Mae llawer o wybodaeth isod yr ydym yn gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi os ydych yn ystyried gwneud cais i astudio yn y Coleg, yn ogystal â diweddariadau ar gyfer ein myfyrwyr presennol.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yma, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau ar 0800 9 776 788 neu e-bostiwch derbyniadau@colegsirbenfro.ac.uk

Woman touching glasses with neon lighting.

Cyn Dechrau yn y Coleg

Darperir y gwasanaeth cyngor ac arweiniad gyrfaoedd mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru. Os nad ydych yn siŵr pa lwybr gyrfa yr hoffech ei ddilyn, gall darpar fyfyrwyr drefnu apwyntiad arweiniad diduedd gyda’n tîm Derbyniadau cyfeillgar, gall hyn fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Ffoniwch nhw ar 0800 9 776 788 neu e-bostiwch derbyniadau@colegsirbenfro.ac.uk i gael gwybod mwy ac i drefnu apwyntiad.

Mae gan y Coleg hefyd gysylltiadau helaeth ag UCAS a holl brifysgolion y DU. Mae ystod lawn o ddigwyddiadau a gweithdai sy’n rhoi arweiniad ar y broses UCAS ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd yn ogystal ag ymweliadau wedi’u trefnu â phrifysgolion a ffeiriau addysg uwch. Mae myfyrwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch hefyd yn gallu cael arweiniad UCAS unigol.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar lefelau amrywiol. Bydd y lefel y byddwch yn ei hastudio yn dibynnu ar eich cyflawniadau a’ch cymwysterau blaenorol.

Er enghraifft, os nad oes gennych unrhyw gymwysterau ffurfiol, mae’n debygol mai mynediad neu gwrs Lefel 1 sydd fwyaf priodol. Neu, os ydych yn dod i’r Coleg ar ôl ennill pum TGAU gradd C ac uwch, bydd cwrs Lefel 3 – fel Lefel A, Diploma Estynedig neu brentisiaeth – yn ddilyniant naturiol.

Os nad ydych yn siŵr pa lefel sy’n iawn i chi, pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer lefel benodol o astudio, a pha lefel sgil y gallwch ddisgwyl ei hennill, defnyddiwch y canllaw isod.

I don’t have any qualifications
Entry
I have one GCSE grade D and a willingness to learn
Level 1
I have three GCSEs at grades D or a relevant Level 1
Level 2
I have five GCSE grades C and above or a relevant Level 2
Level 3
I have a Level 3 qualification or 120 UCAS points
Level 4
I have a Level 4 qualification
Level 5
I have a Level 5 qualification
Level 6

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol tra’n ennill profiad gwaith yn y gwaith a chael eich talu.

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu (a elwir hefyd yn Fframwaith), sy’n cynnwys nifer o wahanol gymwysterau a enillir yn y gweithle gyda chefnogaeth cyflogwr, efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu’r Coleg ar gyfer llwybrau galwedigaethol penodol.

Bydd yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau adolygiad gyda’u haseswr bob 1-2 fis, a bydd adolygiad yn gofyn am fewnbwn a sylwadau gan y dysgwr, y cyflogwr a’r aseswr/adolygwr. Gall adolygiadau ddigwydd yn bersonol neu ar-lein, wedi’u dilysu â naill ai llofnodion neu e-byst gan bob parti.

Cliciwch yma i weld yr ystod lawn o brentisiaethau a gynigir yn y Coleg.

Mae gwefan Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau.

Os hoffech chi ddod yn brentis, dyma’r camau nesaf…

Cyflogaeth

Rhaid i chi fod yn gyflogedig am 16 awr yr wythnos i ddod yn brentis, neu’n gyflogedig neu wirfoddoli am 16 awr yr wythnos i ddechrau cymhwyster seiliedig ar waith. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i brentisiaeth neu gyflogaeth, cysylltwch â’n Gwasanaeth Recriwtio ar recruit@pembrokeshire.ac.uk

Gwneud Cais

Ewch i dudalennau gwybodaeth y cwrs i ddod o hyd i’r pwnc iawn i chi a’r llwybr prentisiaeth yr hoffech ei gwblhau. Cwblhewch gais ar-lein trwy’r ddolen ar dudalen gwybodaeth y cwrs ac yna bydd aseswr neu arbenigwr cwrs mewn cysylltiad i gadarnhau eich statws cyflogaeth ac i wirio bod eich sgiliau a’ch profiad yn addas ar gyfer y cymhwyster yr ydych wedi gwneud cais amdano.

Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau asesiadau cychwynnol mewn Sgiliau Hanfodol yn y cyfnod hwn.

Gofynnir i chi ddarparu eich tystysgrifau cymhwyster diweddaraf, neu slip canlyniadau os ydych yn dal i aros am y dystysgrif.

Sefydlu a Chofrestru

Unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu’n llwyddiannus, fe’ch gwahoddir i fynychu sesiwn sefydlu, gall hyn fod ar-lein neu yn y Coleg. Bydd gofyn i chi ddangos y gofynion tystiolaeth i brofi eich bod yn gymwys i fod yn brentis. Bydd ein haseswyr yn cysylltu â’ch cyflogwr i gwblhau rhan olaf y broses gofrestru ac yna byddwch yn barod i ddechrau.

Cwblhau eich Cymhwyster

Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi fynychu’r Coleg a/neu weithdai i gwblhau elfennau o’ch rhaglen, mae hyn yn dibynnu ar ba gymhwyster yr ydych yn ei gwblhau. Cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad.

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i ddatblygu ei ddarpariaeth a’i ethos dwyieithog. Rydym yn hyrwyddo dwyieithrwydd ac yn annog ein holl fyfyrwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Cyfleoedd dwyieithog

Mae croeso i fyfyrwyr gael mynediad i diwtorialau yn Gymraeg, i gwblhau asesiadau neu aseiniadau trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae llawer o unedau y gallwch eu hastudio yn Gymraeg neu’n ddwyieithog hefyd.

Bydd astudio eich cwrs galwedigaethol yn ddwyieithog yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle a bydd yn rhoi ystod ehangach o opsiynau i chi pan fyddwch yn gadael y Coleg.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Credwn fod gan rieni ran hanfodol i’w chwarae i sicrhau bod eu plentyn yn gwneud yn dda yn y Coleg. Gofynnwn i rieni gefnogi eu plentyn trwy sicrhau eu bod yn brydlon ac yn anelu at bresenoldeb 100%; trafod bywyd a gwaith y Coleg yn rheolaidd; cadw mewn cysylltiad â’u tiwtoriaid a thynnu sylw at unrhyw beth maen nhw’n meddwl allai fod yn effeithio ar astudiaethau eu plentyn.

Fel rhiant rydym yn gwybod y bydd gennych lawer o gwestiynau am eich plentyn yn dechrau yn y Coleg. Gallwch ddarganfod mwy ar ein tudalen Gwybodaeth Rhieni.

Edrychwch ar ein calendr academaidd y Coleg am ddyddiadau tymhorau. Sylwch y gallai dyddiadau’r flwyddyn nesaf newid ychydig, ond byddwn yn ymdrechu i gadw’r wefan yn gyfredol.

Mae gennym Swyddog Cyllid Myfyrwyr penodedig a all gynorthwyo dysgwyr i wneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), i helpu gyda chostau astudio, neu i gael mynediad at y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) a all helpu gyda chyfraniad tuag at gostau cwrs hanfodol fel llyfrau, offer neu iwnifform. Mae’r ddwy wobr yn seiliedig ar brawf modd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr holl gymorth ariannol sydd ar gael ar ein tudalen Cyllid Myfyrwyr.

Mae pwyntiau Tariff UCAS fel arfer yn cael eu defnyddio gan brifysgolion ar gyfer mynediad i gyrsiau gradd ac yn trosi eich cymwysterau a’ch graddau yn werth rhifiadol. Mae gan lawer o gymwysterau (ond nid pob un) werth Tariff UCAS, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar faint y cymhwyster, a’r radd a enilloch.

Tri pheth allweddol i wybod am Tariff UCAS:

 • Yn syml, mae’r Tariff yn defnyddio set wahanol o rifau, y mae rhai darparwyr cwrs yn eu defnyddio i ddisgrifio cymwysterau a graddau yn eu gofynion mynediad. Ond dim ond traean o gyrsiau prifysgol sy’n defnyddio’r Tariff, mae’r rhan fwyaf yn defnyddio cymwysterau a graddau.
 • Nid yw’r ffaith bod cymhwyster ar y Tariff yn golygu y bydd darparwr cwrs yn ei dderbyn. Felly, mae’n bwysig iawn gwirio’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, peidiwch â dibynnu ar eich nifer o bwyntiau yn unig.
 • Dim ond nifer penodol o gymwysterau sydd ar y Tariff. Gall prifysgol, coleg neu conservatoire dderbyn cymhwyster hyd yn oed os nad yw ar y Tariff, felly mae’n well gwirio gyda nhw i weld a fyddan nhw’n derbyn eich cymhwyster. Cofiwch, nid yw llawer o ddarparwyr cyrsiau yn defnyddio pwyntiau Tariff.

