I chi a’ch busnes

Datblygu gweithlu’r dyfodol

Gyda thraddodiad hyfforddi dros 50 mlynedd, rydym yn falch o weithio ochr yn ochr â busnesau lleol i ysgogi twf economaidd ar gyfer y rhanbarth.

Mae ein tîm Central Training yn ymroddedig i gefnogi busnesau lleol ac mae ganddynt arbenigedd mewn nodi’r cyfleoedd hyfforddi a’r ffrydiau ariannu a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich targedau presennol yn ogystal â’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gyda Rheolwr Cyfrifon pwrpasol, bydd gennych fynediad at wybodaeth ac adnoddau arbenigol ar draws ystod eang o sectorau.

Beth bynnag sydd ei angen ar eich busnes, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych ac yn eich cefnogi gyda dadansoddi anghenion hyfforddi, recriwtio, prentisiaethau, hyfforddiant seiliedig ar waith a hyfforddiant pwrpasol.

Dr Barry Walters
Pennaeth, Coleg Sir Benfro

Cysylltwch â ni:

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Mae Coleg Sir Benfro yn cynnig ystod eang o opsiynau dysgu seiliedig ar waith, sydd ar gael fel Prentisiaethau a chyrsiau Seiliedig ar Waith.

Gall y ddau opsiwn fod yn gymysgedd o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth (un diwrnod yr wythnos fel arfer) a chymhwysedd ymarferol wedi’i gynllunio i wella cynhyrchiant trwy ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl y swydd, a chyfle i ennill arian wrth ddysgu.

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu (a elwir hefyd yn Fframwaith), sy’n cynnwys nifer o wahanol gymwysterau a enillir yn y gweithle gyda chymorth cyflogwr, ac efallai y bydd angen amser i fynychu’r Coleg ar gyfer llwybrau galwedigaethol penodol.

Gallwch ddarganfod mwy am recriwtio prentis ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae nodweddion y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru yn cynnwys:

 • Dysgu yn y gweithle ac wedi’i oruchwylio gan gyflogwr
 • Addysg a hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith
 • Rheoleiddio safonau hyfforddi yn allanol yn y gweithle a thu allan
 • Darpariaeth pob oed a darparu hyfforddiant lefel uwch i bobl yn eu dewis broffesiynau
 • Dysgu a chaffael sgil
 • Mae hyfforddiant yn dilyn rhaglen ddysgu ddiffiniedig gyda safonau sefydledig ar gyfer galwedigaeth gydnabyddedig; a
 • Cytundeb Dysgu Prentisiaeth ar y rhaglen rhwng y prentis, y cyflogwr a’r darparwr

Mae Prentisiaeth wedi’i hariannu’n llawn (dim cost) ac mae’n nodi’r cynnwys a’r cymwysterau y dylai prentis anelu at eu hennill, gan gwmpasu cymwyseddau galwedigaethol a’r wybodaeth dechnegol berthnasol.

Mae prentisiaethau wedi’u cynllunio i ddarparu dysgwyr â sgiliau trosglwyddadwy sy’n berthnasol i’r diwydiant ehangach, yn ogystal â’r sgiliau penodol sy’n gysylltiedig â phob Fframwaith.

Mae cyflogwyr yn gyfrifol am gyflog y prentis a fydd yn adlewyrchu ei oedran a’i brofiad.

Meini prawf cymhwysedd – (Rhaid darparu tystiolaeth i brofi bod y prentis yn gallu bodloni’r meini prawf cymhwysedd, cyn dechrau’r rhaglen, bydd angen i’r cyflogwr ddarparu rhai elfennau o’r dystiolaeth sydd ei hangen):

 • Hawl gyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU
 • Yn gallu darparu tystiolaeth o’r cymhwyster uchaf a enillwyd
 • O leiaf 16 oed
 • Cyflogedig/Hunangyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos (e.e. contract cyflogaeth)
 • Ennill yr isafswm cyflog cenedlaethol (e.e. slip cyflog neu gopi o gontract cyflogaeth)

Bydd angen i Gwmnïau/Cyflogwyr hefyd ddarparu tystiolaeth o yswiriant a chael ymweliad fetio Iechyd a Diogelwch ac ymweliadau monitro dilynol drwy gydol rhaglen y prentisiaid.

