Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Nwy: Diogelwch Nwy Craidd Domestig

Nwy: Diogelwch Nwy Craidd Domestig

Gas core safety training

BPEC Craidd Diogelwch Nwy Domestig (CCN1) | Boeleri Gwres Canolog Nwy Domestig BPEC a Gwresogyddion Dŵr (CENWAT)

Mae’r Asesiad Diogelwch Nwy hwn wedi’i gynllunio i brofi cymhwysedd diogelwch nwy gweithiwr mewn Diogelwch Nwy Naturiol Domestig Craidd trwy wybodaeth a dealltwriaeth ac asesiadau ymarferol.

SKU: 01381
ID: N/A

Cost y cwrs:

£1,050.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hyfforddi asesu cychwynnol pedwar diwrnod hwn yn ymdrin â diogelwch craidd nwy domestig (CCN1) ac mae’n rhagofyniad ar gyfer pob modiwl offer nwy domestig ynghyd â darparu gwybodaeth a sgiliau yn ymwneud â gosod, cyfnewid, datgysylltu, gwasanaethu ac atgyweirio boeleri gwres canolog domestig a gwresogyddion dŵr (CENWAT).


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Rhaglen Ddysgu Rheoledig (MLP) neu Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) sy’n Ofynnol

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

 • Rheoliadau diogelwch nwy a deddfwriaeth berthnasol arall
 • Hylosgi, pwysau perthnasol a chyfraddau nwy
 • Pibellau nwy
 • Profi a glanhau tyndra, gan gynnwys nwy gwasgedd isel a chanolig
 • Adnabod a phrofi systemau simnai
 • Ffliw ac awyru
 • Rheolaethau diogelwch nwy
 • Dadansoddi perfformiad hylosgi

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical examination
 • Written examination

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 31/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Gas core safety training
You're viewing: Nwy: Diogelwch Nwy Craidd Domestig £1,050.00
Add to cart
Shopping cart close