygarwch Sam Everton docynnau aur i gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills UK yn Birmingham ym mis Tachwedd ar ôl ennill medalau yn rowndiau terfynol 2016.

Ers mis Tachwedd, mae Chris a Sam wedi bod ar raglen hyfforddi dwys a gefnogir gan brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru a chyhoeddwyd yn ddiweddar eu bod ar y rhestr fer, yn dilyn proses ddethol WorldSkills UK a barodd wythnos. Mae Chris yn un o dim ond dau saer dan hyfforddiant sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer y rhaglen hyfforddi tra bod Sam yn un o dri i gael ei ddewis ar gyfer y rhaglen lletygarwch.

Wedi’i gyflogi’n flaenorol gan Keating Joinery a nawr gyda Dominic Hicks, cyn gystadleuydd carfan WorldSkills sy’n berchen ar DH Joinery, mae Chris wedi cael ei gefnogi trwy gydol ei hyfforddiant gydag offer gan Festool UK, gwneuthurwr arobryn offer pŵer diwifr ac offer safle. Dywedodd Craig Foster, Rheolwr Gwerthiant yn Festool: “Mae Chris yn llawn haeddu ei le yn y Garfan WorldSkills UK. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi talent ifanc ac yn dymuno pob llwyddiant i Chris wrth iddo fynd drwy’r rhaglen hyfforddi”. Yn ddiweddar, cyflwynodd Grŵp Hyfforddi Dyfed (DTG) gyfres o offer Lie-Nielsen i Chris a oedd yn cynnwys plaen bach, plaen ysgwydd a ‘spoke shave’. “Alla i ddim aros i ddefnyddio’r offer mae DTG wedi rhoi i mi, nhw yw’r gorau a dw i’n hynod o ddiolchgar i’r grŵp am eu cefnogaeth!” meddai Chris.

Yn y cyfamser, bydd Sam yn perffeithio’i sgiliau ochr yn ochr â’r cogyddion gorau yn y diwydiant. Mae Sam eisoes wedi cwblhau lleoliad yn y bwyty seren Michelin, James Sommerin yng Nghaerdydd, a nawr mae e ar fin cychwyn lleoliad mis yn nhri o sefydliadau gorau’r DU: Raymond Blanc, Le Manoir Aux Quat’Saisons; Michel Roux Jr, Le Gavroche; a’r gwesty pum seren byd-enwog, Y Ritz Llundain.

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Chris a Sam wedi’i gwneud hi drwodd i Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK, dywedodd Dirprwy Bennaeth Coleg Sir Benfro, Dr Barry Walters: “Bob blwyddyn rydyn ni’n annog ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau i roi eu sgiliau ar brawf a gwthio’u hunain i fod y gorau yn eu maes dewisol. Mae Chris a Sam yn dyst i ba raddau y gall gwaith caled a phenderfyniad fynd â chi.

“Rydyn ni’n hynod o falch o Chris a Sam ac yn hynod ddiolchgar i’w cyflogwyr sydd wedi’u cefnogi dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gan roi amser iddyn nhw ymarfer a chystadlu. Mae llwyddiant Chris a Sam yn adlewyrchu nid yn unig ar eu gallu ond hefyd ar ddarlithwyr y Coleg sydd wedi dysgu’u sgiliau iddyn nhw ynghyd â’u cyflogwyr sydd wedi parhau i’w mentora yn y gweithle.”

“Rydyn ni’n gyffrous iawn i weld sut mae’r ddau’n symud ymlaen ar y rhaglen hyfforddi a datblygu ac yn dymuno pob llwyddiant iddyn nhw.”