Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Therapi Tylino Chwaraeon

Therapi Tylino Chwaraeon

Cwrs Tylino Chwaraeon

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (QCF)

Os ydych chi eisiau cael gwaith fel therapydd tylino chwaraeon yn gweithio gyda’r cyhoedd ac athletwyr, dyma’r cwrs i chi!

Mae rhai dan 19 oed yn gymwys i gael ffi ostyngol o 20% o’r gost lawn.

£595.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol a bydd yn galluogi dysgwyr i berfformio tylino i safon broffesiynol o gymhwysedd a hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddamcaniaethol sylweddol o sut mae’r corff yn gweithio mewn perthynas ag anafiadau a datblygiad chwaraeon. Profiad sylweddol ar gael trwy’r clinig tylino.

Cymhwyster lefel dechnegol yw hwn gyda’r nod o ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau technegol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon, naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Byddai’n fanteisiol pe bai gennych chi:

 • Cymhwyster lefel 2 yn cynnwys elfennau o Anatomeg a Ffisioleg a addysgwyd (fel TGAU Bioleg)
 • Byddai profiad tylino blaenorol yn ased ond nid yn hanfodol
 • Mae angen tystysgrif Cymorth Cyntaf cyfredol ond ar ddiwedd y cwrs, gellir trefnu hyn ochr yn ochr â’r cwrs os oes angen.

Personal Learning Account (PLA) funding may be available for this course (subject to eligibility). View information about PLA funding or contact central@pembrokeshire.ac.uk

Mae’r cwrs 30 wythnos hwn (un flwyddyn academaidd) fel arfer yn rhedeg ar ddwy noson yr wythnos, Nos Fawrth o 18:00 – 20:00 a Nos Iau o 18:00 – 21:00, gan ddechrau ym mis Hydref.

 • Dylech fod â'r gallu corfforol i gwblhau elfennau ymarferol y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd agweddau theori’r cwrs yn datblygu dealltwriaeth o sut mae cyhyrau, cymalau, esgyrn, tendonau a gewynnau’n gweithredu a sut mae’r system gardiofasgwlaidd yn addasu i ofynion chwaraeon a phwysigrwydd y system lymffatig i gynnal amgylchedd mewnol iach. Bydd maeth hefyd yn rhan o’r wybodaeth greiddiol.

Mae’r agweddau ymarferol yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau tylino a ddefnyddir ar gyfer cynhesu, adsefydlu oeri, tylino digwyddiadau chwaraeon a hyrwyddo pwysigrwydd chwaraeon. Darperir ar gyfer rheoli straen diwydiannol hefyd. Bydd gwahanol gleientiaid yn cael eu defnyddio i ehangu profiad myfyrwyr mewn clinig gweithredol sy’n cael ei redeg gan ddysgwyr.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Anatomeg, Ffisioleg ar gyfer Tylino Chwaraeon
 • Egwyddorion Iechyd a Ffitrwydd
 • Deall Egwyddorion Camweithrediad Meinweoedd Meddal
 • Ymarfer Proffesiynol mewn Tylino Chwaraeon
 • Triniaethau Tylino Chwaraeon

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth mewn sba iechyd, clinigau a salonau, ymarfer preifat therapi cyflenwol neu hunangyflogaeth, a’r diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close