Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig – Ailasesiad

Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig – Ailasesiad

Hot Water Storage Systems Training

Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig – Ailasesiad

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig BPEC (Heb eu hawyru)

Nod y cwrs hwn yw helpu plymwyr a pheirianwyr gwresogi sydd am osod Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig wedi’u Awyru a Heb eu Awyru i gydymffurfio â’r Rheoliadau a Safonau Adeiladu priodol.

SKU: 24899
ID: N/A

Cost y cwrs:

£220.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Y cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sydd â thystysgrif cymhwysedd cyfredol ac sy’n dymuno adnewyddu ar ôl 5 mlynedd.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Rhaid darparu tystiolaeth o’r cymhwyster presennol ar ffurf tystysgrif neu gerdyn eu gweithredwr, y mae’n rhaid iddi fod â dyddiad dod i ben heb fod yn fwy na deuddeg mis.

Mae’r cwrs cynhwysfawr yn dechrau gyda sesiwn hyfforddi ddwys, gan roi gloywi o Gynllunio Systemau, Cynnal a Chadw, a Deddfwriaeth, gyda phwyslais ar newidiadau perthnasol i’r Rheoliadau. Yna asesiadau.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Continuous assessment during the course
  • Practical assessment during the course
  • Practical examination
  • Written examination

Ar ôl eu cwblhau’n llwyddiannus bydd ymgeiswyr yn ennill tystysgrif a Cherdyn Cymhwysedd Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig BPEC. Mae tystysgrifau fel arfer yn ddilys am 5 mlynedd. Mae ymgeiswyr yn gymwys i gael eu hailasesiad o fewn 12 mis i ddod i ben. Rhaid cyflwyno tystysgrifau blaenorol i’r ganolfan asesu fel tystiolaeth o feddu ar y cymhwyster cychwynnol.

Upon successful completion candidates will gain the BPEC Domestic Hot Water Storage Systems certificate and Competency Card. Certificates are normally valid for 5 years. Candidates are eligible for reassessment within 12 months of expiry. Previous certificates must be presented to the assessment centre as evidence of holding the initial qualification.

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

  • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Hot Water Storage Systems Training
You're viewing: Dŵr Poeth: Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig – Ailasesiad £220.00
Add to cart
Shopping cart close