Arddangosfa Gelf y Fyfyrwyr

Celf a Dylunio AB

Yn agor 17 Mehefin

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Graduand

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

(Eglwys Gadeiriol Tyddewi)

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Dydd Iau 22 Awst

Ar Agor yn Hwyr

Dydd Iau 22 Awst

Dydd Gwener 23 Awst

Ddydd Sadwrn 24 Awst

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

County Show

13 – 15 Awst

(Withybush Showground)

GCSE Results Day

Dydd Iau 22 Awst

NEWS & UPDATES

Ffilmiau Myfyrwyr ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr ‘Defnydd Ffilm Mwyaf Arloesol’

Gwnaeth dau o fyfyrwyr Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Coleg Sir Benfro gyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prifysgol De Cymru am ddefnyddio Teledu a Ffilm mewn ysgolion a cholegau. Cafodd y gwobrau, a gynhaliwyd yn yr ATriUM, Caerdydd ddydd Llun 8 Gorffennaf, eu sefydlu gan Brifysgol De Cymru i ddathlu’r gwaith gwych sy’n digwydd ar ddefnyddio ffilm a […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn Dylunio Sgarff i Godi Ymwybyddiaeth o Roi Diwedd ar Polio

Dechreuodd stori Sgarff Rotari Arberth a Hendy-gwyn ar Daf yn 2016 pan ofynnwyd i’r Llywydd newydd Mary Adams a rhai o gyd-Rotariaid ffurfio llinell anrhydedd mewn angladd aelod Rotari. Dywedodd Mary: “Roedd ein cyd-Rotariaid gwrywaidd i gyd yn gwisgo eu teis Rotari, ond doedd dim byd yn ein gwneud ni’n amlwg ar unwaith fel Rotariaid […]

Seremoni Raddio Coleg Sir Benfro 2019

Ar un o’r dyddiau pwysicaf yng nghalendr academaidd y Coleg, fe wnaeth yr haul ddisgleirio wrth i dros 400 o bobl ymgynnull yn lleoliad godidog Eglwys Gadeiriol Tyddewi i weld myfyrwyr yn derbyn eu graddau, HND, HNC a dyfarniadau ôl-raddedig gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau proffesiynol trwy Central Training. […]

Mae myfyrwyr peirianneg yn creu tonnau

Aeth Peirianwyr Uwch o Goleg Sir Benfro benben â graddedigion ac israddedigion peirianneg o brifysgolion ledled y DU fel rhan o Gwpan cyntaf ‘Her Ynni Tonnau Bombora’ a noddwyd gan Lywodraeth Cymru. Casglodd ‘Her Ynni Tonnau Bombora’ 40 o fyfyrwyr deinamig o bob cwr o’r DU i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn digwyddiad ym […]

Cau’r bwlch sgiliau mewn cynhyrchu bwyd a diod

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi ‘bwyd a diod’ fel sector blaenoriaeth, yn enwedig cynhyrchu a gweithgynhyrchu. Mewn ymateb i hyn, mae Coleg Sir Benfro wedi buddsoddi’n drwm mewn prentisiaeth STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) newydd. Mae’r fframwaith, a oedd yn ddatblygiad mewn ymgynghoriad â llawer o brif wneuthurwyr bwyd y DU gan gynnwys […]

Bywyd yn y lôn gyflym i fyfyrwyr y Coleg

Mae Hywel Jackson, myfyriwr Peirianneg Fecanyddol Lefel Tri Coleg Sir Benfro, wedi sicrhau prentisiaeth boblogaidd iawn gyda Mercedes F1. Ymdrechodd Hywel yn galed i sicrhau’r brentisiaeth tair blynedd gyda Mercedes F1 AMG High Performance Powertrains yng Nghanolfan Ymchwil a Datblygu’r cwmni yn Brixworth. Mae Prentisiaethau Mercedes F1 wedi’u hachredu gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol ac […]

Dysgwyr yn cysylltu â chyflogwyr lleol dros ginio

Wedi’i noddi gan Dragon LNG, a diolch i Fiwro Cyflogaeth y Coleg, llwyddodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau Arlwyo, Lletygarwch, Therapi Cyflenwol a chyrsiau cysylltiedig yng Ngholeg Sir Benfro i gwrdd â chynrychiolwyr cyflogwyr lleol dros ginio ym mwyty myfyrwyr y Coleg. Mynychodd cyflogwyr, yn cynnwys Dragon LNG, Bluestone, The Retreats Group, Costa Coffee, The Grove, […]

Cwrs lletygarwch yn arwain at antur fyd-eang

Mae cyn fyfyriwr Lletygarwch Coleg Sir Benfro yn cystadlu ledled y byd ar ôl sicrhau lle fel rhan o Sgwad WorldSkills y DU. Cofrestrodd cyn-ddisgybl Ysgol y Preseli, Sam Everton, ar y cwrs Coginio Proffesiynol Lefel 1 yn y Coleg ym mis Medi 2014 ac aeth ymlaen i Lefel 2 a 3. Tra roedd ar […]

Myfyrwyr TAR yr Iseldiroedd yn canolbwyntio ar addysg arbennig yng Ngholeg Sir Benfro

Yn ystod mis Mai, ymwelodd 22 o fyfyrwyr TAR o Windesheim, un o brif brifysgolion yr Iseldiroedd, â Choleg Sir Benfro i weld sut mae eu system addysgol nhw yn cymharu â system addysgol y DU. Gyda ffocws penodol ar sut mae’r Coleg yn cefnogi ei ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, treuliodd yr ymwelwyr ddau […]

Coleg Sir Benfro yn penodi Pennaeth newydd

Mae’n bleser gan Goleg Sir Benfro gyhoeddi Pennaeth newydd, sef Dr Barry Walters, yn dilyn proses ddethol drwyadl dau ddiwrnod. Dechreuodd Barry yn y swydd yn syth ar ôl cyfnod fel Pennaeth Dros Dro yn dilyn ymddeoliad Sharron Lusher ar ddiwedd mis Mehefin y llynedd. Mae’n cymryd yr awenau ar amser cyffrous i’r Coleg gyda […]

Myfyrwyr Lefel AS yn codi arian ar gyfer Get the Boys a Lift

Treuliodd myfyrwyr Lefel AS yr hanner tymor cyn y Nadolig yn gwneud prosiect menter i godi arian ar gyfer yr elusen iechyd meddwl o’u dewis, Get the Boys a Lift.  Fe lwyddon nhw godi £207.78 o’r prosiect ac fe wnaethon nhw fwynhau cyfarfod â Gareth a Greg, o Get the Boys a Lift yn y […]

Llwyddiant Sgiliau Cymru i fyfyrwyr Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymerodd myfyrwyr Lefel 3 Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro ran yn rownd derfynol Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Menai, Ynys Môn yn ddiweddar. Roedd gweithgareddau o fewn y gystadleuaeth yn cynnwys tasg dwy awr i greu arddangosfa wal yn seiliedig ar hwiangerdd o’u dewis a chynllunio gweithgaredd llythrennedd neu […]

Myfyriwr Lefel A yn ennill Gwobr Aur CREST

Derbyniodd myfyriwr Lefel A Coleg Sir Benfro Caitlin Nutting wobr aur CREST ym Mhrifysgol Durham yn ddiweddar am ymchwilio i weithgaredd optegol mewn priodweddau mêl. Mae CREST yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer gwaith prosiect a arweinir gan fyfyrwyr yn y pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Mae’n rhoi cyfle i bobl […]

Myfyrwyr y Coleg yn helpu i arddangos Sir Benfro

Mae myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Coleg Sir Benfro wedi datblygu ymgyrchoedd hysbysebu arloesol i hyrwyddo’r gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Dysgwyr yn rhwydweithio â chyflogwyr lleol

Cafodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau cysylltiedig â Pheirianneg ac Adeiladu yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol yr wythnos ddiwethaf, diolch i Biwro Cyflogaeth y Coleg a Dragon LNG.

