Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd

Byddwch yn rhan o sefydliad llwyddiannus

Mae Coleg Sir Benfro yn Goleg Addysg Bellach sydd wedi hen ennill ei blwyf, ac mae’n un o’r gweithleoedd mwyaf yn y Sir gan gyflogi dros 500+ o staff cymwys ac ymroddedig iawn. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu addysg a hyfforddiant o’r radd flaenaf i dros 13,000 o ddysgwyr ar gampws bywiog mewn sir hardd. Mae ein cyfleoedd gwaith amrywiol yn cynnig hyblygrwydd wrth ddatblygu gyrfa mewn meysydd sy’n amrywio o Addysgu, Hyfforddi a Rheoli i Adnoddau Dynol, Cyllid a TG.
Job Vacancies

Hawliau Staff

 • Talu’r cyflog byw ‘Go iawn’
 • Lwfans gwyliau deniadol
  • Darlithwyr: 46 diwrnod
  • Rheolwyr: 37 diwrnod
  • Pob aelod arall o staff: 28 diwrnod (32 ar ôl 5 mlynedd)
  • Diwrnodau cau ychwanegol y Coleg (cyfnod y Nadolig)
  • Absenoldeb â thâl ychwanegol ar gyfer cyfrifoldebau gofalu, argyfyngau domestig a digwyddiadau/gwyliau crefyddol cydnabyddedig
 • Cofrestru awtomatig i Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) a/neu Gynllun Pensiwn Athrawon
 • Tâl salwch corfforaethol, mabwysiadu, mamolaeth a thadolaeth uwch
 • Trefniadau gweithio hyblyg amser i ffwrdd yn gyfnewid am oriau a weithiwyd (TOIL)

Manteision Staff

 • Sicrhau cyflogaeth o fewn Coleg cymunedol mawr sydd wedi’i hen sefydlu
 • Gostyngiad o hyd at 75% ar gyrsiau rhan-amser
 • Gostyngiad o 30% yn ein Salonau Trin Gwallt a Harddwch
 • Cyfleuster meithrinfa ddydd ar y safle
 • Aelodaeth undeb llafur cydnabyddedig
 • Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
 • Cynllun cymdeithas staff mewnol
 • Aelodaeth campfa ar y safle am bris gostyngol a dosbarthiadau ffitrwydd
 • Caffeteria ar y campws, siop, Starbucks, bwyty hyfforddi a siop goffi
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd i ddysgu/gwella sgiliau iaith Gymraeg
Orange neon light shaped asa heart against a brick wall.

Lles Staff

 • Tîm iechyd a lles ymroddedig i staff
 • Cymorth cyntaf, hyfforddiant a chefnogaeth iechyd meddwl
 • Cefnogaeth cyfoedion hyfforddedig
 • Cefnogaeth cwnsela ar y safle a thros y ffôn
 • Gwasanaethau iechyd galwedigaethol
 • Clinigau iechyd emosiynol
 • Cynllun beicio i’r gwaith
 • Grwpiau cymorth gan gynnwys: menopos, gofalwyr a niwroamrywiaeth
 • Calendr o ddigwyddiadau iechyd a lles i gefnogi staff a dysgwyr gydol y flwyddyn academaidd
 • Arweinydd cydnabyddedig anabledd hyderus
 • Ymrwymiad ar draws y coleg i fod yn Carbon Sero Net erbyn 2030
Rainbow of neon lights.

Cynwysiadol

Credwn fod y Coleg yn groesawgar a chynhwysol. Yn ein hymdrechion i adeiladu corff staff a dysgwyr sydd mor amrywiol â phosibl (er budd pawb), rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac felly rydym wedi rhoi’r canlynol ar waith:

Cynllun Gwarantu Cyfweliad – Rydym yn gwarantu mynediad i broses ddethol y Coleg ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau, sy’n dod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a’r rhai sy’n gadael y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr neu filwr wrth gefn, sy’n bodloni’r meini prawf swydd hanfodol.
Black Leadership Group Affiliated Organisation Logo

Ymrwymiad i Ddod yn Goleg Gwrth-Hilaidd

Trwy ei gysylltiad â’r Grŵp Arweinyddiaeth Du (BLG) mae’r Coleg wedi cadarnhau ei ymrwymiad i weithio tuag at darged Llywodraeth Cymru i Gymru ddod yn wlad wrth-hiliol erbyn 2030 drwy fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol/ethnigrwydd a hyrwyddo gwrth-hiliaeth.

