yma i helpu

Cymorth Arobryn

Mae gennym ni amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth a diogelu sydd ar gael i’n holl fyfyrwyr, p’un a ydych chi yma’n llawn amser, un diwrnod yr wythnos neu hyd yn oed dim ond am ychydig oriau’r wythnos, bydd gennych chi fynediad at ein holl gefnogaeth a gwasanaethau diogelu.

Cysylltwch â ni:

Found smiling woman high-fiving person in foreground, with neon lighting.
Lady using an ATM with blue lighting

Cymorth Ariannol

Os yw eich sefyllfa ariannol yn effeithio ar eich gallu i astudio mae yna nifer o gyfleoedd ariannu a allai fod ar gael i chi i helpu. Gallwch ddarganfod mwy ar ein tudalen cyllid myfyrwyr.

Os yw’r cwrs wedi’i ganslo gan y Coleg bydd gennych hawl i ad-daliad llawn. Gweler ein Polisi Ffioedd am ragor o fanylion.

Bydd hyn yn dibynnu ar ba bryd y gwnaethoch dynnu eich lle yn ôl/canslo. Gweler ein Polisi Ffioedd am ragor o fanylion.

Young person with headphones on with moody lighting.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn cymryd cymorth dysgwyr o ddifrif. Fel darparwr addysg blaenllaw, ein nod yw gwneud y gorau o botensial ein holl ddysgwyr. Mae ein cymorth dysgu a lles arobryn yn helpu i wella perfformiad dysgwyr unigol ac yn eu helpu i symud ymlaen i ddysgu pellach, cyfleoedd gwirfoddol neu gyflogaeth lwyddiannus neu baratoi ar gyfer bod yn oedolyn.

Mae’n bwysig iawn, os ydych yn bwriadu mynychu’r coleg, eich bod yn hysbysu’r tîm Cymorth Dysgu o’ch anghenion cymorth cyn gynted â phosibl a chyn eich cyfweliad.

Mae hyn oherwydd ein bod am fod yn sicr y gallwn ddiwallu eich anghenion cymorth cyn i chi ymuno â’n cyrsiau.

Cysylltwch â ni:

Gallwch, os cawsoch gymorth yn yr ysgol gallwch barhau i gael cymorth yn y Coleg.

Mae gennym dîm mawr o Gynorthwywyr Cymorth Dysgu (CCD) sy’n darparu cymorth ystafell ddosbarth, gweithdy a galw heibio i’n holl ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anawsterau dysgu ac anableddau yn ystod eu cyfnod yn y Coleg.

Gellir addasu cymorth CCD i weddu i anghenion unigol dysgwr. Mae’r cymorth yn amrywio o gefnogi anghenion dysgwyr unigol ar sail 1:1 neu ar y cyd; cymorth i gwblhau aseiniadau, addasu adnoddau, gwneud nodiadau, rheoli amser, sgiliau trefnu, a datblygu eu sgiliau llythrennedd digidol, rhifedd a llythrennedd.

Mae’r tîm hefyd yn darparu cymorth personol i gynorthwyo gyda gweithgareddau o ddydd i ddydd. Bydd dysgwyr ag anghenion symudedd, anghenion meddygol ac anghenion gofal cyffredinol yn cael eu cefnogi ag urddas a pharch ac mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae gan y Coleg Dîm Cefnogi Dysgu mawr, ymroddedig a helaeth, sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y lefelau priodol o gymorth ac arweiniad yn eu lle i weddu i anghenion dysgwyr unigol. Bydd y Tîm yn cyfeirio, lle bo angen, at wasanaethau cymorth eraill y Coleg: diogelu, cwnsela, meddygol, cyllid, trafnidiaeth ac ati.

Bydd y tîm Cymorth i Ddysgwyr yn gweithio gyda chi, a’r bobl sy’n eich adnabod orau. Gallai hyn fod eich ysgol, rhieni, gofalwyr, a Gyrfa Cymru i sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir am y ffordd orau i’ch cefnogi yn ystod eich cyfnod pontio a derbyn i’r Coleg. Gall hyn gynnwys mynychu Adolygiad Blynyddol eich Ysgol; cynnig ymweliad pontio unigol neu grŵp bach â’r Coleg; eich helpu i wneud cais i’r Coleg a’ch cefnogi drwy’r broses dderbyn; sicrhau bod yr holl drefniadau mynediad neu ofal personol priodol yn eu lle.

