Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Iechyd Meddwl a Diogelwch yn y Gweithle – Ar-lein

Iechyd Meddwl a Diogelwch yn y Gweithle – Ar-lein

Iechyd Meddwl a Diogelwch yn y Gweithle – Ar-lein

Tystysgrif Astutis wedi'i chymeradwyo gan yr Athro Tim Marsh

Dyma’r unig gwrs e-ddysgu o’i fath ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol HSE, Hyrwyddwyr / Cynrychiolwyr Diogelwch, Rheolwyr a Chyfarwyddwyr i allu deall y materion mwyaf hanfodol o ran lles yn y gweithle.

£198.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn mynd i’r afael â sut mae Iechyd Meddwl yn dylanwadu ar berfformiad cwmni o ran Iechyd, Diogelwch a Lles a beth allwch chi ei wneud yn ei gylch. Dylai fod gan bob gweithiwr proffesiynol HSE y wybodaeth hon.

Mae’r cwrs ar-lein Iechyd Meddwl a Diogelwch yn y Gweithle wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n goruchwylio neu’n rheoli timau, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau sefydliadol. Mae pum modiwl cwrs ‘gwylio hawdd’ sy’n cael eu harwain a’u hegluro trwy gyflwyniad fideo, ac mae gan bob un ohonynt ymarfer gwirio dysgu diwedd adran. Gall cynrychiolwyr ddysgu ar eu cyflymder eu hunain pryd bynnag y dymunant.

Mae hwn yn gwrs pedair awr ar-lein – darperir mynediad 6 mis i’r cwrs.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Modiwl 1

Effaith Iechyd Meddwl ar Ddiogelwch

Mae’r modiwl hwn yn edrych ar ffactorau dynol a sut maent yn effeithio ar ddiogelwch. Mae’n edrych ar ba mor fawr yw problem iechyd meddwl a beth yw’r canlyniadau tebygol

Modiwl 2

Beth yw Iechyd Meddwl?

Deall ystyr iechyd meddwl a sut y gall diwylliant sefydliadol effeithio arno.

Modiwl 3

Cefnogi Gweithwyr sy’n ei Chael Hi’n Anodd

Archwilio sut i adnabod pobl sy’n ei chael hi’n anodd gyda’u hiechyd meddwl a sut i’w cefnogi orau.

Modiwl 4

Creu Diwylliant Cadarnhaol

Archwilio’r systemau rheoli ffurfiol a’r dulliau gweithredu i lunio diwylliant sefydliadol sy’n gwella iechyd meddwl y gweithlu.

Modiwl 5

Gofalu Amdanoch Eich Hun

Archwilio sut y gallech ofalu am eich iechyd meddwl eich hun yn effeithiol, gwella eich lles meddwl a lleihau straen.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Bydd angen eich dyfais/gliniadur eich hun a chysylltiad rhyngrwyd da

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close