Mae rhai prifysgolion, colegau a conservatoires yn cyfeirio at bwyntiau Tariff UCAS yn eu gofynion mynediad cwrs, ond nid yw hyn yn golygu na fyddant yn ystyried cymwysterau nad ydynt yn ymddangos ar y Tariff – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gofynion mynediad y cwrs yn ofalus!

Darganfyddwch beth yw gwerth eich cymwysterau

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell pwyntiau tariff UCAS.

Nid yw pob cymhwyster ar y Tariff, felly peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i’ch cymhwyster, oherwydd gallai prifysgol, coleg neu conservatoire ei dderbyn o hyd. Mae’n syniad da darllen y nodiadau canllaw yn y gyfrifiannell Tariff i ddeall sut mae’r Tariff yn gweithio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â’ch tiwtor neu gynghorydd am eich cymwysterau, graddau, a gofynion mynediad addysg uwch. Byddant yn gallu eich cynghori, gan eu bod yn deall sut mae’r system pwyntiau Tariff yn gweithio. Os na, gallwch gysylltu ag UCAS yn uniongyrchol, a gallant eich helpu.

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais, o’r haf ymlaen fe welwch lawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ein Hwb Cofrestru yn ogystal ag atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin: Hwb Cofrestru.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb yma, e-bostiwch: derbyniadau@colegsirbenfro.ac.uk

Hands on mouse and keyboard lit by neon lights.

Sut i Wneud Cais Ar-lein

I wneud cais i’r Coleg bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar-lein drwy wefan y Coleg. Dewch o hyd i’r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo a chliciwch ar y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’.

Bydd angen i chi greu cyfrif a fydd yn caniatáu i chi dracio eich cais.

Defnyddiwch gyfeiriad e-bost personol ac nid un ysgol.

Wrth greu cyfrif, byddwch yn creu eich cwestiwn atgoffa cyfrinair eich hun, rhag ofn y byddwch yn anghofio eich cyfrinair yn y dyfodol.

Mae’r ffurflen wedi’i rhannu yn adrannau:

 • Hafan – yma bydd unrhyw ddiweddariadau am eich cais yn cael eu harddangos
 • Manylion Personol – sicrhewch fod y rhain yn cael eu diweddaru fel y gallwn gysylltu â chi ynglŷn â’ch cais
 • Ceisiadau – bydd hwn yn dangos y cwrs (cyrsiau) yr ydych wedi gwneud cais amdanynt ac yn rhoi trosolwg o’ch ffurflen gais lawn
 • Cymwysterau – yma gallwch gofrestru a diweddaru’r pynciau a’r graddau / graddau disgwyliedig ar gyfer y pynciau yr ydych yn eu hastudio/wedi eu hennill eisoes
 • Tystiolaeth – dyma lle byddwch yn uwchlwytho eitemau fel: adroddiadau ysgol, enghreifftiau o’ch gwaith celf, cymwysterau wedi’u cwblhau, dogfennaeth gefnogi neu ddatganiad meddygol (os yw’n berthnasol)
 • Cyfathrebu – dangosir yma gopïau o’r e-byst a anfonwyd atoch gan y system ynghylch eich cais
 • Cytundebau’r Dysgwr – mae’r dudalen hon yn cynnwys holl gytundebau’r dysgwr a osodwyd gan y Coleg. Mae’n cynnwys: ymddygiad, yr hyn y disgwylir i chi ei wneud yn ystod eich cwrs ac mewn sesiynau ar-lein, cytundeb cyllid (os yw’n berthnasol), Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru a chod ymarfer ymddygiad os ydych yn defnyddio cludiant y Coleg

Wrth gwblhau eich ffurflen gais bydd angen i chi ateb pob cwestiwn sydd â seren (*).

Cyn i chi gyflwyno’ch cais, gwiriwch ddwywaith eich bod wedi nodi popeth yn gywir, neu gallwch allgofnodi a dychwelyd ato’n ddiweddarach i gwblhau’r cais. Cofiwch fod gan rai o’n cyrsiau leoedd cyfyngedig, felly mae cwblhau eich cais cyn gynted bob amser yn fantais.

