News & Events

Wedi cyflwyno cyrsiau iaith arwyddion ers dros ddegawd, mae Coleg Sir Benfro wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn cynnig Tystysgrif Lefel 3 mewn Iaith Arwyddion Prydain o fis Medi 2018.

Mae’r cwrs rhan-amser dwy flynedd wedi’i achredu gan Signature a bydd yn cael ei gyflwyno gan diwtor y Coleg sy’n brofiadol iawn, sef Shirley David, ar ei gampws yn Hwlffordd.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle dilyniant ardderchog i’r rheini sydd â chymhwyster Lefel 2 ac yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyfathrebu, cynorthwywyr dosbarth a staff rheng flaen sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phobl fyddar o bob oed.

Mae’r tiwtor Shirley David yn gyffrous ynglŷn â darparu’r cymhwyster Lefel 3 hwn a dywedodd: “Rydw i wrth fy modd bod Coleg Sir Benfro wedi penderfynu cynnwys y cwrs hwn yn y cwricwlwm ar gyfer 2018/19. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ddatblygu eu sgiliau Iaith Arwyddion Prydain a thrwy hynny wella gwasanaethau i’r gymuned fyddar yng Ngorllewin Cymru.  Mae’r uned gyntaf yn cynnwys ieithyddiaeth, er enghraifft, deall nodweddion allweddol yr iaith, sut mae brawddegau wedi’u strwythuro ac agweddau arwyddo fel y defnydd o gywair ffurfiol ac anffurfiol. Mae dwy uned arall sy’n canolbwyntio ar ddeall a chynhyrchu BSL mewn amrywiaeth o leoliadau gwaith a chymdeithasol. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys agweddau ar ymwybyddiaeth o fod yn Fyddar a diwylliant y Byddar. Rhaid i bob myfyriwr fod wedi cwblhau BSL Lefel 2 eisoes ond bydd unrhyw un sydd heb hyder neu sgiliau yn cael ei wahodd i ddiwrnod gloywi cyn cychwyn.”

Gellir gwneud cais ar wefan Coleg Sir Benfro, neu drwy gysylltu â community@pembrokeshire.ac.uk. Oherwydd y galw mawr, argymhellir anfon ceisiadau erbyn 18 Mehefin 2018.