News & Events

Yr wythnos ddiwethaf daeth rheolwyr o gartrefi gofal ar draws Sir Benfro ynghyd i roi tactegau ar waith i fynd i’r afael ag achosion o norofirws a’r ffliw yn eu cartrefi gofal.

Gyda’r gaeaf yn prysur agosáu, mae’r henoed ymhlith y rhai mwyaf tueddol i gael norovirws a’r ffliw. Ar draws Cymru, mae dros 20,000 o breswylwyr mewn cartrefi gofal a mwy na 75,000 o bobl wedi cael eu cyflogi wrth ofalu am yr henoed.

Amlygwyd yr angen am ddigwyddiad ar draws y sector yng nghyfarfod Prosiect Ymgysylltu â Chyflogwyr Sir Benfro a arweiniodd at Mike Davies, Cadeirydd Cymdeithas Cartrefi Gofal Sir Benfro, i weithio gyda Iechyd Amgylcheddol Cyngor Sir Benfro a Hyfforddiant Canolog yng Ngholeg Sir Benfro i drefnu’r hyfforddiant.

Fe wnaeth rheolwyr o 14 o gartrefi gofal ar draws Sir Benfro fynychu ac roedd yr hyfforddiant yn cwmpasu arferion atal a rheoli heintiau gan ganolbwyntio ar reoli achosion, gan gynnwys profi am norofirws a’r ffliw a thynnu sylw at bwysigrwydd holl staff rheng flaen cartrefi gofal yn cael eu brechu yn erbyn y ffliw.

Cyflwynodd Sue Morgan, Nyrs Diogelu Iechyd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr hyfforddiant, a dywedodd: “Mae digwyddiadau fel hyn yn allweddol i ledaenu arferion da a thynnu sylw at bwysigrwydd preswylwyr a staff cartrefi gofal gael eu brechu i’w diogelu eu hunain a’u teuluoedd rhag y ffliw.”
Y gobaith nawr yw y bydd yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno i bob gweithiwr cartref gofal ledled Sir Benfro.