Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer

Air Heat Pump

Dyfarniadau LCL Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer (cylchedau nad ydynt yn oergelloedd)

Mae hwn yn gwrs cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wedi’i anelu at beirianwyr gwresogi profiadol sy’n dymuno gosod pympiau gwres ffynhonnell aer.

Cost y cwrs:

£630.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster tri diwrnod hwn er mwyn i ddysgwyr allu datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i osod systemau pympiau gwres yn y sector adnewyddadwy Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (BSE). Y grwpiau targed ar gyfer y cymhwyster yw’r dysgwyr hynny sydd yn:

 • Diweddaru cymhwysedd galwedigaethol, datblygiad proffesiynol parhaus a/neu gael trwydded i ymarfer
 • Paratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes pwnc ac a ydynt yn weithwyr presennol yn yr alwedigaeth sy’n ceisio ehangu ystod eu gwaith

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ddysgwyr gymhwyster NVQ Lefel 2/3 o leiaf mewn plymio neu beirianneg gwresogi confensiynol, ynghyd â Rheoliadau/Is-ddeddfau Dŵr.

 

Mae’r cynnwys a gwmpesir yn cynnwys:

 • Pympiau gwres yn eu cyd-destun
 • Sut mae pwmp gwres yn gweithio – egwyddorion a chydrannau
 • Inswleiddiad, colledion gwres ac effaith dyluniad y system wresogi
 • Dŵr poeth domestig, tanciau byffer a choiliau solar
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gosod pwmp gwres
 • Cynnal a chadw a chanfod namau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Mae rhaglen Systemau Pwmp Gwres BPEC yn cael ei chydnabod fel arddangosiad o gymhwysedd ar gyfer y Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (MCS).

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Air Heat Pump
You're viewing: Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer £630.00
Add to cart
Shopping cart close