Rydym yn cyflawni’r canlyniadau gorau pan ydym yn gweithio gyda’n gilydd

Croeso

Teimlwn yn freintiedig bod eich mab neu ferch wedi dewis parhau â’u haddysg gyda ni. Er y gall y newid i amgylchedd newydd achosi pryder, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod gennym system gymorth ragorol ar waith i helpu i sicrhau bod eich mab neu ferch yn gallu cyflawni eu llawn botensial wrth astudio gyda ni.

Bydd dysgwyr yn astudio yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf, wedi’u haddysgu gan dîm arbenigol o staff addysgu cymwysedig y mae gan lawer ohonynt hefyd flynyddoedd o brofiad diwydiant. Bydd tiwtor personol yn sicrhau eu bod yn aros ar y trywydd iawn a bydd diweddariadau rheolaidd yn sicrhau eich bod yn cael eich diweddaru.

Rydym yn gobeithio bydd y wybodaeth ar y dudalen hon yn ddefnyddiol i chi wrth i’ch mab/merch ymgartrefu ym mywyd y Coleg. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Woman sitting with cup on thin table against wall, looking up at neon lights.

Ein Partneriaeth â Chi

Trwy flynyddoedd o brofiad rydym yn gwybod bod dysgwyr yn cyflawni’r canlyniadau gorau pan fo partneriaeth wirioneddol rhwng y dysgwr, y Coleg a’r rhiant/gofalwr.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau pontio esmwyth o’r holl ddysgwyr i amgylchedd dysgu’r Coleg a’u rhaglen addysgol.

Mae gwefan y Coleg yn cynnwys gwybodaeth allweddol yn ymwneud â gweithgareddau pontio’r Coleg, Cymorth Lles, Cymorth Dysgu, Trefniadau Mynediad Arholiadau, Cyllid Dysgwyr a threfniadau cludiant.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ysgol a rhieni/gofalwyr i sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir am y ffordd orau i gefnogi dysgwyr yn ystod eu cyfnod pontio i’r Coleg ac i sicrhau eu bod ar y rhaglen gywir. Mae hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth allweddol trwy gyfeirnod Pontio i’r Coleg sydd wedi’i gynllunio ar y cyd ag Ysgolion Uwchradd Sir Benfro. Bydd y cyfeirnod hwn yn rhoi gwybodaeth i’ch plentyn, yr ysgol a’r Coleg yn ymwneud â pherfformiad presennol, presenoldeb ac unrhyw fanylion allweddol eraill y mae’r ysgol yn dymuno gwneud y Coleg yn ymwybodol ohonynt.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi

Trwy nosweithiau rhieni, ynghyd â defnydd rheolaidd o Broffil y Dysgwr, ein nod yw rhoi gwybod i chi am gynnydd eich mab neu ferch tra yn y Coleg.

Trefniadau Cefnogi

Mae ein trefniadau cymorth i ddysgwyr ymhlith y gorau yn y sector. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gallu cynnig y cymorth ychwanegol sydd ei angen ar ein dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anawsterau dysgu ac anableddau nid yn unig i gwblhau eu cwrs yn llwyddiannus ond hefyd i fwynhau eu hamser yn y Coleg.

Cytundeb y Dysgwr

Er mwyn cadarnhau ein partneriaeth gofynnwn, unwaith y bydd eich mab neu ferch yn cofrestru yn y Coleg, i chi gwblhau a dychwelyd cytundeb y dysgwr/rhiant cyn dechrau’r rhaglen.

Helpwch ni i Wella

Fel y gallwch weld o’r wybodaeth yma, mae prosesau pontio clir ar waith. Fodd bynnag, fel Coleg, rydym bob amser yn agored i awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i wella ein cyfathrebu a byddwn bob amser yn croesawu adborth gennych chi a’ch mab/merch ar sut rydym wedi rheoli eu pontio i ni.

Rwy’n teimlo fy mod yn adnabod holl diwtoriaid fy merch ac wedi cael cynnig y cyfle i drafod ei chynnydd gyda nhw yn rheolaidd. Mae lefel y gefnogaeth a gynigir i fyfyrwyr yn rhagorol, sy'n golygu nad yw materion byth yn dod yn broblemau a bod myfyrwyr yn teimlo'n ddiogel yn eu dysgu a'u datblygiad.
Fiona Phillips
mam cyn-fyfyriwr

Fiona Phillips
mam cyn-fyfyriwr