Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu (6317-30)

Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu (6317-30)

2 People meeting over a laptop

Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu (6317-30)

Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu (6317-30) City & Guilds

Ar gyfer y rhai sy’n cychwyn ar eu taith fel aseswr, neu’r rhai sydd angen gwybod am ymarfer asesu ond ddim yn asesu ar hyn o bryd.

ID: 35550

£1,500.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r Dyfarniad yma yn cydnabod unigolion sy’n cychwyn ar eu taith fel aseswyr neu’r rhai sy’n ceisio gwybodaeth sylfaenol mewn arferion asesu, hyd yn oed os nad ydynt yn cymryd rhan mewn gweithgareddau asesu ar hyn o bryd. Wedi’i gynllunio i arfogi dysgwyr â sgiliau a mewnwelediadau hanfodol, mae’r dyfarniad hwn yn canolbwyntio ar ddeall yr egwyddorion a’r methodolegau mewn arferion asesu.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 141 neu unrhyw bryd drwy e-bost l.breckon@pembrokeshire.ac.uk
  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae’r Lefel 3 hon yn darparu llwybr i ddysgwyr ddeall asesu ac os oes angen, cymhwyso fel aseswr. Gallai dysgwyr sy’n dymuno cyflawni’r unedau hyn fod yn asesu dysgu, gwybodaeth neu sgiliau seiliedig ar gymhwysedd neu anghymhwysedd. Byddant yn dewis yr unedau a’r cymwysterau sy’n bodloni gofynion yr hyn y maent yn ei asesu.

Mae tri dyfarniad a thystysgrif ar gael ar Lefel 3:

  • Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith ar gyfer ymarferwyr sy’n asesu dangos cymhwysedd mewn amgylchedd gwaith gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol: arsylwi/archwilio cynhyrchion gwaith/cwestiynau llafar a thrafodaeth/defnyddio tystion/datganiadau dysgwyr/Cydnabod o Ddysgu Blaenorol (RPL).
  • Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n asesu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn meysydd pwnc galwedigaethol gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol: asesiadau mewn amgylcheddau efelychiedig/profion sgiliau/cwestiynau llafar ac ysgrifenedig/aseiniadau/prosiectau/astudiaethau achos /RPL.
  • Mae Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol ar gyfer ymarferwyr a all ddefnyddio’r holl ddulliau asesu a restrir uchod yn seiliedig ar egwyddorion asesu cadarn.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Gall y cymwysterau hyn eich helpu i symud ymlaen mewn ystod eang o rolau, gan gynnwys:

  •  Aseswr
  • Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA)
  • Prif Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol
  • Cydlynydd y Ganolfan
  • Bydd angen eich dyfais/gliniadur eich hun a chysylltiad rhyngrwyd da

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close