Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

‘SPARC’ Pweru cynnydd i fenywod

Fay Jones MP with SPARC Alliance members, Employers, pupils from secondary schools across Pembrokeshire and Pembrokeshire College Principal Barry Walters

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, bu Coleg Sir Benfro yn falch o gynnal digwyddiad lansio hynod ddisgwyliedig y Gynghrair Pŵer Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy ac Adeiladu (SPARC).

Roedd yr achlysur hwn yn dathlu menywod a chydweithio effeithiol rhwng diwydiant, yn arbennig aelodau’r Gynghrair: Blue Gem Wind, Floventis Energy, Ledwood Engineering, Port of Aberdaugleddau ac RWE Renewables, ysgolion uwchradd lleol, a Choleg Sir Benfro. Nod cyfunol SPARC yw hyrwyddo amrywiaeth rhyw yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Cafwyd anerchiad grymusol gan Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, Fay Jones, gan bwysleisio pwysigrwydd mentrau fel SPARC i hyrwyddo amrywiaeth rhwng y rhywiau.

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Fay Jones:

“Roeddwn yn falch iawn o ddod i Goleg Sir Benfro ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i ddathlu’r gwaith rhagorol sydd wedi’i gyflawni gan yr holl bartneriaid wrth hyrwyddo cyfleoedd i fenywod ifanc. Mae annog menywod i broffesiynau fel peirianneg ac adeiladu yn hanfodol i sicrhau bod ganddynt y cyfle i gyflawni gyrfaoedd gwych sy’n talu’n dda yn eu hardal leol.

Mae’n wych gweld buddsoddiad Llywodraeth y DU ym Margen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynllun mor wych.”

Agorwyd y digwyddiad gan Dr Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro, i atgoffa’r gynulleidfa o’r bwlch presennol rhwng y rhywiau yn y sectorau dan sylw a’r rôl y dylem i gyd ei chwarae wrth annog menywod i rolau anhraddodiadol.

Fe wnaeth y prif siaradwr a’r arloeswraig Jessica Leigh Jones MBE, swyno’r gynulleidfa gyda’i mewnwelediad i rôl ganolog menywod wrth ysgogi arloesedd a chynnydd yn yr economi werdd.

Uchafbwynt y digwyddiad oedd trafodaeth banel Cynghrair SPARC dan gadeiryddiaeth y cyn Weinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Jane Davidson. Yr uchafbwynt oedd y panel ‘Gyrfaoedd’ benywaidd, cymerodd pum gweithiwr proffesiynol benywaidd amser allan o’u hamserlenni prysur i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr trwy ateb cwestiynau gan ddysgwyr.

Bydd buddsoddiad Cynghrair SPARC a’r cyllid ychwanegol gan Fargen Ddinesig Abertawe, yn cefnogi athrawon ysgol i gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu SPARC. Bydd codi ymwybyddiaeth, magu hyder a rhyngweithio â diwydiant yn ychwanegu at ddatgloi potensial benywaidd yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

“Mae Coleg Sir Benfro a Chyngor Sir Penfro yn estyn eu diolch i’r holl bartneriaid y mae eu cydweithrediad a’u cefnogaeth ddiwyro wedi dod â’r fenter drawsnewidiol hon i ffrwyth, gan dorri rhwystrau ac adeiladu dyfodol sy’n llawn cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.” Arweinydd SPARC, Hayley Williams.

Shopping cart close