Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cymraeg (Iaith Gyntaf) – TGAU

Cymraeg (Iaith Gyntaf) – TGAU

Cymraeg (Iaith Gyntaf) - TGAU

Cymraeg (Iaith Gyntaf) – TGAU

TGAU CBAC mewn Cymraeg Iaith

Mae TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn gymhwyster sy’n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a’u brwdfrydedd yn y Gymraeg a’u galluogi i gyfrannu at gymdeithas ddwyieithog yr 21ain ganrif.

 

SKU: 1312N7311
ID: N/A

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£200.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Nod y cwrs hwn yw datblygu eich hyder i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg ysgrifenedig a llafar a datblygu sgiliau hanfodol sy’n diwallu anghenion ymgeiswyr, cyflogwyr ac addysg bellach. Meithrin agweddau cadarnhaol tuag at y Gymraeg, y dreftadaeth lenyddol a’r diwylliant amlgyfrwng cyfoes, a hybu defnydd effeithiol o’r iaith.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un noson yr wythnos, am 33 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Mae angen i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl
  • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Mae’r TGAU hwn mewn Cymraeg Iaith yn hyrwyddo ymagwedd integredig at lafaredd, darllen ac ysgrifennu fel bod gwaith ysgrifennu a llafaredd yn cael ei ysgogi gan brofiadau darllen.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

  • Llafaredd – Cyflwyniad unigol wedi’i ymchwilio, ymateb a rhyngweithio
  • Darllen ac Ysgrifennu – Disgrifiad, adrodd ac arddangos
  • Darllen ac Ysgrifennu – Dadl, darbwyllo a hyfforddi

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ysgrifenedig

Mynediad i Lefel-A Cymraeg, i helpu i fodloni gofynion rhai cyrsiau lefel gradd.

  • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiadau Cyrsiau:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cymraeg (Iaith Gyntaf) - TGAU
You're viewing: Cymraeg (Iaith Gyntaf) – TGAU £200.00
Select options
Shopping cart close