Unwaith y bydd prentis yn dechrau ar ei raglen, bydd gofyn iddo gwblhau adolygiad gyda’i aseswr bob 1-2 fis, a bydd adolygiad yn gofyn am fewnbwn gan y cyflogwr/rheolwr neu oruchwyliwr y prentis, yn ogystal â’r dysgwr a’r aseswr/adolygwr. Gall adolygiadau ddigwydd yn bersonol neu ar-lein, wedi’u dilysu â naill ai llofnodion neu e-byst gan bob parti.

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni prentisiaeth o fusnes i letygarwch, peirianneg, adeiladu ac iechyd a gofal.

Gallwch weld yr ystod lawn o brentisiaethau ar y dudalen cyrsiau prentisiaethau.

Mae cwrs seiliedig ar waith yn gymhwyster sy’n cael ei gwblhau yn bennaf yn y gweithle gyda chymorth adolygydd/aseswr. Mae’n beth da bod y dysgwr yn gweithio neu’n gwirfoddoli am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Mae dysgu yn seiliedig yn bennaf yn y gweithle ac yn cael ei oruchwylio gan gyflogwr gydag addysg yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith. Efallai y bydd angen amser i fynychu’r Coleg ar gyfer llwybrau galwedigaethol penodol.

Mae gan ddysgwyr amserlen i gwblhau’r cymhwyster, mae hyn yn dibynnu ar y cymhwyster a’r lefel. Mae llwybrau ar gael i bob oed ac yn darparu hyfforddiant lefel uwch i bobl yn eu dewis broffesiwn.

Gweler y tudalennau gwybodaeth cwrs unigol neu’r Llyfryn Addysg Oedolion am fanylion y costau a gwybodaeth am gyllid a allai fod ar gael i unigolion a chyflogwyr.

Os oes gennych chi brentis yn barod, neu aelod presennol o staff yr hoffech chi uwchsgilio, ewch i dudalen gwybodaeth cwrs y pwnc a chwblhewch y ffurflen gais gyda’ch gweithiwr. Os oes angen unrhyw gymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni central@pembrokeshire.ac.uk / 01437 753 320.

Os ydych am recriwtio, gall Coleg Sir Benfro eich helpu i ddod o hyd i’r person cywir i ymuno â’ch tîm. Gweler y deilsen ‘Gwasanaeth Recriwtio’ isod am ragor o wybodaeth neu gallwch gysylltu â’r tîm ar recriwt@colegsirbenfro.ac.uk / 01437 753 463.

Mae WB Griffiths & Son Limited yn falch o’u record o ddarparu hyfforddiant prentisiaeth ar draws disgyblaethau’r sector adeiladu ac o’r hanes hir o gydweithio gyda Choleg Sir Benfro fel darparwr cyrsiau i helpu i hwyluso hyfforddiant pobl leol.

Mae’r dull hwn o weithio ar y cyd yn hwyluso uwchsgilio gweithlu llafur WB Griffiths & Son Limited a chadw gweithwyr medrus iawn yn Sir Benfro.

Mae WB Griffiths & Son Limited, yn gwerthfawrogi’n fawr fuddsoddiad Coleg Sir Benfro yng nghynnwys a chylch gorchwyl y cyrsiau y mae’n eu darparu i fyfyrwyr a’r gefnogaeth y mae’n ei darparu i’r sector adeiladu wrth gyflawni’r rôl hanfodol hon yn y gymuned.