Os oes angen help arnoch i gwblhau eich cais, cysylltwch â’n tîm Derbyn ar: 0800 9 776 788 neu drwy e-bost derbyniadau@colegsirbenfro.ac.uk

Nid oes ots pa raddau rydych chi wedi’u hennill eisoes, pa raddau rydych chi’n meddwl y byddwch chi’n eu hennill neu os nad oes gennych chi unrhyw raddau o gwbl.

Y rheswm pam rydyn ni eisiau gwybod eich hanes addysg yw er mwyn i ni allu eich cyfeirio at y cwrs mwyaf addas i chi.

Ydych chi ym mlwyddyn 11 ar hyn o bryd ac yn sefyll eich TGAU?

Bydd angen i ni wybod beth rydych yn disgwyl ei gyflawni ar ôl i chi sefyll eich arholiadau yn yr haf. Os nad ydych wedi derbyn y graddau a ragfynegwyd gan yr ysgol eto neu os nad ydych yn siŵr beth ydynt, peidiwch â phoeni – gallwch ddal wneud cais am gwrs yn y Coleg. Gallwch roi gwybod i ni beth ydynt yn ddiweddarach.

Ydych chi wedi cwblhau eich TGAU a/neu unrhyw gymwysterau eraill?

Fel rhan o’ch cais, bydd yn wych i ni gael gwybod beth rydych wedi’i gyflawni eisoes. Cwblhewch y graddau sydd gennych ar hyn o bryd. Mae hynny’n golygu unrhyw gymwysterau TGAU, BTEC neu NVQ yr ydych wedi’u hastudio yn yr ysgol neu’r coleg.

Ydych chi wedi gadael yr ysgol heb ennill unrhyw gymwysterau?

Peidiwch â phoeni, byddwn yn asesu’r hyn rydych yn chwilio amdano ac yn gweithio allan ai hwn yw’r cwrs i chi. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddod i mewn a siarad ag un o’n Tîm Cyngor ac Arweiniad – byddant yn gallu eich helpu i ddod o hyd i’r llwybr sy’n addas i chi.

Mae dau opsiwn:

 • Yn ystod oriau swyddfa gallwch gysylltu â’n tîm derbyniadau – byddant yn gallu eich helpu i ailosod eich cyfrinair
 • Y tu allan i oriau swyddfa gallwch glicio ar y ddolen anghofio eich cyfrinair ar OnTrack (system ymgeisio). Yna anfonir e-bost atoch gyda dolen i ailosod eich cyfrinair

ydd eich enw defnyddiwr yn cael ei gynnwys mewn unrhyw gyfathrebiad a gawsoch gan y tîm Derbyn. Os na allwch ddod o hyd iddo, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar 0800 9 776 788 a byddant yn gallu eich helpu.

I uwchlwytho ffurflen, neu gopi o’ch canlyniadau, ewch i’r adran berthnasol yn eich cyfrif OnTrack, i gael canlyniadau dyma fyddai’r adran ‘Tystiolaeth’. Tynnwch lun clir o’r gwaith papur sydd angen i chi ei uwchlwytho, yna cliciwch ar ‘uwchlwytho’ a mewngludo’r ffeil.

Portrait of woman wear mask.

Cwestiynau COVID-19

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 14 Ebrill ynghylch llacio cyfyngiadau ymhellach, ni fydd yn ofynnol bellach i wisgo gorchuddion wyneb mewn gweithdai neu ardaloedd cymunedol y Coleg neu ar fysiau’r Coleg o ddydd Mawrth 19 Ebrill, fodd bynnag, mae dal yn cael ei argymell.

Os ydych chi’n teimlo’n fwy cyfforddus yn parhau i wisgo gorchudd wyneb yna rydym yn eich annog i wneud hynny. Os ydych chi’n fwy agored i covid ac yn gweithio mewn cysylltiad agos ag eraill gallwch ofyn i’r person arall wisgo gorchudd wyneb.

Diolch i chi am eich cydweithrediad parhaus nawr a dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda’n mesurau rheoli COVID.

Peidiwch â mynychu’r Coleg os oes gennych symptomau.

Rhaid i chi hunanynysu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar gael ar gwefan llyw.cymru. Peidiwch â dychwelyd i’r Coleg nes eich bod wedi cwblhau’r hunanynysu gofynnol.

