Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol

Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol

Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol

Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol

Dyfarniad Lefel 3 EAL yn y Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol BS 7671:2018

Mae’r cwrs hwn wedi’i deilwra ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant electrodechnegol ac sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth i Ddeunawfed Argraffiad Rheoliadau Gwifrau’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).

Sylwch: y dyddiad cau ar gyfer archebion ar gyfer y cwrs hwn yw 2 ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad dechrau.

 

SKU: 1505F7311
ID: N/A

£350.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y sector electrodechnegol, gan gynnwys trydanwyr, dylunwyr ac arolygwyr, mae’r cwrs tridiau hwn wedi’i fwriadu ar gyfer trydanwyr sy’n ceisio diweddaru eu gwybodaeth am reoliadau gwifrau i gyd-fynd â safonau cyfredol. Bydd cyfranogwyr yn cael dealltwriaeth ymarferol o rifyn diweddaraf y Safon Brydeinig BS 7671:2018 Diwygiad 2:2022, a elwir hefyd yn 18fed Argraffiad Rheoliadau Gwifrau y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).

Sylwer bod y cymhwyster hwn yn bodloni rhan o’r gofynion ar gyfer fframwaith cymhwyster llawn y Trydanwr. Fel cymhwyster ‘annibynnol’ ni fydd yn cymhwyso unigolyn i weithio ar osodiadau trydanol.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster Gosodiadau Trydanol Lefel 2 ac yn ddelfrydol hefyd wedi cwblhau neu fod yn gweithio tuag at Lefel 3.

Bydd yn ofynnol i ddysgwyr ddod â’r Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol BS7671:2018 Diwygiad 2:2022 gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg gyda nhw ar y diwrnod cyntaf.

  • Bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch cymhwyster Gosodiadau Trydanol Lefel 2
  • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
  • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae’r cymhwyster yn cwmpasu cynnwys llawn Rheoliadau Gwifrio BS 7671:IET Deunawfed Argraffiad. Mae’r Rheoliadau’n berthnasol i ddylunio, codi a dilysu gosodiadau trydanol, a hefyd ychwanegiadau a newidiadau i osodiadau presennol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

  • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
  • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
  • Cyfrifiannell wyddonol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close