Am Ddim a Hyblyg

Rhowch hwb i'ch gyrfa!

Os ydych chi dros 19, mewn swydd sy’n ennill llai na £30,596 y flwyddyn* ac eisiau cymryd y cam nesaf i yrfa wych, gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr union beth rydych chi’n chwilio amdano.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau rhad ac am ddim sydd wedi’u cynllunio i’ch darparu â’r sgiliau a’r cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt i’ch helpu i fanteisio ar brinder sgiliau a rhoi hwb i’ch gyrfa.


Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adeiladu economi gryfach a gwyrddach wrth iddi ymdrechu i wneud y cynnydd mwyaf posibl tuag at ddatgarboneiddio. Bydd uwchsgilio yn y sectorau Sero Net a Digidol yn helpu i gefnogi’r ymrwymiad hwn. Rydym felly wedi dileu’r maen prawf cyflog ar y cyrsiau canlynol:


Sylwer: gall meini prawf cymhwysedd PLA a chyrsiau newid yn ystod y flwyddyn.

Cysylltwch â Cymru’n Gweithio:

Man wearing sunglasses against multicoloured neon lights.
Tunnel lit by circular green neon lights.

Am PLAs

Mae cymhwyster presennol yn cynnwys:

  • yn 19+ oed
  • yn byw yng Nghymru
  • yn gyflogedig (yn cynnwys rhan-amser, hunangyflogedig, asiantaeth, dim oriau); yn ennill llai na chyflog canolrifol dynion (£30,596 y flwyddyn)
  • o dan hysbysiad diswyddo (yn gallu parhau â’r cwrs os yn cael eu diswyddo ar ôl dechrau)
  • gofalwyr llawn-amser (yn gymwys i fewnlenwi ar gyrsiau PLA lle mae capasiti)

Gallwch gael mynediad i’r rhaglen drwy gysylltu â Cymru’n Gweithio i gael asesiad cyn-derbyn. Bydd cynghorydd gyrfaoedd profiadol yn trafod eich dyheadau gyrfa ac yn siarad â chi drwy’r broses Cyfrif Dysgu Personol. Byddant yn sicrhau bod y cwrs a ddewiswch yn addas i chi.

 

Ffoniwch: 0800 028 4844

 

E-bost: workingwales@careerswales.gov.wales

 

Fel arall, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar central@pembrokeshire.ac.uk

Gan fod y rhaglen wedi’i hanelu at unigolion a hoffai newid eu gyrfa, yn aml, nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r sector. Gellir cyrchu rhai o’r cyrsiau hefyd heb unrhyw sgiliau neu gymwysterau penodol. Byddwch yn cael y cyfle i drafod gofynion y cwrs gyda’ch cynghorydd Cymru’n Gweithio neu gyda’r coleg pan fydd gennych asesiad cyn-derbyn.

Ydy, mae’r rhain yn agored i bobl hunangyflogedig ac cyflogedig, ar yr amod eich bod yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd eraill.

Gallwch, cyn dechrau’r cwrs byddwch yn datblygu cynllun hyfforddi a fydd yn nodi’r cyrsiau/cymwysterau y gallwch eu dilyn i’ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa ym mha bynnag sector a ddewiswch. Fodd bynnag, rhaid i chi sicrhau y gallwch ymrwymo i gwblhau unrhyw un neu bob un o’r cyrsiau cyn dechrau a dim ond un cwrs ar y tro y gallwch ei gwblhau.

Ein nod yw darparu’r dysgu o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu pobl. Bydd eich argaeledd yn cael ei drafod yn ystod eich asesiad cyn-derbyn.

Ydych, rydych chi’n gallu. Er, os ydych yn astudio ar sail llawn-amser ar gyfer gradd neu unrhyw gymhwyster ffurfiol arall ar hyn o bryd, ni fyddech yn gymwys.

Mae Cymru’n Gweithio yn darparu dull syml o roi cymorth cyflogadwyedd drwy ddarparu un pwynt cyswllt i unigolion er mwyn iddynt allu cael gafael ar y cyngor, yr arweiniad, y cymorth a’r hyfforddiant personol sydd eu hangen arnynt i sicrhau a chynnal cyflogaeth hirdymor.

 

Mae’r gwasanaeth cyngor rhad ac am ddim yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb yn ogystal â thrwy ddulliau digidol fel ffôn, gwe-sgwrs, e-bost a chymorth cynghori un-i-un gan ddefnyddio Microsoft Teams ar gyfer cyfweliadau fideo, i unrhyw un dros 16 oed nad yw’n llawn-amser addysg ac eisiau sicrhau swydd. Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys hyfforddiant penodol i swydd, chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, magu hyder, paratoi ar gyfer cyfweliad a sicrhau lleoliadau gwaith. Gall y cynghorwyr arbenigol hefyd gyfeirio pobl at raglenni lle gallant gael cymorth gofal plant a chymorth trafnidiaeth. Bellach dyma’r brif sianel i bobl sy’n chwilio am hyfforddiant a chyflogaeth.

Background image of green neon light though window covered in rain.

Am y Costau

Bydd y cwrs yn cael ei ariannu 100% gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, bydd angen i chi dalu am eich teithio a sicrhau bod gennych ddigon o amser i allu ymrwymo i fynychu a chwblhau’r cwrs.

Rydym yn deall bod amgylchiadau personol yn newid a bydd sefyllfaoedd lle gall cyfranogwyr fod mewn sefyllfa lle na allant barhau â’u cwrs. Fodd bynnag, gofynnwn i chi sicrhau y gallwch ymrwymo i’r cwrs cyn dechrau.

Rydym yn deall bod amgylchiadau personol yn newid. Gallech wneud cais i ddilyn cwrs newydd, os ydych yn dal i fodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y rhaglen. Fodd bynnag, byddem yn disgwyl i chi ymrwymo i’r cwrs a phe baech yn rhoi’r gorau iddi am yr eildro, ni fyddai gennych hawl i gyllid yn y dyfodol drwy’r Cyfrif Dysgu Personol.

Mae’r cyrsiau hyn yn bodloni’r prinder sgiliau sydd wedi’u nodi mewn sectorau blaenoriaeth yng Nghymru. Disgwylir y bydd y sectorau hyn yn creu cyfleoedd gwaith nawr neu yn y dyfodol. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dewis yn dilyn ymgysylltu helaeth â chyflogwyr, rhanddeiliaid, grwpiau cynrychioliadol a chyfranogwyr posibl i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y sectorau hyn. Byddwn yn parhau i adolygu hyn ac efallai y bydd sectorau ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn y dyfodol.

Ni fyddech yn derbyn yr arian yn uniongyrchol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar y cwrs. Bydd y coleg yn cael ei dalu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Ni fydd unrhyw gostau gofal plant na theithio yn cael eu hariannu.