Gweler Canllaw Gweithredu Ôl-16 ColegauCymru.

Pa bynnag gwrs y bydd dysgwr yn ymuno ag ef, byddwn yn sicrhau bod eich holl anghenion dysgu ychwanegol, anawsterau dysgu neu anableddau, yn cael eu diwallu yn amgylchedd y Coleg.

Mae’n bwysig iawn, os ydych yn bwriadu mynychu’r coleg, eich bod yn hysbysu’r tîm Cymorth Dysgu o’ch anghenion cymorth cyn gynted â phosibl a chyn eich cyfweliad.

Mae hyn oherwydd ein bod am fod yn sicr y gallwn ddiwallu eich anghenion cymorth cyn i chi ymuno â’n cyrsiau.

Gallwn, mae gennym Dîm Pontio Cymorth Dysgu penodol a fydd yn darparu cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’ch helpu i symud i amgylchedd y Coleg.

Bydd un o’r tîm yn:

 • mynychu Adolygiad Blynyddol neu Adolygiad Pontio eich Ysgol ac yn darparu gwybodaeth am ddarpariaeth dysgu ychwanegol (DDY) y Coleg ac yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau cyrsiau’r Coleg
 • gweithio gyda chi, eich ysgol, rhieni, gofalwyr, a Gyrfa Cymru i sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir am y ffordd orau i’ch cefnogi yn ystod eich cyfnod pontio a derbyn i’r Coleg
 • cynnig ymweliad pontio unigol neu grŵp bach â’r Coleg i chi
 • gofyn i chi am eich dymuniadau a breuddwydion ar gyfer eich dyfodol
 • eich arsylwi o bosib yn eich ystafell ddosbarth yn yr ysgol i asesu eich anghenion cymorth dysgu
 • trafod sut bydd eich anghenion cymorth dysgu yn cael eu diwallu pan fyddwch yn dod i’r Coleg
 • eich helpu i wneud cais i’r Coleg a’ch cefnogi drwy’r broses dderbyn
 • rhoi cyngor i chi ar y cludiant sydd ar gael a’r broses ymgeisio
 • darparu dolenni i wneud cais am gymorth ariannol i’ch helpu yn ystod eich cwrs
 • rhoi dyddiadau Digwyddiadau Agored y Coleg, Diwrnodau Pontio a Chyswllt i chi
 • darparu cyswllt penodol i chi yn y Coleg a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich pontio personol i’r Coleg
 • helpu i gynhyrchu neu ddiweddaru eich Proffil Un Tudalen (OPP)
 • Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn gofyn am eich caniatâd i’r ysgol rannu eich gwybodaeth feddygol neu gymorth dysgu fel y gallwn sicrhau y gallwn eich cefnogi’n llawn yn ystod eich rhaglen Coleg. Bydd gofyn i chi lenwi holiadur cymorth dysgu fel rhan o’ch cais am gwrs.

Cliciwch yma i weld ein canllaw pontio ADY cyfredol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech drefnu ymweliad pontio, e-bostiwch: learning.support@pembrokeshire.ac.uk

Tra yn y Coleg bydd y Tîm Pontio yn helpu gyda:

 • cynnal asesiad ar gyfer trefniadau mynediad at arholiadau
 • mynediad i gyfleusterau ac offer y Coleg
 • eich cyfeirio at gyngor ynghylch cludiant, iechyd, cymorth ariannol a gwasanaethau myfyrwyr
 • mynediad i ystod eang o dechnoleg gynorthwyol ac addasol
 • cefnogaeth trwy gydol eich amser yn y Coleg
 • eich camau nesaf unwaith y byddwch yn barod i adael y Coleg

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech drefnu ymweliad pontio, e-bostiwch: learning.support@pembrokeshire.ac.uk

Gallwn gefnogi dysgwyr sydd angen unrhyw dechnoleg gynorthwyol er mwyn iddynt gael mynediad at eu cwrs astudio.

Rydym yn cynnig Darpariaeth Dysgu Cyffredinol a Darpariaeth Dysgu Ychwanegol.