Apprentices working at WB Griffiths

Doorway surrounded by pink neon lights

Dysgu yn y Gwaith

Mae ein cyrsiau dysgu yn y gwaith yn rhoi hyblygrwydd i gyflogwyr i’w gweithwyr (neu wirfoddolwyr) uwchsgilio ac ennill cymwysterau tra’n lleihau amser i ffwrdd o’r gweithle. Mae amrywiaeth eang o gymwysterau ar gael fel Prentisiaethau a chymwysterau annibynnol seiliedig ar waith, ac mae’r ddau lwybr yn asesu cymhwysedd ymarferol sydd wedi’u cynllunio i wella cynhyrchiant trwy ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl y swydd.

Yn dibynnu ar y gofynion cymhwyster, gall y gweithiwr gael ei asesu yn y gweithle gan aseswr â phrofiad diwydiant yn unig, bydd cymwysterau eraill yn gofyn am gymysgedd o asesiad ystafell ddosbarth (un diwrnod yr wythnos yn y Coleg fel arfer) ac asesiad yn y gweithle. Gweler y tudalennau cyrsiau unigol am ragor o wybodaeth am y gofynion.

Mae angen i ddysgwyr fod yn y gweithle am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Mae cyrsiau dysgu yn y gwaith yn darparu ffordd gost-effeithiol o adeiladu gweithlu dawnus ar gyfer y dyfodol ac uwchsgilio staff newydd a phresennol. Bydd prentis yn cael ei hyfforddiant heb unrhyw gost i fusnes, gweler y tudalennau gwybodaeth cwrs unigol neu’r Llyfryn Dysgwr sy’n Oedolion am ddadansoddiad o gostau cymwysterau seiliedig ar waith eraill a gwybodaeth am gyllid a allai fod ar gael i unigolion a chyflogwyr.

Mae’r cyflogwr yn gyfrifol am gyflog eu gweithiwr a ddylai adlewyrchu eu hoedran a’u profiad.

Bydd hefyd yn ofynnol i gyflogwyr ganiatáu amser i’r gweithiwr gael ei asesu yn y gweithle yn fisol ac amser i fynychu’r Coleg ar gyfer llwybrau galwedigaethol penodol.

Bydd yn ofynnol i gyflogwyr ganiatáu amser i’r gweithiwr gael ei asesu yn y gweithle yn fisol ac, os oes angen, amser i fynychu’r Coleg ar gyfer llwybrau galwedigaethol penodol. Bydd gofyn i gyflogwr gyfrannu at adolygiadau misol, gan gadarnhau sut mae’r dysgwr yn dod yn ei flaen yn y gweithle.

Mae hyd cymhwyster seiliedig ar waith yn dibynnu ar y pwnc; lleiafswm hyd yw 8 mis, mae’r mwyafrif yn rhedeg o 12-24 mis a gall rhai cymwysterau lefel uwch fod am hyd at 48 mis.

Ar gyfer cyflogwyr gyda phrentisiaid, mae gofynion ychwanegol ar gyfer gweithwyr; gweler ‘Beth yw’r gofynion cymhwyster ar gyfer prentis?’

Os oes gennych chi aelod o staff yn barod yr hoffech chi uwchsgilio, ewch i dudalen gwybodaeth cwrs y pwnc a chwblhewch y ffurflen gais gyda’ch cyflogai. Os oes angen unrhyw gymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni central@pembrokeshire.ac.uk / 01437 753 320.

Os ydych am recriwtio, gall Coleg Sir Benfro eich helpu i ddod o hyd i’r person cywir i ymuno â’ch tîm. Gweler y deilsen ‘Gwasanaeth Recriwtio’ am ragor o wybodaeth neu gallwch gysylltu â’r tîm ar recriwt@colegsirbenfro.ac.uk / 01437 753 463.

Happy girl using mobile phone at amusement park

Gwasanaeth Recriwtio

Mae’r Biwro Cyflogaeth a Menter, gwasanaeth dysgwyr, ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ar gael i ddysgwyr Coleg Sir Benfro. Sefydlwyd tîm Cyflogadwyedd y Coleg yn 2010 ac ers hynny maent wedi gosod dros 2,800 o bobl mewn gwaith. Fel darparwr mwyaf y sir o ystod eang o addysg a hyfforddiant ôl-16, mae Coleg Sir Benfro yn frwd dros ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr.

