Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cynnal a Chadw Cartref i Ddechreuwyr

Cynnal a Chadw Cartref i Ddechreuwyr

A protruding Tape Measure rule moulded into a house image.

6219-04 Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu, City & Guilds

Dysgwch y wybodaeth a’r sgiliau i gynnal a gwella eich mannau byw yn effeithiol.

 

£145.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae Cynnal a Chadw Cartref i Ddechreuwyr yn gwrs cynhwysfawr sydd wedi’i gynllunio i gyflwyno dysgwyr heb unrhyw brofiad blaenorol na gwybodaeth am dasgau DIY i hanfodion cynnal a chadw cartref. Dan arweiniad crefftwyr profiadol, bydd y cwrs naw wythnos hwn yn darparu hyfforddiant ymarferol ar ddefnyddio ystod o offer llaw a phŵer yn ddiogel, mesur, marcio, lefelu deunyddiau, torri a gosod, dewis a chymhwyso gosodiadau.

Dysgwch sgiliau hanfodol fel lleoli gwasanaethau cudd, gosod silffoedd a hongian lluniau, atgyweiriadau plymio sylfaenol, dadflocio draeniau, ailosod golchwyr tap, tynnu ac ailosod seliau silicon, teils wal sylfaenol, a sut i lenwi a pharatoi waliau ac arwynebau eraill cyn addurno.

Bob wythnos bydd dysgwyr yn adeiladu ar eu model eu hunain i allu ymgymryd ag adran nesaf y cwrs.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Bydd y cwrs yn cwmpasu:

Cyflwyniad i offer llaw a diogelwch

 • Adnabod a defnyddio offer llaw sylfaenol yn gywir
 • Technegau marcio a mesur
 • Cynnal a chadw offer llaw a gofal

Cyflwyniad i Offer Pŵer a Diogelwch

 • Defnydd diogel o offer pŵer
 • Dewis cywir o ddarnau dril ac atodiadau
 • Lleoli gwasanaethau cudd (ceblau a phibellau)

Silffoedd a Hongian Lluniau

 • Gosod defnyddiau gan ddefnyddio technegau amrywiol (gludiau, hoelion, sgriwiau, plygiau amrwd)
 • Gosod silffoedd ar waliau yn gywir
 • Hongian lluniau yn ddiogel
 • Pennu cynhwysedd pwysau a dosbarthiad llwyth
 • Gwahanol fathau o osodiadau wal a’u cymwysiadau

Atgyweiriadau Plymio Sylfaenol

 • Cyflwyniad i blymio sylfaenol
 • Codi estyll a chael mynediad at gyfleustodau
 • Newid golchwr tap
 • Trwsio tapiau pelen yn y toiledau
 • Mynd i’r afael â materion plymio cyffredin
 • Gweithio gyda gosodiadau peipiau a chysylltwyr

Dadflocio Draeniau

 • Adnabod a gwneud diagnosis o rwystrau draeniau
 • Dulliau diogel o ddadflocio draeniau
 • Defnyddio offer sylfaenol ar gyfer clirio draeniau
 • Mesurau ataliol ar gyfer cynnal a chadw draeniau clir

Tynnu ac Amnewid Sêl Silicôn

 • Tynnu hen seliau silicon
 • Paratoi arwynebau ar gyfer seliwr newydd
 • Cymhwyso seliwr silicon yn effeithiol
 • Sicrhau sêl ddwrglos

Teilsio Wal Sylfaenol

 • Cyflwyniad i ddeunyddiau ac offer teilsio waliau
 • Mesur a thorri teils
 • Gosod adlyn a gosod teils
 • Technegau growtio a gorffen

Llenwi Waliau a Chyweirio

 • Deall gwahanol ddeunyddiau wal a’u priodweddau
 • Llenwi craciau, tyllau a tholciau mewn waliau
 • Sandio a pharatoi arwynebau ar gyfer peintio neu bapur wal
 • Cyflawni gorffeniad llyfn a gwastad

Ar wahân i esgidiau diogelwch, ni fydd angen unrhyw offer na deunyddiau gan y byddant yn cael eu darparu yn ystod y cwrs.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Esgidiau/bwts diogelwch gwaith coed - £14/£39

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Start Date:

Dim Dyddiadau Ar Gael

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close