Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Asesu Llwyddiant sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth

Asesu Llwyddiant sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth

Asesu Llwyddiant sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth

Asesu Llwyddiant sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Asesu Llwyddiant sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth (6317-32)

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn, neu’n edrych i gael swyddi ym maes asesu a sicrhau ansawdd mewnol.

SKU: 34018
ID: 34018

£1,500.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs 26 wythnos (chwe mis) hwn ar gyfer aseswyr/ymarferwyr sy’n asesu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn meysydd pwnc galwedigaethol gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol:

 • Amgylcheddau Efelychol
 • Profion Sgiliau
 • Cwestiynau Llafar ac Ysgrifenedig
 • Aseiniadau
 • Prosiectau
 • Astudiaethau achos
 • Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL)

Mae hwn yn un o’r cymwysterau asesu a sicrhau ansawdd, sy’n rhan o gyfres integredig o gymwysterau Sicrhau Ansawdd Asesu Hyfforddiant (TAQA) ar gyfer ymarferwyr hyfforddi, asesu a sicrhau ansawdd.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 141 neu unrhyw bryd drwy e-bost l.breckon@pembrokeshire.ac.uk
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu
 • Asesu Sgiliau, Gwybodaeth a Dealltwriaeth Alwedigaethol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Ymweliadau gan eich aseswr â'ch gweithle

Gall y cymwysterau hyn eich helpu i symud ymlaen mewn ystod eang o rolau, gan gynnwys:

 • Aseswr
 • Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA)
 • Prif Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol
 • Cydlynydd y Ganolfan
 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 13/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close