Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysgu Technegol i ddarlithydd coleg

David Jones with Ann Dowling and Katerina Kolyva

Mae’r darlithydd coleg, David Jones, yn un o ddim ond saith o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o’r DU i ennill Cymrodoriaeth Addysgu Technegol ar gyfer 2024/25.

Cyflwynwyd y wobr fawreddog, a wnaed ar y cyd gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant (ETF) a’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer Arddangosfa 1851, i David, Cydlynydd Cyflogaeth Academi Sgiliau Bywyd Coleg Sir Benfro, mewn digwyddiad yn Llundain ddydd Gwener 1 Mawrth.

Ar gyfer 2024/25, yn dilyn adolygiad o effaith y Cymrodoriaethau mewn blynyddoedd blaenorol, estynnwyd y cymhwyster daearyddol ar gyfer ceisiadau o fod yn Lloegr yn unig i’r DU gyfan, a chynyddodd nifer posibl y Cymrodoriaethau. Mae’r holl Gymrodyr hefyd bellach yn dod yn gyn-fyfyrwyr y Comisiwn Brenhinol, gan roi cymorth pellach iddynt ysgogi gwelliant mewn ansawdd mewn addysgu a hyfforddi STEM technegol a’r cyfle i gael rhagor o gyllid.

Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn meini prawf gan gynnwys dangos dulliau hynod effeithiol o wella addysgu a dysgu mewn addysg dechnegol, sut y bydd y Gymrodoriaeth yn cael ei defnyddio i ysbrydoli eraill, a chynllunio cyfleoedd datblygiad proffesiynol i effeithio ar addysgeg ac arfer proffesiynol athrawon eraill.

Bydd Cymrodoriaeth David yn canolbwyntio ar ddatblygu ac ymgorffori sgiliau galwedigaethol trwy greu offer ac adnoddau i’w defnyddio mewn darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Ochr yn ochr â’i rôl fel Cydlynydd Cyflogadwyedd, mae David yn eiriolwr dros ddefnyddio Cystadlaethau Sgiliau ar gyfer dysgwyr ag ADY, gan greu cyfleoedd iddynt arddangos eu doniau. Mae David yn cydlynu ceisiadau Coleg Sir Benfro i gystadlaethau sgiliau cynhwysol/sylfaen ac yn arwain ar gystadleuaeth ‘Sgiliau Bywyd’ cyntaf o’i fath.

Bellach disgwylir i gymrodyr ddatblygu gweithgareddau trosglwyddo a chyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer effeithiol mewn cynadleddau cenedlaethol a rhanbarthol a thrwy rwydweithiau, hwyluso DPP a chyfrannu at arweinyddiaeth meddwl trwy gymuned dechnegol sefydledig o ymarfer. Byddant hefyd yn cyfrannu at adroddiad terfynol i ymgysylltu ac ysgogi ymarferwyr addysg dechnegol yn eu meysydd pwnc arbenigol. Mae pob un yn derbyn dyfarniad ariannol i gefnogi eu gweithgaredd, amser rhyddhad gwarantedig a neilltuir mentor iddynt i’w cefnogi trwy gydol y rhaglen.

Dywedodd John Lavery, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol ar gyfer Arddangosfa 1851:

“Mae’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer Arddangosfa 1851 yn llongyfarch yr holl Gymrodyr Addysgu Technegol newydd ac yn falch iawn o’u croesawu i gymuned 1851. Mae’r gwaith y byddant yn ei wneud o fewn yr amgylchedd Addysg Bellach yn hynod bwysig ac mae’r gwobrau’n cydnabod y safonau addysgu anhygoel o uchel a’r esiampl y maent yn mynnu, ac yn ei chyflawni, ohonynt eu hunain. Mae’r Comisiwn Brenhinol wrth ei fodd bod rhaglen Addysgu Technegol 1851 wedi bod mor llwyddiannus ac mae’n falch iawn o gydweithio â’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant i gyflwyno’r fenter hon sydd newydd ei hehangu”.

Ychwanegodd Dr Katerina Kolyva, Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant:

“Rydym yn llongyfarch y rhai sydd wedi derbyn Cymrodoriaethau Addysgu Technegol 2024/25. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod goleuadau blaenllaw mewn addysg dechnegol ac yn eu cefnogi i rannu ac ymestyn cyrhaeddiad eu hymarfer yn effeithiol. Edrychwn ymlaen at eu gweld yn dilyn yn ôl troed eu rhagflaenwyr, gan ddatblygu gallu addysgu technegol ledled y DU. Wrth wneud hynny, byddant yn helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i fynd i’r afael â’r newidiadau technegol, economaidd a chynaliadwyedd dwys y mae cymdeithas yn eu hwynebu.”

I gael rhagor o fanylion am y Cymrodoriaethau Addysgu Technegol, ewch i wefan ETF www.et-foundation.co.uk

Shopping cart close