Archebu prawf COVID-19:

s oes angen prawf llif unffordd, gellir archebu hwn drwy www.gov.uk

Mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus. Dylai dysgwyr wirio’r gwefannau canlynol yn rheolaidd i gael y diweddariadau a’r canllawiau diweddaraf:

Cropped image of face with neon paint splashes on skin.

Cwestiynau am Arholiadau ac Asesu

Diweddariad 02 Rhagfyr

Mae’r sleidiau o’r sesiwn briffio i Rieni Lefel-A ynghlwm, yn cynnwys dolenni defnyddiol.

Sesiwn Briffio Rhieni Dysgwyr Lefel-A 2-12-2021

Staff Links & BYOD & FAQ

Systemau Cyfrifiadurol y Coleg

Oes angen i mi ddod â gliniadur?
Mae rhai cyrsiau yn gofyn i chi ddod â gliniadur neu ddyfais.

I gael cyngor ar y fanyleb y bydd ei hangen arnoch, darllenwch ein tudalen Dewch â’ch Dyfais Eich Hun.

Dyma rai problemau cyffredin ac atebion posibl.

Cyflymder rhyngrwyd araf

Un o achosion mwyaf amlwg cyflymder rhyngrwyd araf yw bod yn rhy bell o’r llwybrydd neu’r pwynt mynediad. Mae hyn oherwydd po bellaf ydych chi oddi wrth y llwybrydd, y mwyaf annibynadwy fydd y cysylltiad.

I ddatrys y broblem hon, symudwch yn nes at y llwybrydd. Os yw’r llwybrydd wedi’i leoli mewn ystafell wahanol neu ar ochr wahanol i’r tŷ, ceisiwch weithio o’r ardal honno i weld a yw hynny’n datrys y broblem.

Ceisiwch osod y llwybrydd yn uwch (er enghraifft, i fyny ar silff), i ffwrdd o ddyfeisiau eraill a allai ymyrryd â’i gysylltiad, ac mewn lleoliad canolog heb unrhyw rwystrau. Gall cael gwrthrychau a deunyddiau fel metel, carreg, brics, neu wydr rhwng eich cyfrifiadur a’r llwybrydd ymyrryd â’ch signal.

Lled Band Annigonol

Achos cyffredin arall o broblemau cysylltiad rhyngrwyd yw diffyg lled band. Mae Lled Band yn fesur o faint o ddata y gellir ei drosglwyddo trwy’ch “piblinell” rhyngrwyd fesul eiliad. Mae hyn yn golygu, os oes gennych chi biblinell fach ac yn ceisio ffrydio fideo mewn HD (gweithgaredd sy’n gofyn am lawer o ddata), efallai y bydd eich cyflymder rhyngrwyd yn arafu oherwydd nad yw’ch piblinell yn ddigon mawr i sianelu’r holl ddata hwnnw ar unwaith. Byddai piblinell rhyngrwyd fwy yn caniatáu i fwy o ddata fynd trwyddo ar un adeg, gan arwain at gysylltiad cyflymach.

Gall cael gormod o ddyfeisiau leihau eich lled band, felly datgysylltwch unrhyw rai nad ydych chi’n eu defnyddio’n weithredol. Gall Malware hefyd gymryd eich lled band (yn ogystal â rhoi eich data mewn perygl), felly byddwch chi eisiau sganio’ch system yn rheolaidd am firysau fel y gellir eu hadnabod ag ymdrin â nhw cyn gynted â phosibl.

I brofi eich lled band lleolwch eich hun yn agos at eich blwch band eang gan ddefnyddio’r wefan ganlynol – www.speedtest.net

Ar ôl adleoli eich hun neu’ch llwybrydd a phrofi’r cyflymder:

Problem – Mae gennych chi fynediad i Fand Eang ond mae’r cyflymder lanlwytho yn is na 8Mbps, yna mae hyn yn awgrymu ei bod hi’n fwy tebygol y bydd problem gyda chyflymder band eang yn hytrach na signal diwifr gwael yn y tŷ.

Ateb posibl – Cysylltwch â’ch darparwr band eang a allai gynnig datrysiad neu uwchraddio.

