Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Adeiladu’n Lleol yn Ne Cymru – Un antur ar y tro

Adventure Beyonds Kickstart team on Paddle Sports Instructor training

Mae Adventure Beyond, cwmni gweithgareddau wedi’i leoli yn Aberteifi, wedi bod yn gweithredu yng Ngheredigion a Sir Benfro ers dros 25 mlynedd. Tyfodd Jet Moore, rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, i fyny yn caiacio yn Llandysul, gan gystadlu yn y pen draw ar lefel ryngwladol.

Am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Adventure Beyond wedi partneru gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, y Ganolfan Waith yn Aberteifi a Choleg Sir Benfro ar y Cynllun Kickstart. Roedd Cynllun Kickstart (sydd bellach wedi dod i ben) yn fenter gan y llywodraeth. Bwriad y cynllun oedd i gefnogi pobl ifanc 16-24 oed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol i ddod o hyd i waith trwy leoliadau gwaith wedi’u hariannu â grant mewn cwmnïau ledled y DU. Byddai’r lleoliadau gwaith chwe mis hyn yn grymuso pobl ifanc gyda sgiliau lefel mynediad hanfodol a phrofiad ymarferol yn y diwydiannau o’u dewis.

Esboniodd Jet, “Gan fy mod yn dod o’r ardal – yn gwybod pa mor hardd ac arbennig yw’r ardal, rwy’n ymfalchïo mewn dangos yr ardal i bawb mewn ffordd gyfrifol.  Mae Adventure Beyond yn gweithio gyda thwristiaid, ysgolion, ac ym myd teledu. Ym mhob un o’r ardaloedd rydyn ni’n gweithredu, rydyn ni’n cyflogi pobl ifanc leol i arwain gweithgareddau.”

Yn 2021, roedd Adventure Beyond yn cyflogi chwe pherson ifanc trwy’r Cynllun Kickstart, gyda phump yn graddio i fod yn hyfforddwyr llawn-amser erbyn diwedd eu lleoliad. Trwy hyfforddiant ymarferol a mentora, enillodd y bobl ifanc hyn set unigryw o sgiliau cymdeithasol, corfforol a chyfathrebu a thyfodd eu hyder a hunan-gymhelliant. Yn dilyn y llwyddiant hwn, cymerodd Adventure Beyond ail set o bum person ifanc ar leoliadau Kickstart yn 2022 ac roedd y canlyniadau yr un mor gadarnhaol.

Trwy gyllid Kickstart, a chefnogaeth tîm Kickstart DWP, creodd Adventure Beyond swyddi newydd sbon a dalodd tua £100,000 mewn cyflogau i bobl ifanc.

Mae Adventure Beyond wedi ymrwymo i adeiladu’n lleol trwy gyflogi a hyfforddi pobl ifanc leol i ddod yn hyfforddwyr awyr agored. Diolch i gyllid Cynllun Kickstart, mae Adventure Beyond wedi agor drysau i’w hyfforddwyr newydd barhau i ddatblygu eu gwybodaeth ac ennill cymwysterau sy’n arwain at gyflogaeth unrhyw le yn y byd lle mae antur i’w gael. Dywedodd Michelle o Biwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro: “Wedi cyfarfod â rhai o Dîm Adventure Beyond’s Kickstart cyn i’w lleoliadau ddechrau, mae’n syfrdanol gweld sut mae eu hunanhyder a’u sgiliau wedi gwella mewn chwe mis! Mae’r bobl ifanc hynod hyn wedi tyfu cymaint – yn broffesiynol ac yn bersonol.”

Dim ond un o’r ffyrdd y mae Adventure Beyond yn rhoi yn ôl i’r gymuned yw creu swyddi cyffrous i bobl ifanc. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n gwahodd grwpiau di-elw i brofi antur awyr agored fythgofiadwy. Mae llawer o’r anturiaethau hyn yn rhad ac am ddim neu am bris gostyngol iawn, gydag Adventure Beyond yn rhoi amser neu staff i’r grwpiau hyn sy’n cyfateb i tua £50,000 y flwyddyn. Mae Sgowtiaid, Geidiaid, ac ysgolion lleol i gyd yn cael cyfle i fynd ar weithgareddau cyffrous, gan gynnwys gweithgareddau aml-ddiwrnod gyda gwersylloedd dros nos. Mae’r cwmni hefyd wedi talu costau to newydd ar gyfer y Tŷ Cwch Neuadd y Sgowtiaid yn Aberteifi; sicrhau bod y sgowtiaid yn cadw dan do ac yn gynnes wrth gael hwyl. Mae Adventure Beyond yn aml yn darparu staff ac offer ar gyfer digwyddiadau lleol fel y gall y gymuned fwynhau’r awyr agored yn ddiogel.

Mae cadwraeth amgylcheddol yn werth corfforaethol craidd i Adventure Beyond ac mae’r cwmni’n cynnal hyn trwy sicrhau bod ei holl weithgareddau’n cael eu cyflawni ar y lefelau diogelwch uchaf a’r lefelau isaf posibl o ymyrraeth ddynol i’r amgylchedd.

Shopping cart close