Mae tîm y Biwro Cyflogaeth a Menter yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ac entrepreneuraidd hanfodol trwy ddarparu cyngor ac arweiniad i’w cefnogi i gyflogaeth neu hunangyflogaeth. Gan greu mwy a gwell cyfleoedd dilyniant i ddysgwyr, mae’r tîm yn parhau i adeiladu cysylltiadau recriwtio cryf gyda chyflogwyr ac yn paratoi dysgwyr trwy ddatblygu sgiliau trwy ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad, lleoliadau profiad gwaith a chwilio am swydd.

Funded by the Welsh Government Logo

Nod Biwro Cyflogaeth a Menter Coleg Sir Benfro yw paru’r ymgeisydd cywir â’r swydd cywir o fewn eich busnes. Rydym yn cefnogi ac yn paratoi ymgeiswyr ag amrywiaeth eang o arbenigedd a sgiliau yn barod i chi eu recriwtio. Gyda chronfa o tua 3,000 o fyfyrwyr, mae gennym ystod eang o sgiliau a phrofiad ar gael. Gallwn helpu gyda:

 • Hysbysebu eich swyddi gwag i’n myfyrwyr
 • Hyrwyddo eich swyddi gwag trwy gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau rhwydwaith
 • Cynnal digwyddiadau recriwtio pwrpasol o fewn y Coleg
 • Llunio rhestr fer o ymgeiswyr
 • Cefnogi gyda threfniadau cyfweld gan gynnwys defnyddio gofod yn ein swyddfeydd ar gyfer cyfweld ymgeiswyr
 • Cynnig cyngor ar ddewis yr ymgeisydd cywir
 • Cefnogaeth barhaus unwaith y byddwch wedi llenwi eich swyddi gwag
 • Beth i’w gynnwys yn y disgrifiad swydd
Rydym yn canfod bod cyflogwyr yn elwa o gyflwyno digwyddiadau recriwtio pwrpasol o fewn y Coleg. Byddai eich digwyddiad pwrpasol rhad ac am ddim yn rhoi cyfle i’ch sefydliad fynychu Coleg Sir Benfro; i siarad â dysgwyr am sut beth yw gweithio i chi a’r mathau o swyddi/gyrfaoedd sydd ar gael. Gellid ei gynnal yn y prif ofod canolog yn y Coleg lle gallech gael stondin a darparu unrhyw lenyddiaeth/gwybodaeth ymgeisio. Yn ystod y digwyddiad, yn y gofod canolog, gallech ddewis chwarae PowerPoint ar y sgrin fawr i hysbysebu unrhyw swyddi gwag/gweithio yn eich sefydliad a gallwn hefyd edrych ar ddarparu ystafell i’ch galluogi i gynnal unrhyw gyfweliadau os oes angen. Cyn eich digwyddiad, byddem yn ei hyrwyddo ledled y Coleg ac, os oeddech am i ni wneud hynny, gallem ei hysbysebu ar ein tudalennau Facebook ac Instagram Biwro Cyflogaeth. Rydym hefyd wedi trefnu digwyddiadau cinio i Gyflogwyr, a noddir gan Dragon LNG, lle rydym yn gwahodd cyflogwyr lleol i gwrdd â grwpiau o ddysgwyr, dros ginio, i drafod rhagolygon gyrfa a chyfleoedd gwaith. Gallwch gysylltu â’n Tîm Digwyddiadau ymroddedig i gael gwybod mwy ar 01437 753 379 neu e-bostiwch: recriwt@colegsirbenfro.ac.uk

Lleolir ein prif swyddfa yng Ngholeg Sir Benfro.

