News & Events

Agorwyd CAMPWS6 yn swyddogol heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams. Cafodd yr adeilad gwerth £6.6 miliwn, sy’n gartref i amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf, yn cynnwys labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd dosbarth newydd ynghyd â chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel, ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif uchelgeisiol; rhaglen £1.4 biliwn i drawsnewid dros 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru erbyn 2018/19. Mae adeiladu CAMPWS6 wedi caniatáu i’r Coleg, mewn partneriaeth ag Ysgol Dewi Sant, Ysgol Bro Gwaun a Chyngor Sir Penfro, ymestyn ei ddarpariaeth Lefel A i 26 pwnc gan roi’r dewis ehangaf i ddisgyblion yn y sir tra hefyd yn rhoi mynediad i ddysgwyr i’r dechnoleg ddiweddaraf a mannau dysgu hyblyg. Gyda bron i 200 o fyfyrwyr yn dewis astudio eu pynciau Lefel AS yn y Coleg y mis Medi hwn , dywedodd Prifathro’r Coleg, Sharron Lusher: “Rydym wrth ein bodd gyda CAMPUS6. Mae hon yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth i gyflawni’r canlyniadau gorau i ddysgwyr. Erbyn hyn mae gan ddysgwyr sy’n dewis astudio yn y Coleg y dewis ehangaf o bynciau Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol i’w dewis yn y sir, gan olygu y gallant gael mynediad at y cyfuniad gorau o bynciau ar gyfer eu dewis gyrfa. ” Wrth siarad am raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Mae’r amgylchedd dysgu yn chwarae rhan bwysig ym mhrofiad myfyrwyr o’u haddysg. Rydym am foderneiddio ystafelloedd dosbarth Cymru, sy’n golygu bod myfyrwyr yn gallu manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf a gellir eu hysbrydoli i arbrofi, datblygu sgiliau a dysgu. ” Yn dilyn yr agoriad, dywedodd Kirsty Williams AC: “Mae CAMPUS6 mewn gwirionedd yn enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni trwy gydweithio, gweithio mewn partneriaeth a gosod y dysgwr wrth wraidd gwneud penderfyniadau. “Mae creu CAMPUS6 yn rhoi’r dewis ehangaf o bynciau i ddysgwyr yn y sir sy’n cwmpasu opsiynau academaidd a galwedigaethol; ac yn osgoi’r angen i ddysgwyr deithio rhwng canolfannau i gael mynediad at eu cyfleoedd dysgu. “Gall pob dysgwr hefyd elwa o’r cyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel sy’n rhan o’r datblygiad newydd hwn.”