Mae Darpariaeth Dysgu Cyffredinol yn cynnwys:

 • Strategaethau addysgu cynhwysol
 • Cefnogaeth Lles gan ein tîm Anogwyr Bugeiliol
 • Cefnogaeth Anogwr Dysgu
 • Cefnogaeth Tiwtoriaid Cwrs a thiwtorialau
 • Technoleg Gynorthwyol
 • Trefniadau Mynediad Arholiadau
 • Ardaloedd cyfeillgar i ADY
 • Holiadur Cymorth Dysgu a Phroffil Un Dudalen +

Yn dilyn asesiad angen gallwn ddarparu amrywiaeth o dechnoleg Darpariaeth Dysgu Ychwanegol i chi fel:

 • Cefnogaeth LSA yn rhai neu bob un o’ch sesiynau
 • Gofynion hygyrchedd
 • Gofal personol a/neu feddygol
 • Technoleg Arbenigol
 • Creu Cynllun Dysgu Unigol
 • Dulliau gwahaniaethol o weithio

Gellir darparu hyfforddiant i gael mynediad i botensial llawn y cymhorthion a roddir.

Gallwn, mae gennym ni dîm o Weithwyr Cymorth Cyfathrebu (CSW) sy’n darparu cymorth 1:1 i’n dysgwyr â nam ar eu clyw ac a fydd yn addasu adnoddau, yn gwneud nodiadau, ac yn helpu i gwblhau aseiniadau yn unol ag anghenion unigol y dysgwr.

Mae pob un o’r CCD a SSC yn gweithio’n agos iawn gyda’r timau addysgu cwricwlwm ac yn cael eu hyfforddi a’u hannog i ddatblygu sgiliau annibyniaeth dysgwr tra yn y Coleg.

Os oes gennych chi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi gerdded i’r Coleg, neu gael mynediad at gludiant prif ffrwd, cyfeiriwch at ein Canllawiau Trafnidiaeth i Ddysgwyr ag ADY.

Ar gyfer myfyrwyr a allai fod wedi dilyn rhaglen ‘Action Plus’ yr Ysgol neu Gwricwlwm Amgen, neu efallai wedi mynychu rhai sesiynau cymorth ychwanegol, wedi cael cymorth Cynorthwy-ydd Cymorth i Ddysgwyr (CCD) mewn dosbarthiadau, neu wedi mynychu Ysgol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), mae ein cyrsiau Academi Sgiliau Bywyd wedi’u teilwra i gefnogi eich anghenion.

Mae ein cyrsiau Academi Sgiliau Bywyd yn canolbwyntio ar Sgiliau Personol, Cymdeithasol, Iechyd ac Economaidd (PSHE), Sgiliau Galwedigaethol, a Sgiliau Hanfodol Cymru. Maen nhw’n ddelfrydol os ydych chi’n ansicr pa lwybr i’w ddilyn nesaf ac angen y ddarpariaeth ychwanegol honno. Mae cymorth CCD ar gael lle bo angen i bob dysgwr.

Cliciwch yma i weld fideo byr llawn gwybodaeth.

Y Tîm

Sian Thompson

Sian Thompson

Arweinydd ADY a Chynhwysiant
Kristal Davies

Kristal Davies

Asesydd Cymorth Arbenigol
Blank headshot placeholder.

Natalie Reynolds

Cydlynydd Pontio
Blank headshot placeholder.

David Jones

Cydlynydd Pontio
Blank headshot placeholder.

Diane Smyth

Gweinyddwr Cymorth Dysgu
Neon lights spelling Good vibes only.

Cymorth yn y Coleg

Rydym yn croesawu pob agwedd ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o’n gwasanaethau a’n darpariaeth. Fel Coleg rydym yn gwbl ymroddedig i gynnig amgylchedd dysgu cynhwysol sy’n cwrdd ag anghenion addysgol ein dysgwyr ni waeth beth fo’u hoedran, rhyw, gallu, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd. I gefnogi hyn mae gennym Reolwr Cymorth Dysgu a Chydraddoldeb penodedig, sy’n gweithio ochr yn ochr â dysgwyr (a’u rhieni/gofalwyr) i sicrhau bod eu hanghenion addysgol yn cael eu diwallu.

Os ydych yn cael trafferth gyda’r llwyth gwaith, y peth cyntaf yw siarad â’ch tiwtor i roi gwybod iddynt.

