Datblygwch arferion dysgu da

Beth mae'n ei olygu?

Dewch â’ch Dyfais Eich Hun. Mae hwn yn gyfrifiadur/dyfais electronig diwifr sy’n ddefnyddiol ar gyfer gwneud cynnydd dysgu. Mae llawer o astudiaethau wedi dangos bod rhoi mynediad i ddysgwyr at ddyfais y gellir ei defnyddio gartref ac yn y coleg yn gwella llawer o feysydd astudio ac yn gallu gwella dysgu. Mae parhad gweithio ar ddyfais sy’n symud gyda chi yn helpu dysgwyr i gael mynediad at ddysgu a gwneud gwell defnydd o’u hamser.

 

Mae gan ddysgwyr yn ein Coleg ystod eang o anghenion mewn TGCh yn dibynnu ar y diddordeb yn ein harbenigedd.

 

Rydym yn darparu’r holl feddalwedd a chaledwedd sydd eu hangen ar ddysgwyr i basio ein cyrsiau, mae’r BYOD yn helpu i’w cefnogi yn y broses hon.

Cysylltwch â ni:

Staff Links & BYOD & FAQ
Cropped image of person using a computer.

Cyfrifoldeb y Defnyddiwr

Os ydych eisoes yn berchen ar liniadur neu ‘netbook’ o faint rhesymol, rydym yn eich annog i ddefnyddio hwn ar gyfer eich astudiaethau.

Gellir cyrchu’r holl raglenni y bydd eu hangen arnoch trwy borwr gwe safonol, fel Edge, Firefox neu Safari.

Byddwn yn darparu pwyntiau gwefru ar gyfer eich gliniadur a byddwn yn eich cynorthwyo i sefydlu mynediad diwifr.

Byddwch yn gallu gosod copi AM DDIM i’w lawrlwytho o Microsoft Office sy’n cynnwys OneDrive for Business.

Os oes angen i chi ddefnyddio unrhyw feddalwedd arbenigol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs, byddwch yn cael eich amserlennu i mewn i swît gyfrifiadurol safonol gyda’r feddalwedd wedi’i gosod.

Disgwylir i bob gweithiwr a dysgwr ymddwyn mewn modd priodol wrth ddefnyddio systemau a thechnoleg a ddarperir gan y Coleg.

Isod mae ychydig o bwyntiau o’r Polisi Defnyddio Systemau Cyfrifiadurol.

Rhoddir mewngofnod unigryw a chyfrinair unigol i bob defnyddiwr cymeradwy ac fe’u hanogir i’w newid yn rheolaidd. Bydd meddalwedd y coleg yn sicrhau bod cyfrineiriau yn ddigon hir a chymhleth. Cyfrifoldeb personol y defnyddiwr yw sicrhau’r canlynol:

 • peidio byth â datgelu eu ID defnyddiwr neu gyfrinair i unrhyw unigolyn arall
 • newid eu cyfrineiriau pan ofynnir iddynt, ac ar unwaith os ydynt yn amau bod rhywun yn ymwybodol ohono
 • osgoi cyfrineiriau cyffredin neu amlwg fel eu henw cyntaf, dyddiad geni, neu wybodaeth arall y gellir ei chanfod yn hawdd
 • peidio â defnyddio’r un cyfrinair ar nifer o systemau
 • osgoi ysgrifennu cyfrineiriau ond os oes rhaid i chi, ei storio’n ddiogel yn ardal defnyddiwr eich rhwydwaith
 • cysylltu â’r Ddesg Gymorth TG os ydynt yn anghofio eu cyfrinair
 • peidio â chynnwys eu cyfrinair mewn unrhyw facro neu ffeil sydd wedi’i storio ar eu cyfrifiadur personol
 • riportio ar unwaith i’r Ddesg Gymorth TG os ydynt yn meddwl bod unrhyw weithgaredd amheus ar eu cyfrifiadur personol neu gyfrif defnyddiwr TG

Ni chaiff unrhyw ddefnyddiwr gyrchu cyfrif defnyddiwr arall.

Cyn gosod Microsoft Office, dadosodwch unrhyw fersiynau treialu neu gychwynnol o Microsoft Office.

I gael eich copi o Microsoft Office ewch i’r Ddesg Gymorth i fyny’r grisiau yn yr atriwm gyda’ch dyfais.

Floor lit by led lights.

Canllaw Prynu

Dyma ychydig o ganllawiau ar ofynion sylfaenol gliniadur dysgwr:

 • Windows 10 Home – PEIDIWCH Â’I BRYNU
 • Windows 10 S – mae hyn yn cyfyngu ar osod meddalwedd
 • Prosesydd AMD Ryzen 3 neu Intel i3 o leiaf
 • 4GB RAM o leiaf
 • SSD 128GB o leiaf
 • Sgrin 14 modfedd o leiaf

Dyfeisiau sy’n addas:

 • Gliniaduron Windows neu Netbooks (NID Chromebook)
 • Apple Mac Book Pro/Air (NID iPad)
 • Tabledi Windows (gyda bysellfwrdd)

Dyfeisiau NAD ydynt yn addas i’w defnyddio ar gyfer y Coleg:

 • Tabledi Android
 • iPads
 • Kindles
 • Google Chromebooks
 • Ffonau

Dyma rai gwefannau enghreifftiol sy’n gwerthu’r mathau hyn o ddyfeisiau am wahanol brisiau yn dibynnu ar y manylebau: