DWY IAITH – DWYWAITH Y DEWIS

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog

Yma yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn ymrwymedig i baratoi ein myfyrwyr ar gyfer y gweithle yng Nghymru a thu hwnt. Byddwn felly yn eich annog a’ch cefnogi i ddefnyddio a datblygu eich sgiliau Cymraeg tra’n astudio gyda ni. Wrth wneud hynny, byddwch yn cynnal eich Cymraeg ac yn dod yn fwy hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun gwaith a chymdeithasol. Mae’r Coleg yn datblygu ei ddarpariaeth ddwyieithog yn barhaus. Dyma’r hyn y gallwn ei gynnig i chi yn Gymraeg ar hyn o bryd:
 • Gwneud cais, cyfweliad a chofrestru
 • Cyfleoedd o fewn y rhaglen sefydlu
 • Asesiadau cychwynnol WEST
 • Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Rhifedd
 • Y raglen diwtorial a sesiynau tiwtorial
 • Cwblhau elfennau/unedau o’r cymhwyster neu’r cymhwyster i gyd
 • Asesiadau llafar/ymarferol/ysgrifenedig
 • Ailsefyll TGAU Mathemateg
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Cymraeg Ail Iaith Lefel-A
 • Lleoliadau profiad gwaith
 • Defnyddio’r Gymraeg mewn gweithgareddau’r ystafell ddosbarth
 • Sesiynau datblygu sgiliau Cymraeg i gefnogi cyflogadwyedd
Mae cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n hyderus ac yn rhugl yn yr iaith yn ogystal â chyfleoedd i’r rhai sy’n llai hyderus neu’n ddysgwyr. Wrth barhau i astudio’ch cwrs yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau mewn dwy iaith – Cymraeg a Saesneg – a fydd yn agor drysau i chi pan fyddwch yn gadael y Coleg. Cofiwch:
 • ddweud wrthym eich bod yn siarad Cymraeg er mwyn i ni allu eich cefnogi a’ch darparu ag amrywiaeth o gyfleoedd Cymraeg
 • eich bod yn gallu ennill gwobr ariannol am gwblhau gwaith yn Gymraeg

Cysylltwch â ni:

Janice Morgan

Cymorth Cymraeg Ar Gael

Os nad ydych yn teimlo’n ddigon hyderus i astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, beth am astudio rhan ohono drwy’r Gymraeg?

Mae cymorth ar gael i fyfyrwyr a phrentisiaid sy’n astudio cyrsiau yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn eu cynorthwyo i wella eu sgiliau iaith llafar ac ysgrifenedig.

 • Deunyddiau ac adnoddau dysgu Cymraeg a dwyieithog
 • Rhestrau termau a geirfa dwyieithog
 • Cymorth un-i-un gan Diwtoriaid Cefnogi Dwyieithrwydd
 • Cymorth dysgu a chymorth bugeiliol
 • Cymorth gwella sgiliau Cymraeg
 • Cysill ar gyfrifiaduron y coleg
 • Geiriaduron terminoleg
 • Apiau i helpu gydag astudio

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyfoethogi’r Gymraeg ar gael i chi yn cynnwys:

 • Cyfleoedd Cymraeg yn Ffair y Glas y coleg
 • Ymuno â’r Clwb Cymraeg
 • Digwyddiadau a gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol e.e. gweminarau a gweithdai
 • Bod yn Llysgennad y Gymraeg
 • Ymaelodi â’r Urdd a chystadlu mewn cystadlaethau’r Urdd
 • Digwyddiadau dathlu’r Gymraeg a Diwylliant Cymru traws-golegol e.e. Diwrnod Shwmae, Diwrnod Santes Dwynwen, Dydd Miwsig Cymru, Dydd Gŵyl Dewi, Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru a digwyddiadau chwaraeon
 • Gweithdai a siaradwyr gwadd yn hybu dwyieithrwydd
 • Ymweliadau addysgiadol
 • Gweithgareddau’r Urdd a Menter Iaith Sir Benfro

Bydd y Tîm Datblygu’r Gymraeg yn hapus i’ch cefnogi i gymryd rhan yng nghyfleoedd Cymraeg y coleg.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio’n agos iawn gyda phrifysgolion a cholegau Addysg Bellach yng Nghymru er mwyn datblygu cyrsiau ac adnoddau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae’r Coleg Cymraeg yn creu cyfleoedd hyfforddi ac astudio yn y Gymraeg ac yn ysbrydoli dysgwyr a phrentisiaid i ddefnyddio’r sgiliau Cymraeg sydd ganddyn nhw. Rydym yn ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg am y buddsoddiad, yr arweinad a’r gefnogaeth y mae’n ei ddarparu. Gallwch ddarllen mwy am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bob blwyddyn, caiff myfyrwyr y cyfle i wneud cais i fod yn Llysgennad y Gymraeg. Prif nod y rôl hon yw cefnogi’r coleg i hybu’r Gymraeg mewn meysydd penodol a chynorthwyo i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’u Cymraeg tra eu bod yn astudio yma. Mae hefyd yn rhoi mwy o gyfle i’r Llysgenhadon gymryd rhan mewn mwy o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma ein Llysgenhadon Y Gymraeg 2022/23:

 • Bedri Akkaya, yn astudio Lefel 3 Busnes
 • Mefin Hughes, yn astudio Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth
 • Gwenna Maycock, yn astudio Lefel-A
 • Jesse Ormond, astudio Lefel 3 Chwaraeon
 • Ethan Sky, yn astudio Lefel 3 Gofal Plant
 • Ciaran Price, ar Brentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol
 • Jasmin Kumar-Davies, ar Brentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol

Dyma’r hyn oedd gan Ethan Sky i’w ddweud am fod yn Llysgennad y Gymraeg ym maes Gofal Plant:

“Pam ydw i eisiau bod yn llysgennad? Wel, hoffwn i ddod â rhywfaint o Gymraeg i mewn i addysgu blynyddoedd cynnar trwy weithgareddau a gemau a hefyd i gefnogi fy nhwf fy hun yn y Gymraeg a dw i’n edrych ymlaen at weld ble fydd y rôl hon yn mynd â fi!”

Mae manteision addysgol, cyflogadwyedd a chymdeithasol o allu siarad dwy iaith:

 • Ennyn gwell dealltwriaeth o’r pwnc gan eich bod yn dysgu, i bob pwrpas, yn y ddwy iaith
 • Cynnal sgiliau ieithyddol sydd eisoes wedi eu meithrin yn yr ysgol
 • Datblygu sgiliau gwybyddol
 • Datblygu sgiliau cyflogaeth gan fod galw am weithwyr dwyieithog ym mhob math o swyddi
 • Rhoi sylfaen ardderchog i unrhyw yrfa
 • Cynyddu cyfleoedd a dewisiadau; gall agor drysau i bob math o gyfleoedd yn y dyfodol
 • Cyfle i gwrdd â phobl newydd a bod yn rhan o ddau ddiwylliant
 • Darparu gwasanaeth dwyieithog fel marc ansawdd
 • Ysgoloriaethau ar gyfer rhai cyrsiau yn y brifysgol

Mae eich sgiliau dwyieithog yn hynod werthfawr a dylech fanteisio ar y cymorth y gallwn ei roi i chi i ddatblygu’r sgiliau hynny ymhellach.

Os nad ydych yn teimlo’n ddigon hyderus i astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, beth am astudio rhan ohono drwy’r Gymraeg?

Mae cymorth ar gael i fyfyrwyr a phrentisiaid sy’n astudio cyrsiau yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn eu cynorthwyo i wella eu sgiliau iaith llafar ac ysgrifenedig.

 • Deunyddiau ac adnoddau dysgu Cymraeg a dwyieithog
 • Rhestrau termau a geirfa dwyieithog
 • Cymorth un-i-un gan Diwtoriaid Cefnogi Dwyieithrwydd
 • Cymorth dysgu a chymorth bugeiliol
 • Cymorth gwella sgiliau Cymraeg
 • Cysill ar gyfrifiaduron y coleg
 • Geiriaduron terminoleg
 • Apiau i helpu gydag astudio

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyfoethogi’r Gymraeg ar gael i chi yn cynnwys:

 • Cyfleoedd Cymraeg yn Ffair y Glas y coleg
 • Ymuno â’r Clwb Cymraeg
 • Digwyddiadau a gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol e.e. gweminarau a gweithdai
 • Bod yn Llysgennad y Gymraeg
 • Ymaelodi â’r Urdd a chystadlu mewn cystadlaethau’r Urdd
 • Digwyddiadau dathlu’r Gymraeg a Diwylliant Cymru traws-golegol e.e. Diwrnod Shwmae, Diwrnod Santes Dwynwen, Dydd Miwsig Cymru, Dydd Gŵyl Dewi, Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru a digwyddiadau chwaraeon
 • Gweithdai a siaradwyr gwadd yn hybu dwyieithrwydd
 • Ymweliadau addysgiadol
 • Gweithgareddau’r Urdd a Menter Iaith Sir Benfro

Bydd y Tîm Datblygu’r Gymraeg yn hapus i’ch cefnogi i gymryd rhan yng nghyfleoedd Cymraeg y coleg.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio’n agos iawn gyda phrifysgolion a cholegau Addysg Bellach yng Nghymru er mwyn datblygu cyrsiau ac adnoddau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae’r Coleg Cymraeg yn creu cyfleoedd hyfforddi ac astudio yn y Gymraeg ac yn ysbrydoli dysgwyr a phrentisiaid i ddefnyddio’r sgiliau Cymraeg sydd ganddyn nhw. Rydym yn ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg am y buddsoddiad, yr arweinad a’r gefnogaeth y mae’n ei ddarparu. Gallwch ddarllen mwy am waith y Coleg Cymraeg Cenedleathol yma.

Bob blwyddyn, caiff myfyrwyr y cyfle i wneud cais i fod yn Llysgennad y Gymraeg. Prif nod y rôl hon yw cefnogi’r coleg i hybu’r Gymraeg mewn meysydd penodol a chynorthwyo i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’u Cymraeg tra eu bod yn astudio yma. Mae hefyd yn rhoi mwy o gyfle i’r Llysgenhadon gymryd rhan mewn mwy o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma ein Llysgenhadon Y Gymraeg 2022/23:

 • Bedri Akkaya, yn astudio Lefel 3 Busnes
 • Mefin Hughes, yn astudio Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth
 • Gwenna Maycock, yn astudio Lefel-A
 • Jesse Ormond, astudio Lefel 3 Chwaraeon
 • Ethan Sky, yn astudio Lefel 3 Gofal Plant
 • Ciaran Price, ar Brentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol
 • Jasmin Kumar-Davies, ar Brentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol

Dyma’r hyn oedd gan Ethan Sky i’w ddweud am fod yn Llysgennad y Gymraeg ym maes Gofal Plant:

“Pam ydw i eisiau bod yn llysgennad? Wel, hoffwn i ddod â rhywfaint o Gymraeg i mewn i addysgu blynyddoedd cynnar trwy weithgareddau a gemau a hefyd i gefnogi fy nhwf fy hun yn y Gymraeg a dw i’n edrych ymlaen at weld ble fydd y rôl hon yn mynd â fi!”

Mae manteision addysgol, cyflogadwyedd a chymdeithasol o allu siarad dwy iaith:

 • Ennyn gwell dealltwriaeth o’r pwnc gan eich bod yn dysgu, i bob pwrpas, yn y ddwy iaith
 • Cynnal sgiliau ieithyddol sydd eisoes wedi eu meithrin yn yr ysgol
 • Datblygu sgiliau gwybyddol
 • Datblygu sgiliau cyflogaeth gan fod galw am weithwyr dwyieithog ym mhob math o swyddi
 • Rhoi sylfaen ardderchog i unrhyw yrfa
 • Cynyddu cyfleoedd a dewisiadau; gall agor drysau i bob math o gyfleoedd yn y dyfodol
 • Cyfle i gwrdd â phobl newydd a bod yn rhan o ddau ddiwylliant
 • Darparu gwasanaeth dwyieithog fel marc ansawdd
 • Ysgoloriaethau ar gyfer rhai cyrsiau yn y brifysgol

Mae eich sgiliau dwyieithog yn hynod werthfawr a dylech fanteisio ar y cymorth y gallwn ei roi i chi i ddatblygu’r sgiliau hynny ymhellach.

Dyddiadau i'r dyddiadur!

Profiadau myfyrwyr a phrentisiaid o astudio’n ddwyieithog

“Er i mi nawr ddod i ddiwedd fy amser yma yng Ngholeg Sir Benfro, mae’r profiad o ddysgu fy nghrefft yma wedi bod yn arbennig. A dwi’n sicr na fyddwn i wedi mwynhau cymaint, na chwblhau fy ngwaith i’r safon wnes i heb y cyfle o allu astudio a chwblhau gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. I unigolyn fel fi sydd wedi derbyn ei addysg trwy gyfrwng y Gymraeg trwy ei oes, roedd y newid syfrdanol o astudio popeth yn Saesneg yn syth wedi bod yn heriol. Gyda fy sgiliau iaith Gymraeg tipyn yn gryfach na fy Saesneg, ac wedi derbyn fy addysg gynradd ac uwchradd i gyd hyd yn hyn trwy’r Gymraeg, roedd yn anodd dysgu trwy iaith ddieithr i raddau. Pan ddaeth y coleg â’r cyfle euraidd hyn o fy ngalluogi i astudio’n ddwyieithog ata i, fe neidiais ato yn syth. Roeddwn yn gwybod byddai astudio a chwblhau gwaith yn fy mamiaith yn mynd i wella fy mhrofiad a safon gwaith yn aruthrol a dwi’n ddiolchgar iawn i’r Coleg am eu gwaith caled o ddarparu hyn i mi fel myfyriwr.”

“Fel dysgwr ail iaith, ro’n i’n ffodus i allu ymdrochi yn y Gymraeg o ddechrau fy astudiaethau yn y coleg. Ochr yn ochr â fy Lefel A, ges i gefnogaeth i gwblhau’r Fagloriaeth yn ddwyieithog a mynd ymlaen i ennill gwobr am hyn. Mae’r coleg yn ffodus i gael cymaint o staff sy’n siarad Cymraeg a rhai hefyd sy’n dysgu. Felly, gyda digwyddiadau fel Diwrnod Shwmae, mae’n hyfryd gweld y gymuned Gymraeg yn dod at ei gilydd. Mae dysgu Cymraeg yng Ngholeg Sir Benfro wedi rhoi llawer o gyfleoedd i fi er enghraifft cymryd rhan mewn Podlediad gyda Nick Yeo, cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Medal Bobi Jones Yr Urdd ac agor Atriwm y Coleg yn ddwyieithog gyda’r Gweinidog Addysg Jeremy Miles. Gyda chefnogaeth fy narlithwyr a staff Cymraeg y coleg, rydw i wedi dechrau fy ngyrfa fel Tiwtor Cefnogi Dwyieithrwydd yn y coleg, i gefnogi dysgwyr eraill gyda fy angerdd tuag y Gymraeg.”

Headshot of Lily.
Lily Meddings
Cyn fyfyrwraig Lefel-A

“Pan glywais fod cyfle i mi gwblhau fy nghymhwyster yn y Gymraeg meddyliais y byddwn yn rhoi cynnig arni i weld sut y byddwn yn dod ymlaen. Gan fy mod yn siaradwr iaith gyntaf teimlais efallai y byddai'n fy helpu i wella fy Nghymraeg ac yn fy ngalluogi i ddod yn fwy hyderus i'w ddefnyddio yn fy ngweithle gan y byddwn yn dysgu termau newydd yn y Gymraeg. Rwy'n meddwl bod cwblhau fy ngwaith coleg yn y Gymraeg nid yn unig wedi rhoi hwb i fy hyder ond wedi gwella fy ngeirfa trwy gydol yr unedau a gwblhawyd gennyf. Roedd hefyd yn ei gwneud hi'n llawer haws wrth gyfathrebu â siaradwyr Cymraeg eraill yn y gwaith. Gallai'r rhain gynnwys staff a chleifion ar fy ward. Mae llawer o unigolion hŷn yn cyfeirio'n ôl at eu hiaith gyntaf felly roedd siarad Cymraeg yn fonws enfawr iddynt. O ganlyniad, rydw i hefyd wedi cael llawer o gefnogaeth wrth wneud fy ngwaith yn y Gymraeg sydd wedi fy ngalluogi i wneud dros hanner y cwrs yn y Gymraeg. Wrth datblygu fy Nghymraeg mae’n rhoi'r gallu i mi gyfathrebu mewn dwy iaith, ar lafar ac yn ysgrifenedig.”

Siân Thomas-Davies
Prentis NHS
Quality Award Logo.
Foster Wales Logo - we support local authority fostering in Wales.
Green Dragon Logo.
Disability Confident Logo.
Armed Forces Bronze Logo.
Black Leadership Group Affiliated Organisation Logo