Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cymorth Cyntaf

Cymorth Cyntaf

Pembrokeshire College First Aid at Work

Dyfarniad Lefel 3 HABC mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (RQF)

Mae’r rhain yn gyrsiau achrededig Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, yn unol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn cael eich ardystio am 3 blynedd i weinyddu Cymorth Cyntaf.

SKU: 3204X7311
ID: N/A

£210.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u hanelu at bobl sy’n dymuno dysgu sut i ymateb i argyfyngau mewn unrhyw sefyllfa ond sy’n canolbwyntio ar y gweithle.

Mae’r Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle yn gwrs undydd lle byddwch yn ymdrin â’r pethau sylfaenol ac yn dysgu sut i roi cymorth cyntaf brys i rywun sydd wedi’i anafu neu’n mynd yn sâl.

Mae Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn gwrs tri diwrnod sy’n adeiladu ar y cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle gyda gwybodaeth ychwanegol ar drin anafiadau difrifol a salwch fel anafiadau i’r frest, anafiadau i’r asgwrn cefn ac anaffylacsis.

Cyflwynir y cwrs hwn mewn nifer o leoliadau gan gynnwys:

 • Coleg Sir Benfro, Hwlffordd
 • Neuadd Bentref Freystrop, Freystrop
 • Hwb Cymunedol Neyland, Neyland
 • Regency Hall, Saundersfoot
 • Penparc Young Farmers Hall, Cardigan

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyrsiau cymunedol, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 490 neu unrhyw bryd drwy e-bost cymunedol@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Dylech fod â'r gallu corfforol i gwblhau elfennau ymarferol y cwrs hwn

Erbyn diwedd y cwrs bydd dysgwyr yn gallu:

 • Deall rôl a chyfrifoldebau swyddog cymorth cyntaf
 • Gallu asesu digwyddiad
 • Gallu rhoi cymorth cyntaf i anafedig nad yw’n ymateb
 • Gallu darparu cymorth cyntaf i anafedig:
  • sy’n tagu
  • gyda gwaedu allanol
  • gydag anafiadau a amheuir i esgyrn, cyhyrau a chymalau
  • gydag anafiadau a amheuir i’r pen a’r asgwrn cefn
 • Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i anafedig:
  • sydd mewn sioc
  • gyda mân anafiadau
  • gydag amheuaeth o anafiadau i’r frest
  • gyda llosgiadau a sgaldiadau
  • gydag anaf i’r llygad
  • gyda gwenwyn sydyn
  • gydag anaffylacsis
  • gydag amheuaeth o salwch difrifol
 • Gallu cynnal arolwg eilaidd

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

 • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

23, 30 Tach, 07 Rhagfyr 2023 Yn ystod y dydd, 23, 30 Tach, 07, 14 Rhagfyr 2023 Noson, 16, 23, 30 Ionawr 2024, 7, 8, 9 Chwefror 2024, 29 Chwefror, 7, 14 Mawrth 2024, 12, 13, 14 Gorffennaf 2024, Rhestr aros

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Pembrokeshire College First Aid at Work
You're viewing: Cymorth Cyntaf £210.00
Select options
Shopping cart close