Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoli Prosiect Agile – Sylfaen ac Ymarferydd

Rheoli Prosiect Agile – Sylfaen ac Ymarferydd

Project Management Course

Rheoli Prosiect Agile – Sylfaen ac Ymarferydd

Sefydliad AgilePM | Ymarferydd AgilePM

Mae’r cwrs achrededig hwn wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol, sydd am ddod yn arweinydd prosiect Agile gyda gwybodaeth fanwl am egwyddorion Agile.

£1,554.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae bwndel cwrs Rheoli Prosiect Sylfaen ac Ymarferydd Agile (AgilePM) yn cynnwys cyrsiau ar-lein AgilePM Sylfaen ac AgilePM Ymarferydd.

Bydd y cwrs hwn o fudd i unigolion a allai fod yn ymchwilio i oblygiadau mabwysiadu Rheoli Prosiect Agile o fewn eu sefydliad ac mae wedi’i gynllunio i roi’r hyder i chi sefyll y cymwysterau Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Prosiect Agile.

Mae’r cwrs ar-lein pedwar diwrnod hwn fel arfer yn rhedeg o 09:00 – 17:00.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • No formal entry requirements
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview

Bydd y pynciau yn cynnwys:

 • Athroniaeth ac egwyddorion sylfaenol Agile
 • Cylch bywyd prosiect Agile, gan gynnwys cyfluniadau amgen
 • Y cynhyrchion a gynhyrchir yn ystod prosiect Agile a’u pwrpas
 • Y technegau a ddefnyddir a’u manteision a’u cyfyngiadau
 • Y rolau a’r cyfrifoldebau o fewn prosiect Agile
 • Sut i gymhwyso amrywiaeth o arferion ‘Agile’ i brosiect, er enghraifft, gweithdai, techneg MoSCOW i ddiffinio blaenoriaethau prosiect, datblygiad iteraidd a modelu
 • Sut i brofi, amcangyfrif a gwerthuso cyflawniad elw mewn prosiect Agile
 • Mecanweithiau hwyluso a chefnogi o fewn prosiect Agile
 • Y dull ‘Agile’ o reoli a blaenoriaethu gofynion
 • Arholiadau ar-lein

Bydd gwaith yn cael ei ddyrannu bob nos a’i adolygu’r diwrnod canlynol a bydd angen rhywfaint o ddarllen ychwanegol cyn dechrau’r cwrs.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Online examination

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 15/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close