Myfyrwyr Y Celfyddydau Perfformio ar daith gyda ‘Crime of Your Life’

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf Celfyddydau Perfformio Coleg Sir Benfro wedi bod yn perfformio ‘The Crime of Your Life’ mewn ysgolion uwchradd ar draws y Sir yn ddiweddar, fel rhan o ymgyrch pythefnos Heddlu Dyfed Powys ar atal troseddu.

Bendigedig Ben ar ennill Gwobr Genedlaethol Cymru

Fel rhan o gynllun Cymraeg Gwaith ar gyfer colegau addysg bellach, enillodd Dylunydd e-Ddysgu Coleg Sir Benfro, Ben Lloyd, wobr genedlaethol am ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ddiweddar.

Sioe Frenhinol 2019 yn arddangos talentau Coleg Sir Benfro

Yn 2019 Sir Benfro fydd Sir Nawdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC). I ddathlu’r garreg filltir hon sy’n digwydd bob 12 mlynedd ar gyfer siroedd ledled Cymru, mae Emily Davies, Llysgennad y Merched yn y Sioe Frenhinol eleni, wedi ymuno â Choleg Sir Benfro er mwyn creu fideo byr yn esbonio mwy am hyn.

Kirsty Williams yn rhannu’r cyngor y byddai hi’n ei roi i’w hunan yn 18 oed gyda myfyrwyr y coleg

Fel rhan o’r fenter Siaradwyr i Ysgolion, ymwelodd y Gweinidog dros Addysg, Kirsty Williams â Choleg Sir Benfro yr wythnos diwethaf i siarad am ei phrofiadau a’i chyflawniadau yn ogystal â rhannu cipolygon i ysbrydoli myfyrwyr.

Myfyrwyr Lefel A Hanes yn mynd yn ôl mewn amser ar daith i Berlin

Aeth adran Hanes Lefel A Coleg Sir Benfro â myfyrwyr AS ac A2 ar daith pedwar diwrnod i Berlin yn ddiweddar i’w hymdrwytho yn hanes Yr Almaen fel rhan o’u hastudiaethau.

Llwyddiant Weldio a Ffabrigo Coleg Sir Benfro.

Ar ôl llwyddiant mawr yn Rownd Gynderfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, fe wnaeth myfyrwyr weldio uwch Coleg Sir Benfro, Joel Blair, Cohen Lewis a Nathan John sicrhau lleoedd yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yng Nghasnewydd yng Ngwent yn gynharach eleni.

Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth

Enillodd dau o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Sir Benfro y wobr gyntaf yn ddiweddar yn y Gystadleuaeth Mynediad Y Cyfryngau, Sgiliau Cymru. Mae’r prosiect Ysbrydoli Sgiliau yng Nghymru yn darparu ac yn hyrwyddo Cystadlaethau Sgiliau yng Nghymru ar ran y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Sgiliau, sef grŵp o ddarparwyr hyfforddiant o bob cwr o Gymru sy’n […]

Coleg yn dathlu cydraddoldeb rhywiol ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, dathlodd staff a myfyrwyr Coleg Sir Benfro nid yn unig lwyddiant staff a myfyrwyr benywaidd ond hefyd bwysigrwydd cydraddoldeb rhwng y ddau ryw a’r rôl y mae’r Coleg yn ei chwarae wrth fynd ar drywydd hyn.

Dau o gyn-fyfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cystadlu yn WorldSkills yn Rwsia

Mae dau o gyn-ddysgwyr Coleg Sir Benfro ymhlith prentisiaid a myfyrwyr gorau a disgleiriaf y DU i gael eu dewis i gynrychioli pob un o bedair gwlad Tîm y DU yn y ‘Gemau Olympaidd Sgiliau’ yn Rwsia.

Myfyrwyr Lefel A Y gyfraith yn cael cipolwg ar un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf y DU

Yn ddiweddar, rhoddwyd cipolwg i fyfyrwyr Lefel A Y Gyfraith ar un o’r cwmnïau cyfreithiol mwyaf yn y DU, Pinsent Masons.  Cwmni cyfreithiol rhyngwladol sy’n arbenigo yn y sectorau ynni, seilwaith, gwasanaethau ariannol, eiddo tiriog, gweithgynhyrchu uwch a thechnoleg. Mae’r cwmni ymhlith y cant o gwmnïau cyfreithiol gorau’r byd yn ôl trosiant.

Myfyrwyr wedi’u dewis ar gyfer Academi Diwydiannau Creadigol Cymru

Yn ddiweddar, dewiswyd dysgwyr Y Celfyddydau Creadigol o Goleg Sir Benfro i fod yn rhan o Academi Celfyddydau Creadigol Cymru -cyfle newydd i’r myfyrwyr creadigol mwyaf talentog a galluog yng Nghymru.

Cyn Fyfyrwyr Lletygarwch Coleg Sir Benfro yn disgleirio yng Ngwesty Twr y Felin

Mae cyn-fyfyrwyr lletygarwch Bohdan Slipakiv a Sam Owen yn dringo’r ysgol yrfaol yng Ngwesty Twr y felin. Bydd y ddau gogydd yn ymddangos fel gwesteion ar Chwefror 21ain ym Mwyty’r Academi yng Ngholeg Sir Benfro i ysbrydoli eraill yn y byd coginio.

