DIWRNOD CANLYNIADAU LEFEL A

Casglwch eich canlyniadau o’r Ganolfan Astudio

16 Awst, 8yb-4yp

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Diwrnod Canlyniadau TGAU

23 Awst 2018

8yb-4yp

Ar Agor Dydd Sadwrn

25 Awst 2018

9yb-12 ganol dydd

Noson Agored Nesaf

I’w gadarnhau

Hydref 2018

Ionawr 2018

Ebrill/Mai 2018

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Ar Agor yn Hwyr

23 a 24 Awst 2018

4yp-7yh

Wythnos Cofrestru

28-31 Awst 2018

Diwrnodau ac amserau unigol ar gyfer cyrsiau

Newyddion a Diweddariadau

Ffair Swyddi Nadolig

Cynhaliodd y Tîm Biwro Cyflogaeth yng Ngholeg Sir Benfro Ffair Swyddi Nadolig ar ddydd Iau 11 Hydref. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ddysgwyr siarad â chyflogwyr am swyddi rhan-amser, cyfleoedd tymhorol ac opsiynau gyrfa yn y dyfodol. Roedd y cyflogwyr a fynychodd yn cynnwys Fferm Folly, Gwesty St Brides Spa, Diverse Cymru, The Grove yn […]

Ffyrc yn barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf!

Oeddech chi’n gwybod bod y Diwydiant Bwyd a Diod yn un o’r diwydiannau mwyaf yng Nghymru, ac yn cyflogi dros 170,000 o bobl yn uniongyrchol? Gyda gwerth amcangyfrifedig o £17.3 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn, ac yn chwarae un o’r rolau mwyaf wrth roi Cymru ‘ar y map’, mae’n ddiwydiant sydd â stori fawr […]

MEDALIWN RHAGORIAETH I SAER SIR BENFRO

Yn ddiweddar, dychwelodd cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Coleg Sir Benfro, Christopher Caine, o’r EuroSkills yn Budapest gyda Medaliwn Rhagoriaeth. Roedd Chris, sy’n gweithio i DH Carpentry & Joinery, yn rhan o Dîm y DU – prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r wlad. Cafodd y 22 yn y tîm eu dewis o’r goreuon sydd gan y DU i’w gynnig i […]

Myfyrwyr AS yn cael cipolwg ar fyd busnes rhithwir.

Ar Ddydd Mercher 26ain Medi fe wnaeth Disglair+ wahodd yr entrepreneur lleol, Amanda Short o VA4 Biz (Virtual Assistant for Business) i drafod ei phrofiad o fod yn berchennog busnes newydd gyda’r myfyrwyr AS mewn Busnes yng Ngholeg Sir Benfro. Mae’r prosiect Disglair+ yn fenter o ddigwyddiadau a siaradwyr gwadd sy’n cysylltu dysgwyr â modelau […]

CYN-FYFYRIWR Y COLEG YN MYND I ROWNDIAU TERFYNOL EUROSKILLS

Ymunodd Christopher Caine, cyn-fyfyriwr gwaith saer Coleg Sir Benfro, â phrentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r DU mewn derbyniad Seneddol cyffrous gyda’r Gweinidog Gwladol dros Brentisiaethau a Sgiliau, Anne Milton AS, cyn iddyn nhw fynd i rowndiau terfynol EuroSkills yn Budapest. Mae Tîm y DU – 22 o brentisiaid a myfyrwyr elît y wlad sy’n gweithio […]

Seremoni Raddio Coleg Sir Benfro 2018

Ar un o’r dyddiau pwysicaf yng nghalendr academaidd y Coleg, casglodd dros 400 o bobl ynghyd mewn lleoliad ysblennydd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi i weld myfyrwyr yn derbyn eu graddau, Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch a chymwysterau ôl-raddedig gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau proffesiynol drwy Central Training. Croesawodd Pennaeth […]

Welding success for MITEC students

Welding apprentices from Pembrokeshire College’s MITEC centre secured second and third place in the South Wales Semi-Finals. Currently undertaking the Level 3 Welding Apprenticeship with Rhyal Engineering, Jay Blair and Joshua Nash were placed second and third respectively in the SkillWeld South Wales Semi-Final held at Neath Port Talbot College during June. Battling for a […]

Llwyddiant weldio i fyfyrwyr MITEC

Fe wnaeth prentisiaid o Ganolfan MITEC Coleg Sir Benfro sicrhau ail a thrydydd safle yn rowndiau cynderfynol SkillWeld De Cymru.   Cafodd Jay Blair a Joshua Nash, sydd ar hyn o bryd ar Brentisiaeth Weldio Lefel 3 gyda Rhyal Engineering, eu gosod yn ail a thrydydd, yn y drefn honno, yn rownd gynderfynol SkillWeld De […]

Mae’r Dyfodol Nawr!

Yn ystod mis Mehefin, fe wnaeth myfyrwyr cerddoriaeth boblogaidd o Goleg Sir Benfro gymryd Neuadd y Frenhines yn Arberth drosodd ar gyfer noson lawn o berfformiadau egnïol i ddod â’r flwyddyn academaidd 2017-2018 i ben. Bu myfyrwyr Diploma Estynedig Technoleg Cerddoriaeth yn gweithio mewn partneriaeth â SPAN Arts i drefnu gig ‘The Future is Now’ […]

Perfformiad Stena o Ysgol Bro Gwaun

Yn ddiweddar, arweiniodd Coleg Sir Benfro fenter twristiaeth forol leol i godi proffil gyrfaoedd o fewn y sector i bobl ifanc. Cynlluniodd y Coleg, mewn partneriaeth â ‘Friendly Faces’ Stena Line Abergwaun fenter tri diwrnod i ddatblygu grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 o Ysgol Bro Gwaun i fod yn gadetiaid twristiaeth morol. Yn gyntaf, cynhaliodd […]

Coleg Sir Benfro yn cynnal cyfradd lwyddo Lefel A o 100% am dair blynedd yn olynol

Eleni, mae Coleg Sir Benfro wedi parhau â’i gyfradd lwyddo o 100% ar gyfer Lefel A am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r canlyniadau ar gyfer 2017/18 hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n ennill graddau A*-C, gyda 84% o fyfyrwyr yn cyflawni’r graddau uchaf hyn o gymharu â 77% y llynedd (a […]

Hollyoaks yn dod i Goleg Sir Benfro!

Ar ddydd Iau 30awst, cafodd myfyrwyr cyswllt yr haf yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg ar fyd teledu yn actio, pan ymwelodd Hollyoaks, seren Nathan Sussex, sy’n chwarae Buster Smith yn y sebon poblogaidd Channel 4, i rannu ei brofiad o fod yn deledu Actor. Mae rhaglen ymgysylltu’r haf a gynhelir yn y coleg yn ystod […]

Capiau Pêl-droed D18 Ysgolion Cymru

Llongyfarchiadau i Jack Wilson, Ben Fawcett a Jake Merry a gafodd eu cyflwyno gyda’u capiau rhyngwladol gan y chwaraewr Pêl-droed Rhyngwladol Cymru ac Abertawe Connor Roberts. Mae’r triawd sydd i gyd yn chwarae i Hakin United yn yr adran 1af wedi creu hanes i’r Coleg a Sir Benfro.  Fel Sir, ni fu erioed 3 unigolyn […]

Coleg Sir Benfro yn cyflwyno cwrs Cwnsela Therapiwtig newydd o fis Medi 2018

Mae darparwr addysg ôl-16 mwyaf y sir wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig i’w ystod eang o gyrsiau ym mis Medi. Pris y cwrs rhan-amser dwy flynedd yw £2,850 y flwyddyn (yn cynnwys ffioedd ardystio, cofrestru a llety preswyl), a byddan nhw’n cael eu darparu ar ddydd Llun o […]

Myfyriwr y Coleg yn Dathlu Buddugoliaeth yn Rygbi Byddar Saith Bob Ochr y Byd yn Sydney

Cafodd tîm Byddar Cymru eu coroni yn dwbl-bencampwyr y byd ar ôl ennill teitl ‘Rygbi Byddar y Byd’ am yr eildro. Yn eu twrnamaint mawr cyntaf ers 2002, enillodd tîm Byddar Cymru yn erbyn tîm Byddar Lloegr 21-15 yn y rownd derfynol yn Sydney, Awstralia.   Mae Ryan Foot sy’n 18 oed o Abergwaun, yn astudio […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer lleoliad Sgiliau Adeiladu Cyfle yn Bosnia

Bydd Steven Brenchley, prentis ail flwyddyn mewn gosod brics yng Ngholeg Sir Benfro, yn teithio i Bosnia ym mis Mehefin am 10 diwrnod i helpu i adeiladu gorsaf dân yn Tometino Polje, Gorllewin Serbia. Trefnwyd y prosiect gan Sgiliau Adeiladu Cyfle, rhaglen brentisiaeth arobryn sy’n darparu hyfforddiant a gweithwyr crefftus ar gyfer y diwydiant adeiladu […]

Gweithdai Dirty Protest yn archwilio gyrfaoedd creadigol

Cafodd myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu theatr pan ddaeth Dirty Protest i’r Coleg am brynhawn llawn o weithdai. Wedi’i lansio yn 2007, mae Dirty Protest yn gwmni theatr arobryn Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu gwaith ysgrifennu newydd i’w berfformio. Ymunodd […]

Cadetiaid Dec, Swyddogion Peirianneg, Capteniaid: MEDDYLIWCH AM Y MÔR!

Mae’r cyfleoedd yn y sector morol yn enfawr gyda’r Llywodraeth yn cyhoeddi ym mis Mawrth y byddai’n dyblu ei chefnogaeth o £30,000,000 y flwyddyn ar gyfer cadetiaeth SMarT. Mae cwmnïau llongau amlwladol gan gynnwys Carnifal UK, BP, Shell, Maersk a Stena Line hefyd wedi addo creu swyddi hyfforddi ychwanegol. Nid yw pob cyfle oddi cartref. […]

O’r ystafell ddosbarth i gefn gwlad: Mae myfyrwyr yn rhoi sgiliau at ddefnydd da

Mae myfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad Coleg Sir Benfro wedi bod yn rhoi theori ar waith gan adeiladu llwybr estyll i gysylltu dwy ardal werdd o Hwlffordd. Cafodd un ar ddeg o fyfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad wobr ddinesig arbennig yn ddiweddar am eu gwaith caled wrth adeiladu llwybr bordiau ar hyd ymyl […]

Myfyrwyr yn mynd i’r afael â gyrfa achub bywyd

Yn ddiweddar, cymerodd myfyrwyr Lefel A o Goleg Sir Benfro ran mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol, diolch i brosiect Ymestyn yn Ehangach. Ymunodd darpar barafeddygon o Goleg Sir Benfro â myfyrwyr o ysgolion a cholegau ar draws de-orllewin Cymru mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol a gynhelwyd yn ystafell gwyddoniaeth barafeddygol Prifysgol Abertawe. Dan arweiniad tîm […]

Myfyrwyr yn trochi’u traed mewn cadwraeth

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr ar y cwrs Pontio 2 yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i ymuno â Chanolfan Darwin am brynhawn o drochi yn y pyllau. Treuliodd myfyrwyr Pontio 2 brynhawn yng ngerddi Hilton Court yn archwilio peth o’r bywyd gwyllt sy’n byw yn ein pyllau. O dan lygad barcud Marten Lewis o Ganolfan Darwin, […]

Myfyrwyr â dawn tydu pethau yn rhoi’u sgiliau ar brawf

Fe wnaeth dau fyfyriwr ar y cwrs Pontio yng Ngholeg Sir Benfro gymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Garddwriaeth yn ddiweddar. Ar y 26ain Mehefin yng Ngholeg Sir Benfro, fe wnaeth Ephiny Matchwick ac Adam Noke roi eu sgiliau ar brawf yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol mewn Garddwriaeth. Fel rhan o’r gystadleuaeth […]

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Melissa Fletcher, myfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Sir Benfro, am noson lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir Benfro. Cafodd Melissa’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth unawd allan o sioe gerdd ac am yr unawd alaw werin, ond yn goron ar y cyfan, enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth monolog (Blwyddyn 10 a dan […]

Myfyrwyr y Coleg yn sicrhau lle ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK

Mae dau fyfyriwr Coleg Sir Benfro wedi llwyddo i fynd drwodd i Gam 4 Hyfforddiant Carfan y DU a fydd yn eu gweld yn cychwyn ar Raglen Hyfforddi a Datblygu WorldSkills UK gyda’r gobaith o gystadlu yn EuroSkills yn Budapest ym mis Medi. Derbyniodd y cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Chris Caine a chyn-fyfyriwr Lletygarwch Sam Everton […]

Cadét yn derbyn gwahoddiad i’r briodas Frenhinol

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro a Cadét Môr, Huw Jenkins yn un o’r bobl sy’n ddigon ffodus i gael gwahoddiad swyddogol i fynychu Priodas Frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle. Yn cael ei chynnal ar 19eg Mai yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor, mae Huw yn un o 600 o westeion i ymuno […]

SafeGuard Clothing yn rhoi festiau diogelu i’r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Coleg Sir Benfro yn gallu cynnig profiad go iawn i’w fyfyrwyr ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus, diolch i gyfraniad a wnaed gan y gwneuthurwr a dosbarthwr arfwisgoedd rhyngwladol SafeGuard Clothing yn ddiweddar. Mae fest gwrthfwled y brand yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ddysgu am dechnoleg amddiffynnol sydd ar gael heddiw a ddefnyddir gan […]

Myfyriwr Coleg Sir Benfro yn cipio’r safle cyntaf yn Salon Cymru 2018

Sicrhaodd y fyfyrwraig Therapïau Cyflenwol Jodie Warlow y wobr 1af ar gyfer Lefel 3 Tylino Iau yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn. Teithiodd dros 500 o selogion trin gwallt a harddwch o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru i Gaerdydd i arddangos eu talent. Dyma’r tro cyntaf i […]

Myfyrwyr y Coleg yn ennill her EESW

Mae Prentisiaid Peirianneg Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eu gyrfa ddewisol ar ôl ennill y categori Potensial Busnes yn Ffair Y Bang Mawr ddiweddar. Yr wythnos ddiwethaf, daeth Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) â Ffair Y Bang Mawr – un o’r digwyddiadau mwyaf yn STEM – […]

Canmoliaeth i fyfyrwyr Coleg Sir Benfro yn Arddangosfa Pop-Yp Melin Tregwynt

Mewn menter gydweithredol gyda’r busnes dylunio llwyddiannus rhyngwladol Melin Tregwynt, cafodd wyth myfyrwyr Lefel 3 Ffasiwn a Thecstilau o Goleg Sir Benfro eu gwahodd i greu ac arddangos dillad yn y felin. Ymwelodd y myfyrwyr â’r felin gan dreulio’r diwrnod yn tynnu lluniau sawl agwedd o’r adeilad hanesyddol a’r ardal gyfagos. Cawson nhw brîff a […]

Myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn barod i arddangos eu gwaith terfynol

Gyda myfyrwyr y Coleg yn wythnosau olaf eu cwrs, mae Leah Prewitt a Vicky Taylor wrthi’n rhoi’r cyffyrddiadau olaf ar eu gwaith BA Dylunio terfynol, a fydd yn cael ei arddangos yn Atrium Coleg Sir Benfro o Fai 16eg. Gofynnwyd i’r myfyrwyr Dylunio ddefnyddio’r sgiliau wnaethon nhw eu datblygu yn ystod eu chwe blynedd o […]

Y Coleg yn cyhoeddi cwrs Lefel 3 newydd mewn Iaith Arwyddion Prydain

Wedi cyflwyno cyrsiau iaith arwyddion ers dros ddegawd, mae Coleg Sir Benfro wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn cynnig Tystysgrif Lefel 3 mewn Iaith Arwyddion Prydain o fis Medi 2018. Mae’r cwrs rhan-amser dwy flynedd wedi’i achredu gan Signature a bydd yn cael ei gyflwyno gan diwtor y Coleg sy’n brofiadol iawn, sef Shirley David, […]

Cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael ei chynnal yn y Coleg

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro gynhadledd ar Newid Hinsawdd i ddysgwyr yr wythnos diwethaf, gan groesawu’r siaradwr gwadd arbennig Phil Williams o Plan-It Eco ac Andrew Price o ITV. Yn cyflwyno i ddysgwyr y Coleg sy’n astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, siaradodd Phil am ei anturiaethau yn fforest law’r Amazon, gan ysbrydoli pobl ifanc i ystyried eu […]

Merched sy’n ciniawa!

