Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sgiliau Cwnsela

Sgiliau Cwnsela

Sgiliau Cwnsela

Sgiliau Cyfathrebu Cwnsela Lefel 2 Agored Cymru | Sgiliau Cwnsela Lefel 2 Agored Cymru

Os oes gennych chi natur ofalgar ac yn hoffi’r syniad o gwnsela, dyma’r cwrs delfrydol ar gyfer dysgu ac ymarfer ystod o sgiliau fel y cam cyntaf tuag at ddod yn ymarferwr cwnsela.

SKU: 1201H7311
ID: 54701, 02, 03

£135.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cyrsiau rhagarweiniol hyn wedi’u hanelu at y rheini sydd efallai ag ychydig neu ddim profiad o gwbl yn y pwnc ac nid yw’n arwain yn uniongyrchol at swydd gyflogedig. Fodd bynnag, fe’i cynlluniwyd fel y cam cyntaf yn yr ysgol ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer darpar gwnselwyr a chynghorwyr gweithredol.

Nid yw’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth neu drawma yn ddiweddar ac nad yw’n addas ar gyfer therapi personol.

Wedi’i rannu’n ddwy ran wyth wythnos:

 • Gellir cwblhau’r rhan gyntaf (Sgiliau Cyfathrebu Cwnsela) fel uned annibynnol wedi’i dylunio i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu
 • Mae’r ail ran (Sgiliau Cwnsela) yn ymdrin â’r sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen mewn cwnsela, rhaid i chi gwblhau rhan un os hoffech astudio’r rhan hon

Mae cyrsiau Rhan 1 fel arfer yn dechrau yn nhymor yr Hydref a’r Gwanwyn, ac mae cyrsiau Rhan 2 yn dechrau yn nhymor y Gwanwyn a’r Haf

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig
 • Dylai fod gennych rai sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol gan gynnwys gallu cadw a lleoli ffeiliau a chael mynediad i wefannau
 • Rhaid i'r dysgwr fod dros 19 oed

Sgiliau Cyfathrebu Cwnsela

Gellir cwblhau’r rhan hon fel cymhwyster annibynnol wedi’i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu

Byddwch yn ymdrin â’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen mewn cwnselydd: aralleirio, cwestiynau agored a chaeedig, cyfathrebu llafar a di-eiriau.

Mae’r modiwlau a astudir yn cynnwys:

 • Sgiliau Cyfathrebu a Ddefnyddir mewn Cwnsela
 • Aralleirio datganiadau
 • Gwahaniaeth rhwng Cwestiynau Agored a Chaeedig
 • Cyfathrebu Llafar a Di-eiriau
 • Rhwystrau i Gyfathrebu yn y Lleoliadau Cwnsela
 • Ymddygiad Anfeirniadol

Sgiliau Cwnsela

I gwblhau’r rhan hon rhaid i chi gwblhau rhan un.

Mae’r uned hon yn ymdrin â’r sgiliau a’r agweddau angenrheidiol mewn cwnsela, dealltwriaeth o ymwybyddiaeth bersonol o werthoedd a sgiliau a all effeithio ar berthynas gynorthwyol.

Mae’r modiwlau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Theori Sgiliau Cwnsela
 • Dulliau Moesegol o Gwnsela
 • Sgiliau, Gwybodaeth ac Agweddau Dymunol mewn Cwnsela
 • Datblygu Hunanymwybyddiaeth mewn Lleoliadau Helpu

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Ar ôl cwblhau’r ddwy ran yn llwyddiannus efallai y byddwch am wneud y cwrs Lefel 3 Astudiaethau Cwnsela.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close