Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Addysg A Hyfforddiant

Addysg A Hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant

City & Guilds Level 3 Award in Education and Training (6502-31)

Mae’r cwrs hwn yn darparu pwynt mynediad a chyflwyniad i’r rhai sy’n newydd i addysgu a hyfforddi neu sy’n dymuno addysgu neu hyfforddi yn y sector addysg bellach a sgiliau.

 

SKU: 1313N7311
ID: 27281

£325.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sy’n seiliedig ar wybodaeth i addysgu a/neu hyfforddiant ac nid oes ganddo unrhyw ofynion ymarfer addysgu/hyfforddi. Felly gall dysgwyr nad ydynt mewn rôl addysgu ei wneud.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd gan ymgeiswyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus ddealltwriaeth sylfaenol o rolau a chyfrifoldebau athro/athrawes/hyfforddwr mewn perthynas â deddfwriaeth, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynwysoldeb a bodloni anghenion dysgwyr. Byddant yn gallu trefnu’r dysgu, cynllunio a chyflwyno sesiynau, gan ddefnyddio adnoddau a dulliau addysgu priodol. Byddant hefyd yn gallu nodi nodweddion asesu ac adborth effeithiol.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Deall rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant
 • Deall a defnyddio dulliau addysgu a dysgu cynhwysol mewn addysg a hyfforddiant
 • Deall asesu mewn addysg a hyfforddiant

Bydd y rhain yn rhoi dealltwriaeth i chi o elfennau hanfodol gan gynnwys:

 • Strategaethau dysgu ac addysgu
 • Rôl a chyfrifoldebau
 • Perthynas rhwng athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill
 • Cyflwyno sesiynau dysgu ac addysgu effeithiol
 • Cynnal amgylchedd dysgu diogel a chefnogol
 • Dysgu ac addysgu cynhwysol
 • Cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu sgiliau llythrennedd, iaith, rhifedd a TGCh
 • Gwerthuso eich arfer eich hun wrth gyflwyno dysgu ac addysgu cynhwysol
 • Mathau a dulliau asesu
 • Cadw cofnodion

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ymarferol

Mae’r cymhwyster yn galluogi ymgeiswyr i symud ymlaen i gyflogaeth fel athrawon/hyfforddwyr.

 

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 26/02/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close