Ffoniwch y tîm heddiw ar: 01437 753 463 neu e-bostiwch: recriwt@colegsirbenfro.ac.uk

Y Tîm

Jennifer Dyer
Jennifer Dyer
Swyddog Cyswllt Cyflogadwyedd
Headshot of Fiona Lewis.
Fiona Lewis
Swyddog Cyswllt Cyflogadwyedd
Headshot of Lucy Corfield.
Lucy Corfield
Swyddog Cyswllt Cyflogadwyedd
Headshot of Michelle Sitonik.
Michelle Sitonik
Swyddog Cyswllt Cyflogadwyedd
Susie Watts
Susie Watts
Swyddog Digwyddiadau Cyflogwyr
Headshot of Sian Jones.
Sian Jones
Gweinyddwr Cyflogadwyedd
Headshot of Helen Bingham.
Helen Bingham
Swyddog Menter
Headshot of Christine Harries.
Christine Harries
Swyddog Menter
Diagonal red neon tubes

Lleoliadau Gwaith

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i ymgymryd â lleoliadau gwaith ochr yn ochr â’u hastudiaethau. Er mwyn caniatáu i gynifer o fyfyrwyr â phosibl elwa o leoliadau gwaith rydym yn awyddus i weithio gyda busnesau lleol a rhanbarthol a hoffai gael mynediad at y sgiliau a’r doniau a gynigir gan fyfyrwyr Coleg Sir Benfro sy’n astudio ar amrywiaeth eang o raglenni academaidd a galwedigaethol.

Manteision i’ch cwmni:
 • Mae profiad gwaith yn strategaeth recriwtio wych. Mae ymchwil yn dangos bod pobl ifanc yn fwy tebygol o ddilyn gyrfa yn y maes y maent wedi cael profiad gwaith ynddo, gan roi cronfa fwy o dalent ifanc i chi ddewis ohono.
 • Gall profiad gwaith fod o fudd i’ch gweithwyr eraill drwy roi’r cyfle iddynt fentora’r hyfforddai a dangos eu sgiliau arwain eu hunain.
 • Nid yw cynnig cyfleoedd profiad gwaith yn costio’n ariannol i chi.
 • Mae profiad gwaith yn gyhoeddusrwydd da i’ch cwmni – unwaith y daw’r gair o gwmpas eich bod yn cynnig rhaglen profiad gwaith ardderchog bydd gennych y bobl ifanc orau sydd eisiau gweithio i chi.
 • Mae pobl ifanc yn dod ag egni a phersbectif cwbl newydd i’ch busnes ac yn rhoi cyfle i chi fanteisio ar farchnad iau. Gallwch elwa o wybodaeth ieuenctid yn enwedig o ran TG a chyfryngau cymdeithasol.
 • Mae lleoliadau’n amrywio o un diwrnod yr wythnos i leoedd bloc sy’n eich galluogi i ddewis pa un sy’n gweddu orau i’ch anghenion busnes.

Ffoniwch y tîm heddiw: 01437 753 463 neu e-bostiwch: recriwt@colegsirbenfro.ac.uk

Y Tîm

Heather Fitzgerald
Heather Fitzgerald
Ymgynghorydd Cyflogadwy
Bright coloured neon fish in tank

Llogi Cyfleusterau

O ystafelloedd cyfarfod ar gyfer dau berson i theatr ar gyfer 220. Chi biau’r dewis!

Gallwn gynnig amrywiaeth o leoedd i’w llogi gan gynnwys atriwm fawr ag iddi ddigon o le, ystafelloedd cyfarfod o wahanol feintiau, ystafelloedd TG, Theatr Myrddin, stiwdios dawns a’r Bwyty.

I’r rhai sy’n chwilio am ofod mwy rydym hefyd yn gallu llogi’r neuadd chwaraeon.

Gyda pharcio ar y safle ac amrywiaeth o opsiynau lluniaeth, mae Coleg Sir Benfro yn cynnig cyfleuster cyfleus o safon uchel ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau.

I wneud ymholiadau ffoniwch: 01437 753 000 neu e-bostiwch: marchnata@colegsirbenfro.ac.uk

Gall y gost amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar y gofod rydych am ei logi, am ba mor hir y mae angen y lle arnoch ac a oes angen unrhyw staff ychwanegol os yw’r digwyddiad y tu allan i’n horiau agor arferol.

