Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA – Ystafell Ddosbarth rithwir

Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA – Ystafell Ddosbarth rithwir

Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA – Ystafell Ddosbarth rithwir

Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA

Mae’r cwrs Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA yn hynod fuddiol i uwch arweinwyr neu wneuthurwyr penderfyniadau mewn unrhyw gwmni sydd am barhau i gydymffurfio neu ddod yn arweinwyr diwydiant cynaliadwy.

Bydd yn addysgu uwch weithredwyr, aelodau bwrdd neu fuddsoddwyr sut i gynllunio ymlaen llaw yn hyderus ar gyfer eu busnes a llywio’r dirwedd amgylcheddol sy’n newid yn barhaus a sut y gall strategaeth gorfforaethol amgen effeithio ar eu busnes.

£330.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gyda chynaliadwyedd yn dod i’r amlwg fel nod corfforaethol allweddol ar draws y byd, ni fu harneisio’r gallu i arwain yn effeithiol ac yn gymwys gyda chynaliadwyedd mewn golwg erioed mor bwysig. Mae Arwain gyda Chynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA yn rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i ddysgwyr o arweinyddiaeth aneffeithiol mewn y sectorau amgylcheddol.

Addysgir y cwrs hwn trwy ystafell ddosbarth rithwir.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@pembrokeshire.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
  •  Effaith Bositif – gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i berfformiad amgylcheddol eich sefydliad. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r hyn y mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn ei olygu i’r sefydliad.
  • Ffurfio Dealltwriaeth Strategol – datblygu eich dealltwriaeth strategol o’r risgiau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan amgylchedd newidiol ar eich gallu i wneud busnes. Mae’r cwrs yn gofyn a yw strategaeth eich sefydliad yn addas at y diben.
  • Ymrwymiad Personol – deall eich rhwymedigaethau personol i sicrhau bod y busnes yn parhau i gydymffurfio. Mae’r cwrs yn ymdrin â goblygiadau cydymffurfio â chyfraith amgylcheddol.
  • Amcanion Strategol – ail-lunio eich amcanion strategol. Mae’r cwrs yn agor trafodaeth ar sut y dylai strategaeth newydd edrych.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
  • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close