Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Olew: Pecyn Ailasesu

Olew: Pecyn Ailasesu

Oil Reassessment Training

OFTEC Gwasanaethu a chomisiynu jet pwysedd cam sengl (OFT10-101) | OFTEC Gosod offer a systemau hylosgi sefydlog â thanwydd olew a bio-hylif (OFT10-105E) | OFTEC Gosod systemau storio a chyflenwi tanwydd olew sy'n gysylltiedig ag offer hylosgi sefydlog (OFT10-600A)

Sicrhewch fod eich cymwysterau Olew OFTEC yn gyfredol gyda’r pecyn byr hwn.

Cost y cwrs:

£640.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r ailasesiad deuddydd hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol presennol sydd eisoes yn meddu ar y cymwysterau ac y mae angen iddynt ailsefyll hyd at 6 mis cyn y dyddiad dod i ben, os yw’r elfen hon wedi dod i ben o fewn 12 mis i’r dyddiad asesu, bydd angen cymryd yr asesiad cychwynnol.

 • Comisiynu a Gwasanaethu Peiriannau Jet Pwysedd Masnachol Domestig/Ysgafn (OFT101)
 • Gosodiadau Tanio Olew Domestig a Mesurau Arbed Ynni mewn Adeiladau (OFT105E)
 • Cwrs Hyfforddi Gosod Storio a Chyflenwi Domestig ac Annomestig (OFT600A)

Rhaid i ddysgwyr fod wedi dal yr elfen yn flaenorol a rhaid cyflwyno tystysgrifau ar adeg yr asesiad fel tystiolaeth.

Mae’r meysydd a gwmpesir gan y cwrs hwn yn cynnwys:

Gwasanaethu a chomisiynu jet pwysedd cam sengl

 • Comisiynu, gwasanaethu, cynnal a chadw offer jet pwysedd un cam. Galluogi Technegwyr Olew i gael cofrestriad OFTEC. Mae hyn yn caniatáu gwasanaeth, comisiwn a hunan-ardystio gosod llosgwr Jet Pwysedd yn unol â gofynion Rhan L o’r rheoliadau adeiladu cyfredol.

Gosod offer a systemau hylosgi sefydlog â thanwydd olew a bio-hylif

 • Gosod offer llosgi olew, systemau gwresogi ac awyru dŵr poeth. Mae’r pecyn gosod ac Effeithlonrwydd Ynni hwn ar gael i Dechnegwyr sy’n dymuno gosod Boeleri olew jet pwysau a chyflenwadau olew. Caniatáu i osodwyr ‘hunan-ardystio’ eu gwaith eu hunain a bodloni gofynion Rhan J o’r rheoliadau adeiladu presennol.

Gosod systemau storio a chyflenwi tanwydd olew sy’n gysylltiedig ag offer hylosgi sefydlog

 • Gosod tanciau storio olew a systemau cyflenwi i offer hylosgi sefydlog. Galluogi Technegwyr i osod a chomisiynu tanciau storio olew.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau Energy Centre.

 • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau
 • Dim costau ychwanegol

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/06/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Oil Reassessment Training
You're viewing: Olew: Pecyn Ailasesu £640.00
Add to cart
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close