Llwyddiant Mair yng Ngwobrau Addysg Prydain

Roedd Mair Elliott, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Sir Benfro, ymhlith myfyrwyr gorau’r DU i gael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ym Manceinion yr wythnos diwethaf. Teithiodd 76 o gystadleuwyr ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru i rowndiau terfynol Gwobrau Addysg Prydain ar 31 Ionawr, a nifer ohonynt yn gorfod ymgodymu â […]

Myfyrwyr Peirianneg Lefel 3 wedi cael cynnig Cadetiaeth gydag Academi Morwrol Chiltern

Bu myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn llwyddiannus yn ddiweddar yn sicrhau Cadetiaethau gydag Academi Morwrol Chiltern. Yn rhan o’r Grŵp Morol Llychlynnaidd, mae Academi Morwrol Chiltern wedi parhau i fod yn un o brif ddarparwyr y Llynges Fasnachol, yn cynnig cadetiaethau am dros 30 o flynyddoedd. Nhw yw’r unig ddarparwr i gynnig profiadau aml-long a […]

Myfyrwyr yn arddangos potensial creadigol

Bu myfyrwyr o ddau o gyrsiau creadigol Coleg Sir Benfro yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr o bob cwr o Gymru yr wythnos diwethaf i ddarganfod pwy sydd â’r potensial mwyaf creadigol. Canolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor oedd lleoliad Cystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd Sgiliau Cymru a Chystadleuaeth Fideo Digidol Sgiliau Cymru. Gyda’r ddwy gystadleuaeth ar yr un […]

Myfyrwyr gorau Prydain i’w coroni ym Manceinion

Bydd myfyrwyr o bob cwr o’r wlad yn dod at ei gilydd ym Manceinion ym mis Ionawr i weld a ydyn nhw wedi ennill gwobr addysg fawreddog. Bellach yn ei thrydedd flwyddyn, mae Gwobrau Addysg Prydain (BEA) yn dathlu llwyddiannau academaidd ac allgyrsiol myfyrwyr y DU. Mae cyn fyfyrwraig Coleg Sir Benfro, Mair Elliott, yn […]

Llwyddiant i Goleg Sir Benfro yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Sir Benfro golegau o bob rhan o Dde Cymru i gystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a maes Gofal Plant. Roedd tair myfyrwraig yn cynrychioli’r Coleg o’r cwrs Gofal Plant Lefel 3 a dwy fyfyrwraig o’r cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3. Perfformiodd cyfranogwyr Coleg Sir […]

Peirianwyr Brenhinol yn rhoi blas ar fywyd milwrol i fyfyrwyr yng Ngholeg Sir Benfro

Croesawodd Coleg Sir Benfro Dîm Ymgysylltu Corfflu’r Peirianwyr Brenhinol, a weithiodd gyda dros 100 o ddysgwyr ar draws ystod o gyrsiau gan gynnwys Y Gwasanaethau Cyhoeddus, Paratoi Milwrol, Hyfforddeiaethau Adeiladu a’r cwrs Peirianneg Dwys. Rhoddodd y tîm recriwtio hwn o Fyddin Prydain friff gyrfaoedd i ddysgwyr, gan dynnu sylw at y prentisiaethau a’r crefftau sydd […]

Myfyriwr Lefel A Coleg Sir Benfro yn cael ei dewis i gynrychioli Cymru yn y Gynhadledd Guides Rhyngwladol yr haf hwn

Gwnaeth y myfyriwr Lefel A Megan James argraff fawr ar y beirniaid yng Nghanolfan Guides Cymru yn y Drenewydd yn ddiweddar fel un o’r deg a ddewiswyd i gynrychioli Cymru yn y Gynhadledd Guides Rhyngwladol yng Ngwlad yr Iâ.

Coleg Sir Benfro yn croesawu Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg a’r Swyddog Polisi a Chyfathrebu

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Sir Benfro Weinidog yr Wrthblaid dros Addysg, Suzy Davies a’r Swyddog Polisi a Chyfathrebu, Craig Lawton am daith fewnol o amgylch y cyfleusterau sydd ar gael yn y Coleg i’r myfyrwyr. Gwnaed cyflwyniad i’r gwesteion gan y Pennaeth, Dr Barry Walters ac roedd y pynciau i’w trafod yn cynnwys addysg ôl-16 […]

Myfyrwyr Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn ymweld â BBC Music Live

Ymwelodd myfyrwyr Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro â Llundain yn ddiweddar, ar gyfer gŵyl BBC Music Introducing LIVE yn Tobacco Dock. Roedd y digwyddiad yn gymysgedd o weithdai, dosbarthiadau meistr, clinigau, a pherfformiadau a gynlluniwyd i gefnogi artistiaid a cherddorion ifanc addawol y dyfodol. Mynychodd y myfyrwyr anerchiadau fel Cael eich Cerddoriaeth ar […]

Creadigrwydd yn arwain at gyfle

Profwyd sgiliau creadigol myfyrwyr Dylunio Graffig Coleg Sir Benfro pan wnaethon nhw gymryd rhan mewn cystadleuaeth Dylunio Graffeg Cymru gyfan yn ddiweddar. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Finlay Elliott a Tom George, sydd ill dau yn fyfyrwyr ail flwyddyn ar y cwrs Diploma Estynedig mewn Dylunio Graffeg, roi eu sgiliau ar brawf yn erbyn 16 […]

Myfyrwyr yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf

Mae myfyrwyr Lletygarwch Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r hyn sydd ei angen i fod yn weithwyr blaen tŷ proffesiynol ar ôl sicrhau eu lle yn rowndiau terfynol Cymru yn y gystadleuaeth Sgiliau Uwch Y Bwyty. Ddiwedd mis diwethaf, bu dau fyfyriwr Lletygarwch yn cystadlu yn rownd gynderfynol ranbarthol cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng […]

Dysgwyr yn rhwydweithio â chyflogwyr lleol

Cafodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau busnes a TG yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol yr wythnos ddiwethaf, diolch i Biwro Cyflogaeth y Coleg a Dragon LNG. Wedi’i noddi gan Dragon LNG, fe wnaeth dysgwyr gwrdd â chynrychiolwyr o gyflogwyr lleol dros ginio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr. […]

Myfyrwyr safon uwch yn cymryd rhan yn Question Time y BBC

Cafodd Thomas Mallitte a Harrison Cole-Picton,  myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon Uwch Coleg Sir Benfro eu dewis i gymryd rhan yn y sioe deledu boblogaidd, BBC Question Time a gynhaliwyd yn Theatr y Torch yn ystod mis Tachwedd. Yn cadeirio’r ddadl oedd David Dimbleby ynghyd ag aelodau’r Panel; y Gweinidog busnes ac ynni Claire Perry; […]

Myfyrwyr Lefel A yn archwilio ein DNA

Yr wythnos ddiwethaf, aeth myfyrwyr Lefel A Bioleg Coleg Sir Benfro i wythfed Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Wedi’i anelu at fyfyrwyr ôl-16 sy’n astudio mewn colegau a dosbarthiadau chwech ledled Cymru, y thema eleni oedd ‘Y Sbotolau ar Geneteg a Genomeg’, yn archwilio sut […]

Llwyddiant i Goleg Sir Benfro yng Ngŵyl Gerdd Valero

Yn ddiweddar, dangosodd myfyrwyr Lefel A Cerddoriaeth yng Ngholeg Sir Benfro eu talentau yng ngŵyl gerdd flynyddol Valero a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd VC Hwlffordd ym mis Tachwedd. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y llynedd lle gwnaeth Rhys Meredith-Barrett nid yn unig ennill y gystadleuaeth pres agored ond enillodd y brif wobr am y Cerddor […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cael eu hannog i bleidleisio yn Senedd Ieuenctid Cymru

