MATERION PREIFATRWYDD

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni.

Yng Ngholeg Sir Benfro mae gennym ychydig o egwyddorion sylfaenol yr ydym yn eu dilyn:

 • Nid ydym yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol oni bai ein bod wirioneddol ei hangen.
 • Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw un ac eithrio i gydymffurfio â’r gyfraith, datblygu ein cynnyrch, neu amddiffyn ein hawliau.
 • Nid ydym yn storio gwybodaeth bersonol ar ein gweinyddion oni bai bod ei hangen ar gyfer gweithrediad parhaus ein gwefan, Coleg Sir Benfro. Rydym yn gweithredu sawl gwefan gan gynnwys online.pembrokeshire.ac.uk, salon.pembrokeshire.ac.uk a llawer mwy. Polisi Coleg Sir Benfro yw parchu eich preifatrwydd o ran unrhyw wybodaeth y gallwn ei chasglu wrth weithredu ein gwefannau.
Padlock against bright abstract background.
Woman in front of neon lights at night.

Datganiad Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Coleg Sir Benfro Rydym eisiau i bawb sy’n ymweld â gwefan Coleg Sir Benfro deimlo bod croeso iddynt a bod y profiad yn un gwerth chweil. Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i gynnwys sy’n cael ei letya ar yr is-barth “www.pembrokeshire.ac.uk”. Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Goleg Sir Benfro. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:
 • chwyddo mewn hyd at 300% heb i’r testun arllwys oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’n effeithlon drwy’r wefan gan ddefnyddio llwybrau briwsion bara, dewislenni cyson neu nodweddion chwilio
 • llywio tudalennau hir trwy benawdau/is-benawdau gan ddefnyddio offer technoleg gynorthwyol neu ategion
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio technolegau cynorthwyol – er enghraifft, offer llais i destun ac ategion, darllenwyr sgrin, ac ymarferoldeb ffôn a/neu lechen fewnol
 • llywio’r rhan fwyaf o’n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan My Computer My Way gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid yw rhai strwythur penawdau ac IDau tudalennau wedi’u hoptimeiddio ar gyfer defnydd darllenydd sgrin
 • mae diffyg testun amgen mewn rhai delweddau a defnyddir rhai delweddau fel dolenni
 • disgrifiadau tudalennau coll neu aneglur
 • labeli coll yn y meysydd ffurflen
 • ffeiliau pdf anhygyrch
 • mathau o ddelweddau nad ydynt yn optimaidd
 • nid oes gan rai ffrydiau fideo gapsiynau
 • mae rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd eu llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

Mae’r eitemau uchod yn cael eu hadolygu ac rydym yn gweithio i leihau’r rhain.

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

E-bost: marchnata@colegsirbenfro.ac.uk

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7-10 diwrnod gwaith.

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: marchnata@colegsirbenfro.ac.uk

Wrth gysylltu â ni, rhowch:

 • URL tudalen (cyfeiriad tudalen we)
 • fanylion y broblem a gafwyd (ac os ar ffôn symudol neu fwrdd gwaith)
 • Unrhyw feddalwedd neu dechnoleg gynorthwyol benodol a ddefnyddir (er enghraifft porwr, darllenydd sgrin)

Byddwn yn anelu at ymateb cyn gynted â phosibl ac, os yw’n berthnasol, ychwanegu atgyweiriad i amserlen trwsio namau ein gwefan.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) (yn agor mewn ffenest newydd).

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 (Yn agor mewn ffenestr newydd), oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