Croesawodd Coleg Sir Benfro Glwb ‘Inner Wheel’ Aberdaugleddau yn ddiweddar ar gyfer diwrnod o bampro haeddiannol iawn. Gan gymryd seibiant teilwng o’u gweithgareddau codi arian elusennol arferol, cysylltodd y menywod â Salon a Bwyty Eat@6 Sir Benfro i drefnu prynhawn o fwynhad, a thretio eu hunain i driniaethau therapiwtig a chinio dau gwrs blasus. Bwciodd […]

Cyn-fyfyriwr y Coleg yn cychwyn ar daith i’r Antarctig

Nid oes angen cyflwyno’r artist Theo Crutchley-Mack sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro – ar ôl iddo gael ei ddisgrifio fel artist sy’n dod i’r amlwg yn 2014, mae nawr yn paratoi ar gyfer taith anhygoel i Dde Georgia, ynys sy’n gorwedd i’r de-ddwyrain o’r Falklands. Ar ôl cwblhau cwrs Y Cyfryngau Rhyngweithiol Lefel 3 […]

Myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin’

Bydd myfyrwyr ail flwyddyn talentog ar gwrs Technoleg Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin Theatre’ Nos Wener, 24 Tachwedd yn eu perfformiad byw cyntaf y flwyddyn. Bydd Tied & Wasted, GLUE, De-fuser a Kingskin yn perfformio cymysgedd eclectig ac egnïol o gerddoriaeth sy’n addo i fod yn noson anhygoel. Gydag uchelgeisiau […]

O harddwch i fwystfil – Dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr diwydiant

Ddoe, cafodd myfyrwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Sir Benfro brofiad o ddosbarthiadau meistr trin gwallt a harddwch gyda’r addysgwr barbro rhyngwladol Darryn Pitman a’r artist colur proffesiynol Jennifer Lenard. Ar ôl sefydlu gyrfaoedd hynod lwyddiannus yn eu diwydiannau, gwahoddwyd Darryn a Jennifer i’r Coleg i ysbrydoli myfyrwyr i feddwl y tu allan i’r […]

Myfyriwr y Coleg yn rasio i’r trydydd safle yn rownd derfynol Autograss

Mae myfyriwr Coleg Sir Benfro, Aiden Llewellyn wedi dod yn drydydd ym mhencampwriaeth Autograss Prydain ar ôl cystadlu mewn pedair rhagras cymhwyso a gynhelwyd ledled y DU. Llwyddodd y myfyriwr Lefel 3 mewn Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig yn erbyn 42 o gystadleuwyr yn y tabl Arbennig Iau i sicrhau trydydd lle a dywedodd, “Dw i […]

SA Brains yn cydweithio â Choleg Sir Benfro

Mae SA Brain & Co, y brand bregu a lletygarwch o Gaerdydd sydd wedi’i hen sefydlu, wedi dewis brand arall, Coleg Sir Benfro, sydd wedi’i hen sefydlu, fel lleoliad canolog ar gyfer profi bwydlenni. Bob chwe mis mae Alan Cornfield, Cogydd Cymorth Ardal, yn creu ac yn profi bwydlenni tymhorol ar gyfer eu tafarndai a’u […]

Mwy o gapiau Cymru i fyfyrwyr y Coleg

Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn cyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon gyda nifer cynyddol yn cynrychioli Cymru a’r DU. Wedi ei noddi gan Valero, mae Academi Chwaraeon y Coleg yn annog myfyrwyr i ddilyn statws elitaidd waeth beth yw eu disgyblaeth chwaraeon, sy’n golygu bod pob myfyrwyr yn gallu cael mynediad at arbenigedd darlithwyr chwaraeon […]

Myfyriwr y Coleg yn Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro, Ellie Wilson wedi cyrraedd Rownd Derfynol Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn 2017  Athrofa Technoleg Peirianneg (Institute of Engineering Technology – IET). Cafodd Ellie, prentis Peirianneg gyda SemLogistics, sy’n 21 oed, ac yn un o’r rhai ifancaf yn y rownd derfynol, ei dewis fel un o ddeg yn unig o beirianwyr benywaidd ifanc i […]

