Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Leadership & Management Course

Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (8600)

Enillwch ystod o sgiliau rheoli allweddol a’u rhoi ar waith yn eich rôl eich hun.

Mae rhai dan 19 yn gymwys i gael ffi ostyngol o 20% o’r gost lawn.

SKU: 1115F7311 Learners: , , Areas: ,
ID: 51637

£325.00

Clear

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Cwrs wyth wythnos y Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) mewn ystafell ddosbarth a fydd yn canolbwyntio ar ddiweddaru arweinwyr tîm, goruchwylwyr, rheolwyr presennol/dyfodol ar dechnegau ac arferion rheoli.

Bydd yn cael ei addysgu gan ddau reolwr profiadol a fydd yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf a chyngor ymarferol ar strategaethau rheoli i sicrhau perfformiad gorau eich hunan a thimau yn y gweithle. Mae’r cwrs i’w gyflwyno mewn ffordd sy’n annog ymgeiswyr i ddatblygu ymagwedd fyfyriol at reoli eraill sy’n ystyried eu hiechyd a’u lles eu hunain a’u tîm yn ogystal â nodau’r sefydliad.

  • character
  • merit
  • 16plus

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

  • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
  • Deall arloesedd a newid mewn sefydliad
  • Deall rheoli gwrthdaro yn y gweithle
  • Deall rheoli straen yn y gweithle

Themâu a fydd hefyd yn cael eu trafod yn y cwrs hwn yw rheoli perfformiad, hyfforddi a mentora, iechyd a lles, iechyd a diogelwch, cael y gorau o’ch timau, dynameg tîm ac yn bwysicaf oll, strategaethau cyfathrebu effeithiol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
  • Portffolio o dystiolaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau ILM eraill fel Lefel 3 neu Lefel 4.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

11 Hydref 2022

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 25/08/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Leadership & Management Course
You're viewing: Arweinyddiaeth a Rheolaeth £325.00
Select options
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close