Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig

Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig

Hot Water Storage Systems Training

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig BPEC (Heb eu hawyru)

Nod y cwrs hwn yw helpu plymwyr a pheirianwyr gwresogi sydd am osod Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig wedi’u Awyru a Heb eu Awyru i gydymffurfio â’r Rheoliadau a Safonau Adeiladu priodol.

SKU: 05049
ID: N/A

Cost y cwrs:

£285.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer peirianwyr plymio a gwresogi profiadol sydd am osod Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig wedi’u Awyru a Heb eu Awyru, a bydd yn dangos eu cymhwysedd fel y gallant naill ai ymuno â Chynllun Personau Cymwys sy’n caniatáu hunanardystio gosodiadau, neu hysbysu yr adran Rheoli Adeiladu lleol cyn dechrau ar y gwaith.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost energycentre@pembrokeshire.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Rhaid i ddysgwyr feddu ar gymhwyster crefft cydnabyddedig (e.e. NVQ/SNVQ Lefel 2 neu 3 mewn Plymio a Gwresogi neu Wresogi Domestig) NEU fod yn gweithio tuag at un NEU fod â thystiolaeth o nifer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant plymio neu wresogi.

Mae’r cynnwys a gwmpesir yn cynnwys:

 • Systemau dŵr poeth a’u hegwyddorion gweithredu
 • Dylunio a gosod systemau storio dŵr poeth
 • Cynnal a chadw systemau storio dŵr poeth
 • Bodloni gofynion Rheoliadau Adeiladu
 • Systemau gwres canolog wedi’u selio

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Ar ôl cwblhau’n llwyddiannus bydd ymgeiswyr yn ennill tystysgrif a Cherdyn Cymhwysedd Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig BPEC. Mae tystysgrifau fel arfer yn ddilys am 5 mlynedd. Mae ymgeiswyr yn gymwys i gael eu hailasesiad o fewn 12 mis i ddod i ben. Rhaid cyflwyno tystysgrifau blaenorol i’r ganolfan asesu fel tystiolaeth o feddu ar y cymhwyster cychwynnol.

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Hot Water Storage Systems Training
You're viewing: Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig £285.00
Add to cart
Shopping cart close