I wneud ymholiadau ffoniwch: 01437 753 000 neu e-bostiwch: marchnata@colegsirbenfro.ac.uk

Oherwydd bod dosbarthiadau’n cael eu cynnal weithiau gall fod yn anodd llogi lle rhwng 09:00 a 16:00 yn ystod y tymor. Mae ein cyfleusterau ar gael orau ar ôl 17:00 ac ar benwythnosau yn ystod y tymor neu yn ystod yr wythnos yn ystod cyfnodau gwyliau.

I wneud ymholiadau ffoniwch: 01437 753 000 neu e-bostiwch: marchnata@colegsirbenfro.ac.uk

Neon lights lighting a tunnel.

Central Training

Central Training Logo

Ymunwch â mwy na 2,000 o gyflogwyr ar draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion sy’n dewis Central Training i ddiwallu eu hanghenion hyfforddi.

Er mwyn ffynnu yn yr economi heddiw mae gweithlu medrus a brwdfrydig yn cael ei gydnabod fel un o gydrannau allweddol llwyddiant busnes.

Yn Central Training rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chi i adeiladu gweithlu a fydd yn gweld eich cwmni yn ffynnu. Bydd Rheolwr Cyfrifon arbenigol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn gweithio gyda chi i nodi eich anghenion presennol a’ch helpu i gynllunio i gyflawni eich nodau yn y dyfodol trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a hyfforddiant staff effeithiol.

Trwy’r hyfforddiant cywir byddwn yn eich helpu i adeiladu gweithlu ysbrydoledig a brwdfrydig a fydd yn defnyddio eu sgiliau newydd a’u hyder i’ch helpu i gyflawni eich nodau busnes.

Sgiliau Busnes, Arweinyddiaeth a Hyfforddiant Proffesiynol
Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau proffesiynol i helpu eich gweithwyr i wella eu sgiliau. Bydd y wybodaeth arbenigol y byddant yn dod yn ôl i’r gweithle yn eich helpu i gyflawni eich nodau busnes.

Hyfforddiant Sgiliau Technegol
Mae ein cyrsiau hyfforddiant technegol wedi’u cynllunio i ddarparu’ch gweithwyr â’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni elfen benodol o’u swydd.

Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch
Mae prentisiaethau ar gael mewn ystod eang o sectorau ac maent yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd gan gael eich cydnabod fel un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gryfhau eich gweithlu.

Hyfforddiant Ar-lein
Rydym yn gwybod nad yw bob amser yn hawdd rhyddhau gweithwyr ar gyfer hyfforddiant, a dyna pam rydym yn datblygu opsiynau dysgu mwy cyfunol ochr yn ochr â’n darpariaeth DysguArlein. Gellir cyrchu ein cyrsiau DysguArlein gan ddefnyddio cyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd o unrhyw le. Mae DysguArlein yn caniatáu i’ch gweithwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain, gan astudio pryd y dymunant a lle y dymunant, gan ganiatáu iddynt astudio o amgylch ffyrdd prysur o fyw.

Mae rhaglenni hyfforddi a ddarperir yn y Coleg yn elwa ar y cyfleusterau canlynol:

 • Mae’r Ganolfan Arloesedd yn gyfleuster o’r radd flaenaf ar gyfer dylunio, peirianneg, y cyfryngau, ffotograffiaeth, adeiladu a cherddoriaeth. Mae adnoddau arbenigol ynghyd â staff medrus iawn yn darparu ystod eang o gyfleoedd addysg bellach ac uwch mewn pynciau a fydd yn hanfodol ar gyfer datblygu economi gystadleuol sgil-uchel.
 • Mae’r Ganolfan Ynni yn darparu hyfforddiant nwy, olew a dŵr, asesiad achrededig a chyfleusterau gosod a gwasanaethu ynni adnewyddadwy byw. Cynhelir cyrsiau hyfforddi ar-alw drwy gydol y flwyddyn.
 • Mae’r Ganolfan Adeiladu yn amgylchedd hyfforddi ardderchog ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol, crefftwyr a gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu sgiliau a’u cymwysterau. Gydag offer modern, gweithdai mawr a darlithwyr profiadol, mae’r Coleg mewn sefyllfa dda i’r rhai sydd am ddysgu crefft.