Cydnabyddiaeth Cymdeithas Ceffylau Prydain i Ddarlithydd y Coleg

Roedd darlithydd gofal ceffylau Coleg Sir Benfro, Mike Butcher, ymhlith y rheini a gydnabuwyd yn seremoni wobrau blynyddol Cymdeithas Ceffylau Prydain a gynhaliwyd yn Saddlers’ Hall, Llundain ddydd Gwener, 24 Tachwedd. Wedi dysgu am dros 21 mlynedd, dyfarnwyd Gwobr Gwarthol Arian Helen Barton-Smith i Mike am waith rhagorol yn cefnogi marchogwyr ifanc. Yn Hyfforddwr Proffesiynol […]

O jodhpurs i ddillad cynllunydd ar gyfer myfyriwr Coleg Sir Benfro

Fe wnaeth Geraint Lewis, myfyriwr Marchogaeth yng Ngholeg Sir Benfro, gyfnewid ei jodhpurs a’i esgidiau marchogaeth am ddillad cynllunydd yn ddiweddar i ddallu’r dilynwyr ffasiwn fu’n mynychu ‘Wythnos Ffasiwn Caerdydd’. Cynigwyd cyfle i Geraint, sy’n 17 oed ac yn byw yn Saundersfoot, fynychu ‘castio agored’ gan ‘Follow Your Dreams’, elusen sy’n gweithio yn ne Cymru […]

Llwyddiant yn WorldSkills UK i Fyfyrwyr Coleg Sir Benfro

Unwaith eto, profodd myfyrwyr dawnus Coleg Sir Benfro eu bod ymysg rhai o’r hyfforddeion ifanc gorau yn y DU. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethon nhw ymuno â 48 o fyfyrwyr o bob cwr o Gymru i ddod â medalau nôl o’r gystadleuaeth WorldSkills UK eleni a gynhaliwyd yn yr NEC, Birmingham. Sicrhaodd cyfanswm o chwech […]

Myfyriwr y Coleg wedi’i ddewis ar gyfer ysgol haf Prifysgol Llundain

Treuliodd myfyriwr Dylunio Graffeg Coleg Sir Benfro, Scarlett Humphreys ei gwyliau haf ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain ar ôl cael ei dewis ar gyfer y symposiwm Braslunio Trefol. Fe’i cynhelir unwaith y flwyddyn, mae’r ysgol haf Braslunio Trefol yn croesawu grwpiau o bobl sy’n frwd iawn o dynnu llun i ddinas wahanol i fraslunio ar leoliad, […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Myfyrwyr Gofal Plant yn mynd â phlant bach ar helfa eirth!

Mae myfyrwyr Gofal Plant Lefel 3 Coleg Sir Benfro wedi cynllunio a chyflwyno sesiwn synhwyraidd i blant Meithrinfa Ddydd Bright Start yn ystod arolygiad Estyn yr wythnos hon. Fel rhan o’r cwrs Gofal Plant, mae myfyrwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn cyflwyno gweithgaredd i’r plant o Feithrinfa Ddydd Bright Start. Wedi’i seilio ar y […]

Myfyrwyr y Coleg yn arddangos eu sgiliau i gyflogwyr lleol

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro ffair swyddi yn ddiweddar i helpu myfyrwyr i ddarganfod gwaith rhan-amser a thymhorol. Wedi’i drefnu gan Fiwro Cyflogaeth y Coleg, daeth cyflogwyr lleol i hysbysebu eu swyddi gwag. Mae’r Biwro Cyflogaeth yn wasanaeth recriwtio myfyrwyr sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc i ddod o hyd […]

Parhau â’r frwydr yn erbyn norofirws a ffliw

Yr wythnos ddiwethaf daeth rheolwyr o gartrefi gofal ar draws Sir Benfro ynghyd i roi tactegau ar waith i fynd i’r afael ag achosion o norofirws a’r ffliw yn eu cartrefi gofal. Gyda’r gaeaf yn prysur agosáu, mae’r henoed ymhlith y rhai mwyaf tueddol i gael norovirws a’r ffliw. Ar draws Cymru, mae dros 20,000 […]