Y peth nesaf yw dod o hyd i’ch Anogwr Dysgu yn Yr Hwb – byddan nhw’n gallu’ch helpu chi i wneud cynllun a’ch helpu i fod ar ben eich llwyth gwaith unwaith eto.

Mae gan bob dysgwr yn y Coleg fynediad at Anogwr Dysgu pwrpasol i gynorthwyo’r pontio academaidd o’r ysgol i’r Coleg. Un o brif amcanion y tîm yw annog datblygiad sgiliau dysgu annibynnol; a fydd yn galluogi dysgwyr i gyflawni eu nodau academaidd.

Bydd Anogwyr Dysgu yn gweithio gyda dysgwyr i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i’w galluogi i ddod yn ddysgwyr annibynnol. Gallant drefnu sesiynau 1-1 neu sesiynau grŵp, wedi’u teilwra i anghenion yr unigolyn.

Gall sesiynau gynnwys:

 • Trefniadaeth
 • Gwaith aseiniad
 • Technegau adolygu
 • Sgiliau astudio
 • Cymhelliant

Nid oes gennym Undeb Myfyrwyr ar y campws ond gall myfyrwyr wneud cais am gerdyn NUS am ostyngiadau mewn rhai siopau.

Mae gennym hefyd raglen Llais y Dysgwr weithgar a byddwch yn cael eich annog i ddod yn Gynrychiolydd Cwrs neu hyd yn oed sefyll ar gyfer Myfyriwr-lywodraethwr i sicrhau bod barn dysgwyr yn cael ei chlywed.

Mae’r Coleg yn falch o fod yn cyflwyno’r prosiect Ymgyrraedd yn Ehangach, gan roi cymorth ychwanegol i ddysgwyr sy’n derbyn gofal i symud ymlaen ar eu cwrs a chael y cyfle i fynychu sesiynau blasu Addysg Uwch.

e Judith Evans yn rhan o’n Tîm Diogelu ac yn ymroddedig i gefnogi ein dysgwyr sy’n derbyn gofal a’r rhai sy wedi gadael gofal. Mae Judith wedi ei lleoli yn Yr Hwb (i fyny’r grisiau yn yr atriwm). Ei rhif ffôn yw: 01437 753186, e-bost safe@pembrokeshire.ac.uk

Mae gan Goleg Sir Benfro swyddog dynodedig, Judith Evans. Fel rhan o’n Tîm Diogelu gall Judith roi cyngor a chymorth I ddysgwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni. Gall hyn fod yn ymwneud â’u hastudiaethau presennol a hefyd ar gyfer symud ymlaen i astudiaethau pellach yng Ngholeg Sir Benfro neu fynd i Brifysgol.

Mae Judith wedi ei lleoli yn Yr Hwb (i fyny’r grisiau yn yr atriwm). Ei rhif ffôn yw: 01437 753186, e-bost safe@pembrokeshire.ac.uk

I gael gwybodaeth am sut y gallwch gefnogi eich plentyn yn ystod ei astudiaethau yn y Coleg, cyfeiriwch at y Dudalen Rhieni

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i ddatblygu ei ddarpariaeth a’i ethos dwyieithog. Rydym yn hyrwyddo dwyieithrwydd ac yn annog ein holl fyfyrwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Cyfleoedd dwyieithog

Mae croeso i fyfyrwyr gael mynediad i diwtorialau yn Gymraeg, i gwblhau asesiadau neu aseiniadau trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae llawer o unedau y gallwch eu hastudio yn Gymraeg neu’n ddwyieithog hefyd.

Bydd astudio eich cwrs galwedigaethol yn ddwyieithog yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle a bydd yn rhoi ystod ehangach o opsiynau i chi pan fyddwch yn gadael y Coleg.

Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi

Eich tiwtor

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich astudiaethau rhowch wybod iddynt, os oes gennych unrhyw bryderon am bethau heblaw eich cwrs, byddant yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.

Anogwyr Bugeiliol

Wrth law trwy gydol eich astudiaeth i’ch cefnogi gydag unrhyw faterion y gallech fod yn eu hwynebu.