 • Nid yw rheolyddion carwsél yn hygyrch gyda bysellfwrdd ar yr hafan. Mae hyn yn methu WCAG 2.1.1 Bysellfwrdd a WCAG 2.2.2 Saib. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Mae gan y ddewislen broblemau llywio ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd. Nid yw’r cwymplenni yn ymddangos ac nid ydynt yn llywio ac ar 200% ac uwch mae’r ddewislen yn dod yn eicon ‘byrger’ (tair llinell). Nid yw hwn yn hygyrch trwy fysellfwrdd. Mae hyn yn methu WCAG 2.1.1 Bysellfwrdd. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Nid yw rhai testun cyswllt yn gwneud synnwyr wrth ei ddarllen ar ei ben ei hun (er enghraifft, ‘cliciwch yma’), ac mae achosion lle mae testun yn anodd ei ddarllen. Mae hyn yn methu WCAG 2.4.4 Diben Cyswllt. Rydym yn bwriadu diweddaru’r dolenni erbyn mis 31 Gorffennaf 2023.
 • Nid oes gan rai delweddau ddewis arall testun, neu nid ydynt yn nodi’n gywir eu bod yn addurniadol. Mae hyn yn methu WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun. Rydym yn bwriadu gosod y rhain erbyn mis 31 Gorffennaf 2023. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein delweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Mae yna elfennau lluosog gydag enw priodoledd ARIA (Cymwysiadau Rhyngrwyd Cyfoethog Hygyrch) annilys: aria-rôl. Rhaid i briodoleddau ARIA gydymffurfio ag enwau dilys. Mae hyn yn methu WCAG 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Nid yw rhai botymau neu feysydd ffurf yn darparu dewis arall testun. Mae hyn yn methu WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Nid yw’r botwm cyflwyno ar rai ffurflenni yn dangos ffocws. Mae hyn yn methu WCAG 2.4.7 Ffocws yn weladwy. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Nid yw rhai o’n PDFs a gyhoeddwyd ers 2018 a dogfennau hŷn yn bodloni’r safonau hygyrchedd gofynnol. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Meini Prawf Llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd, 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon, 1.4.3 Isafswm Cyferbyniad, 2.4.2 Teitl y Dudalen a 3.1.1 Adnabod Gwallau. Byddwn yn gweithio drwy’r rhain mewn trefn flaenoriaeth a thrwy hyfforddiant staff.
 • Mae dolenni lluosog ar rai tudalennau sy’n ymddangos wedi’u nythu. Mae hyn yn methu WCAG 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.
 • Mae rhai delweddau yn dyblygu dolenni sy’n golygu bod trefn y tab yn arbennig o hir ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd. Er enghraifft, ar y dudalen newyddion. Mae hyn yn methu WCAG 2.4.4 Diben Cyswllt. Rydym yn ymchwilio i ffyrdd o ddatrys hyn erbyn 31 Gorffennaf 2023.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad i’n gwasanaethau, a ffurflenni wedi’u cyhoeddi fel dogfennau Word. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar drwsio’r dogfennau hanfodol hyn neu eu disodli â thudalennau gwe html hygyrch neu PDFs cwbl hygyrch.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

Rydym yn y broses o ddatblygu map ffordd hygyrchedd. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau caiff ei gyhoeddi yma.

Paratowyd y datganiad hwn ar 08 Ionawr 2023. Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 09 Ionawr 2023.

Mae’r wefan yn cael ei phrofi â llaw gyda detholiad o dudalennau o’r gwahanol dempledi/gosodiadau wedi’u gwirio. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio’r offer hygyrchedd mewnol ar yr Apple Mac (VoiceOVer, Chwythu a Bysellfwrdd).

Byddwn yn adolygu’r datganiad hwn ym mis Hydref 2023.

Hand on mouse under neon lighting.

Cwcis Gwefan ac Ymwadiad

Mae’r Coleg yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod cynnwys y wefan hon yn gywir ac i gyflwyno’r rhaglenni astudio a chyfleoedd ymchwil a gwasanaethau a chyfleusterau eraill yn y ffordd a ddisgrifir. Bydd y Coleg yn darparu’r hyfforddiant, y cymorth dysgu, y gwasanaethau a’r cyfleusterau eraill y mae’n eu disgrifio gyda sgil a gofal rhesymol. Fodd bynnag, bydd gan y Coleg yr hawl, os yw’n ystyried yn rhesymol ei fod yn angenrheidiol (gan gynnwys er mwyn rheoli ei adnoddau a dilyn ei bolisi o welliant parhaus yn briodol):

 • newid yr amserlen, lleoliad, nifer y dosbarthiadau a’r dull o gyflwyno rhaglenni astudio, ar yr amod bod newidiadau o’r fath yn rhesymol;
 • gwneud amrywiadau rhesymol i gynnwys a maes llafur rhaglenni astudio (gan gynnwys mewn perthynas â lleoliadau);
 • atal neu derfynu rhaglenni astudio;
 • gwneud newidiadau i’w reoliadau, polisïau a gweithdrefnau y mae’r Coleg yn rhesymol eu hystyried yn angenrheidiol;
 • peidio â darparu rhaglenni astudio na’u cyfuno ag eraill os yw’r Coleg yn ystyried yn rhesymol fod hyn yn angenrheidiol (er enghraifft, oherwydd nad oes digon o fyfyrwyr yn gwneud cais i ymuno â’r rhaglen er mwyn iddi fod yn ymarferol).

