Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cyfrifiadura Cymhwysol

Cyfrifiadura Cymhwysol

Cyfrifiadura Cymhwysol

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Cyfrifiadura Cymhwysol

Mae twf aruthrol y Rhyngrwyd, y llu o rwydweithiau cyfrifiadurol, dyfeisiau rhaglenadwy a systemau gwybodaeth mewn amrywiol ffurfiau a chyflymder y newid parhaus yn sicrhau gofyniad mawr am weithwyr sydd â sgiliau a chymwysterau cyfrifiadurol cyfoes.

SKU: 1006F7332
MEYSYDD:
ID: 18717

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r rhaglen Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hon wedi’i dylunio i gynhyrchu graddedigion sydd â’r gallu priodol i weithio yn y diwydiant systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth sy’n ehangu’n gyflym yn y DU.

Mae’r arbenigedd a’r sgiliau a ddatblygwch yn ystod y rhaglen astudio yn cael eu parchu’n fawr gan gyflogwyr.

Byddai cyfrifiadur cartref diweddar yn ddefnyddiol, ond nid yn hanfodol.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, dros 2 flynedd, gan ddechrau ym mis Medi.

University of Wales logo

Mae’r coleg yn gorff cysylltiedig i Brifysgol Cymru ac wedi’i ddynodi’n Sefydliad Technegol Prifysgol Cymru (STPC). Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro, Choleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, Coleg Caerdydd a’r Fro a Grŵp Colegau NPTC i ddatblygu addysg dechnegol uwch a hyfforddiant ac arloesedd a arweinir gan gyflogwyr. Gan weithio o fewn strwythur cydffederal, caiff y rhwydwaith o Sefydliadau Technegol ei lywio gan anghenion cyflogwyr a’i nod yw hyrwyddo cyfle cyfartal ac annog cyfranogiad mewn addysg drydyddol.

Mae dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn cyrsiau a ddarperir gan y coleg fel un o Sefydliadau Technegol Prifysgol Cymru yn derbyn dyfarniad a ddilysir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 • TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • 32 pwynt Tariff UCAS o gymhwyster Lefel-A neu alwedigaethol
 • Bydd mynediad uniongyrchol i ymgeiswyr sydd wedi bod allan o addysg llawn-amser am fwy na dwy flynedd yn cael eu hystyried yn seiliedig ar ddysgu neu brofiad blaenorol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Gall mynediad fod yn amodol ar gyfweliad
 • 32 pwynt Tariff UCAS o gymhwyster Lefel-A neu alwedigaethol

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Saernïaeth Gyfrifiadurol a Systemau Gweithredu – rhoi sylfaen i fyfyrwyr yn y cysyniadau allweddol y tu ôl i saernïaeth gyfrifiadurol nodweddiadol, caledwedd, rhwydweithiau a systemau gweithredu.
 • Dadansoddi Data a Delweddu – datblygu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr sydd eu hangen i wneud dadansoddiad ystadegol sylfaenol o ddata arbrofol a chyflwyno amrywiaeth eang o dechnegau a ddefnyddir i arddangos gwahanol fathau o ddata yn effeithiol. Bydd dysgwyr yn dysgu dylunio cyflwyniadau data ar gyfer arddangosiadau statig a rhyngweithiol.
 • Cyflwyniad i Gysyniadau Gwe a Chronfa Ddata – rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o’r cysyniadau a’r egwyddorion sylfaenol sydd eu hangen i ddylunio a gweithredu cronfeydd data perthynol ac adeiladu a gweithredu tudalennau gwe.
 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd – datblygu sgiliau dysgwyr ar gyfer astudio annibynnol a dysgu gydol oes, a fydd yn sail i gwblhau eu rhaglen radd yn llwyddiannus ac yn cefnogi cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.
 • Hanfodion Rhwydwaith a Seiberddiogelwch – rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o gysyniadau allweddol a hanfodion cyfathrebu data, rhwydweithiau cyfrifiadurol a diogelwch data a dyfeisiau mewn rhwydwaith.
 • Datblygu Meddalwedd – cyflwyniad i luniadau meddalwedd ac i ddatblygu meddalwedd gan ddefnyddio iaith raglennu lefel uchel. Bydd cysyniadau dylunio syml ac arferion rhaglennu da yn cael eu mabwysiadu.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ysgrifenedig

Ar gyfer gyrfaoedd mewn busnes a diwydiant fel staff cymorth TG dan hyfforddiant, technegwyr cyfrifiaduron, rhaglenwyr, dadansoddwyr neu yrfaoedd cysylltiedig.

Bydd cwblhau’r HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i gael mynediad i gyrsiau Gradd Genedlaethol Uwch (HND)/gradd mewn pynciau cysylltiedig.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Dysgwch am y cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Uwch ar ein cyllid myfyrwyr dudalen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/12/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close