Mae yna hefyd gynllun grant gan y llywodraeth sy’n talu am osod band eang cyflym iawn mewn tai sydd â chyflymder band eang annigonol;
llyw.cymru/bandeang-yng-nghymru

Cost unwaith ac am byth – I’w gadarnhau gan y darparwr band eang

Costau parhaus – I’w cadarnhau gan y darparwr band eang

Problem – Os oes gennych chi fynediad i Fand Eang a bod y cyflymder lanlwytho yn uwch na 8Mbps pan fyddwch chi’n rhedeg prawf lled band, fe allech chi ddefnyddio ‘Wi-Fi Extender Booster’.

Ateb posibl – Pecyn ‘Wi-Fi Extender Booster & Powerline Kit’:

**TP-LINK 300M Wi-Fi Extender Booster & 600MBPS Powerline Kit

Nid yw’r ‘Wi-Fi Extender Booster’ hwn yn debygol o helpu os yw cyflymder lawrlwytho eich band eang yn is na 8Mbps.

Cost unwaith ac am byth – tua £50

Cost barhaus – Dim

Problem – Dim mynediad i Fand Eang gartref ond mae gennych chi ffôn clyfar gyda Mynediad Data

Ateb posibl – Prynwch ddata ychwanegol a chysylltu’r data ychwanegol hwn are ich ffôn symudol â’ch gliniadur/dyfais.

Cost unwaith ac am byth – Dim

Cost barhaus – Misol £10 i £40 yn dibynnu ar ofynion data.

Problem – Dim mynediad at Fand Eang gartref a dim mynediad i ffôn clyfar

Ateb posibl – Prynu ‘Data Dongle’:

** Vodafone RG219 4G 15GB Mobile Wi-Fi Hotspot

Wedi’i lwytho ymlaen llaw â data symudol – yn dod i ben o fewn 90 diwrnod

Cost unwaith ac am byth – tua £50

Cost barhaus – Tua £25 am ddata 15GB – yn dod i ben o fewn 90 diwrnod

**Dangosir dolenni i wefannau fel enghreifftiau o offer y gellir eu prynu.

Os oes angen cymorth ariannol arnoch ar gyfer dysgu ar-lein efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o arian gan y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF).

Gallwch, fel myfyriwr yn y Coleg gallwch gael copi o Microsoft Office 365. I gael eich copi ewch i’r Ddesg Gymorth i fyny’r grisiau yn yr atriwm gyda’ch dyfais.

Ewch i’r ddolen Ailosod Cyfrinair ar dudalen MyCollege

Employer Guide Cover

Teithio i'r Coleg

Darperir cludiant am ddim i fyfyrwyr addysg bellach llawn-amser o dan 19 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn mynediad. Os oes gennych Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi gerdded i’r Coleg, neu gael mynediad at gludiant prif ffrwd, cyfeiriwch at ein Canllawiau Trafnidiaeth Arbennig.

Bydd angen i fyfyrwyr 19 oed a throsodd gyfrannu at gost cludiant.

Gall myfyrwyr rhan-amser gael y cyfraddau dyddiol o’r Ganolfan Cyswllt Dysgwyr. Mae cymorth i ariannu cludiant ar gael trwy Gronfa Ariannol Wrth Gefn y Coleg, darganfyddwch fwy am gyllid ar ein tudalen Cyllid Myfyrwyr.

Edrychwch ar ein Amserlen Bws os gwelwch yn dda.

Os byddwch am help, cysylltwch â’n prif dderbynfa (01437 753 000) a byddant yn eich rhoi drwodd i’n hadran Ystadau.

Yn y Coleg, rydym yn hoffi meddwl ein bod yn gwneud ein rhan dros yr amgylchedd ac yn caru bod yn wyrdd! Helpwch ni drwy ystyried opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer eich teithiau i/o’r Coleg.

Beth am feicio? Mae Sir Benfro yn sir sy’n gyfeillgar i feiciau gyda rhai lonydd beicio rhagorol ac mae gan ein campws fannau diogel i gadw eich beic gerllaw. Edrychwch ar wefan Sustrans am wybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ar feicio’n ddiogel.

Os oes angen i chi deithio i’r Coleg mewn car, beth am feddwl am rannu car? Os ydych chi’n dal yn yr ysgol, siaradwch â ffrindiau am bwy arall sy’n bwriadu ymuno â’r Coleg ac awgrymu rhannu lifft. Mae rhannu car yn ffordd wych o rannu costau tanwydd a mwynhau cwmni yn ystod eich taith – a’r cyfan wrth wneud eich rhan dros yr amgylchedd!