Yn ddiweddar, bu Kate Gravell, Swyddog Addysg Senedd Ieuenctid Cymru, yn ymweld â’r Coleg i siarad â’r myfyrwyr Lefel A Cymraeg Ail Iaith a’r myfyrwyr Lefel A Y Gyfraith ynghylch y Senedd Ieuenctid Cymru newydd sy’n cael ei ffurfio ar hyn o bryd. Dechreuodd Kate y sesiwn drwy roi hanes datganoli i’r myfyrwyr yng Nghymru; […]

Dim rhwystrau i ddysgu

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr sy’n hollol fyddar Wobr Myfyriwr y Flwyddyn Coleg Sir Benfro ar gyfer Ceffylau. Mae Hannah Norman yn astudio ar y cwrs gofal ceffylau yng Ngholeg Sir Benfro a chyflwynwyd y wobr iddi oherwydd ei hymrwymiad i gwblhau ei gwaith cwrs a chyflawni dyletswyddau gofal ceffylau i safon uchel iawn. Dywedodd tiwtor […]

Darlithydd yn disgleirio goleuni ar wyddoniaeth

Yn ddiweddar, bu darlithydd o Goleg Sir Benfro yn ymwneud â phrosiect a ddaeth â gwyddoniaeth yn fyw i dros 300 o ddisgyblion Lefel A a galwedigaethol o bob rhan o Sir Benfro a thu hwnt. Defnyddiodd Dr Valerie Morse, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Iechyd yng Ngholeg Sir Benfro yr organeddau morol sydd yn Nyfrffordd […]

Llwyddiant WorldSkills UK i fyfyrwyr Coleg Sir Benfro

Profodd dysgwyr talentog Coleg Sir Benfro unwaith eto eu bod ymhlith rhai o’r hyfforddeion ifanc gorau yn y DU, gan ddod â phedair medal adref gyda nhw a gwobr canmoliaeth uchel yn rowndiau terfynol WorldSkills UK a gynhaliwyd yn yr NEC, Birmingham yr wythnos diwethaf. Sicrhaodd cyfanswm o ddeg o ddysgwyr Coleg Sir Benfro eu […]

Myfyrwyr y coleg yn gweithio ar ymgyrch hysbysebu bwerus

Cafodd myfyrwyr y cyfryngau creadigol o Goleg Sir Benfro flas ar y byd hysbysebu a brandio pan wnaethant fynychu diwrnod rhagflas yng Ngholeg Celf Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yr wythnos diwethaf. Gyda thîm hysbysebu a dylunio brand BA Abertawe a gynhaliwyd, cymerodd y grŵp ran mewn gweithdy i greu ymgyrch hysbysebu i fynd […]

Rowndiau Terfynol WorldSkills UK yn disgwyl myfyrwyr Coleg Sir Benfro

Mae deg o fyfyrwyr anhygoel Coleg Sir Benfro wedi sicrhau llefydd i gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills UK ym mis Tachwedd. Mae Bryn Jones, Samuel Lewis, Imogen Reynolds, Jay Blair, Joshua Nash, Shannon Van De Cappelle, Charlotte Phillips-Poupard, Zara Morgan, Ephiny Matchwick ac Adam Noke i gyd wedi brwydro’n galed i sicrhau lle yn rowndiau […]

Ffair Swyddi Nadolig

Cynhaliodd y Tîm Biwro Cyflogaeth yng Ngholeg Sir Benfro Ffair Swyddi Nadolig ar ddydd Iau 11 Hydref. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ddysgwyr siarad â chyflogwyr am swyddi rhan-amser, cyfleoedd tymhorol ac opsiynau gyrfa yn y dyfodol. Roedd y cyflogwyr a fynychodd yn cynnwys Fferm Folly, Gwesty St Brides Spa, Diverse Cymru, The Grove yn […]

Ffyrc yn barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf!

Oeddech chi’n gwybod bod y Diwydiant Bwyd a Diod yn un o’r diwydiannau mwyaf yng Nghymru, ac yn cyflogi dros 170,000 o bobl yn uniongyrchol? Gyda gwerth amcangyfrifedig o £17.3 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn, ac yn chwarae un o’r rolau mwyaf wrth roi Cymru ‘ar y map’, mae’n ddiwydiant sydd â stori fawr […]

MEDALIWN RHAGORIAETH I SAER SIR BENFRO

Yn ddiweddar, dychwelodd cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Coleg Sir Benfro, Christopher Caine, o’r EuroSkills yn Budapest gyda Medaliwn Rhagoriaeth.

Myfyrwyr AS yn cael cipolwg ar fyd busnes rhithwir.

Ar Ddydd Mercher 26ain Medi fe wnaeth Disglair+ wahodd yr entrepreneur lleol, Amanda Short o VA4 Biz (Virtual Assistant for Business) i drafod ei phrofiad o fod yn berchennog busnes newydd gyda’r myfyrwyr AS mewn Busnes yng Ngholeg Sir Benfro. Mae’r prosiect Disglair+ yn fenter o ddigwyddiadau a siaradwyr gwadd sy’n cysylltu dysgwyr â modelau […]

CYN-FYFYRIWR Y COLEG YN MYND I ROWNDIAU TERFYNOL EUROSKILLS

Ymunodd Christopher Caine, cyn-fyfyriwr gwaith saer Coleg Sir Benfro, â phrentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r DU mewn derbyniad Seneddol cyffrous gyda’r Gweinidog Gwladol dros Brentisiaethau a Sgiliau, Anne Milton AS, cyn iddyn nhw fynd i rowndiau terfynol EuroSkills yn Budapest. Mae Tîm y DU – 22 o brentisiaid a myfyrwyr elît y wlad sy’n gweithio […]

Hollyoaks yn dod i Goleg Sir Benfro!

Ar ddydd Iau 30awst, cafodd myfyrwyr cyswllt yr haf yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg ar fyd teledu yn actio, pan ymwelodd Hollyoaks, seren Nathan Sussex, sy’n chwarae Buster Smith yn y sebon poblogaidd Channel 4, i rannu ei brofiad o fod yn deledu Actor. Mae rhaglen ymgysylltu’r haf a gynhelir yn y coleg yn ystod […]

Coleg Sir Benfro yn cynnal cyfradd lwyddo Lefel A o 100% am dair blynedd yn olynol

Eleni, mae Coleg Sir Benfro wedi parhau â’i gyfradd lwyddo o 100% ar gyfer Lefel A am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r canlyniadau ar gyfer 2017/18 hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n ennill graddau A*-C, gyda 84% o fyfyrwyr yn cyflawni’r graddau uchaf hyn o gymharu â 77% y llynedd (a […]

Perfformiad Stena o Ysgol Bro Gwaun

Yn ddiweddar, arweiniodd Coleg Sir Benfro fenter twristiaeth forol leol i godi proffil gyrfaoedd o fewn y sector i bobl ifanc. Cynlluniodd y Coleg, mewn partneriaeth â ‘Friendly Faces’ Stena Line Abergwaun fenter tri diwrnod i ddatblygu grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 o Ysgol Bro Gwaun i fod yn gadetiaid twristiaeth morol. Yn gyntaf, cynhaliodd […]

Mae’r Dyfodol Nawr!

