Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoli’n Ddiogel

Rheoli’n Ddiogel

Rheoli'n Ddiogel

Rheoli'n Ddiogel IOSH

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr ac arweinwyr tîm sy’n gweithio mewn unrhyw sector unrhyw le yn y byd i’w helpu i reoli iechyd a diogelwch yn eu busnesau.

£350.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs Rheoli’n Ddiogel Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (IOSH) yn wahanol i unrhyw gwrs arall. Mae’r rhaglen ymarferol ar-lein hon yn cynnwys arweiniad cam-wrth-gam llawn, a ffocws busnes craff. Ond fe welwch hefyd fod y fformat a’r cynnwys hynod arloesol yn ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli eich staff – sy’n hollbwysig i sicrhau bod diogelwch ac iechyd wedi’u gwreiddio ar draws y sefydliad cyfan.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@colegsirbenfro.ac.uk

Yn ystod y mynediad chwe mis i’r cwrs ar-lein hwn byddwch yn cael:

 • Mynediad anghyfyngedig i’r cwrs a gynhelir ar System Rheoli Dysgu arobryn
 • Cefnogaeth barhaus o’r cofrestru cychwynnol i’r ardystiad
 • Amlgyfrwng amrywiol sy’n rhyngweithiol ac yn ddiddorol i’w ddefnyddio ac yn addas ar gyfer pob arddull dysgu
 • Deunyddiau cwrs y gellir eu llwytho i lawr yn llawn i’ch hoff ddyfais
 • Gwiriadau cynnydd gydag adborth ar gael trwy gydol y cwrs
 • Tiwtor ymroddedig a chymorth technegol i ateb eich cwestiynau trwy gydol y cwrs
 • Cynnal yr arholiad ar-lein ar ôl cwblhau’r cwrs
 • Cymorth Ar-leinPlus+ ychwanegol ar gael ar gyfer rhaglen ddysgu gyfunol wedi’i theilwra
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol

Ni fyddwch yn dod yn arbenigwyr diogelwch yn sydyn – ond byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y camau ymarferol y mae angen iddynt eu cymryd, ac yn ennill y wybodaeth a’r dulliau i fynd i’r afael â’r materion diogelwch ac iechyd y maent yn gyfrifol amdanynt. Yn bwysig, mae Rheoli’n Ddiogel yn gwneud achos pwerus dros sicrhau bod iechyd a diogelwch yn rhan annatod o reolaeth a busnes o ddydd i ddydd.

Mae’r modiwlau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyno Rheoli’n Ddiogel
 • Ymchwilio i Ddamweiniau a Digwyddiadau
 • Ffactorau Dynol
 • Asesu Risg
 • Rheoli Risg
 • Deall Cyfrifoldebau Rheolwyr
 • Peryglon Cyffredin
 • Mesur Perfformiad

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close