Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheolaeth Adeiladu

Rheolaeth Adeiladu

Rheolaeth Adeiladu

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Rheolaeth Adeiladu

Mae’r cymhwyster galwedigaethol sefydledig hwn, sy’n uchel ei barch ymhlith cyflogwyr, yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o’r rolau arwain wrth reoli a chyflawni’r broses adeiladu.

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

SKU: 1505F7332 Learners: , Area:
ID: 18103

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y rhaglen Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hon yn eich paratoi ar gyfer rôl technegydd uwch yn y sector rheoli adeiladu yn y diwydiant adeiladu.

Astudir y cwrs hwn yn rhan-amser dros ddwy flynedd.

Mae'r rhaglen hon wedi'i breinio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Santc yn cael ei dyfarnu ganddi
 • TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • 32 pwynt Tariff UCAS o gymhwyster Lefel-A neu alwedigaethol
 • Bydd mynediad uniongyrchol i ymgeiswyr sydd wedi bod allan o addysg llawn-amser am fwy na dwy flynedd yn cael eu hystyried yn seiliedig ar ddysgu neu brofiad blaenorol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Gall mynediad fod yn amodol ar gyfweliad
 • Cwblhau rhaglen Lefel 3 gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch a thystiolaeth o welliant o asesiadau mewnol TGAU neu Sgiliau, yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth greiddiol i chi o gyd-destun rheoleiddiol, technolegol, cymdeithasol, cyfreithiol ac economaidd rheoli adeiladu.

Mae’r modiwlau a astudir yn cynnwys:

 • Technoleg Adeiladu 1
 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig
 • Arolygu a Mesur Adeiladau
 • Tendro ac Amcangyfrif
 • Iechyd a Diogelwch
 • Technoleg Adeiladu 2
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Rheoli Safle
 • Deunyddiau a Gwyddoniaeth

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i gyfuno profiad gwaith ac astudiaeth academaidd fel y byddwch yn ennill y wybodaeth a’r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ysgrifenedig

Mae opsiynau gyrfa yn y dyfodol yn cynnwys: Rheolwr Prosiect Adeiladu neu Reolwyr yn y sector Dylunio ac Adeiladu, Hunangyflogaeth yn y Diwydiant Adeiladu.

Bydd cwblhau’r HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i gael mynediad i gyrsiau Gradd Genedlaethol Uwch (HND)/gradd mewn pynciau cysylltiedig.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Dysgwch am y cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Uwch ar ein cyllid myfyrwyr dudalen.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael eich hepgor rhag talu ffioedd os ydych yn gyflogedig ac yn dilyn, neu’n bwriadu dilyn, rhaglen prentisiaeth uwch gyda Choleg Sir Benfro.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/08/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close