Gellir darparu hyfforddiant hefyd ar safle eich cwmni neu mewn lleoliad arall sy’n addas i chi ac anghenion eich busnes.

Rydym yn falch o fod yn ddarparwr hyfforddiant blaenllaw i gwmnïau ar draws de orllewin Cymru a thu hwnt. Gallwn gynnig hyfforddiant yn y sectorau canlynol:
 • Rheoli Anifeiliaid
 • Harddwch a Therapïau Cyflenwol
 • Busnes a Rheolaeth
 • Arlwyo a Lletygarwch
 • Gofal Plant
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Peirianneg
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Trin Gwallt a Gwaith Barbwr
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • TG
 • Ieithoedd
 • Morol
 • Chwaraeon
 • Dysgu

Y Tîm

Steffan James
Steffan James
Cynghorydd Ymgysylltu Cyflogwyr
Sally Chesmer
Sally Chesmer
Cynghorydd Ymgysylltu Cyflogwyr
Blank headshot placeholder.
Susan Foster
Gweinyddwr Ymgysylltu Cyflogwyr
Lady wearing glasses looking down

Hyfforddiant Pwrpasol

Credwn mai un o’n hasedau mwyaf yw ein gallu i gynnig datrysiad hyfforddi sydd wedi’i deilwra’n benodol i ddiwallu anghenion eich busnes.

P’un a ydych am uwchsgilio’ch gweithwyr gyda sgil penodol, neu os oes angen rhaglen hyfforddi gynhwysfawr arnoch, bydd eich rheolwr cyfrif yn gweithio gyda chi i ddatblygu datrysiad hyfforddi mewnol wedi’i deilwra i’ch busnes.

Bydd ein haseswyr profiadol a gwybodus yn gallu argymell yn union pa fath o hyfforddiant y byddai ei angen arnoch yn seiliedig ar eich busnes, amserlen a gofynion cyllideb.

Drwy gydol y broses byddwn yn gweithio gyda chi i greu cwrs hyfforddi unigol neu raglen hyfforddi gwbl bwrpasol. Ar y pwynt hwn, efallai y daw’n amlwg bod angen ymgynghori pellach arnoch i gyflawni eich nodau busnes strategol. Os yw hyn yn wir, yna rydym yn cynnig proses ymgynghori lawn lle caiff opsiynau ariannu eu harchwilio a chymorth/datblygiad parhaus yn cael ei roi ar waith i arwain eich busnes at ei nodau.

Gellir cyflwyno cwrs hyfforddi unigol neu raglen hyfforddi bwrpasol mewn amrywiaeth o fformatau.

Lady using an ATM with blue lighting

Ariannu

Mae ein ymgynghorwyr hyfforddedig wrth law i sicrhau eich bod yn cael gwybod am unrhyw gyfleoedd hyfforddi a ariennir y gallai eich busnes fod yn gymwys ar eu cyfer.

Mae’r cyllid sydd ar gael, a chyrsiau a chwmnïau sy’n gymwys, yn newid yn aml, felly gwiriwch am y cyfleoedd ariannu diweddaraf. Mae cyrsiau am ddim, a/neu gyrsiau â chymhorthdal, ar gael ar hyn o bryd trwy gyllid prentisiaeth a’r Cyfrifon Dysgu Personol.

Mae cymhwysedd ar gyfer cyflogwyr sy’n cael mynediad i hyfforddiant trwy’r Cyfrif Dysgu Personol yn wahanol i’r hyn ar gyfer unigolion felly gwiriwch gymhwysedd cyn cofrestru eich gweithwyr ar gwrs.

