Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Life Skills Academy

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Yn dilyn rhaglen anachrededig Llwybr 4 Colegau Cymru

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhedeg dros dri diwrnod yr wythnos gydag o leiaf un diwrnod wedi’i neilltuo i wella sgiliau Llythrennedd/Rhifedd a sgiliau cyflogadwyedd yn y Coleg, a hyd at ddau ddiwrnod yn ymgymryd â lleoliad gwaith annibynnol.

Lleoliadau gwaith unigol sy’n berthnasol i ddyheadau cyflogaeth realistig dysgwr, a fydd yn cael eu hadnabod wrth weithio gyda’r dysgwyr, eu rhiant neu eu gofalwr. Mae enghreifftiau yn cynnwys lleoliad mewn adeiladu, gofal, lletygarwch, garddio a llawer mwy.

Bydd angen i ymgeiswyr allu cael cludiant i deithio i’r gweithle, naill ai ar drafnidiaeth gyhoeddus neu gymorth gan aelod o’r teulu neu ofalwr. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyderus i weithio ar eu pen eu hunain.

Darllenwch ein canllaw Anghenion Dysgu Ychwanegol Pontio i’r Coleg.

 

 • Cwblhau Rhaglen Gyswllt yn llwyddiannus
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Mae pob rhaglen Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) yn cynnwys y canlynol:

 • Cynhwysiant Cymunedol – Ymglymiad cymunedol, diogelwch ffyrdd, teithio, gwirfoddoli a gweithgareddau menter
 • Cyflogadwyedd – Arfer gwaith, trefniadaeth, rheoli amser, gweithio’n annibynnol, gwaith tîm, paratoi ar gyfer cyfweliad
 • Sgiliau Byw’n Annibynnol – Perthnasoedd, coginio, rheoli arian, hylendid personol, dyletswyddau cartref, dewisiadau a gwneud penderfyniadau
 • Iechyd a Lles – Ymarfer corff, celfyddydau perfformio, dewisiadau bywyd iach, hunan-eiriolaeth, hawliau a chyfrifoldebau
 • Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Tystiolaeth gweithle

Mae gennym bartneriaeth ardderchog gyda Chynghorwyr Gyrfa Cymru ac asiantaethau allanol eraill. Maent, ar y cyd â chynrychiolwyr pontio’r coleg, yn helpu dysgwyr gyda chyfleoedd addas ar ôl eu hamser yn y coleg. Gall y rhain gynnwys cyngor ar fyw’n annibynnol (paratoi ar gyfer bod yn oedolyn), cyflogaeth (gwaith gwirfoddol) neu’r camau nesaf i ddatblygu eu haddysg yn y Coleg neu fynychu Canolfannau Gweithgareddau Cymdeithasol i Oedolion.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy sgiliau bywyd o £48 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Costau cludiant ar gyfer lleoliad gwaith
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 02/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close