Yn ystod mis Mehefin, fe wnaeth myfyrwyr cerddoriaeth boblogaidd o Goleg Sir Benfro gymryd Neuadd y Frenhines yn Arberth drosodd ar gyfer noson lawn o berfformiadau egnïol i ddod â’r flwyddyn academaidd 2017-2018 i ben. Bu myfyrwyr Diploma Estynedig Technoleg Cerddoriaeth yn gweithio mewn partneriaeth â SPAN Arts i drefnu gig ‘The Future is Now’ […]

Llwyddiant weldio i fyfyrwyr MITEC

Fe wnaeth prentisiaid o Ganolfan MITEC Coleg Sir Benfro sicrhau ail a thrydydd safle yn rowndiau cynderfynol SkillWeld De Cymru.   Cafodd Jay Blair a Joshua Nash, sydd ar hyn o bryd ar Brentisiaeth Weldio Lefel 3 gyda Rhyal Engineering, eu gosod yn ail a thrydydd, yn y drefn honno, yn rownd gynderfynol SkillWeld De […]

Welding success for MITEC students

Welding apprentices from Pembrokeshire College’s MITEC centre secured second and third place in the South Wales Semi-Finals. Currently undertaking the Level 3 Welding Apprenticeship with Rhyal Engineering, Jay Blair and Joshua Nash were placed second and third respectively in the SkillWeld South Wales Semi-Final held at Neath Port Talbot College during June. Battling for a […]

Seremoni Raddio Coleg Sir Benfro 2018

Ar un o’r dyddiau pwysicaf yng nghalendr academaidd y Coleg, casglodd dros 400 o bobl ynghyd mewn lleoliad ysblennydd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi i weld myfyrwyr yn derbyn eu graddau, Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch a chymwysterau ôl-raddedig gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau proffesiynol drwy Central Training. Croesawodd Pennaeth […]

Myfyrwyr â dawn tydu pethau yn rhoi’u sgiliau ar brawf

Fe wnaeth dau fyfyriwr ar y cwrs Pontio yng Ngholeg Sir Benfro gymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Garddwriaeth yn ddiweddar. Ar y 26ain Mehefin yng Ngholeg Sir Benfro, fe wnaeth Ephiny Matchwick ac Adam Noke roi eu sgiliau ar brawf yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol mewn Garddwriaeth. Fel rhan o’r gystadleuaeth […]

Myfyrwyr yn trochi’u traed mewn cadwraeth

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr ar y cwrs Pontio 2 yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i ymuno â Chanolfan Darwin am brynhawn o drochi yn y pyllau. Treuliodd myfyrwyr Pontio 2 brynhawn yng ngerddi Hilton Court yn archwilio peth o’r bywyd gwyllt sy’n byw yn ein pyllau. O dan lygad barcud Marten Lewis o Ganolfan Darwin, […]

Myfyrwyr yn mynd i’r afael â gyrfa achub bywyd

Yn ddiweddar, cymerodd myfyrwyr Lefel A o Goleg Sir Benfro ran mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol, diolch i brosiect Ymestyn yn Ehangach. Ymunodd darpar barafeddygon o Goleg Sir Benfro â myfyrwyr o ysgolion a cholegau ar draws de-orllewin Cymru mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol a gynhelwyd yn ystafell gwyddoniaeth barafeddygol Prifysgol Abertawe. Dan arweiniad tîm […]

O’r ystafell ddosbarth i gefn gwlad: Mae myfyrwyr yn rhoi sgiliau at ddefnydd da

Mae myfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad Coleg Sir Benfro wedi bod yn rhoi theori ar waith gan adeiladu llwybr estyll i gysylltu dwy ardal werdd o Hwlffordd. Cafodd un ar ddeg o fyfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad wobr ddinesig arbennig yn ddiweddar am eu gwaith caled wrth adeiladu llwybr bordiau ar hyd ymyl […]

Cadetiaid Dec, Swyddogion Peirianneg, Capteniaid: MEDDYLIWCH AM Y MÔR!

Mae’r cyfleoedd yn y sector morol yn enfawr gyda’r Llywodraeth yn cyhoeddi ym mis Mawrth y byddai’n dyblu ei chefnogaeth o £30,000,000 y flwyddyn ar gyfer cadetiaeth SMarT. Mae cwmnïau llongau amlwladol gan gynnwys Carnifal UK, BP, Shell, Maersk a Stena Line hefyd wedi addo creu swyddi hyfforddi ychwanegol. Nid yw pob cyfle oddi cartref. […]

Gweithdai Dirty Protest yn archwilio gyrfaoedd creadigol

Cafodd myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu theatr pan ddaeth Dirty Protest i’r Coleg am brynhawn llawn o weithdai. Wedi’i lansio yn 2007, mae Dirty Protest yn gwmni theatr arobryn Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu gwaith ysgrifennu newydd i’w berfformio. Ymunodd […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer lleoliad Sgiliau Adeiladu Cyfle yn Bosnia

Bydd Steven Brenchley, prentis ail flwyddyn mewn gosod brics yng Ngholeg Sir Benfro, yn teithio i Bosnia ym mis Mehefin am 10 diwrnod i helpu i adeiladu gorsaf dân yn Tometino Polje, Gorllewin Serbia. Trefnwyd y prosiect gan Sgiliau Adeiladu Cyfle, rhaglen brentisiaeth arobryn sy’n darparu hyfforddiant a gweithwyr crefftus ar gyfer y diwydiant adeiladu […]

Myfyriwr y Coleg yn Dathlu Buddugoliaeth yn Rygbi Byddar Saith Bob Ochr y Byd yn Sydney

Cafodd tîm Byddar Cymru eu coroni yn dwbl-bencampwyr y byd ar ôl ennill teitl ‘Rygbi Byddar y Byd’ am yr eildro. Yn eu twrnamaint mawr cyntaf ers 2002, enillodd tîm Byddar Cymru yn erbyn tîm Byddar Lloegr 21-15 yn y rownd derfynol yn Sydney, Awstralia.   Mae Ryan Foot sy’n 18 oed o Abergwaun, yn astudio […]

Coleg Sir Benfro yn cyflwyno cwrs Cwnsela Therapiwtig newydd o fis Medi 2018

Mae darparwr addysg ôl-16 mwyaf y sir wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig i’w ystod eang o gyrsiau ym mis Medi. Pris y cwrs rhan-amser dwy flynedd yw £2,850 y flwyddyn (yn cynnwys ffioedd ardystio, cofrestru a llety preswyl), a byddan nhw’n cael eu darparu ar ddydd Llun o […]

