Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Life Skills Academy

Sgiliau Byw’n Annibynnol – Llwybr Cyflogaeth

Yn dilyn rhaglen anachrededig Llwybr 4 Colegau Cymru

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhedeg dros dri diwrnod yr wythnos gydag o leiaf un diwrnod wedi’i neilltuo i wella sgiliau Llythrennedd/Rhifedd a sgiliau cyflogadwyedd yn y Coleg, a hyd at ddau ddiwrnod yn ymgymryd â lleoliad gwaith annibynnol.

Lleoliadau gwaith unigol sy’n berthnasol i ddyheadau cyflogaeth realistig dysgwr, a fydd yn cael eu hadnabod wrth weithio gyda’r dysgwyr, eu rhiant neu eu gofalwr. Mae enghreifftiau yn cynnwys lleoliad mewn adeiladu, gofal, lletygarwch, garddio a llawer mwy.

Bydd angen i ymgeiswyr allu cael cludiant i deithio i’r gweithle, naill ai ar drafnidiaeth gyhoeddus neu gymorth gan aelod o’r teulu neu ofalwr. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyderus i weithio ar eu pen eu hunain.

Darllenwch ein canllaw Anghenion Dysgu Ychwanegol Pontio i’r Coleg.

Os hoffech fynychu’r Coleg ar gyfer gweithgareddau blasu neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Mike Butcher, Rheolwr Cwricwlwm, ar m.butcher@pembrokeshire.ac.uk

 • Successful completion of Link Programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview

Mae pob rhaglen Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) yn cynnwys y canlynol:

 • Cynhwysiant Cymunedol – Ymglymiad cymunedol, diogelwch ffyrdd, teithio, gwirfoddoli a gweithgareddau menter
 • Cyflogadwyedd – Arfer gwaith, trefniadaeth, rheoli amser, gweithio’n annibynnol, gwaith tîm, paratoi ar gyfer cyfweliad
 • Sgiliau Byw’n Annibynnol – Perthnasoedd, coginio, rheoli arian, hylendid personol, dyletswyddau cartref, dewisiadau a gwneud penderfyniadau
 • Iechyd a Lles – Ymarfer corff, celfyddydau perfformio, dewisiadau bywyd iach, hunan-eiriolaeth, hawliau a chyfrifoldebau
 • Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Workplace evidence

Mae gennym bartneriaeth ardderchog gyda Chynghorwyr Gyrfa Cymru ac asiantaethau allanol eraill. Maent, ar y cyd â chynrychiolwyr pontio’r coleg, yn helpu dysgwyr gyda chyfleoedd addas ar ôl eu hamser yn y coleg. Gall y rhain gynnwys cyngor ar fyw’n annibynnol (paratoi ar gyfer bod yn oedolyn), cyflogaeth (gwaith gwirfoddol) neu’r camau nesaf i ddatblygu eu haddysg yn y Coleg neu fynychu Canolfannau Gweithgareddau Cymdeithasol i Oedolion.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Personal Protective Equipment (PPE) and Clothing, which you can purchase online before you start the course
 • Practical/comfortable clothing for parts of the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • There is an annual workshop fee for this course (£20 - £60), payable before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • Transport costs for work placement
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 04/07/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close