Cysylltiadau defnyddiol

Myfyrwyr a Staff Presennol

Mae gan y dudalen hon ddolenni cyflym ar gyfer Myfyrwyr a Staff presennol y Coleg.

Cysylltwch â’r Tîm Diogelu:

Ymadawr yr Ysgol
Student Links

Cysylltiadau Myfyrwyr

Mewnrwyd Myfyrwyr Coleg, Cefnogaeth TG, Newyddion a Gwybodaeth

Dyddiadau Tymhorau

E-bost ar gyfer Absenoldeb Myfyrwyr. Cofiwch fod angen i hwn fod i mewn cyn 9:30yb

Edrychwch ar eich amserlen ar EBS

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

System E-bortffolio Dysgu Seiliedig ar Waith

Ailosod cyfrinair myfyrwyr

Gwnewch gais am eich cerdyn TOTUM/NUS

Mae Info yn dechrau cwrs Newydd

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich ffioedd cwrs neu aelodaeth y gampfa

Talu Eich Ffioedd

Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a’ch bod yn y broses gofrestru y dylech dalu eich Ffioedd Gweinyddol a Gweithdy.

Ffioedd Gweinyddol, Gweithdy a chyrsiau eraill

Talu Anfoneb

Os anfonwyd anfoneb atoch i’w thalu neu os oes gennych randaliad i’w dalu, cliciwch yma i dalu ar-lein.

Dilyniant

Symud i fyny blwyddyn yn eich cwrs?

Defnyddiwch y ddolen isod i ddod o hyd i’r dolenni i wneud cais am ail neu drydedd flwyddyn eich cwrs presennol.

Gwnewch Gais NAWR

Staff Links & BYOD & FAQ

Cysylltiadau Staff

Mewnrwyd, Newyddion a Gwybodaeth Staff y Coleg

Dyddiadau Tymhorau

Ailosod cyfrinair staff

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

Angen rhywun i siarad â nhw?

Eich Tiwtor

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich astudiaethau rhowch wybod i’ch tiwtor, mae’n bwysig eu bod nhw’n gwybod a ydych chi’n cael trafferth neu ddim yn deall fel eu bod nhw’n cynnig y cymorth cywir. Os oes gennych unrhyw bryderon am bethau heblaw eich cwrs, byddant yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.

Anogwyr Bugeiliol

Mae gan bob Cyfadran Anogwyr Bugeiliol penodedig y byddwch yn cael eich cyflwyno iddynt yn ystod wythnosau cyntaf y Coleg. Bydd eich Anogwr Bugeiliol wrth law trwy gydol eich astudiaethau i’ch cefnogi gydag unrhyw faterion y gallech fod yn eu hwynebu.

Gofal Bugeiliol – Cynnydd

Mae tîm Cynnydd o fentoriaid yn darparu cymorth un-i-un, gofal bugeiliol a chyngor i ddysgwyr 16-24 oed, sy’n profi anawsterau neu rwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu llawn botensial. Mae cymorth yn cynnwys apwyntiadau a gwasanaeth galw heibio, cymorth a chyngor ar les, perthnasoedd, ymddygiad, presenoldeb, cyrhaeddiad, cymhelliant, magu hyder, tai, materion ariannol a chyfeirio at asiantaethau eraill am gymorth arall yn ôl yr angen, ynghyd â chyswllt rheolaidd drwy gydol amser y myfyriwr yn y coleg ac yn ystod holl wyliau’r coleg.

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac Arweiniad Coleg Sir Benfro eich cefnogi gyda’ch dilyniant; p’un a oes angen help arnoch i nodi’ch uchelgeisiau, gwybod sut i gyrraedd lle rydych am fod, neu’n syml ymchwilio i’ch opsiynau. Mae ein ymgynghorwyr cyfeillgar yma i’ch helpu. Ewch i’w gweld yn y Swyddfa Dderbyn neu anfonwch e-bost atynt.

WTîm Lles

Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael y gorau o’ch profiad yn y Coleg. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth gan gynnwys nyrs, cwnselwyr, biwro cyflogaeth, caplan, gweithiwr ieuenctid, TogetherAll (gwefan yn cynnig cymorth ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn) a llawer mwy. Ymwelwch â’r Hwb (ar frig y grisiau yn yr atriwm) i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad ato.

