Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Buddugoliaeth Ieuenctid Cymru yn y Gystadleuaeth Sgiliau Cenedlaethol

Pembrokeshire College Medallists

Mae dros 280 o bobl ifanc dawnus o bob rhan o Gymru wedi cael eu cydnabod am eu sgiliau galwedigaethol rhagorol yng ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni, gan sicrhau 96 medal aur, 92 arian a 97 efydd.

Daw Sir Benfro i’r amlwg fel esiampl o ragoriaeth, gan gipio amryw o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. Gyda phenderfyniad llwyr ac ymrwymiad diwyro, llwyddodd y cyfranogwyr i ennill nifer fawr o wobrau, gan gynnwys tair medal aur, un ar ddeg o fedalau arian, a thair medal efydd.

Yn ogystal â hyn, cydnabuwyd ymroddiad Sir Benfro i ragoriaeth gyda Gwobr Rhagoriaeth mewn Hylendid Ecolab i ddysgwr Lletygarwch, Leo Luke. Enillodd Sir Benfro hefyd deitl Y Gorau yn y Rhanbarth ar gyfer Gofal Plant, diolch i Tamika Simms, myfyriwr Gofal Plant Lefel 3, sy’n dyst i ymrwymiad ein dysgwr ac ymroddiad staff i gefnogi cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gydnabod llwyddiannau anhygoel eu myfyrwyr yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. Enillodd Luke Gibbons, Celyn Lewis, a Mia Parkin fedalau efydd mewn Gosodiadau Trydanol, Gofal Plant, a Therapi Harddwch, yn y drefn honno, gan ddangos eu harbenigedd. Enillodd ymdrech gydweithredol Tom Jenkins, Drew John, Jak Matera-Byford, a Reuben Swindlehurst (SLÂK) mewn Cerddoriaeth Boblogaidd fedal arian haeddiannol iddynt, ochr yn ochr ag enillwyr medalau arian eraill fel Ffion Mabey, Tamika Simms, Cerys Rogers, Kaya Majica, Luke Roberts, Connor Johnson a Logan Russ. Enillodd Emma Wilkinson, Erin Owens a Ross Muller fedalau aur mewn Sgiliau Bywyd, Therapi Harddwch, a Garddwriaeth, gan arddangos eu dawn a’u hymroddiad eithriadol. Mae’r cyflawniadau hyn yn tanlinellu gwaith caled ac ymrwymiad myfyrwyr y Coleg, gan gadarnhau enw da Coleg Sir Benfro am ragoriaeth mewn addysg a datblygu sgiliau.

Enillodd Geraint Thomas, disgybl o Ysgol Preseli, fedal aur yn y categori 14-16 oed ar gyfer Sgiliau Adeiladu, gan arddangos ehangder y dalent o fewn cymuned addysgol Sir Benfro.

Mae’r llwyddiannau rhyfeddol hyn yn dyst i dalent, gwaith caled ac ymroddiad y cyfranogwyr a’r tiwtoriaid, gan gadarnhau enw da Sir Benfro fel pwerdy mewn sgiliau ac arloesedd.

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau a gynhaliwyd ym mis Ionawr a Chwefror, lle bu i 1,129 o gynrychiolwyr o bob cwr o Gymru, y nifer uchaf erioed, gystadlu i gael eu henwi fel ‘gorau’r wlad’ yn eu sector. Roedd y cystadlaethau’n cynnwys meysydd sgiliau gan gynnwys y celfyddydau coginio, datblygu’r we, peirianneg awyrennol ac ynni adnewyddadwy.

Gwelodd cystadleuaeth eleni hefyd gynnydd cyson a chalonogol yng nghyfranogiad merched yn y categorïau adeiladu a ddominyddwyd yn draddodiadol gan ddynion, gan gynnwys gwaith coed, paentio ac addurno, ac ynni adnewyddadwy, sef 20% o nifer y cystadleuwyr – cynnydd o 10% ers 2020.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn ICC Cymru yng Nghasnewydd ddydd Iau 14 Mawrth, lle derbyniodd enillwyr medalau cydnabyddiaeth haeddiannol am arddangos eu sgiliau a’u gwaith caled, gyda ffrindiau a theulu o’u cwmpas.

Yn ogystal, roedd nifer o ‘bartïon gwylio’ ledled Cymru yn caniatáu i gystadleuwyr a’u teuluoedd ddathlu ar y cyd ar draws y wlad a dathlodd Coleg Sir Benfro lwyddiant eu myfyrwyr yn Theatr Myrddin.

