Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer

Air Heat Pump

Dyfarniadau LCL Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer (cylchedau nad ydynt yn oergelloedd)

Mae hwn yn gwrs cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wedi’i anelu at beirianwyr gwresogi profiadol sy’n dymuno gosod pympiau gwres ffynhonnell aer.

Cost y cwrs:

£630.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster tri diwrnod hwn er mwyn i ddysgwyr allu datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i osod systemau pympiau gwres yn y sector adnewyddadwy Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (BSE). Y grwpiau targed ar gyfer y cymhwyster yw’r dysgwyr hynny sydd yn:

 • Diweddaru cymhwysedd galwedigaethol, datblygiad proffesiynol parhaus a/neu gael trwydded i ymarfer
 • Paratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes pwnc ac a ydynt yn weithwyr presennol yn yr alwedigaeth sy’n ceisio ehangu ystod eu gwaith

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost energycentre@pembrokeshire.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster NVQ Lefel 2/3 o leiaf mewn plymio neu beirianneg gwresogi confensiynol, ynghyd â Rheoliadau/Is-ddeddfau Dŵr.

 

Mae’r cynnwys a gwmpesir yn cynnwys:

 • Pympiau gwres yn eu cyd-destun
 • Sut mae pwmp gwres yn gweithio – egwyddorion a chydrannau
 • Inswleiddiad, colledion gwres ac effaith dyluniad y system wresogi
 • Dŵr poeth domestig, tanciau byffer a choiliau solar
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gosod pwmp gwres
 • Cynnal a chadw a chanfod namau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Mae rhaglen Systemau Pwmp Gwres BPEC yn cael ei chydnabod fel arddangosiad o gymhwysedd ar gyfer y Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (MCS).

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Air Heat Pump
You're viewing: Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer £630.00
Add to cart
Shopping cart close