Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Menter Gyrfaoedd Newydd i roi SPARC i Diddordeb Merched

Dr Mark Picton, RWE Renewables, David Jones, Blue Gem Wind, Sara Jones, Floventis Energy, Naomi Bowen, Blue Gem Wind, Jess Turfery RWE Renewables, Vidette Swales, Port of Milford Haven, Ben Williams, RWE, Mark Davies, Ledwood Engineering; SPARC is also supported by Pembrokeshire County Council and Pembrokeshire College.

Mae Sir Benfro ar drothwy chwyldro ynni trawsnewidiol, sy’n barod i ail-lunio nid yn unig y dirwedd gyflogaeth leol ond hefyd ymestyn ei dylanwad ymhell y tu hwnt i’w ffiniau. Wrth inni gychwyn ar y daith gyffrous hon tuag at ddyfodol cynaliadwy, mae clystyrau sgiliau ynni gwyrdd yn rhagweld ymchwydd rhyfeddol mewn cyfleoedd cyflogaeth lleol yn ne orllewin Cymru.

Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhagweld y gallai’r sector ynni presennol o amgylch y Ddyfrffordd gefnogi 8,000 o swyddi yng Nghymru erbyn 2030, gyda chynlluniau ar gyfer ynni gwynt ar y môr sy’n arnofio o’r Môr Celtaidd â’r potensial i greu 10,000 o swyddi newydd ar draws y rhanbarth erbyn 2050. Os yw’r cyfle cenhedlaeth hwn i cael ei gwireddu bydd addysgwyr a darparwyr hyfforddiant yn chwarae rhan ganolog wrth baratoi dysgwyr.

Mae’r cyfleoedd hyn hefyd yn dod â heriau, gan y bydd y galw am weithwyr medrus yn fwy nag y gall Sir Benfro ei gyflenwi. Mae merched yn dal i gael eu tangynrychioli’n aruthrol mewn diwydiannau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) ac mae gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn parhau i barhau i stereoteipio ac yn cyfrannu at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y DU. Mewn ymateb i’r materion hyn mae RWE Renewables, Blue Gem Wind, Floventis Energy, Porthladd Aberdaugleddau a Ledwood Engineering wedi dod at ei gilydd i gydweithio â Chyngor Sir Penfro a Choleg Penfro i greu menter gyrfaoedd o’r enw SPARC, gan helpu i ysbrydoli menter newydd a mwy amrywiol gweithlu yn Sir Benfro a thu hwnt.

Dywedodd y Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles:

“Mae’n bwysig ein bod yn ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau STEM ac ystyried gyrfaoedd mewn ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Mae menywod yn cael eu tangynrychioli yn y sector hwn, yn enwedig ym maes peirianneg. Dyna pam rwyf mor falch bod mentrau fel SPARC yn galluogi pobl ifanc, yn enwedig merched, i ddarganfod y cyfleoedd anhygoel sydd ar gael iddynt yn y sector cyflogaeth newydd hwn.

Dywedodd Hayley Williams, Rheolwr Datblygu Cwricwlwm yng Ngholeg Sir Benfro:

“Nid yw SPARC bellach yn syniad; fe’i gwnaed yn bosibl trwy gydweithio gwirioneddol â diwydiant ac ysgolion uwchradd lleol. Gyda’n gilydd byddwn yn teimlo’n hyderus o godi uchelgais merched.”

Darganfyddwch sut y gall eich busnes gefnogi’r ymgysylltiad hwn yn Ysgolion Uwchradd a Choleg Sir Benfro trwy gysylltu â Hayley Williams, 07971 123 464 neu e-bostiwch h.williams@pembrokeshire.ac.uk.

Shopping cart close