Capiau Pêl-droed D18 Ysgolion Cymru

Llongyfarchiadau i Jack Wilson, Ben Fawcett a Jake Merry a gafodd eu cyflwyno gyda’u capiau rhyngwladol gan y chwaraewr Pêl-droed Rhyngwladol Cymru ac Abertawe Connor Roberts. Mae’r triawd sydd i gyd yn chwarae i Hakin United yn yr adran 1af wedi creu hanes i’r Coleg a Sir Benfro.  Fel Sir, ni fu erioed 3 unigolyn […]

Y Coleg yn cyhoeddi cwrs Lefel 3 newydd mewn Iaith Arwyddion Prydain

Wedi cyflwyno cyrsiau iaith arwyddion ers dros ddegawd, mae Coleg Sir Benfro wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn cynnig Tystysgrif Lefel 3 mewn Iaith Arwyddion Prydain o fis Medi 2018. Mae’r cwrs rhan-amser dwy flynedd wedi’i achredu gan Signature a bydd yn cael ei gyflwyno gan diwtor y Coleg sy’n brofiadol iawn, sef Shirley David, […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn barod i arddangos eu gwaith terfynol

Gyda myfyrwyr y Coleg yn wythnosau olaf eu cwrs, mae Leah Prewitt a Vicky Taylor wrthi’n rhoi’r cyffyrddiadau olaf ar eu gwaith BA Dylunio terfynol, a fydd yn cael ei arddangos yn Atrium Coleg Sir Benfro o Fai 16eg. Gofynnwyd i’r myfyrwyr Dylunio ddefnyddio’r sgiliau wnaethon nhw eu datblygu yn ystod eu chwe blynedd o […]

Canmoliaeth i fyfyrwyr Coleg Sir Benfro yn Arddangosfa Pop-Yp Melin Tregwynt

Mewn menter gydweithredol gyda’r busnes dylunio llwyddiannus rhyngwladol Melin Tregwynt, cafodd wyth myfyrwyr Lefel 3 Ffasiwn a Thecstilau o Goleg Sir Benfro eu gwahodd i greu ac arddangos dillad yn y felin. Ymwelodd y myfyrwyr â’r felin gan dreulio’r diwrnod yn tynnu lluniau sawl agwedd o’r adeilad hanesyddol a’r ardal gyfagos. Cawson nhw brîff a […]

Myfyrwyr y Coleg yn ennill her EESW

Mae Prentisiaid Peirianneg Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eu gyrfa ddewisol ar ôl ennill y categori Potensial Busnes yn Ffair Y Bang Mawr ddiweddar. Yr wythnos ddiwethaf, daeth Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) â Ffair Y Bang Mawr – un o’r digwyddiadau mwyaf yn STEM – […]

Myfyriwr Coleg Sir Benfro yn cipio’r safle cyntaf yn Salon Cymru 2018

Sicrhaodd y fyfyrwraig Therapïau Cyflenwol Jodie Warlow y wobr 1af ar gyfer Lefel 3 Tylino Iau yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn. Teithiodd dros 500 o selogion trin gwallt a harddwch o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru i Gaerdydd i arddangos eu talent. Dyma’r tro cyntaf i […]

SafeGuard Clothing yn rhoi festiau diogelu i’r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Coleg Sir Benfro yn gallu cynnig profiad go iawn i’w fyfyrwyr ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus, diolch i gyfraniad a wnaed gan y gwneuthurwr a dosbarthwr arfwisgoedd rhyngwladol SafeGuard Clothing yn ddiweddar. Mae fest gwrthfwled y brand yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ddysgu am dechnoleg amddiffynnol sydd ar gael heddiw a ddefnyddir gan […]

Cadét yn derbyn gwahoddiad i’r briodas Frenhinol

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro a Cadét Môr, Huw Jenkins yn un o’r bobl sy’n ddigon ffodus i gael gwahoddiad swyddogol i fynychu Priodas Frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle. Yn cael ei chynnal ar 19eg Mai yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor, mae Huw yn un o 600 o westeion i ymuno […]

Myfyrwyr y Coleg yn sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK

Mae dau fyfyriwr Coleg Sir Benfro wedi llwyddo i fynd drwodd i Gam 4 Hyfforddiant Carfan y DU a fydd yn eu gweld yn cychwyn ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK gyda’r gobaith o gystadlu yn EuroSkills yn Budapest ym mis Medi. Derbyniodd y cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Chris Caine a chyn-fyfyriwr Lletygarwch Sam Everton […]

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Melissa Fletcher, myfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Sir Benfro, am noson lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir Benfro. Cafodd Melissa’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth unawd allan o sioe gerdd ac am yr unawd alaw werin, ond yn goron ar y cyfan, enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth monolog (Blwyddyn 10 a dan […]

SA Brains yn cydweithio â Choleg Sir Benfro

Mae SA Brain & Co, y brand bregu a lletygarwch o Gaerdydd sydd wedi’i hen sefydlu, wedi dewis brand arall, Coleg Sir Benfro, sydd wedi’i hen sefydlu, fel lleoliad canolog ar gyfer profi bwydlenni. Bob chwe mis mae Alan Cornfield, Cogydd Cymorth Ardal, yn creu ac yn profi bwydlenni tymhorol ar gyfer eu tafarndai a’u […]

Myfyriwr y Coleg yn rasio i’r trydydd safle yn rownd derfynol Autograss

Mae myfyriwr Coleg Sir Benfro, Aiden Llewellyn wedi dod yn drydydd ym mhencampwriaeth Autograss Prydain ar ôl cystadlu mewn pedair rhagras cymhwyso a gynhelwyd ledled y DU. Llwyddodd y myfyriwr Lefel 3 mewn Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig yn erbyn 42 o gystadleuwyr yn y tabl Arbennig Iau i sicrhau trydydd lle a dywedodd, “Dw i […]

O harddwch i fwystfil – Dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr diwydiant

Ddoe, cafodd myfyrwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Sir Benfro brofiad o ddosbarthiadau meistr trin gwallt a harddwch gyda’r addysgwr barbro rhyngwladol Darryn Pitman a’r artist colur proffesiynol Jennifer Lenard. Ar ôl sefydlu gyrfaoedd hynod lwyddiannus yn eu diwydiannau, gwahoddwyd Darryn a Jennifer i’r Coleg i ysbrydoli myfyrwyr i feddwl y tu allan i’r […]

Myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin’

Bydd myfyrwyr ail flwyddyn talentog ar gwrs Technoleg Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin Theatre’ Nos Wener, 24 Tachwedd yn eu perfformiad byw cyntaf y flwyddyn. Bydd Tied & Wasted, GLUE, De-fuser a Kingskin yn perfformio cymysgedd eclectig ac egnïol o gerddoriaeth sy’n addo i fod yn noson anhygoel. Gydag uchelgeisiau […]

Cyn-fyfyriwr y Coleg yn cychwyn ar daith i’r Antarctig

Nid oes angen cyflwyno’r artist Theo Crutchley-Mack sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro – ar ôl iddo gael ei ddisgrifio fel artist sy’n dod i’r amlwg yn 2014, mae nawr yn paratoi ar gyfer taith anhygoel i Dde Georgia, ynys sy’n gorwedd i’r de-ddwyrain o’r Falklands. Ar ôl cwblhau cwrs Y Cyfryngau Rhyngweithiol Lefel 3 […]

Merched sy’n ciniawa!