Armed Forces Bronze Logo

Ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn falch o gefnogi lluoedd arfog a milwyr wrth gefn y DU. Rydym wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog fel addewid gwirfoddol o gydgefnogaeth rhwng cymuned y Coleg a’i gymuned lluoedd arfog leol.

Gall milwyr wrth gefn gael gwyliau blynyddol ychwanegol ar gyfer ymgymryd â gweithgareddau milwyr wrth gefn.

Disability Confident Logo

Wedi'i gymeradwyo a'i asesu fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd

Mae’r Coleg yn darparu cymorth sylweddol i ymgeiswyr am swyddi, gweithwyr a dysgwyr mewn perthynas ag anabledd, a thrwy ei waith parhaus a rhagweithiol mae wedi cyflawni Statws ‘Arweinydd Hyderus gydag Anabledd’ o fewn Cynllun Hyderus o ran Anabledd Llywodraeth y DU. Yn ogystal â hyn, mae'r Coleg yn cydnabod y rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu ac yn cynnig cymorth a gwyliau ychwanegol i ofalwyr.

Gweithio yn y Coleg

Darganfod mwy am y buddion a graddfeydd cyflog yn y Coleg.

Gwybodaeth Bwysig (Proses Recriwtio a Dethol)

 • Bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer sefyll prawf sgiliau sy’n berthnasol i’r rôl y gwneir cais amdani a chyfweliad ffurfiol.
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manylach (bydd yr unigolyn yn talu am hwn am gost o £38), darparu manylion dau eirda a thystiolaeth o’u hawl i fyw a gweithio yn y DU, cyn dechrau cyflogaeth.
 • Mae’n ofynnol i bob Darlithydd Addysg Bellach, Gweithiwr Cymorth Addysg Bellach ac Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA), cyn dechrau cyflogaeth. Mae hwn i’w dalu gan yr unigolyn ar gost o £45 ar gyfer Darlithwyr Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a £15 ar gyfer Gweithwyr Cymorth Addysg Bellach.
 • Mae’n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

“Mae Coleg Sir Benfro wedi bod yn gyflogwr cefnogol iawn i mi, yn darparu DPP ychwanegol a hyfforddiant i mi yn fy swydd. Rwy’n ddiolchgar i gael cyflogwr sydd wedi gallu gweld fy mhotensial i’m galluogi i symud ymlaen yn broffesiynol mewn maes o’m dewis.”

Swyddog Iechyd a Lles y Dysgwr

“Mae gweithio yng Ngholeg Sir Benfro wedi fy ngalluogi i gyrraedd fy mhotensial llawnaf ochr yn ochr â chael y profiad mwyaf amrywiol a chyffrous o weithio - does dim dau ddiwrnod byth yr un fath. Rwyf wedi elwa ar nod strategol Coleg Sir Benfro o ‘fod yn Goleg sy’n buddsoddi yn ei holl staff’ ar ôl cwblhau pedwar cymhwyster addysg uwch a thri fframwaith prentisiaeth. Trwy ddatblygiad wedi'i gefnogi, mae Coleg Sir Benfro wir wedi gwireddu fy nyheadau ac wedi fy ngwthio i fynd un cam ymhellach; o gael fy nghyflogi fel Technegydd i Uwch Ddarlithydd i Reolwr Maes Cwricwlwm.”

Rheolwr Maes Cwricwlwm

“Rwyf wedi profi llawer o heriau personol a phroblemau iechyd wrth weithio yn y Coleg, ers y 1990au. Mae fy rheolwyr amrywiol, a'r Coleg cyfan, bob amser wedi bod yn gefnogol iawn. Mae’r gefnogaeth rwyf wedi derbyn wedi bod yn helaeth ac wedi amrywio o newid mewn patrwm gweithio i sesiynau cefnogi 1:1 rheolaidd gyda’r Swyddog Llesiant. Heb y gefnogaeth a dderbyniais, ni fyddwn wedi gallu aros yn y gwaith a bod yn aelod gwerthfawr o dîm y Coleg.”

Uwch Ddarlithydd
Quality Award Logo.
Foster Wales Logo - we support local authority fostering in Wales.
Green Dragon Logo.
Disability Confident Logo.
Armed Forces Bronze Logo.
Black Leadership Group Affiliated Organisation Logo