Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC)

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC)

Iaith Saesneg - TGAU (Adolygu)

Bagloriaeth Cymru Uwch Lefel 3 CBAC | Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Lefel 3 CBAC

Nod y cwrs hwn yw galluogi dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Mae’r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer asesu mewn ystod o gyd-destun bywyd go iawn trwy dri Briff Her a Phrosiect Unigol.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch fel arfer yn cael ei hastudio ochr yn ochr ag o leiaf 3 chymhwyster Lefel A neu gymhwyster Lefel 3 cyfatebol, er enghraifft Diploma Estynedig. Mae’n cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a chymwysterau ategol.

Mae’n cyfateb i un lefel A wedi’i raddio A* – E. Bydd holl Brifysgolion Cymru yn cynnwys y cymhwyster hwn yn eu cynigion. Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion eraill hefyd yn derbyn y Dystysgrif Her Sgiliau. Bydd hyd yn oed y cyrsiau mwyaf cystadleuol fel Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol yn ei dderbyn yn lle gradd Lefel-A.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

 • Prosiect Unigol – cynnal ymchwil ac ysgrifennu traethawd hir academaidd neu adroddiad hyd at 5,000 o eiriau (50%)
 • Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynllun gyrfaoedd, cynnig arloesi a hunanfyfyrio (20%)
 • Her Dinasyddiaeth Fyd-eang – i edrych ar safbwynt personol ar fater byd-eang a chymryd rhan mewn cynhadledd i ganfod atebion (15%)
 • Her Gymunedol – i gynllunio, trefnu a chymryd rhan mewn gweithgaredd cymunedol am 30 awr (15%)

Bydd y cwrs hefyd yn cefnogi eich datblygiad ystod o sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd gan gynnwys:

 • Cyfathrebu
 • Rhifedd
 • Llythrennedd Digidol
 • Cynllunio a Threfnu
 • Creadigrwydd ac Arloesi
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Effeithiolrwydd Personol

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan CBAC yn y Llawlyfr Sgiliau Uwch yma.

Mae’r Cymwysterau Ategol yn cynnwys:

 • dau TGAU gorfodol Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith a Mathemateg/Rhifedd graddau A*-C.
 • dau gymhwyster Lefel-A gradd A*- E, neu gymwysterau Lefel 3 cyfwerth â chyfanswm o 600 o Oriau Dysgu dan Arweiniad (GLH) o leiaf.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close