Yn yr achos annhebygol y bydd y Coleg yn terfynu neu’n peidio â darparu rhaglen astudio neu’n ei newid yn sylweddol cyn iddi ddechrau:

 • bydd y Coleg yn hysbysu unigolion perthnasol cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol;
 • bydd hawl gan unigolyn i dynnu eu cais yn ôl o fewn 14 diwrnod i gael gwybod am y newid;
 • ar gyfer yr unigolion hynny sydd naill ai wedi cofrestru ar gwrs sy’n dod i ben neu wedi tynnu eu cais yn ôl o dan baragraff dau uchod, bydd y Coleg yn gwneud ad-daliad priodol o’r ffioedd dysgu a’r blaendaliadau a dalwyd.

Ar ôl i ymgeisydd dderbyn cynnig o le yn y Coleg, daw’r berthynas rhwng yr ymgeisydd a’r Coleg yn gytundebol. Wrth ymrwymo i’r contract hwnnw, nid yw’r myfyriwr na’r Coleg yn bwriadu y bydd unrhyw un o delerau’r contract yn orfodadwy yn rhinwedd Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 gan unrhyw berson nad yw’n barti iddo.

Ni fydd y Coleg yn atebol i chi am unrhyw gynrychioliadau neu ddisgrifiadau ar y wefan hon, nac mewn unrhyw ddogfennau a chyhoeddiadau eraill y Coleg gan gynnwys postiadau cyfryngau cymdeithasol, a/neu a wneir i chi ar lafar, oni bai ac i’r graddau a gadarnhawyd yn y telerau a amlinellir uchod. Mae’r Coleg yn eithrio unrhyw atebolrwydd y byddai’n anghyfreithlon i’w eithrio.

Ni fydd y Coleg yn atebol i chi mewn unrhyw fodd am unrhyw fethiant neu oedi, neu am ganlyniadau unrhyw fethiant neu oedi, wrth gyflawni unrhyw gontract gyda chi os yw o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad y tu hwnt i’n rheolaeth resymol gan gynnwys, heb gyfyngiad, streiciau, cloi allan neu weithredu neu anghydfod diwydiannol arall (boed yn ymwneud â’n gweithlu neu unrhyw barti arall), gweithredoedd Duw, pandemig, cwarantîn neu salwch lledaeniad eang (boed yn effeithio ar ein staff a/neu gorff myfyrwyr neu fel arall), ymholiad gan y llywodraeth, argyfwng cynllunio neu ddarpariaeth, rhyfel, protestiadau, tân, llifogydd, storm, tymestl, ffrwydrad a gweithred o derfysgaeth a amheuir neu dan fygythiad, terfysg, cynnwrf sifil, argyfyngau cenedlaethol, peiriannau neu beiriannau yn torri i lawr neu ddiffyg cyflenwyr neu isgontractwyr.

Mae gan y Coleg bolisi gweithdrefn ddisgyblu sydd ar gael yn llawlyfr y myfyrwyr ac ar y Fewnrwyd. Mae’r Coleg yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw gynnig o le yn ôl os daw gwybodaeth i’r amlwg nad yw wedi’i datgan yn ystod y cais.

Mae cwci yn gyfres o wybodaeth y mae gwefan yn ei storio ar gyfrifiadur ymwelydd, ac y mae porwr yr ymwelydd yn ei darparu i’r wefan bob tro y bydd yr ymwelydd yn dychwelyd.

Edrychwch ar ein Polisi Cwcis cyfredol.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y sefydliadau a restrir ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cyhoeddiadau yn gyfreithlon, fodd bynnag ni allwn gynnal ymchwil cynhwysfawr a gwirio manylion llawn yn eu cofnodion ac ni allwn warantu eu cywirdeb.

Drwy ein gwefan mae yna ddolenni i wefannau y mae eu cynnwys y tu allan i’n rheolaeth. Nid yw cynnwys dolenni ar y tudalennau hyn mewn unrhyw ffordd yn gyfystyr ag argymhelliad o’r gwasanaethau neu’r wybodaeth a ddarperir. Defnyddiwch eich crebwyll eich hun a byddwch yn arbennig o wyliadwrus o unrhyw wasanaeth sy’n gofyn i chi dalu!

Ni fydd Coleg Sir Benfro yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod, uniongyrchol neu ganlyniadol, o ganlyniad i ddefnyddio gwasanaethau neu wybodaeth a ddarperir gan gynhalwyr y dolenni hyn.

