Cysylltiadau defnyddiol

Myfyrwyr a Staff Presennol

Mae gan y dudalen hon ddolenni cyflym ar gyfer Myfyrwyr a Staff presennol y Coleg.

Cysylltwch â’r Tîm Diogelu:

Ymadawr yr Ysgol
Student Links

Cysylltiadau Myfyrwyr

Mewnrwyd Myfyrwyr Coleg, Cefnogaeth TG, Newyddion a Gwybodaeth

Dyddiadau Tymhorau

E-bost ar gyfer Absenoldeb Myfyrwyr. Cofiwch fod angen i hwn fod i mewn cyn 9:30yb

Edrychwch ar eich amserlen ar EBS

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

System E-bortffolio Dysgu Seiliedig ar Waith

Ailosod cyfrinair myfyrwyr

Gwnewch gais am eich cerdyn TOTUM/NUS

Mae Info yn dechrau cwrs Newydd

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich ffioedd cwrs neu aelodaeth y gampfa

Talu Eich Ffioedd

Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a’ch bod yn y broses gofrestru y dylech dalu eich Ffioedd Gweinyddol a Gweithdy.

Ffioedd Gweinyddol, Gweithdy a chyrsiau eraill

Talu Anfoneb

Os anfonwyd anfoneb atoch i’w thalu neu os oes gennych randaliad i’w dalu, cliciwch yma i dalu ar-lein.

Dilyniant

Symud i fyny blwyddyn yn eich cwrs?

Defnyddiwch y ddolen isod i ddod o hyd i’r dolenni i wneud cais am ail neu drydedd flwyddyn eich cwrs presennol.

Gwnewch Gais NAWR

Staff Links & BYOD & FAQ

Cysylltiadau Staff

Mewnrwyd, Newyddion a Gwybodaeth Staff y Coleg

Dyddiadau Tymhorau

Ailosod cyfrinair staff

Amseroedd bysiau presennol a mannau codi

Microsoft Outlook a OneDrive (Cloud Storage)

Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu Eleni

Angen rhywun i siarad â nhw?

Dros y Gwyliau

Dros y gwyliau bydd y coleg ar gau o 21 Rhagfyr tan 8 Ionawr. Mae’r coleg yn gobeithio y cewch chi seibiant pleserus a gorffwyslon. Gweler rhestr o gymorth ychwanegol isod os bydd angen.

Mewn Argyfwng

 • Os ydych chi’n meddwl eich bod chi neu rywun arall yn mynd i frifo eu hunain, ffoniwch yr heddlu neu’r gwasanaeth ambiwlans ar 999 neu ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys lleol ar unwaith.
 • Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod mewn perygl oherwydd trais yn y cartref, ffoniwch yr heddlu ar 999 ar unwaith.

Diogelu

Digartrefedd

Os cewch eich gwneud yn ddigartref Cefnogaeth digartrefedd arall

Cefnogaeth Bwyd

Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach

Mae Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach yn ymgyrch newydd i gynorthwyo pobl ledled Sir Benfro yn ystod yr argyfwng costau byw.

Mae’r ymgyrch yn cael ei harwain gan Hwb Cymunedol Sir Benfro, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ac amrywiaeth o asiantaethau, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Hywel Dda, y Gwasanaethau Brys a’r Sector Gwirfoddol.

Ar draws Sir Benfro unwaith eto rydym yn gweld cymunedau a sefydliadau yn gwneud gwaith gwych yn cynnig ystod o atebion lleol gan gynnwys gofod cynnes, pryd poeth, gweithgareddau a mynediad at wybodaeth a chyngor. Edrychwch ar-lein rhai o’r Mannau Cymunedol Croeso Cynnes hyn a’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Mae pecyn o eitemau Cynnes y Gaeaf ar gael i bobl sy’n byw mewn amodau oer yn Sir Benfro. Mae’r pecynnau cynnes yn rhan o raglen cymorth Sir Benfro i bobl sy’n cael trafferth talu costau byw.