Mae’n bosibl y gall cyllid drwy Gyfrifon Dysgu Personol helpu eich cwmni gyda’r canlynol:

 • Cefnogi datblygiad sgiliau eich gweithwyr
 • Galluogi gweithwyr i ennill cymwysterau i helpu i lenwi’r bylchau sgiliau presennol
 • Helpu i fynd i’r afael â heriau presennol a thyfu eich busnes
 • Cefnogaeth gydag anghenion sgiliau hirdymor i wella’ch busnes
 • Cefnogi cymwysterau o fewn y sectorau blaenoriaeth

Sylwer: gall meini prawf cymhwysedd PLA a chyrsiau newid yn ystod y flwyddyn.

Purple neon square on plant background

Twf Swyddi Cymru+

Mae Rhaglen JGW+ yn cynnig agwedd gyfannol i bobl ifanc at gymorth cyflogadwyedd. Bydd gan gyfranogwyr y rhaglen Gynllun Dysgu Unigol (CDU) i’w ddatblygu a’i gyflwyno gyda mentor eu cwrs a fydd yn eu cefnogi i ennill y sgiliau, y cymwysterau a’r profiad sy’n eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch, neu i gyflogaeth gynaliadwy o safon (gan gynnwys hunangyflogaeth) neu brentisiaeth.

Yng Ngholeg Sir Benfro gallwn gynnig y pum llwybr canlynol:

 • TGCh
 • Busnes, Hamdden a Thwristiaeth
 • Adeiladu (Cyffredinol)
 • Peirianneg (Cyffredinol)
 • Harddwch, Celfyddydau, Gofal a Thrin Gwallt

I wneud cais am un o’r rhaglenni hyn, cliciwch yma.

Light bulb with neon lighting behind

Canolfan Ynni

Mae’r Ganolfan Ynni bwrpasol ar gampws Hwlffordd yn darparu hyfforddiant nwy, olew a dŵr, asesiad achrededig a chyfleusterau gosod a gwasanaethu ynni adnewyddadwy byw.

Mae’r Ganolfan Ynni, sy’n cael ei rhedeg gan staff arbenigol, yn cynnig siop un stop ar gyfer hyfforddi peirianwyr a busnesau plymio a gwresogi ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan yn cynnig cyflenwad llawn o gyrsiau ynni gan gynnwys hyfforddiant ac asesu Olew OFTEC a Nwy ACS yn ogystal â chyrsiau plymio ac adnewyddadwy gyda’r nod o gefnogi’r rhai sy’n gweithio tuag at achrediad MCS. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig Rhaglenni Dysgu Rheoledig BPEC ar gyfer newydd-ddyfodiaid i Beirianneg Nwy Domestig.

Cynhelir cyrsiau yn ôl y galw a gellir eu teilwra’n benodol i’ch sefydliad.

Mae cyrsiau yn cynnwys:
 • Hyfforddiant Diweddaru – Nwy ACS
 • Pympiau Gwres o’r Awyr a’r Ddaear
 • Asesiad Gwres Canolog/Dŵr
 • Cyrsiau Nwy Domestig
 • Gosod a Chynnal a Chadw Chwistrellwyr Tân
 • Hyfforddiant Nwy (diweddaru a newydd-ddyfodiaid)
 • Cyrsiau OFTEC
 • Ynysu Gosodiadau Trydanol yn Ddiogel
 • Dŵr Poeth Solar Thermol
 • Dŵr poeth heb ei awyru
 • Rheoliadau Dŵr
Gallwch weld manylion llawn ein cyrsiau Canolfan Ynni yma.

Am unrhyw wybodaeth bellach am ein cyrsiau Canolfan Ynni cysylltwch â:

Tîm Central: 01437 753 320

Gweinyddwr yr adran: 01437 753 276

E-bost: energycentre@pembrokeshire.ac.uk

Quality Award Logo.
Foster Wales Logo - we support local authority fostering in Wales.
Green Dragon Logo.
Disability Confident Logo.
Armed Forces Bronze Logo.
Black Leadership Group Affiliated Organisation Logo