Gwneir pob ymdrech i gynnal cywirdeb y wybodaeth ar y tudalennau hyn. Fodd bynnag, mae pethau’n newid drwy’r amser. Os byddwch yn darganfod unrhyw hen ddolenni neu os ydych yn gwybod am ddolenni eraill y dylid eu cynnwys ar y wefan hon, rhowch wybod I ni.

Neon lights on red background spelling Hello.

Preifatrwydd

Fel y rhan fwyaf o weithredwyr gwefannau, mae Coleg Sir Benfro yn casglu gwybodaeth na ellir eich adnabod yn bersonol – y math o wybodaeth y mae porwyr gwe a gweinyddwyr yn ei darparu fel arfer, fel y math o borwr, dewis iaith, safle cyfeirio, a dyddiad ac amser pob cais gan ymwelydd. Pwrpas Coleg Sir Benfro wrth gasglu’r math yma o wybodaeth yw deall yn well sut mae ymwelwyr Coleg Sir Benfro yn defnyddio ei wefan. O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd Coleg Sir Benfro yn rhyddhau gwybodaeth na ellir adnabod personau yn ei grynswth, ee. drwy gyhoeddi adroddiad ar dueddiadau yn y defnydd o’i wefan.

Mae Coleg Sir Benfro hefyd yn casglu gwybodaeth a allai eich adnabod yn bersonol fel cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP) ar gyfer defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi ac ar gyfer defnyddwyr sy’n gadael sylwadau ar ein blogiau. Dim ond o dan yr un amgylchiadau y mae Coleg Sir Benfro yn datgelu cyfeiriadau IP defnyddiwr a sylwebydd sydd wedi mewngofnodi ac y mae’n eu defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth sy’n eu hadnabod yn bersonol, fel y disgrifir isod, ac eithrio bod cyfeiriadau IP sylwebydd blog yn weladwy ac yn cael eu datgelu i weinyddwyr y blog lle gadawyd y sylw.

Mae cadw at y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ofynnol i bob corff a ariennir yn gyhoeddus fel y Coleg. Mae’r Ddeddf hon yn hyrwyddo mwy o ddidwylledd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus drwy ei gwneud yn ofynnol i bob ‘awdurdod cyhoeddus’ sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhagweithiol, drwy gynllun cyhoeddi.

Mae cynllun cyhoeddi yn disgrifio’r wybodaeth y mae awdurdod cyhoeddus yn ei chyhoeddi neu’n bwriadu ei chyhoeddi. Mae Coleg Sir Benfro wedi mabwysiadu’r cynllun cyhoeddi enghreifftiol a ddatblygwyd ar gyfer y sector Addysg Bellach sydd ar gael o Wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’w gweld ar ein gwefan. O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae gennych yr hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth a gedwir gennym nad ydym eisoes wedi’i darparu drwy ein cynllun cyhoeddi. Fodd bynnag, nid yw’n ofynnol i ni ryddhau gwybodaeth y mae eithriad yn y Ddeddf yn berthnasol iddi yn gyfreithlon. Mewn amgylchiadau o’r fath byddwn yn esbonio i chi pam nad ydym yn rhyddhau gwybodaeth.

Dylid gwneud ceisiadau am wybodaeth ychwanegol yn ysgrifenedig a byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Mewn rhai amgylchiadau, pan fyddwn yn mynd i gostau hyd at y terfyn priodol (hy £450), efallai y bydd angen i ni godi ffi, a fydd yn cael ei gyfrifo yn unol â rheoliadau ffioedd a gyhoeddir drwy wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. I wneud cais am wybodaeth nad yw ar gael trwy ein gwefan neu mewn fformat gwahanol, cysylltwch â:
David Evans, Pennaeth Cynorthwyol, Coleg Sir Benfro, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ e-bost: d.evans@pembrokeshire.ac.uk

Mae’n bwysig bod ein cynllun cyhoeddi yn diwallu eich anghenion. Os ydych chi’n cael y cynllun yn anodd ei ddeall, rhowch wybod i ni. Rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau ar sut i wella ein cynllun. Dylid anfon unrhyw gwestiynau, sylwadau am y cynllun hwn yn ysgrifenedig at y cyswllt uchod.