 • Bydd y pecynnau yn cael eu dosbarthu gan staff a gwirfoddolwyr Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ac Ateb ar ran Cyngor Sir Penfro.
 • Mae pob pecyn yn cynnwys amrywiaeth o eitemau i helpu pobl i gadw’n gynnes yn ystod misoedd oer y gaeaf.
 • Er mwyn sicrhau bod y pecynnau Cynnes hyn yn cyrraedd y rhai a fyddai’n elwa fwyaf ohonynt, maent ar gael trwy Atgyfeiriad yn Unig (nid hunan-atgyfeiriad).
 • Cysylltwch â Thîm Lles y Coleg neu Hyb Cymunedol Sir Benfro ar 01437 723 660 neu e-bostiwch enquiries@pembrokeshirecommunityhub.org

Cefnogaeth Iechyd Meddwl

 • Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Hywel Dda 111 Opsiwn 2
 • Os oes angen cymorth meddygol arnoch ar gyfer cyflwr iechyd meddwl siaradwch â’ch meddyg teulu am gyngor ac atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl.
 • Os ydych mewn argyfwng, ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf.
Gall y sefydliadau canlynol gynnig cwnsela a chymorth:

Gwasanaethau Eraill Sydd ar Gael

 • Cefnogaeth bwlio ar-lein www.childnet.com neu ffoniwch 0808 800 2222
 • Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (heddlu) www.ceop.police.uk
 • Llinell gymorth Meic a gwasanaeth sgwrsio byw www.meiccymru.org neu ffoniwch 080 880 23456
 • Gwasanaeth adsefydlu cyffuriau ac alcohol Barod i bobl dros 18 oed ffoniwch 03303 639 997
 • Adsefydlu cyffuriau ac alcohol Choices i rai dan 18 oed, ffoniwch 01554 755 779
 • Cefnogaeth Ysbrydol (Mike / Celine) ffoniwch 0771 779 6994 / 07901 833 523
 • Connect Pembrokeshire – os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am weithgareddau cymunedol, gwneud cysylltiadau neu gymorth o gwmpas Sir Benfro gellir dod o hyd i hyn trwy Connect Pembrokeshire. Mae hyn yn cynnwys rhwydwaith o fannau cynnes sydd ar agor o amgylch y sir.
Safeguarding Tiwtor Anogwyr Bugeiliol Cynnydd Ymgynghorwyr Gyrfaoedd lles Togetherall Llywodraeth Cymru Mentor Cyngor Gofal Cymorth Help Dilyniant Arweiniad Cwnselydd Caplan Gweithiwr Ieuenctid

Eich Tiwtor

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich astudiaethau rhowch wybod i’ch tiwtor, mae’n bwysig eu bod nhw’n gwybod a ydych chi’n cael trafferth neu ddim yn deall fel eu bod nhw’n cynnig y cymorth cywir. Os oes gennych unrhyw bryderon am bethau heblaw eich cwrs, byddant yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.

Anogwyr Bugeiliol

Mae gan bob Cyfadran Anogwyr Bugeiliol penodedig y byddwch yn cael eich cyflwyno iddynt yn ystod wythnosau cyntaf y Coleg. Bydd eich Anogwr Bugeiliol wrth law trwy gydol eich astudiaethau i’ch cefnogi gydag unrhyw faterion y gallech fod yn eu hwynebu.

Gofal Bugeiliol – Cynnydd

Mae tîm Cynnydd o fentoriaid yn darparu cymorth un-i-un, gofal bugeiliol a chyngor i ddysgwyr 16-24 oed, sy’n profi anawsterau neu rwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu llawn botensial. Mae cymorth yn cynnwys apwyntiadau a gwasanaeth galw heibio, cymorth a chyngor ar les, perthnasoedd, ymddygiad, presenoldeb, cyrhaeddiad, cymhelliant, magu hyder, tai, materion ariannol a chyfeirio at asiantaethau eraill am gymorth arall yn ôl yr angen, ynghyd â chyswllt rheolaidd drwy gydol amser y myfyriwr yn y coleg ac yn ystod holl wyliau’r coleg.

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac Arweiniad Coleg Sir Benfro eich cefnogi gyda’ch dilyniant; p’un a oes angen help arnoch i nodi’ch uchelgeisiau, gwybod sut i gyrraedd lle rydych am fod, neu’n syml ymchwilio i’ch opsiynau. Mae ein ymgynghorwyr cyfeillgar yma i’ch helpu. Ewch i’w gweld yn y Swyddfa Dderbyn neu anfonwch e-bost atynt.

WTîm Lles

Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael y gorau o’ch profiad yn y Coleg. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth gan gynnwys nyrs, cwnselwyr, biwro cyflogaeth, caplan, gweithiwr ieuenctid, TogetherAll (gwefan yn cynnig cymorth ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn) a llawer mwy. Ymwelwch â’r Hwb (ar frig y grisiau yn yr atriwm) i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad ato.