Croesawodd Coleg Sir Benfro Glwb ‘Inner Wheel’ Aberdaugleddau yn ddiweddar ar gyfer diwrnod o bampro haeddiannol iawn. Gan gymryd seibiant teilwng o’u gweithgareddau codi arian elusennol arferol, cysylltodd y menywod â Salon a Bwyty Eat@6 Sir Benfro i drefnu prynhawn o fwynhad, a thretio eu hunain i driniaethau therapiwtig a chinio dau gwrs blasus. Bwciodd […]

Cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael ei chynnal yn y Coleg

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro gynhadledd ar Newid Hinsawdd i ddysgwyr yr wythnos diwethaf, gan groesawu’r siaradwr gwadd arbennig Phil Williams o Plan-It Eco ac Andrew Price o ITV. Yn cyflwyno i ddysgwyr y Coleg sy’n astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, siaradodd Phil am ei anturiaethau yn fforest law’r Amazon, gan ysbrydoli pobl ifanc i ystyried eu […]

Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gwneud gwahaniaeth yn De Clare Court

Mae grŵp o bobl ifanc o Raglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog Coleg Sir Benfro wedi clirio llwybr oedd wedi gordyfu yn De Clare Court yn Hwlffordd, gan alluogi tenantiaid i fwynhau eu hamgylchedd. Fel rhan o brosiect grŵp cymunedol, bu’r tîm yn gweithio’n ddiflino am dri diwrnod yn torri coed a llwyni yn ôl i […]

Llwyddiant myfyrwyr y Coleg yn Olympiad Prydain

Mae grŵp o fyfyrwyr Lefel A Ffiseg Coleg Sir Benfro wedi cael tystysgrifau ar ôl cyrraedd y brig yn yr Olympiad Ffiseg. Mae Her Olympiad A2 yn galluogi myfyrwyr dawnus i arddangos eu gwybodaeth am ffiseg trwy sefyll papur arholiad anodd, gan gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o bob rhan o’r DU. Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr […]

Arbenigwyr adeiladu yn ymweld â Choleg Sir Benfro

Fel rhan o’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ymwelodd perchnogion dau o gwmnïau adeiladu uchel eu parch Sir Benfro â Choleg Sir Benfro i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o grefftwyr. Gyda hunangyflogaeth yn gyfle realistig i lawer o ddysgwyr, ymunodd Carl Griffiths o Hook Construction ac Andrew Phillips o Carreg Construction gydag Angus Findlay o Web Adept i […]

Pennau’n troi yng nghystadleuaeth Trin Gwallt a Harddwch y Coleg

Dangosodd myfyrwyr Trin Gwallt, Harddwch a Therapi Cyflenwol Coleg Sir Benfro eu sgiliau yn eu cystadleuaeth fewnol, gan brofi eu galluoedd ar briffiau a therfynnau amser go iawn. Fe wnaeth arbenigwyr o’r diwydiant Trin Gwallt a Harddwch feirniadu’r gystadleuaeth wnaeth bara drwy’r dydd, ar draws saith categori gwahanol y bu gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’u galluoedd […]

Ysgrifennydd y Cabinet yn torri’r rhuban ar CAMPWS6

Agorwyd CAMPWS6 yn swyddogol heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams. Cafodd yr adeilad gwerth £6.6 miliwn, sy’n gartref i amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf, yn cynnwys labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd dosbarth newydd ynghyd â chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel, ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg […]

Gŵyl Ysgolion Shakespeare yn dychwelyd i Goleg Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro yn cyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd gyda pherfformiadau rhagorol gan dair ysgol leol. Mae Theatr Myrddin yn falch i ddod â dathliad Shakespeare y DU fwyaf y flwyddyn i Hwlffordd. Yng ngŵyl ddrama fwyaf ieuenctid y byd daw myfyrwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd ac ysgolion arbennig ynghyd ar […]

Coleg Sir Benfro yn cael ei gydnabod yn Noson Gwobrau Estyn

Coleg Sir Benfro oedd un o ddau goleg yn unig i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Cydnabod Rhagoriaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Estyn a gynhaliwyd yn y Radisson Blu yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Cafodd tri deg o ysgolion cynradd, uwchradd, arbennig ac annibynnol eu cydnabod yn y gwobrau ochr yn ochr â dau goleg […]

Myfyrwyr celf yn teithio yn ôl mewn amser

Yr wythnos diwethaf aeth myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 ar ymweliad diwylliannol i Aberystwyth i archwilio rhai o chwedlau Cymru. Y lle cyntaf oedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Arddangosfa Arthur a Mytholeg Cymru gyda gwaith gan Margaret D Jones, Syr Kyffin Williams, Ray Howard Jones, JMW Turner a llawer o bobl eraill. Yma, fe […]

Gwobr Aur Dug Caeredin i Sam ac Jordan

Llongyfarchiadau i Sam Knight a Jordan Legg ar gyflawni eu Gwobr Aur Dug Caeredin tra’n astudio yn Ysgol Portfield. Nawr yn astudio ar gwrs Gorwelion yng Ngholeg Sir Benfro, ymunodd Sam a Jordan â phedwar o ddisgyblion eraill o Portfield i fod y disgyblion cyntaf o’r ysgol i ennill y Wobr Aur mewn dros 20 […]

Parhau â’r frwydr yn erbyn norofirws a ffliw

Yr wythnos ddiwethaf daeth rheolwyr o gartrefi gofal ar draws Sir Benfro ynghyd i roi tactegau ar waith i fynd i’r afael ag achosion o norofirws a’r ffliw yn eu cartrefi gofal. Gyda’r gaeaf yn prysur agosáu, mae’r henoed ymhlith y rhai mwyaf tueddol i gael norovirws a’r ffliw. Ar draws Cymru, mae dros 20,000 […]

Myfyrwyr y Coleg yn arddangos eu sgiliau i gyflogwyr lleol

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro ffair swyddi yn ddiweddar i helpu myfyrwyr i ddarganfod gwaith rhan-amser a thymhorol. Wedi’i drefnu gan Fiwro Cyflogaeth y Coleg, daeth cyflogwyr lleol i hysbysebu eu swyddi gwag. Mae’r Biwro Cyflogaeth yn wasanaeth recriwtio myfyrwyr sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc i ddod o hyd […]

Myfyrwyr Gofal Plant yn mynd â phlant bach ar helfa eirth!