Dros y Gwyliau

Mae’r coleg yn gobeithio y cewch chi seibiant pleserus a gorffwyslon. Gweler rhestr o gymorth ychwanegol isod os bydd angen.

Crisis or Emergency

 • Os ydych chi’n meddwl eich bod chi neu rywun arall yn mynd i frifo eu hunain, ffoniwch yr heddlu neu’r gwasanaeth ambiwlans ar 999 neu ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys lleol ar unwaith.
 • Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod mewn perygl oherwydd trais yn y cartref, ffoniwch yr heddlu ar 999 ar unwaith.
Os cewch eich gwneud yn ddigartref Cefnogaeth digartrefedd arall

Mae Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach yn ymgyrch newydd i gynorthwyo pobl ledled Sir Benfro yn ystod yr argyfwng costau byw.

Mae’r ymgyrch yn cael ei harwain gan Hwb Cymunedol Sir Benfro, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ac amrywiaeth o asiantaethau, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Hywel Dda, y Gwasanaethau Brys a’r Sector Gwirfoddol.

Ar draws Sir Benfro unwaith eto rydym yn gweld cymunedau a sefydliadau yn gwneud gwaith gwych yn cynnig ystod o atebion lleol gan gynnwys gofod cynnes, pryd poeth, gweithgareddau a mynediad at wybodaeth a chyngor. Edrychwch ar-lein rhai o’r Mannau Cymunedol Croeso Cynnes hyn a’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Mae pecyn o eitemau Cynnes y Gaeaf ar gael i bobl sy’n byw mewn amodau oer yn Sir Benfro. Mae’r pecynnau cynnes yn rhan o raglen cymorth Sir Benfro i bobl sy’n cael trafferth talu costau byw.

 • Bydd y pecynnau yn cael eu dosbarthu gan staff a gwirfoddolwyr Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ac Ateb ar ran Cyngor Sir Penfro.
 • Mae pob pecyn yn cynnwys amrywiaeth o eitemau i helpu pobl i gadw’n gynnes yn ystod misoedd oer y gaeaf.
 • Er mwyn sicrhau bod y pecynnau Cynnes hyn yn cyrraedd y rhai a fyddai’n elwa fwyaf ohonynt, maent ar gael trwy Atgyfeiriad yn Unig (nid hunan-atgyfeiriad).
 • Cysylltwch â Thîm Lles y Coleg neu Hyb Cymunedol Sir Benfro ar 01437 723 660 neu e-bostiwch enquiries@pembrokeshirecommunityhub.org
 • Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Hywel Dda 111 Opsiwn 2
 • Os oes angen cymorth meddygol arnoch ar gyfer cyflwr iechyd meddwl siaradwch â’ch meddyg teulu am gyngor ac atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl.
 • Os ydych mewn argyfwng, ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf.
Gall y sefydliadau canlynol gynnig cwnsela a chymorth:
 • Cefnogaeth bwlio ar-lein www.childnet.com neu ffoniwch 0808 800 2222
 • Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (heddlu) www.ceop.police.uk
 • Llinell gymorth Meic a gwasanaeth sgwrsio byw www.meiccymru.org neu ffoniwch 080 880 23456
 • Gwasanaeth adsefydlu cyffuriau ac alcohol Barod i bobl dros 18 oed ffoniwch 03303 639 997
 • Adsefydlu cyffuriau ac alcohol Choices i rai dan 18 oed, ffoniwch 01554 755 779
 • Cefnogaeth Ysbrydol (Mike / Celine) ffoniwch 0771 779 6994 / 07901 833 523
 • Connect Pembrokeshire – os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am weithgareddau cymunedol, gwneud cysylltiadau neu gymorth o gwmpas Sir Benfro gellir dod o hyd i hyn trwy Connect Pembrokeshire. Mae hyn yn cynnwys rhwydwaith o fannau cynnes sydd ar agor o amgylch y sir.

Safeguarding
Tiwtor
Anogwyr Bugeiliol
Cynnydd
Ymgynghorwyr Gyrfaoedd
lles
Togetherall
Llywodraeth Cymru
Mentor
Cyngor
Gofal
Cymorth
Help
Dilyniant
Arweiniad
Cwnselydd
Caplan
Gweithiwr Ieuenctid