Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli (CDM) – Ar-lein

Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli (CDM) – Ar-lein

Two people in factory clothing with hard hats looking at paperwork.

Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli (CDM) – Ar-lein

CDM Cymeradwy ICS 2015 yn Ymarferol Wedi'u

cynllunio’n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu, bydd y cyrsiau ymarferol hyn yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi i roi rheoliadau iechyd a diogelwch ar waith yn eich busnes. Caniatáu i chi weithio’n fwy diogel tra’n parhau i gydymffurfio – gan roi diogelwch ar flaen y gad yn eich busnes.

£264.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hwn yn gwrs ar-lein (4-8 awr) i ddysgu ar eich cyflymder eich hun ac yn eich amser eich hun, gyda meddalwedd ar-lein a chefnogaeth lawn gan diwtor, wedi’i gynllunio i alluogi staff i berfformio gweithgareddau yn unol â rheoliadau CDM 2015. Mae staff sydd wedi’u hyfforddi mewn rheoliadau CDM wedi’u harfogi’n dda i ddelio â chleientiaid, dylunwyr a chontractwyr a byddant yn gallu trafod y pwnc o safle gwybodaeth mewn ffordd hyderus. Nid yw cwrs Astutis CDM 2015 in Practice wedi’i achredu ond mae’r Sefydliad Diogelwch Adeiladu (ICS) yn ei dderbyn fel un sy’n bodloni’r meini prawf cymeradwy ar gyfer Aelodaeth o’r Sefydliad. Mae’n gwrs hanfodol ar gyfer deall yr hyn y mae’n rhaid neu y dylai pob deiliad dyletswydd ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith i sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cael eu cynnal mewn ffordd sy’n sicrhau iechyd a diogelwch.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Rhan 1
Cyflwyniad i CDM 2015

Rhan 2
Dyletswyddau a chyfrifoldebau newydd cleientiaid

Rhan 3
Dyletswyddau penodol a dyletswyddau rhyngweithiol ymarferol o gynllunio, rheoli, cydlynu, rhwng y pum deiliad dyletswydd.

Rhan 4
Trosolwg o ofynion iechyd a diogelwch cyffredinol pob safle adeiladu.

Rhan 5
Dogfennaeth allweddol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close