Gwobr Aur Dug Caeredin i Sam ac Jordan

Llongyfarchiadau i Sam Knight a Jordan Legg ar gyflawni eu Gwobr Aur Dug Caeredin tra’n astudio yn Ysgol Portfield. Nawr yn astudio ar gwrs Gorwelion yng Ngholeg Sir Benfro, ymunodd Sam a Jordan â phedwar o ddisgyblion eraill o Portfield i fod y disgyblion cyntaf o’r ysgol i ennill y Wobr Aur mewn dros 20 […]

Myfyrwyr celf yn teithio yn ôl mewn amser

Yr wythnos diwethaf aeth myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 ar ymweliad diwylliannol i Aberystwyth i archwilio rhai o chwedlau Cymru. Y lle cyntaf oedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Arddangosfa Arthur a Mytholeg Cymru gyda gwaith gan Margaret D Jones, Syr Kyffin Williams, Ray Howard Jones, JMW Turner a llawer o bobl eraill. Yma, fe […]

Coleg Sir Benfro yn cael ei gydnabod yn Noson Gwobrau Estyn

Coleg Sir Benfro oedd un o ddau goleg yn unig i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Cydnabod Rhagoriaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Estyn a gynhaliwyd yn y Radisson Blu yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Cafodd tri deg o ysgolion cynradd, uwchradd, arbennig ac annibynnol eu cydnabod yn y gwobrau ochr yn ochr â dau goleg […]

Gŵyl Ysgolion Shakespeare yn dychwelyd i Goleg Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro yn cyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd gyda pherfformiadau rhagorol gan dair ysgol leol. Mae Theatr Myrddin yn falch i ddod â dathliad Shakespeare y DU fwyaf y flwyddyn i Hwlffordd. Yng ngŵyl ddrama fwyaf ieuenctid y byd daw myfyrwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd ac ysgolion arbennig ynghyd ar […]

Ysgrifennydd y Cabinet yn torri’r rhuban ar CAMPWS6

Agorwyd CAMPWS6 yn swyddogol heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams. Cafodd yr adeilad gwerth £6.6 miliwn, sy’n gartref i amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf, yn cynnwys labordai gwyddoniaeth ac ystafelloedd dosbarth newydd ynghyd â chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel, ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg […]

Pennau’n troi yng nghystadleuaeth Trin Gwallt a Harddwch y Coleg

Dangosodd myfyrwyr Trin Gwallt, Harddwch a Therapi Cyflenwol Coleg Sir Benfro eu sgiliau yn eu cystadleuaeth fewnol, gan brofi eu galluoedd ar briffiau a therfynnau amser go iawn. Fe wnaeth arbenigwyr o’r diwydiant Trin Gwallt a Harddwch feirniadu’r gystadleuaeth wnaeth bara drwy’r dydd, ar draws saith categori gwahanol y bu gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’u galluoedd […]

Arbenigwyr adeiladu yn ymweld â Choleg Sir Benfro

Fel rhan o’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ymwelodd perchnogion dau o gwmnïau adeiladu uchel eu parch Sir Benfro â Choleg Sir Benfro i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o grefftwyr. Gyda hunangyflogaeth yn gyfle realistig i lawer o ddysgwyr, ymunodd Carl Griffiths o Hook Construction ac Andrew Phillips o Carreg Construction gydag Angus Findlay o Web Adept i […]

Llwyddiant myfyrwyr y Coleg yn Olympiad Prydain

Mae grŵp o fyfyrwyr Lefel A Ffiseg Coleg Sir Benfro wedi cael tystysgrifau ar ôl cyrraedd y brig yn yr Olympiad Ffiseg. Mae Her Olympiad A2 yn galluogi myfyrwyr dawnus i arddangos eu gwybodaeth am ffiseg trwy sefyll papur arholiad anodd, gan gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o bob rhan o’r DU. Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr […]

Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gwneud gwahaniaeth yn De Clare Court