Disgrifiodd Erin Owen, enillydd y fedal aur, a gystadlodd yn y categori Ymarferydd Therapi Harddwch (Corff) ei phrofiad cystadlu fel hyn:

“Dw i wrth fy modd fy mod i wedi ennill y fedal aur, ro’n i’n dawel bach yn gobeithio bod yn y tri uchaf ond ro’n i wrth fy modd i ennill yr Aur.

“Dw i am ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi drwy gydol y cystadlaethau, a dw i’n edrych ymlaen at gystadlu yn WorldSkills UK nes ymlaen eleni.”

Dathlodd tiwtoriaid Erin ei moment fawr gyda hi:

“Dydyn ni ddim yn synnu bod Erin wedi ennill y fedal aur gan ei bod yn fyfyriwr rhagorol sy’n rhagori yn ei Gwaith i gyd. Mae hi wedi profi bod gwaith caled a phenderfyniad yn talu ar ei ganfed. Fel tîm rydyn ni’n hynod falch o gyflawniadau Erin a does dim amheuaeth y bydd yn parhau i lwyddo ar bob cyfle a roddir iddi hi. Ardderchog Erin – cer amdani!“

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, sy’n cael ei rhedeg gan y prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, yn sbringfwrdd i gyfranogwyr gystadlu mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol mawreddog fel WorldSkills UK, EuroSkills, a WorldSkills International. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, nod y prosiect yw meithrin talent a sbarduno rhagoriaeth ar draws gwahanol sectorau sgiliau drwy gydweithio â rhwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr.

Gan adlewyrchu ar y llwyddiant diweddar yng Ngholeg Sir Benfro, dywedodd y Pennaeth Barry Walters:

“Mae Coleg Sir Benfro yn falch iawn o fod wedi cipio 17 o fedalau o gystadlaethau Ysbrydoli Sgiliau Cymru neithiwr. Enillodd 17 o ddysgwyr fedalau Aur, Arian ac Efydd ar draws 10 llwybr galwedigaethol gwahanol. Diolch i’r staff am eu cefnogaeth i deithiau cystadlu’r dysgwyr. Rydyn ni i gyd yn falch iawn o’u cyflawniadau.”

Gall pobl ifanc yng Nghymru hefyd gystadlu yn y cystadlaethau SkillBuild a WorldSkills cenedlaethol a rhyngwladol sydd ar ddod, yn amodol ar rownd arall o geisiadau. Mae cofrestriadau ar gyfer cystadlaethau Adeiladu Sgiliau eleni yn cau ar 1 Ebrill 2024 ac mae cystadlaethau WorldSkills UK yn cau ar 28 Mawrth 2024.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

“Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn llwyfan perffaith i’n hieuenctid wthio eu ffiniau ac arddangos eu doniau.

“Un o fy mlaenoriaethau ar gyfer economi gryfach yw canolbwyntio ar sgiliau a chreadigrwydd pobl ifanc, gan roi’r cymorth sydd ei angen arnyn nhw i gyflawni dyfodol uchelgeisiol yma yng Nghymru.

“Ar ôl cael y fraint o gefnogi a mynychu nifer o gystadlaethau, gan gynnwys cystadleuaeth Ynni Adnewyddadwy eleni a gynhaliwyd yn y Senedd, rydw i wedi gweld gyda fy llygaid fy hun y gronfa dalent ryfeddol sydd gyda ni yng Nghymru. Mae hi wir yn ysbrydoledig gweld yr unigolion ifanc hyn yn ymfalchïo yn eu gwaith ac yn ymdrechu’n barhaus am ragoriaeth yn eu dewis feysydd.”

“Estynnaf fy llongyfarchiadau gwresog i bob un o’r cystadleuwyr ar eu llwyddiannau eithriadol hyd yn hyn. Mae gan bob un ohonoch chi daith gyffrous iawn o’ch blaen.”

Wrth i Gymru edrych ymlaen, bydd cystadleuaethau WorldSkills Rhyngwladol yn cael eu cynnal yn Lyon Ffrainc a hynny am y 47ain tro. Bydd cystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Tîm y DU i fod â’r cyfle i gael eu coroni’r gorau yn y byd am eu sgil galwedigaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am gystadlaethau sgiliau yng Nghymru ac i gael cyfle i gynrychioli eich gwlad yn 2024 a 2025, ewch i www.inspiringskills.gov.wales/

Shopping cart close