Tîm Arweiniad

Gall ein Tîm Cyngor ac Arweiniad eich cefnogi gyda’ch dilyniant, p’un a oes angen help arnoch i nodi’ch uchelgeisiau, gwybod sut i gyrraedd lle rydych am fod, neu’n syml ymchwilio i’ch opsiynau. Mae ein cynghorwyr cyfeillgar yma i’ch helpu. Galwch heibio ac ymwelwch â nhw yn y Swyddfa Dderbyn neu anfonwch e-bost atynt: admissions@pembrokeshire.ac.uk

Caplan

Mae gennym gaplan anenwad sy’n mynychu’r Coleg unwaith yr wythnos.

Cwnsela

Mae’r Coleg yn darparu gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim i fyfyrwyr a staff. Bydd y tîm cwnsela yn eich helpu i archwilio eich meddyliau, eich teimladau a’ch pryderon ac i ystyried eich opsiynau fel y gallwch wneud y penderfyniadau sydd orau i chi.

Gallwch wneud apwyntiad i weld aelod o’r tîm cwnsela drwy ffonio neu drwy anfon e-bost at counselling@pembrokeshire.ac.uk

Gweithiwr Ieuenctid

Mae ein Gweithiwr Ieuenctid wrth law i helpu i gyfeirio dysgwyr sy’n cael anawsterau gydag unrhyw agwedd o’u hastudiaethau neu fywyd yn gyffredinol.

Nod Coleg Sir Benfro yw cefnogi ei holl ddysgwyr ac mae’n gweithio’n agos gydag asiantaethau partner i ddarparu cymorth ychwanegol i ddysgwyr sydd â chyfrifoldebau gofal.

Mae’r Coleg yn falch o fod yn gweithio gyda Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a’r prosiect Gyrru Newid mewn partneriaeth â’r Ffederasiwn Gofalwyr a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae gennym wobr efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a Safon Ansawdd y Ffederasiwn Gofalwyr ar gyfer Cymorth i Ofalwyr.

Rydym yn cynnig y canlynol i’n Gofalwyr:

 • Tîm ymroddedig y gall Gofalwyr di-dâl droi ato am gefnogaeth a chyfeirio, gellir cyrraedd y Tîm Diogelu a Llesiant trwy e-bostio safe@pembrokeshire.ac.uk
 • Gwasanaeth cyfeirio i gofrestru dysgwyr fel Gofalwyr gyda’u Meddyg Teulu a gyda Gwasanaethau Gwybodaeth i Ofalwyr.
 • Adnoddau i Ofalwyr – gan gynnwys rhestrau o sefydliadau sydd ar gael i helpu Gofalwyr, gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd a lles a sut i gael cyngor ac arweiniad un-i-un.
 • Darparu rhwydwaith i Ofalwyr gyfarfod ac ymgysylltu â dysgwyr eraill sy’n Ofalwyr
 • Os oes adeg pan fydd cyfrifoldeb y Gofalwr yn effeithio ar eu hastudiaethau gallant ddod ag ef i sylw’r tîm Diogelu a bydd y Coleg yn ystyried addasiadau rhesymol.
 • Rhoi blaenoriaeth i Ofalwyr am gymorth ariannol o’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.
 • Cefnogi Dysgwr sy’n Ofalwr i gynrychioli Gofalwyr eraill mewn cyfarfodydd Llais y Dysgwr ac i weithio ochr yn ochr â’n tîm Diogelu a Lles i gadw anghenion Gofalwyr ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau i ddysgwyr.
 • Trefnu digwyddiadau sy’n codi ymwybyddiaeth a darparu gwybodaeth i Ofalwyr fel dathlu Diwrnod Gofalwyr Ifanc ac Wythnos Ymwybyddiaeth Gofalwyr.

Mae Asesydd Cymorth Arbenigol yn darparu asesiad diagnostig ar gyfer trefniadau mynediad arholiadau. Mae hyn yn cynnwys asesu addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr ag anableddau ac Anghenion Dysgu Ychwanegol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi nid yn unig yn cefnogi eich iechyd meddwl a lles, ond hefyd yn eich helpu i wneud ffrindiau newydd, ac yn rhoi cyfleoedd i chi ddysgu sgiliau newydd. Ond yn bwysicaf oll, mae ein gweithgareddau cyfoethogi wedi’u cynllunio i chi gael hwyl a chael y gorau o’ch amser yn y Coleg.