Mae grŵp o bobl ifanc o Raglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog Coleg Sir Benfro wedi clirio llwybr oedd wedi gordyfu yn De Clare Court yn Hwlffordd, gan alluogi tenantiaid i fwynhau eu hamgylchedd. Fel rhan o brosiect grŵp cymunedol, bu’r tîm yn gweithio’n ddiflino am dri diwrnod yn torri coed a llwyni yn ôl i […]

Myfyrwyr yn dathlu yn noson wobrwyo’r Coleg

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr i Goleg Sir Benfro ar gyfer seremoni wobrwyo flynyddol y Coleg lle cafodd eu cyflawniadau academaidd rhagorol eu cydnabod. Mae’r digwyddiad blynyddol bellach yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y Coleg ac ar Nos Lun 18 Rhagfyr, ymunodd 60 o fyfyrwyr a’u teuluoedd a’u darlithwyr i ddathlu eu cyflawniadau […]

Mwy nag ewyn i’r bragwyr lleol

Yn ddiweddar, mynychodd bragwyr o bob rhan o Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fforwm bragu’r ardal leol a drefnwyd gan Goleg Sir Benfro. Mae’r sector wedi gweld cryn dwf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae’n cael ei gydnabod fel maes twf pwysig i Gymru. Gan gydnabod hyn, fe wnaeth Coleg Sir Benfro wahodd nifer o […]

Bethany yn annerch Tŷ’r Cyffredin

Yn ddiweddar, cafodd myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro ac aelod o Senedd Ieuenctid (MYP), Bethany Roberts, wahoddiad i roi anerchiad yn Nhŷ’r Cyffredin, yn cynrychioli barn pobl ifanc Sir Benfro. Mynychodd Cadeirydd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, Bethany, Senedd Ieuenctid y DU yn San Steffan lle cyflwynodd araith o blaid rhoi pleidlais i bobl ifanc 16 oed […]

Llwyddiant yn Sioe Sgiliau’r DU yn arwain at de prynhawn gyda’r Gweinidog

Dangosodd myfyriwr Coleg Sir Benfro a gymerodd ran yn ddiweddar yn Sioe Sgiliau’r Deyrnas Unedig ei ddoniau coginio trwy baratoi te prynhawn i’r Gweinidog dros Y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw. Enillodd Sam Everton fedal efydd yn Sioe Sgiliau’r DU ym mis Tachwedd 2016 pan oedd yn fyfyriwr lefel dau yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr lefel […]

Georgia yn hyrwyddo gwirfoddoli ieuenctid

Mae myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Sir Benfro, Georgia Quinn, ar genhadaeth i godi ymwybyddiaeth o wirfoddoli ar raddfa ryngwladol. Dechreuodd Georgia, sydd yn 20 oed, fynychu Prosiect Ieuenctid Tanyard pan oedd yn 16 oed ac ers hynny mae hi wedi cymryd rhan yn y gwaith o redeg y siop fwyd a gweithio gyda’r bobl […]

Myfyrwyr creadigol yn datgelu pŵer brandiau

Daeth myfyrwyr Dylunio Graffig a Chyfryngau Creadigol Coleg Sir Benfro i ymgolli eu hunain ym myd hysbysebu a brandio pan wnaethon nhw fynychu Diwrnod Blasu yng Ngholeg Gelf Abertawe Prifysgol y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yr wythnos diwethaf. Wedi’i gynnal gan dîm BA Hysbysebu a Brandio Abertawe, fe wnaeth y grŵp fwynhau blas o yrfa greadigol gyffrous trwy […]

Cinio yn dwyn ynghyd dysgwyr y Coleg a chyflogwyr

Cynhaliodd Biwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro Ginio Cyflogwyr ar ddydd Gwener 4ydd Mai yn y bwyty a weithredir gan fyfyrwyr y Coleg. Rhoddodd y digwyddiad, a noddwyd gan Dragon LNG, gyfle i lawer o ddysgwyr y Coleg gwrdd â chyflogwyr lleol wyneb yn wyneb, yn cynnwys Dragon LNG, Awdurdod Y Parc Cenedlaethol, Retreats Group a […]

Dysgu yng Ngholeg Sir Benfro

Students Currently Enrolled
Courses Offered 2016/17
Qualifications Gained 2015/16
This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.