Cysylltiadau defnyddiol

Myfyrwyr a Staff Presennol

Mae gan y dudalen hon ddolenni cyflym ar gyfer Myfyrwyr a Staff presennol y Coleg.

Cysylltwch â’r Tîm Diogelu:

Ymadawr yr Ysgol
Student Links

Cysylltiadau Myfyrwyr

Porth Myfyrwyr

Mewnrwyd Myfyrwyr y Coleg, Newyddion a Gwybodaeth

Calendr Academaidd

Dyddiadau Tymhorau

Adrodd Absenoldeb

E-bost ar gyfer Absenoldeb Myfyrwyr. Cofiwch fod angen gwneud hyn cyn 9:30yb

Amserlen Bws

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

E-bost Outlook

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Moodle

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

e-Trac

System E-bortffolio Dysgu Seiliedig ar Waith

Ailosod Cyfrinair

Ailosod cyfrinair myfyrwyr

TOTUM

Gwnewch gais am eich cerdyn TOTUM/NUS

Cwestiynau Cyffredin am COVID

Cyngor a chanllawiau cyffredinol

Hwb Cofrestru

Mae Info yn dechrau cwrs newydd

Debyd Uniongyrchol

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich ffioedd cwrs neu aelodaeth y gampfa

Talu Eich Ffioedd

Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a’ch bod yn y broses gofrestru y dylech dalu eich Ffioedd Gweinyddol a Gweithdy.

Talu Ffioedd

Ffioedd Gweinyddol, Gweithdy a chyrsiau eraill

Talu Anfoneb

Os anfonwyd anfoneb atoch i’w thalu neu os oes gennych randaliad i’w dalu, cliciwch yma i dalu ar-lein.

Blwyddyn 2 Lefel A

Blwyddyn 2 Lefel A
Gofynnwn i bob dysgwr AS sy’n bwriadu symud ymlaen i A2 ailymgeisio ar-lein. Mae hyn er mwyn i ni allu eich cofrestru’n electronig ac osgoi llawer o waith papur yn ystod y cyfnod sefydlu.

Bydd angen i chi ennill gradd D o leiaf yn eich Lefel AS.

Os hoffech wneud newid i’r pynciau yr ydych yn eu hastudio, nodwch hynny ar eich cais a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn gyda chi.

Staff Links & BYOD & FAQ

Cysylltiadau Staff

Porth Staff

Mewnrwyd, Newyddion a Gwybodaeth Staff y Coleg

Calendr Academaidd

Dyddiadau Tymhorau

Ailosod Cyfrinair

Ailosod cyfrinair staff

Amserlen Bws

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

E-bost Outlook

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Moodle

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

Cwestiynau Cyffredin am COVID

Cyngor a chanllawiau cyffredinol

Angen rhywun i siarad â nhw?

Safeguarding Tiwtor Anogwyr Bugeiliol Cynnydd Ymgynghorwyr Gyrfaoedd lles Togetherall Llywodraeth Cymru Mentor Cyngor Gofal Cymorth Help Dilyniant Arweiniad Cwnselydd Caplan Gweithiwr Ieuenctid

Eich Tiwtor

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich astudiaethau rhowch wybod i’ch tiwtor, mae’n bwysig eu bod nhw’n gwybod a ydych chi’n cael trafferth neu ddim yn deall fel eu bod nhw’n cynnig y cymorth cywir. Os oes gennych unrhyw bryderon am bethau heblaw eich cwrs, byddant yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.

Anogwyr Bugeiliol

Mae gan bob Cyfadran Anogwyr Bugeiliol penodedig y byddwch yn cael eich cyflwyno iddynt yn ystod wythnosau cyntaf y Coleg. Bydd eich Anogwr Bugeiliol wrth law trwy gydol eich astudiaethau i’ch cefnogi gydag unrhyw faterion y gallech fod yn eu hwynebu.

Gofal Bugeiliol – Cynnydd

Mae Cynnydd yn brosiect cymorth bugeiliol a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Mae tîm Cynnydd o fentoriaid yn darparu cymorth un-i-un, gofal bugeiliol a chyngor i ddysgwyr 16-24 oed, sy’n profi anawsterau neu rwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu llawn botensial. Mae cymorth yn cynnwys apwyntiadau a gwasanaeth galw heibio, cymorth a chyngor ar les, perthnasoedd, ymddygiad, presenoldeb, cyrhaeddiad, cymhelliant, magu hyder, tai, materion ariannol a chyfeirio at asiantaethau eraill am gymorth arall yn ôl yr angen, ynghyd â chyswllt rheolaidd drwy gydol amser y myfyriwr yn y coleg ac yn ystod holl wyliau’r coleg.


Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

 

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac Arweiniad Coleg Sir Benfro eich cefnogi gyda’ch dilyniant; p’un a oes angen help arnoch i nodi’ch uchelgeisiau, gwybod sut i gyrraedd lle rydych am fod, neu’n syml ymchwilio i’ch opsiynau. Mae ein ymgynghorwyr cyfeillgar yma i’ch helpu. Ewch i’w gweld yn y Swyddfa Dderbyn neu anfonwch e-bost atynt.

WTîm Lles

Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael y gorau o’ch profiad yn y Coleg. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth gan gynnwys nyrs, cwnselwyr, biwro cyflogaeth, caplan, gweithiwr ieuenctid, TogetherAll (gwefan yn cynnig cymorth ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn) a llawer mwy. Ymwelwch â’r Hwb (ar frig y grisiau yn yr atriwm) i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad ato.