Isod mae enghraifft o’n darpariaeth wythnosol, gall hyn newid yn ystod y flwyddyn Goleg. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, unwaith y byddwch yn y Coleg, dewch draw i’r Hwb Lles (sydd wedi’i leoli yn yr atriwm).

 • Pwyllgor Prom Lefel-A
 • Celf a Chrefft (gan gynnwys Gwau ar gyfer Iechyd Meddwl)
 • Gemau Bwrdd a Chardiau
 • Clwb Cymraeg
 • Clwb Drama
 • Dug Caeredin
 • Grŵp Gemau Ffantasi (gan gynnwys Dungeon & Dragons)
 • Clwb Ffilmiau
 • Gweithgareddau Ffitrwydd (Pêl-fasged, Cylchedau, Boccia, Boxercise, Hunanamddiffyn)
 • Grŵp Hapchwarae
 • Grwpiau Cymorth Iechyd Meddwl
 • Sesiynau Jamio Cerddorol
 • ‘OpenLearn’ gyda’r Brifysgol Agored
 • Cerddorfa Sir Benfro
 • Gwersi Cerddorol Peripatetig
 • Grŵp Pride
 • Man Diogel
 • Gwersi Iaith Arwyddion
 • Academïau Chwaraeon (Rygbi, Pêl-droed, Pêl-rwyd)
 • Cymorth UCAS

Cefnogir y gweithgareddau hyn gan staff arbenigol a medrus ac maent yn agored I BOB dysgwr y Coleg.

Angen rhywun i siarad â nhw?

Ffederasiwn Gofalwyr a’r Sefydliad Dysgu
Tutor
Pastoral Coaches
Cynnydd
Careers Advisors
Wellbeing
togetherall
Welsh Government
Mentor
Advice
Care
Support
Help
Progression
Guidance
Counsellor
Chaplain
youth worker

Eich Tiwtor

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich astudiaethau rhowch wybod i’ch tiwtor, mae’n bwysig eu bod nhw’n gwybod a ydych chi’n cael trafferth neu ddim yn deall fel eu bod nhw’n cynnig y cymorth cywir. Os oes gennych unrhyw bryderon am bethau heblaw eich cwrs, byddant yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.

Anogwyr Bugeiliol

Mae gan bob Cyfadran Anogwyr Bugeiliol penodedig y byddwch yn cael eich cyflwyno iddynt yn ystod wythnosau cyntaf y Coleg. Bydd eich Anogwr Bugeiliol wrth law trwy gydol eich astudiaethau i’ch cefnogi gydag unrhyw faterion y gallech fod yn eu hwynebu.

Gofal Bugeiliol – Cynnydd

Mae Cynnydd yn brosiect cymorth bugeiliol a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Mae tîm Cynnydd o fentoriaid yn darparu cymorth un-i-un, gofal bugeiliol a chyngor i ddysgwyr 16-24 oed, sy’n profi anawsterau neu rwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu llawn botensial. Mae cymorth yn cynnwys apwyntiadau a gwasanaeth galw heibio, cymorth a chyngor ar les, perthnasoedd, ymddygiad, presenoldeb, cyrhaeddiad, cymhelliant, magu hyder, tai, materion ariannol a chyfeirio at asiantaethau eraill am gymorth arall yn ôl yr angen, ynghyd â chyswllt rheolaidd drwy gydol amser y myfyriwr yn y coleg ac yn ystod holl wyliau’r coleg.


Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac Arweiniad Coleg Sir Benfro eich cefnogi gyda’ch dilyniant; p’un a oes angen help arnoch i nodi’ch uchelgeisiau, gwybod sut i gyrraedd lle rydych am fod, neu’n syml ymchwilio i’ch opsiynau. Mae ein ymgynghorwyr cyfeillgar yma i’ch helpu. Ewch i’w gweld yn y Swyddfa Dderbyn neu anfonwch e-bost atynt.

WTîm Lles

Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael y gorau o’ch profiad yn y Coleg. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth gan gynnwys nyrs, cwnselwyr, biwro cyflogaeth, caplan, gweithiwr ieuenctid, TogetherAll (gwefan yn cynnig cymorth ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn) a llawer mwy. Ymwelwch â’r Hwb (ar frig y grisiau yn yr atriwm) i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad ato.