Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Therapi Tylino Chwaraeon

Therapi Tylino Chwaraeon

Sports Massage Course

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (QCF)

Os ydych chi eisiau cael gwaith fel therapydd tylino chwaraeon yn gweithio gyda’r cyhoedd ac athletwyr, dyma’r cwrs i chi!

£595.00

No available seats

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol a bydd yn galluogi dysgwyr i berfformio tylino i safon broffesiynol o gymhwysedd a hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddamcaniaethol sylweddol o sut mae’r corff yn gweithio mewn perthynas ag anafiadau a datblygiad chwaraeon. Profiad sylweddol ar gael trwy’r clinig tylino.

Cymhwyster lefel dechnegol yw hwn gyda’r nod o ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau technegol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon, naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Byddai’n fanteisiol pe bai gennych chi:

 • Cymhwyster lefel 2 yn cynnwys elfennau o Anatomeg a Ffisioleg a addysgwyd (fel TGAU Bioleg)
 • Byddai profiad tylino blaenorol yn ased ond nid yn hanfodol
 • Mae angen tystysgrif Cymorth Cyntaf cyfredol ond ar ddiwedd y cwrs, gellir trefnu hyn ochr yn ochr â’r cwrs os oes angen.

Mae’r cwrs 30 wythnos hwn (un flwyddyn academaidd) fel arfer yn rhedeg ar ddwy noson yr wythnos, Nos Fawrth o 18:00 – 20:00 a Nos Iau o 18:00 – 21:00, gan ddechrau ym mis Hydref.

Bydd agweddau theori’r cwrs yn datblygu dealltwriaeth o sut mae cyhyrau, cymalau, esgyrn, tendonau a gewynnau’n gweithredu a sut mae’r system gardiofasgwlaidd yn addasu i ofynion chwaraeon a phwysigrwydd y system lymffatig i gynnal amgylchedd mewnol iach. Bydd maeth hefyd yn rhan o’r wybodaeth greiddiol.

Mae’r agweddau ymarferol yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau tylino a ddefnyddir ar gyfer cynhesu, adsefydlu oeri, tylino digwyddiadau chwaraeon a hyrwyddo pwysigrwydd chwaraeon. Darperir ar gyfer rheoli straen diwydiannol hefyd. Bydd gwahanol gleientiaid yn cael eu defnyddio i ehangu profiad myfyrwyr mewn clinig gweithredol sy’n cael ei redeg gan ddysgwyr.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Anatomeg, Ffisioleg ar gyfer Tylino Chwaraeon
 • Egwyddorion Iechyd a Ffitrwydd
 • Deall Egwyddorion Camweithrediad Meinweoedd Meddal
 • Ymarfer Proffesiynol mewn Tylino Chwaraeon
 • Triniaethau Tylino Chwaraeon

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth mewn sba iechyd, clinigau a salonau, ymarfer preifat therapi cyflenwol neu hunangyflogaeth, a’r diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 26/05/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close