News & Events

Ddoe, cafodd myfyrwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Sir Benfro brofiad o ddosbarthiadau meistr trin gwallt a harddwch gyda’r addysgwr barbro rhyngwladol Darryn Pitman a’r artist colur proffesiynol Jennifer Lenard.

Ar ôl sefydlu gyrfaoedd hynod lwyddiannus yn eu diwydiannau, gwahoddwyd Darryn a Jennifer i’r Coleg i ysbrydoli myfyrwyr i feddwl y tu allan i’r bocs pan mae’n dod i gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw.

Yn y bore mynychodd y myfyrwyr harddwch ddosbarth meistr gyda Jennifer lle defnyddiwyd Weetabix i greu clwyfau, llosgiadau, cleisiau a chreithau realistig tra rhannodd Jennifer ei thriciau grefft a’i chynghorion am gael gwaith yn y diwydiant teledu a ffilm.

Yn y cyfamser, mynychodd myfyrwyr trin gwallt ddosbarth meistr mewn barbro gyda Darryn – addysgwr arobryn wedi’i gydnabod yn rhyngwladol, sydd wedi darparu hyfforddiant barbro i dros 50 o wledydd ledled y byd.

Yn y prynhawn, ymunodd disgyblion o Ysgol Dewi Sant â myfyrwyr Coleg Sir Benfro wrth i Darryn a Jennifer rannu llwyfan Theatr Myrddin i ddarparu mwy o ddosbarthiadau meistr mewn aerfrwsio a barbro. Tra bod Jennifer yn trawsnewid myfyriwr y Coleg i Geisha Siapaneaidd traddodiadol, defnyddiodd Darryn ei sgiliau taflu siswrn unigryw i greu edrychiad ffasiwn cyfoes ar ei fodel gwrywaidd.

Wrth iddynt weithio ar eu modelau, fe wnaeth Jennifer rannu gyda myfyrwyr sut, drwy gymryd pob cyfle a ddaeth i law, y bu iddi nid yn unig gael ei chomisiynu ar gyfer gwaith ffilm a theledu (gan gynnwys Dalziel & Pascoe, The Office, Doctor Who, Price & Prejudice a Star Treck) ond hefyd weithio i’r NHS, yn cynhyrchu prostheteg go iawn a ddefnyddir gan lawfeddygon ar gyfer hyfforddiant.

Cyngor Darryn i fyfyrwyr oedd iddyn nhw ddatblygu sylfaen gadarn yn y pethau sylfaenol o drin gwallt a barbro, yna i arbrofi a chreu eu steiliau unigryw eu hunain i wneud yn siwr bod cleientiaid yn dod nôl. Pwysleisiodd bwysigrwydd meithrin perthynas, hyder a mynegi eu personoliaethau eu hunain drwy eu gwaith.

Mynychodd y Prentis Lefel 3 Aisha Jennings y dosbarthiadau meistr a dywedodd: “Dw i’n teimlo fy mod wedi cael fy ysbrydoli i fod yn dechnegydd lliw ac i weithio’n galed ar fy sgiliau barbro nawr!”

Cefnogwyd y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid er mwyn annog pobl ifanc i fod yn fwy entrepreneuraidd a helpu’r rhai sydd â diddordeb mewn dechrau busnes i ddatblygu’u syniadau ymhellach. Mae Syniadau Mawr Cymru yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop fel rhan o wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.