Os na allwn ddatrys unrhyw gŵyn, gallwch gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth, y corff annibynnol sy’n goruchwylio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar gael ar Wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae rhai ymwelwyr â gwefannau Coleg Sir Benfro yn dewis rhyngweithio â Choleg Sir Benfro mewn ffyrdd sy’n ei gwneud yn ofynnol i Goleg Sir Benfro gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Mae maint a math y wybodaeth y mae Coleg Sir Benfro yn ei chasglu yn dibynnu ar natur y rhyngweithio. Er enghraifft, rydym yn gofyn i ymwelwyr sy’n gwneud sylwadau ar ein blog i ddarparu enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost. Ar gyfer y rhai sy’n dymuno derbyn diweddariadau Coleg Sir Benfro trwy e-bost, rydym yn casglu eu negeseuon e-bost. Ym mhob achos, dim ond i’r graddau y mae’n angenrheidiol neu’n briodol i gyflawni pwrpas rhyngweithio’r ymwelydd â Choleg Sir Benfro y mae Coleg Sir Benfro yn casglu gwybodaeth o’r fath.

Nid yw Coleg Sir Benfro yn datgelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy heblaw’r hyn a ddisgrifir isod. Gall ymwelwyr bob amser wrthod darparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy , gyda’r cafeat y gallai eu hatal rhag cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r wefan.

Gall Coleg Sir Benfro gasglu ystadegau am ymddygiad ymwelwyr â’i wefannau. Er enghraifft, efallai y bydd Coleg Sir Benfro yn monitro’r tudalennau mwyaf poblogaidd ar wefan Coleg Sir Benfro. Gall Coleg Sir Benfro arddangos y wybodaeth hon yn gyhoeddus neu ei rhoi i eraill. Fodd bynnag, nid yw Coleg Sir Benfro yn datgelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy heblaw’r hyn a ddisgrifir isod.

Mae Coleg Sir Benfro yn datgelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn unig i’r rhai hynny o’i weithwyr, ei gontractwyr a’i sefydliadau cysylltiedig sydd (i) angen gwybod y wybodaeth honno er mwyn ei phrosesu ar ran Coleg Sir Benfro neu i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael ar wefannau Coleg Sir Benfro, a (ii) sydd wedi cytuno i beidio â’i ddatgelu i eraill. Efallai y bydd rhai o’r gweithwyr, y contractwyr a’r sefydliadau cysylltiedig hynny wedi’u lleoli y tu allan i’ch mamwlad; trwy ddefnyddio gwefannau Coleg Sir Benfro, rydych yn cydsynio i drosglwyddo gwybodaeth o’r fath iddynt.

Ni fydd Coleg Sir Benfro yn rhentu nac yn gwerthu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i unrhyw un. Heblaw am ei gyflogeion, ei gontractwyr a’i sefydliadau cysylltiedig, fel y disgrifir uchod, mae Coleg Sir Benfro yn datgelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy dim ond mewn ymateb i gais, gorchymyn llys neu gais arall gan y llywodraeth, neu pan fydd Coleg Sir Benfro yn credu’n ddidwyll bod datgelu’n rhesymol angenrheidiol. er mwyn diogelu eiddo neu hawliau Coleg Sir Benfro, trydydd parti neu’r cyhoedd yn gyffredinol. Os ydych yn ddefnyddiwr cofrestredig o wefan Coleg Sir Benfro ac wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost, efallai y bydd Coleg Sir Benfro yn anfon e-bost atoch o bryd i’w gilydd i ddweud wrthych am nodweddion newydd, i ofyn am eich adborth, neu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy’n digwydd gyda Choleg Sir Benfro a’n cynnyrch. Rydym yn bennaf yn defnyddio ein blogiau cynnyrch amrywiol i gyfathrebu’r math hwn o wybodaeth, felly rydym yn disgwyl cadw’r math hwn o e-bost i’r lleiafswm. Os byddwch yn anfon cais atom (er enghraifft drwy e-bost cymorth neu drwy un o’n mecanweithiau adborth), rydym yn cadw’r hawl i’w gyhoeddi er mwyn ein helpu i egluro neu ymateb i’ch cais neu i’n helpu i gefnogi defnyddwyr eraill.

Mae Coleg Sir Benfro yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i ddiogelu rhag mynediad, defnydd, newid neu ddinistrio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy.

Er bod y rhan fwyaf o newidiadau’n debygol o fod yn fân, gall Coleg Sir Benfro newid ei Bolisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd, ac yn ôl disgresiwn Coleg Sir Benfro yn unig. Mae Coleg Sir Benfro yn annog ymwelwyr i wirio’r dudalen hon yn aml am unrhyw newidiadau i’w Bolisi Preifatrwydd. Bydd eich defnydd parhaus o’r wefan hon ar ôl unrhyw newid yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn golygu eich bod yn derbyn newid o’r fath.