Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg Drydanol ac Electronig

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen drylwyr mewn cysyniadau allweddol a sgiliau ymarferol ac mae wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion y rhai sy’n gweithio ar hyn o bryd neu’n gwneud cais i weithio ym maes adeiladu a gweithgynhyrchu cylched electronig.

SKU: 1004F7332
MEYSYDD:
ID: 38633

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

This product is currently out of stock and unavailable.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r rhaglen Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hon yn cynnwys unedau peirianneg ac yn cynnig pwyslais cryf, sy’n gysylltiedig â’r sector, ar ddatblygu sgiliau ymarferol ochr yn ochr â datblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, dros 2 flynedd, gan ddechrau ym mis Medi.

University of Wales logo

Mae’r coleg yn gorff cysylltiedig i Brifysgol Cymru ac wedi’i ddynodi’n Sefydliad Technegol Prifysgol Cymru (STPC). Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro, Choleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, Coleg Caerdydd a’r Fro a Grŵp Colegau NPTC i ddatblygu addysg dechnegol uwch a hyfforddiant ac arloesedd a arweinir gan gyflogwyr. Gan weithio o fewn strwythur cydffederal, caiff y rhwydwaith o Sefydliadau Technegol ei lywio gan anghenion cyflogwyr a’i nod yw hyrwyddo cyfle cyfartal ac annog cyfranogiad mewn addysg drydyddol.

Mae dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn cyrsiau a ddarperir gan y coleg fel un o Sefydliadau Technegol Prifysgol Cymru yn derbyn dyfarniad a ddilysir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 • TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • 48 pwynt Tariff UCAS o gymhwyster Lefel-A neu alwedigaethol
 • Bydd mynediad uniongyrchol i ymgeiswyr sydd wedi bod allan o addysg llawn-amser am fwy na dwy flynedd yn cael eu hystyried yn seiliedig ar ddysgu neu brofiad blaenorol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Gall mynediad fod yn amodol ar gyfweliad
 • 48 pwynt Tariff UCAS o gymhwyster Lefel-A neu alwedigaethol

Mae cwrs HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig fel arfer yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Egwyddorion Trydanol
 • Mathemateg Peirianneg
 • Electroneg
 • Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy
 • Systemau Ymgorfforedig
 • Dyluniad Gosodiadau Trydanol
 • Systemau Mesur Diwydiannol
 • Sgiliau Astudio Ymchwil a Chyflwyno

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Bydd cwblhau’r HNC yn llwyddiannus yn cymhwyso myfyrwyr i gael mynediad i gyrsiau Gradd Genedlaethol Uwch (HND)/gradd mewn pynciau cysylltiedig.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Dysgwch am y cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Uwch ar ein cyllid myfyrwyr dudalen.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael eich hepgor rhag talu ffioedd os ydych yn gyflogedig ac yn dilyn, neu’n bwriadu dilyn, rhaglen prentisiaeth uwch gyda Choleg Sir Benfro.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close