Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Disgyblion Ysgol Caer Elen yn taflu goleuni ar eu dyfodol

Student Emma working in engineering workshop.

Mae cydweithio llwyddiannus iawn wedi datblygu rhwng Coleg Sir Benfro ac Ysgol Caer Elen yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn rhoi cyfle galwedigaethol i ddisgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 i gofrestru ar gwrs TGAU Peirianneg cyfrwng Cymraeg/dwyieithog.

Eleni, mae’r Coleg wedi croesawu 38 o ddisgyblion ar draws Blynyddoedd 10 ac 11 sy’n gweithio tuag at TGAU CBAC mewn Peirianneg. Nid yn unig y mae wedi rhoi cyfle i’r dysgwyr ehangu eu hastudiaethau, maen nhw hefyd wedi gallu parhau i ddysgu’n ddwyieithog.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Caer Elen, “Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod ni yn medru cydweithio gyda Choleg Sir Benfro er mwyn cynnig cyrsiau galwedigaethol pwysig a pherthnasol i’n dysgwyr trwy gyfrwng y Gymraeg. Golyga hyn ein bod yn paratoi ein dysgwyr ymhellach ar gyfer cyfleoedd gyrfaol pwysig yn Sir Benfro a thu hwnt”.

Mae’r dysgwyr wedi cael eu cefnogi gan dîm o ddarlithwyr Cymraeg eu hiaith gan gynnwys y Rheolwr Maes Cwricwlwm William Bateman, y darlithwyr Jake Mowbray a Morgan Lewis, sy’n siaradwyr Cymraeg rhugl, a hefyd James Roach-John a Rhys Hutton sydd ill dau yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.

Dywedodd Ffion Scourfield, disgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Caer Elen, “Rydw i wedi mwynhau’r cwrs dwy flynedd hwn yn y Coleg yn fawr iawn. Mae wedi bod yn brofiad hollol newydd i mi ac yn wahanol iawn i’r ysgol. Rydw i wedi dysgu sgiliau ymarferol yn y gweithdy peirianneg wnes i erioed feddwl y byddwn i’n eu dysgu. Rydw i’n meddwl fy mod wedi bod yn ffodus iawn i gael y cyfle hwn.”

Mae’r TGAU yn gwrs dwy flynedd lle mae’r dysgwyr yn cael eu rhannu 50/50 ar gylchdro wythnosol rhwng ystafell ddosbarth a gweithdy. Yn y dosbarth maen nhw’n datblygu eu sgiliau dylunio, yn dysgu cyfrifiadau peirianneg ac yn creu lluniadau peirianyddol. Tra yn y gweithdy maen nhw’n dysgu sut i ddefnyddio offer llaw, turnau a pheiriannau melino i wneud cydrannau o ddeunyddiau amrywiol. Yn eu blwyddyn olaf, byddan nhw’n rhoi eu sgiliau newydd ar brawf i wneud darn gwaith unigol.

Ychwanegodd Morgan Lewis, Darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Sir Benfro: “Mae’r rhaglen Peirianneg Lefel 2 gyda disgyblion Ysgol Caer Elen wedi profi i fod yn opsiwn galwedigaethol poblogaidd a llwyddiannus iawn. Mae dysgu yn digwydd yn ddwyieithog ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddefnyddio eu gallu dwyieithog mewn cyd-destun galwedigaethol. Mae disgyblion Blwyddyn 11 wedi creu lampau sy’n cael eu gweithredu gyda USB fel rhan o’u prosiect terfynol ac maen nhw i gyd yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.”

Dywedodd Emma Clegg, disgybl Blwyddyn 11 ar y rhaglen: “Mae gen i ddiddordeb mawr mewn pethau sy’n cael eu creu ar gyfer y dyfodol a’r hyn sy’n dod i’r amlwg ym maes peirianneg. Mae’r cwrs Lefel 2 yma wedi bod yn wych. Mae wedi fy mharatoi i fynd ymlaen i astudio Peirianneg Uwch Lefel 3 yma yn y Coleg i allu dilyn gyrfa mewn peirianneg.”

Dywedodd Jake Mowbray, Darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Sir Benfro: “Mae wedi bod yn bleser gweithio gydag Ysgol Caer Elen ar gyflwyno TGAU Peirianneg CBAC yn ddwyieithog. Mae’r dysgwyr wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill gwybodaeth ddamcaniaethol o addysgu yn yr ystafell ddosbarth, a phrofiad ymarferol o cynhyrchu cydrannau peirianneg yn y gweithdy mecanyddol. Gall y cyfle i wella sgiliau cyfathrebu Cymraeg a dwyieithog yn benodol i faes peirianneg ond fod o fudd i ddysgwyr yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r dysgwyr wedi datblygu sgiliau gweithgynhyrchu gwerthfawr sy’n eu rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer symud ymlaen i raglen addysg bellach Lefel 3 ac yna yn arwain at brentisiaeth neu addysg uwch. Edrychaf ymlaen at gwrdd â charfan y flwyddyn nesaf o ddysgwyr peirianneg brwd.”

Shopping cart close