Mae myfyrwyr Gofal Plant Lefel 3 Coleg Sir Benfro wedi cynllunio a chyflwyno sesiwn synhwyraidd i blant Meithrinfa Ddydd Bright Start yn ystod arolygiad Estyn yr wythnos hon. Fel rhan o’r cwrs Gofal Plant, mae myfyrwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn cyflwyno gweithgaredd i’r plant o Feithrinfa Ddydd Bright Start. Wedi’i seilio ar y […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer ysgol haf Prifysgol Llundain

Treuliodd myfyriwr Dylunio Graffeg Coleg Sir Benfro, Scarlett Humphreys ei gwyliau haf ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain ar ôl cael ei dewis ar gyfer y symposiwm Braslunio Trefol. Fe’i cynhelir unwaith y flwyddyn, mae’r ysgol haf Braslunio Trefol yn croesawu grwpiau o bobl sy’n frwd iawn o dynnu llun i ddinas wahanol i fraslunio ar leoliad, […]

Llwyddiant yn WorldSkills UK i Fyfyrwyr Coleg Sir Benfro

Unwaith eto, profodd myfyrwyr dawnus Coleg Sir Benfro eu bod ymysg rhai o’r hyfforddeion ifanc gorau yn y DU. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethon nhw ymuno â 48 o fyfyrwyr o bob cwr o Gymru i ddod â medalau nôl o’r gystadleuaeth WorldSkills UK eleni a gynhaliwyd yn yr NEC, Birmingham. Sicrhaodd cyfanswm o chwech […]

O jodhpurs i ddillad cynllunydd ar gyfer myfyriwr Coleg Sir Benfro

Fe wnaeth Geraint Lewis, myfyriwr Marchogaeth yng Ngholeg Sir Benfro, gyfnewid ei jodhpurs a’i esgidiau marchogaeth am ddillad cynllunydd yn ddiweddar i ddallu’r dilynwyr ffasiwn fu’n mynychu ‘Wythnos Ffasiwn Caerdydd’. Cynigwyd cyfle i Geraint, sy’n 17 oed ac yn byw yn Saundersfoot, fynychu ‘castio agored’ gan ‘Follow Your Dreams’, elusen sy’n gweithio yn ne Cymru […]

Cydnabyddiaeth Cymdeithas Ceffylau Prydain i Ddarlithydd y Coleg

Roedd darlithydd gofal ceffylau Coleg Sir Benfro, Mike Butcher, ymhlith y rheini a gydnabuwyd yn seremoni wobrau blynyddol Cymdeithas Ceffylau Prydain a gynhaliwyd yn Saddlers’ Hall, Llundain ddydd Gwener, 24 Tachwedd. Wedi dysgu am dros 21 mlynedd, dyfarnwyd Gwobr Gwarthol Arian Helen Barton-Smith i Mike am waith rhagorol yn cefnogi marchogwyr ifanc. Yn Hyfforddwr Proffesiynol […]

Myfyriwr y Coleg yn Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro, Ellie Wilson wedi cyrraedd Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn 2017  Athrofa Technoleg Peirianneg (Institute of Engineering Technology – IET). Cafodd Ellie, prentis Peirianneg gyda SemLogistics, sy’n 21 oed, ac yn un o’r rhai ifancaf yn y rownd derfynol, ei dewis fel un o ddeg yn unig o beirianwyr benywaidd ifanc i […]

Mwy o gapiau Cymru i fyfyrwyr y Coleg

Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon gyda nifer cynyddol yn cynrychioli Cymru a’r DU. Wedi ei noddi gan Valero, mae Academi Chwaraeon y Coleg yn annog myfyrwyr i ddilyn statws elitaidd waeth beth yw eu disgyblaeth chwaraeon, sy’n golygu bod pob myfyrwyr yn gallu cael mynediad at arbenigedd darlithwyr chwaraeon […]

Myfyrwyr creadigol yn datgelu pŵer brandiau

Daeth myfyrwyr Dylunio Graffig a Chyfryngau Creadigol Coleg Sir Benfro i ymgolli eu hunain ym myd hysbysebu a brandio pan wnaethon nhw fynychu Diwrnod Blasu yng Ngholeg Gelf Abertawe Prifysgol y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yr wythnos diwethaf. Wedi’i gynnal gan dîm BA Hysbysebu a Brandio Abertawe, fe wnaeth y grŵp fwynhau blas o yrfa greadigol gyffrous trwy […]

Georgia yn hyrwyddo gwirfoddoli ieuenctid

Mae myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro, Georgia Quinn, ar genhadaeth i godi ymwybyddiaeth o wirfoddoli ar raddfa ryngwladol. Dechreuodd Georgia, sydd yn 20 oed, fynychu Prosiect Ieuenctid Tanyard pan oedd yn 16 oed ac ers hynny mae hi wedi cymryd rhan yn y gwaith o redeg y siop fwyd a gweithio gyda’r bobl […]

Llwyddiant yn Sioe Sgiliau’r DU yn arwain at de prynhawn gyda’r Gweinidog

Dangosodd myfyriwr Coleg Sir Benfro a gymerodd ran yn ddiweddar yn Sioe Sgiliau’r Deyrnas Unedig ei ddoniau coginio trwy baratoi te prynhawn i’r Gweinidog dros Y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw. Enillodd Sam Everton fedal efydd yn Sioe Sgiliau’r DU ym mis Tachwedd 2016 pan oedd yn fyfyriwr lefel dau yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr lefel […]

Bethany yn annerch Tŷ’r Cyffredin

Yn ddiweddar, cafodd myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro ac aelod o Senedd Ieuenctid (MYP), Bethany Roberts, wahoddiad i roi anerchiad yn Nhŷ’r Cyffredin, yn cynrychioli barn pobl ifanc Sir Benfro. Mynychodd Cadeirydd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, Bethany, Senedd Ieuenctid y DU yn San Steffan lle cyflwynodd araith o blaid rhoi pleidlais i bobl ifanc 16 oed […]

Mwy nag ewyn i’r bragwyr lleol

Yn ddiweddar, mynychodd bragwyr o bob rhan o Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fforwm bragu’r ardal leol a drefnwyd gan Goleg Sir Benfro. Mae’r sector wedi gweld cryn dwf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae’n cael ei gydnabod fel maes twf pwysig i Gymru. Gan gydnabod hyn, fe wnaeth Coleg Sir Benfro wahodd nifer o […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Cinio yn dwyn ynghyd dysgwyr y Coleg a chyflogwyr

Cynhaliodd Biwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro Ginio Cyflogwyr ar ddydd Gwener 4ydd Mai yn y bwyty a weithredir gan fyfyrwyr y Coleg. Rhoddodd y digwyddiad, a noddwyd gan Dragon LNG, gyfle i lawer o ddysgwyr y Coleg gwrdd â chyflogwyr lleol wyneb yn wyneb, yn cynnwys Dragon LNG, Awdurdod Y Parc Cenedlaethol, Retreats Group a […]

LEARNING AT PEMBROKESHIRE COLLEGE

Avg Students Enrolled per year
Courses Offered 2016/17
Qualifications Gained 2015/16
This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.